Przejdź do głównej treści

Projekty badawcze

Projekty badawcze

Młoda Rosja: pozasystemowe formy kultury

Tytuł projektu: Młoda Rosja – pozasystemowe formy kultury (Young Russia: Non-Sistem Forms of Culture)

Grantodawca: POB Heritage (Platformy i grupy badawcze – edycja I)

Uczestnicy: dr Bartłomiej Brążkiewicz, dr Martyna Kowalska, dr Michał Kuryłowicz, dr Marta Lechowska, dr Lidia Macheta, dr Elżbieta Żak (Uniwersytet Jagielloński), dr Florence Corrado-Kazanski (Universite Bordeaux-Montaigne), prof. Roberta De Giorgi (Universita degli studi Udine), Olga Khairulina (University of Innsbruck), prof. Pascale Melani (Universite Bordeaux-Montaigne), dr Irina Monisova (Московский государственный университет), dr Sergey Troitskiy (Санкт-Петербургский государственный университет).

Okres realizacji: 1.01.2022-31.12.2022

Produkt grantu: Publikacja zbiorowa

Opis projektu: przedmiotem badań Zespołu jest współczesna kultura rosyjska, rozpatrywana z perspektywy zjawisk alternatywnych, stanowiących nieafirmatywną reakcję na wszelkie przejawy ujednolicenia kultury. Członkowie grupy badawczej koncentrują uwagę na różnorodnych formach kultury alternatywnej – z obszaru sztuki, myśli, literatury, ale również teorii naukowej i programów edukacyjnych. Badania dotyczą wyjaśnienia procesów historycznych prowadzących do powstania alternatywnych zjawisk współczesnej kultury rosyjskiej. Zamierzone w Projekcie analizy mają charakter krytycznych badań nad dziedzictwem, w tym tzw. trudnym, kontestowanym oraz zanegowanym w przeszłości a aktualnie przywracanym. Projekt jest pierwszym w skali międzynarodowej przedsięwzięciem w badaniach nad współczesną kulturą rosyjską, którego realizacja umożliwi kompleksowe prześledzenie zależności między dwoma stanowiącymi o niej typami zjawisk: alternatywnymi i dominującymi.

Myrrha Lot-Borodine - pierwsza prawosławna teolog

Tytuł projektu: "Myrrha Lot-Borodine - pierwsza prawosławna teolog" (M. Lot-Borodine - the first female orthodox theologian)

Grantodawca: POB Future Soc

Uczestnicy: Dr Marta Lechowska

Okres realizacji: 15.10.2021. - 15.03.2022.

Produkt grantu: Złożenie publikacji pt. "Myrrha Lot-Borodine - pierwsza prawosławna teolog" do czasopisma "Theology and science"

Opis projektu: Myrrha Lot-Borodine jest dla rosyjskiej kultury postacią tyleż ważną, co dotychczas niemal zupełnie nieznaną i niedocenioną. Urodzona w Sankt-Petersburgu, absolwentka Sorbony i żona profesora tej uczelni, stała się ważną postacią intelektualnego życia Paryża I połowy XX wieku. W latach 20 XX wieku jej prace stały się głównym źródłem wiedzy na temat duchowości prawosławnej dla zachodnich intelektualistów, w tym czołowych teologów katolickich. Lot-Borodine, uważana za pierwszą prawosławną teolog, publikowała po rosyjsku i po francusku; jej prace na temat wschodnich Ojców Kościoła znacząco wpłynęły na sposób myślenia Zachodu o duchowości prawosławnej (powoływali się na nie J. Danielou, H. de Lubac, Y. Congar, É. Gilson) ale również o właściwej postawie wobec wielkich katastrof XX wieku. Pisała o udziale cywilów w wojnach, o obowiązku intelektualnego, wyostrzającego samoświadomość, wysiłku intelektualnego wobec społecznych i, co ważniejsze, antropologicznych przemian XX wieku; jej zięć, Boris Vildé, z którym łączyła ją silna więź, był inicjatorem francuskiego ruchu wyzwoleńczego. Waga tej postaci nie znajduje odzwierciedlenia w liczbie prac naukowych jej poświęconych: w języku angielskim istnieje o niej jedna praca, w języku rosyjskim - dwie, po polsku - dotychczas nie pojawiła się żadna. Projekt obejmuje tłumaczenie kluczowych prac M. Lot-Borodine opublikowanych w języku francuskim, wyszukanie i zestawienie dzieł zachodnich teologów, w których pojawiają się odniesienia do pism rosyjskiej intelektualistki oraz zestawienie nowych danych z rosyjskojęzyczną częścią dorobku autorki, jak również rozczytanie i opracowanie rękopisów pozyskanych z archiwów.

