Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Małgorzata Abassy, prof. UJ

dr hab. Małgorzata Abassy, prof. UJ

Zainteresowania

Moje zainteresowania badawcze wyrosły na fundamencie studiów filologicznych w zakresie rusycystyki i iranistyki. Zdobyta wówczas wiedza na temat literatury i kultury Rosji i Iranu oraz znajomość języków: rosyjskiego i perskiego, a także starocerkiewnosłowiańskiego, ukraińskiego i arabskiego pozwoliły mi w późniejszym okresie mojego rozwoju naukowego wykroczyć poza obszar literaturoznawstwa i wykorzystać język jako narzędzie badania kultury. Z ogromną ciekawością oraz pogłębiającą się z roku na rok satysfakcją badam kulturę rosyjską i irańską – również w perspektywie porównawczej, w ujęciach systemowych. Procesowi temu towarzyszy zdobywanie stopni naukowych i pokonywanie kolejnych etapów kariery zawodowej.

Kariera

 • 2007 – stopień naukowy doktora nauk humanistycznych, w dyscyplinie: literaturoznawstwo (Uniwersytet Jagielloński)
 • 2008 – awans na stanowisko adiunkta w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej UJ
 • 2014 – stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie: kulturoznawstwo (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa)
 • 2016 – objęcie funkcji kierownika Zakładu Nowożytnej Kultury Rosyjskiej i Teorii Systemów Kulturowych w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej
 • 2017 – awans na stanowisko profesora nadzwyczajnego, UJ
 • 2020 – objęcie funkcji dyrektora Instytutu Rosji i Europy Wschodniej

Wyniki swoich badań zaprezentowałam na 21 konferencjach międzynarodowych oraz 35 krajowych, a także w czasie posiedzeń towarzystw naukowych (2011, Österreichisch Akademie der Wiessenschaften/ Institut für Iranistik, Wiedeń/Austria),  oraz na wykładach otwartych w uczelniach zagranicznych (2019, Heidelberg University, Niemcy), (2019, Sankt Petersburg State University, Rosja).

Jestem członkiem Societas Iranologica Europea (od 2011 roku), Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego (od 2011 roku), Komisji Kultury Słowian Polskiej Akademii Nauk (od 2012 roku).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Monografie

Artykuły/ rozdziały w monografiach

2020

 • M. Abassy, W niewoli u Kościeja Nieśmiertelnego albo „samotność silnych kobiet”. Studium treści rosyjskiej bajki Maria Moriewna, „Roczniki Humanistyczne” , Lublin 2020, t. LXVIII, s. 21-36. ISSN 0035-7707 DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rh20687-2
 • M. Abassy, Polityka kulturalna Islamskiej Republiki Iranu w Federacji Rosyjskiej: kultura jako narzędzie geopolityki, (w:) Leszek Sykulski (red.), Geopolityka Rosji i obszaru postsowieckiego. Strefa wpływów, „Zona Zero”,  Warszawa 2020, t. 1, s. 141-154.
 • 2019
 • M. Abassy, Obraz Rosji i Rosjan w krakowskiej prasie 1918. Perspektywa kulturowa: kodowanie – dekodowanie i re-kodowanie, (w:) Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, t. XXVIII, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2019, DoI 10.4467/2543733Xssb.19.010.11409, ss. 113-129.
 • M. Abassy, Zwrot edukacyjny w perspektywie mechanizmów uczenia się kultury), (w:) Roczniki Kulturoznawcze, t. XI, nr 2, Lublin 2019, ss. 5-19.​
 • M. Abassy, Człowiek w czasie i czas w człowieku. Fenomen czasu w ujęciu Jewdokiji Marczenko – „Radasteja”, (w:) A. Dudek (red.), Czas w kulturze rosyjskiej, Wydawnictwo „Księgarnia Akademicka”, Kraków 2019, ISBN 978-83-8138-138-3, ss. 115-132.​
 • M. Abassy, Tożsamość elit w dobie przemian. Studium przypadku inteligencji rosyjskiej, (w:) Tożsamość w dobie przemian, T. Bocheński (red.), Pracowania „Wielokropek”, Kraków 2019, e-isbn978-83-949010-6-6, ss. 63-80.​
 • M. Abassy, Wpływ myśli europejskiej na koncepcje człowieka i jego praw u prekursorów modernizacji w Iranie: Mirza Malkom-chan, (w:) E. Szczepankiewicz-Rudzka, A. Czubik, D. Dziwisz (red.) Prawa człowieka wobec wyzwań współczesnego świata, Wydawnictwo „Ksiegarnia Akademicka”, seria „Societas” 124, pod red. B. Szlachty Kraków 2019, https://doi.org/1012797/9788381380867.21,  ss. 399 – 411.

2018

2017

2016

 • M. Abassy, Egzogenne i endogenne czynniki modernizacji w Iranie w perspektywie kultury teokratycznej (w:) Czynnik religijny w polityce wewnątrzpaństwowej i międzynarodowej na przełomie drugiego  i trzeciego tysiąclecia, M. Marczewskiej-Rytko (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2016, s. 99-109. ISBN 978-83-7784-823-4.

