Przejdź do głównej treści

Projekty badawcze

Projekty badawcze

Młoda Rosja: pozasystemowe formy kultury

Tytuł projektu: Młoda Rosja – pozasystemowe formy kultury (Young Russia: Non-Sistem Forms of Culture)

Grantodawca: POB Heritage (Platformy i grupy badawcze – edycja I)

Uczestnicy: dr Bartłomiej Brążkiewicz, dr Martyna Kowalska, dr Michał Kuryłowicz, dr Marta Lechowska, dr Lidia Macheta, dr Elżbieta Żak (Uniwersytet Jagielloński), dr Florence Corrado-Kazanski (Universite Bordeaux-Montaigne), prof. Roberta De Giorgi (Universita degli studi Udine), Olga Caspers (Humboldt-Universität zu Berlin), prof. Pascale Melani (Universite Bordeaux-Montaigne), dr Sergey Troitskiy (Tartu Ülikool).

Okres realizacji: 1.01.2022-31.07.2023

Produkt grantu: Publikacja zbiorowa

Opis projektu: przedmiotem badań Zespołu jest współczesna kultura rosyjska, rozpatrywana z perspektywy zjawisk alternatywnych, stanowiących nieafirmatywną reakcję na wszelkie przejawy ujednolicenia kultury. Członkowie grupy badawczej koncentrują uwagę na różnorodnych formach kultury alternatywnej – z obszaru sztuki, myśli, literatury, ale również teorii naukowej i programów edukacyjnych. Badania dotyczą wyjaśnienia procesów historycznych prowadzących do powstania alternatywnych zjawisk współczesnej kultury rosyjskiej. Zamierzone w Projekcie analizy mają charakter krytycznych badań nad dziedzictwem, w tym tzw. trudnym, kontestowanym oraz zanegowanym w przeszłości a aktualnie przywracanym. Projekt jest pierwszym w skali międzynarodowej przedsięwzięciem w badaniach nad współczesną kulturą rosyjską, którego realizacja umożliwi kompleksowe prześledzenie zależności między dwoma stanowiącymi o niej typami zjawisk: alternatywnymi i dominującymi.

Jako badacze, dla których kultura rosyjska w jej wielu wymiarach stanowi od lat inspirację do poszukiwań naukowych i intelektualnych, w pełni solidaryzujemy się z narodem ukraińskim, przeżywającym dramat wojny rozpoczętej przez wojska Federacji Rosyjskiej. Jednoznacznie sprzeciwiamy się kontynuowaniu działań zbrojnych, prowadzących nieuchronnie do rozlewu krwi, katastrofy humanitarnej oraz nieodwracalnych zniszczeń dokonywanych na terytorium suwerennej Ukrainy. Wyrażamy jednocześnie solidarność z tymi Rosjanami, którzy pomimo grożącego im i ich rodzinom niebezpieczeństwa, otwarcie sprzeciwiają się wojnie.

Członkowie grupy badawczej “Młoda Rosja”
dr Bartłomiej Brążkiewicz
dr Martyna Kowalska
dr Michał Kuryłowicz
dr Marta Lechowska
dr Lidia Macheta
dr Elżbieta Żak

Будучи исследователями, для которых русская культура в ее многих измерениях уже долгие годы является вдохновением для научных и интеллектуальных поисков, вполне выражаем солидарность с украинским народом, переживающим трагедию войны, развязанной войсками Российской Федерации. Мы однозначно сопротивляемся продолжению вооруженных действий, ведущих неизбежно к кровопролитию, гуманитарной катастрофе, необратимым разрушениям, происходящим на территории суверенной Украины. Одновременно выражаем солидарность с теми русскими, которые, несмотря на угрожающие им и их семьям опасности, открыто сопротивляются войне. 

Члены научной группы "Молодая Россия"

dr Bartłomiej Brążkiewicz
dr Martyna Kowalska
dr Michał Kuryłowicz
dr Marta Lechowska
dr Lidia Macheta
dr Elżbieta Żak

Myrrha Lot-Borodine - pierwsza prawosławna teolog

Tytuł projektu: "Myrrha Lot-Borodine - pierwsza prawosławna teolog" (M. Lot-Borodine - the first female orthodox theologian)

Grantodawca: POB Future Soc

Uczestnicy: Dr Marta Lechowska

Okres realizacji: 15.10.2021. - 15.03.2022.