Od cyborgów do post-człowieka: projekty udoskonalania człowieka w świetle dziedzictwa kultur chrześcijańskich

Tytuł projektu: Od cyborgów do post-człowieka: projekty udoskonalania człowieka w świetle dziedzictwa kultur chrześcijańskich
[From cyborgs to post-humans: projects of augmented human in the light of the heritage of Christian cultures]

Grantodawca: PROJEKT JEST REALIZOWANY W RAMACH POB Heritage Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ), ID.KONKURSU: H.1.5.2021

Słowa kluczowe: cyborgizacja – antropologia kultury – wartości – chrześcijaństwo – dziedzictwo – post-człowiek [cyborgization - cultural anthropology - values - Christianity - heritage - post-human]

Uczestnicy
kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Abassy, prof. UJ
Grupa badawcza: Pracownicy Katedry Kultury Rosyjskiej i Teorii Systemów Kulturowych IRiEW, badacze z Polski (Katolicki Uniwersytet Lubelski), USA, Rosji i Niemiec;

Czas realizacji: 01.01.2022 – 31.12.2024

Cel projektu: Określenie kierunków i cząstkowych konsekwencji transformacji współczesnej kultury, będącej rezultatem zderzenia paradygmatów uwarunkowanych chrześcijańską tradycją religijną z paradygmatami zrodzonymi z technologii i idei trans-humanizmu. Realizacja głównego celu będzie się odbywała poprzez badanie granic zderzenia paradygmatów w obszarze: ciało biologiczne – endo-/egzo-rozszerzenia, duchowość – materia; wertykalny – horyzontalny wymiar kultury, sacrum – profanum.

Wymiary przyjaźni: między dziedzictwem uniwersyteckiego etosu a przyszłością nauki

Tytuł projektu: Wymiary przyjaźni: między dziedzictwem uniwersyteckiego etosu a przyszłością nauki [Dimensions of friendship: between the heritage of the University ethos and the future of science]

Słowa-klucze: dziedzictwo, uniwersytet, etos, język, nauka
[heritage, university, ethos, language, science]

Grantodawca: POB Heritage Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ), ID KONKURSU: H.1.3.2021

Uczestnicy: Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Abassy, prof. UJ
Zespół badawczy: dr Agata Krzywdzińska oraz grupa studentów studiów pierwszego i drugiego 
stopnia z różnych wydziałów i kierunków Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czas realizacji: 01.10.2021 – 01.10.2022

Tematyka projektu: projekt dotyczy zagadnienia przyjaźni jako części składowej etosu uniwersyteckiego, oraz sposobów jej realizacji. Pytanie o dziedzictwo i przyszłość nauki jest pytaniem o trwałe elementy tożsamości uniwersytetu jako depozytariusza wartości humanistycznych na tle zmieniających się uwarunkowań społecznych oraz towarzyszących im kryzysów.
Badania mają charakter pilotażowy i będą się koncentrować na badaniach empirycznych oraz teoretycznych.

Cele projektu:
Efektem będzie stworzenie językowej mapy rzeczywistości uniwersyteckiej w obecnym, przejściowym momencie ewolucji nauki.
Efektem będzie również udzielenie odpowiedzi na pytanie o rolę więzi przyjacielskiej między studentami oraz studentami a wykładowcami w podtrzymaniu trwałości etosu jako fundamentu tożsamości UJ.
Efektem badań będzie też stworzenie grupy badawczej złożonej z opiekunów i studentów oraz przygotowanie projektu współpracy z otoczeniem społecznym.