Produkt grantu: Złożenie publikacji pt. "Myrrha Lot-Borodine - pierwsza prawosławna teolog" do czasopisma "Theology and science"

Opis projektu: Myrrha Lot-Borodine jest dla rosyjskiej kultury postacią tyleż ważną, co dotychczas niemal zupełnie nieznaną i niedocenioną. Urodzona w Sankt-Petersburgu, absolwentka Sorbony i żona profesora tej uczelni, stała się ważną postacią intelektualnego życia Paryża I połowy XX wieku. W latach 20 XX wieku jej prace stały się głównym źródłem wiedzy na temat duchowości prawosławnej dla zachodnich intelektualistów, w tym czołowych teologów katolickich. Lot-Borodine, uważana za pierwszą prawosławną teolog, publikowała po rosyjsku i po francusku; jej prace na temat wschodnich Ojców Kościoła znacząco wpłynęły na sposób myślenia Zachodu o duchowości prawosławnej (powoływali się na nie J. Danielou, H. de Lubac, Y. Congar, É. Gilson) ale również o właściwej postawie wobec wielkich katastrof XX wieku. Pisała o udziale cywilów w wojnach, o obowiązku intelektualnego, wyostrzającego samoświadomość, wysiłku intelektualnego wobec społecznych i, co ważniejsze, antropologicznych przemian XX wieku; jej zięć, Boris Vildé, z którym łączyła ją silna więź, był inicjatorem francuskiego ruchu wyzwoleńczego. Waga tej postaci nie znajduje odzwierciedlenia w liczbie prac naukowych jej poświęconych: w języku angielskim istnieje o niej jedna praca, w języku rosyjskim - dwie, po polsku - dotychczas nie pojawiła się żadna. Projekt obejmuje tłumaczenie kluczowych prac M. Lot-Borodine opublikowanych w języku francuskim, wyszukanie i zestawienie dzieł zachodnich teologów, w których pojawiają się odniesienia do pism rosyjskiej intelektualistki oraz zestawienie nowych danych z rosyjskojęzyczną częścią dorobku autorki, jak również rozczytanie i opracowanie rękopisów pozyskanych z archiwów.

Od cyborgów do post-człowieka: projekty udoskonalania człowieka w świetle dziedzictwa kultur chrześcijańskich (projekt zawieszony)

Tytuł projektu: Od cyborgów do post-człowieka: projekty udoskonalania człowieka w świetle dziedzictwa kultur chrześcijańskich
[From cyborgs to post-humans: projects of augmented human in the light of the heritage of Christian cultures]

Grantodawca: PROJEKT JEST REALIZOWANY W RAMACH POB Heritage Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ), ID.KONKURSU: H.1.5.2021

Słowa kluczowe: cyborgizacja – antropologia kultury – wartości – chrześcijaństwo – dziedzictwo – post-człowiek [cyborgization - cultural anthropology - values - Christianity - heritage - post-human]

Uczestnicy
kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Abassy, prof. UJ
Grupa badawcza: Pracownicy Katedry Kultury Rosyjskiej i Teorii Systemów Kulturowych IRiEW, badacze z Polski (Katolicki Uniwersytet Lubelski), USA, Rosji i Niemiec;

Czas realizacji: 01.01.2022 – 31.12.2024 (projekt zawieszony)

Cel projektu: Określenie kierunków i cząstkowych konsekwencji transformacji współczesnej kultury, będącej rezultatem zderzenia paradygmatów uwarunkowanych chrześcijańską tradycją religijną z paradygmatami zrodzonymi z technologii i idei trans-humanizmu. Realizacja głównego celu będzie się odbywała poprzez badanie granic zderzenia paradygmatów w obszarze: ciało biologiczne – endo-/egzo-rozszerzenia, duchowość – materia; wertykalny – horyzontalny wymiar kultury, sacrum – profanum.

Wymiary przyjaźni: między dziedzictwem uniwersyteckiego etosu a przyszłością nauki

Tytuł projektu: Wymiary przyjaźni: między dziedzictwem uniwersyteckiego etosu a przyszłością nauki [Dimensions of friendship: between the heritage of the University ethos and the future of science]

Słowa-klucze: dziedzictwo, uniwersytet, etos, język, nauka
[heritage, university, ethos, language, science]

Grantodawca: POB Heritage Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ), ID KONKURSU: H.1.3.2021

Uczestnicy: Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Abassy, prof. UJ
Zespół badawczy: dr Agata Krzywdzińska oraz grupa studentów studiów pierwszego i drugiego 
stopnia z różnych wydziałów i kierunków Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czas realizacji: 01.10.2021 – 01.10.2022

Tematyka projektu: projekt dotyczy zagadnienia przyjaźni jako części składowej etosu uniwersyteckiego, oraz sposobów jej realizacji. Pytanie o dziedzictwo i przyszłość nauki jest pytaniem o trwałe elementy tożsamości uniwersytetu jako depozytariusza wartości humanistycznych na tle zmieniających się uwarunkowań społecznych oraz towarzyszących im kryzysów.
Badania mają charakter pilotażowy i będą się koncentrować na badaniach empirycznych oraz teoretycznych.

Cele projektu:
Efektem będzie stworzenie językowej mapy rzeczywistości uniwersyteckiej w obecnym, przejściowym momencie ewolucji nauki.
Efektem będzie również udzielenie odpowiedzi na pytanie o rolę więzi przyjacielskiej między studentami oraz studentami a wykładowcami w podtrzymaniu trwałości etosu jako fundamentu tożsamości UJ.
Efektem badań będzie też stworzenie grupy badawczej złożonej z opiekunów i studentów oraz przygotowanie projektu współpracy z otoczeniem społecznym.