2015

 • M. Abassy, Struktura i granice dzieciństwa na podstawie trylogii Lwa Tołstoja. „Dzieciństwo”, „Lata chłopięce”, „Młodość” (w:) Rosyjskie dzieciństwo, red. A. Dudek, K. Duda, Kraków 2015, s. 273-281.
 • M. Abassy, Losy świata według Konstantego Leontjewa: „Przeciętny Europejczyk jako ideał i narzędzie ogólnoświatowej destrukcji” „Roczniki Kulturoznawcze” 2015, t. V, nr 1, s. 111-123, ISSN 2082-8578.
 • M. Абассы, И. Василенко, Л. Титаренко, Политические ценности демократии в России, Беларуси и Польше. Сравнительный анализ, „Власть” 2015, № 7, s. 170-177, ISSN 2071-5358, http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2015/2015_7/Vasilenko.pdf
 • M. Abassy, Rosyjska masoneria w świetle sztuk teatralnych Katarzyny II (w:) „Slavia Orientalis”, Rocznik LXIV, nr 3, Polska Akademia Nauk Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Komitet Słowianoznawstwa, Warszawa 2015, s. 477-500.
 • M. Abassy, Człowiek w systemach uczenia się kultury – problem kształcenia elit (w:) Prace Komisji Kultury Słowian PAU, t. XI, Słowiańskie kultury wobec problemów współczesności i przeszłości, red. H. Kowalska-Stus, Kraków 2015, s. 21-37.
 • M. Abassy, Interpretacja i reinterpretacja pojęcia i zjawiska wolności w ujęciu rosyjskiej inteligencji w pierwszej połowie XIX wieku w perspektywie mechanizmów rozwoju kultury (w:) Prace Komisji Kultury Słowian PAU, t. XI, Słowiańskie kultury wobec problemów współczesności i przeszłości, red. H. Kowalska-Stus, 2015, s. 89-106.
 • M. Abassy, Rosyjska kultura wobec postępu i modernizacji w świetle semantyki słów „naród” i „wolność (w:) Prace Komisji Kultury Słowian PAU, t. XI, Słowiańskie kultury wobec problemów współczesności i przeszłości, red. H. Kowalska-Stus, 2015, s. 139-152.
 • M. Abassy, Cybernetyczny model systemu autonomicznego w zastosowaniu do badań nad kulturą (w:) „Roczniki Kulturoznawcze” 2015, t. V, nr 4.

2014

 • M. Abassy, Źródła sacrum w kulturze rosyjskie (w:) Musica Antiqua Europae Orientalis. „Acta Slavica”, vol. XVII, Bydgoszcz 2014, s. 119-126, ISBN 978-83-924302-6-1

2013

 • M. Abassy, Islam i Europa – irańscy myśliciele w poszukiwaniu fundamentów dialogu (w:) „Perspektywy Kultury” 2013, nr 8, s. 127-143, ISSN 2081-1446.
 • M. Абассы, И. Василенко, Роль политических ценностей в процессе модернизации: опыт России и Польши (w:) „Власть” 2013, № 1, s. 38-43, ISSN 2071-53-58, http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2013/01/Vasilenko.pdf.
 • M. Abassy, Myśl liberalna w zderzeniu z islamem. Traktat „Jek kaleme” (Jedno słowo) Mirzy Jusufa-chana Mostaszara ad-Doulego (w:) Teoretyczne i praktyczne problemy kultury politycznej. Studia i szkice, red. M. Banaś, „Księgarnia Akademicka”, Kraków 2013, s. 191-203, ISBN 978-83-7638-384-2.
 • M. Abassy, Dekabryzm w świetle słów-kluczy w dokumentach programowych i poezji członków tajnych stowarzyszeń (w:) „Slavia Orientalis” Rocznik LXII, nr 3, Polska Akademia Nauk Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Komitet Słowianoznawstwa, Warszawa 2013, s. 369-390.
 • M. Abassy, Autentyczność w kontekście wzorów kultury. Przypadek Rosji (w:) Między autentycznością a udawaniem. Postawy twórcze w kulturze współczesnej, red. A. Kawalec, W. Daszkiewicz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 115-126, ISBN 978-83-7702-629-8.
 • М. Абассы, Современные исследования в области польско-русских отношений: взгляд в прошлое или в будущее? (w:) Россия-Польша. Проблемы взаимного восприятия, ред. А.Ю. Шутов, Издательство Московского университета, Москва 2013, s. 74-83, ISBN 978-5-19-010848-4.
 • М. Абассы, Язык как хранилище ценностей. Выступления Владимира Путина накануне нового президентского срока (w:) Ценности в политике. Опыт Польши и России, ред. Б. Шляхта, А. Ях, „Księgarnia Akademicka”, Kraków 2013, s.133-140, ISBN 978-83-7638-366-8.
 • М. Абассы, И. Василенко, Роль ценностей в процессах политической модернизации (w:) Ценности в политике. Опыт Польши и России, ред. Б. Шляхта, А. Ях, „Księgarnia Akademicka”, Kraków 2013, s. 289-301, ISBN 978-83-7638-366-8.
 • M. Abassy, Rosyjskie siły militarne i dyplomacja w Persji na przełomie XIX i XX wieku (w:) Rosyjskie siły zbrojne. Aspekty wewnętrzne i kontekst polski, red. A. Jach, „Księgarnia Akademicka”, Kraków 2013,  s. 9-22, ISBN 978-83-7638-367-5.

2012

 • М. Абассы, Российская молодежь в эпоху декабризма и сегодня. Гражданин и общество (w:) Политическая культура и ее формирование в молодежной среде. Сборник материалов по итогам проведения Всероссийской молодежной конференции, Москва 2012, s. 20-24.
 • M. Abassy, Treść irańskiej konstytucji jako fakt kulturowy (w:) Współczesne oblicze Iranu, red. M. Chorośnicki, Kraków 2012, s. 129-139.
 • M. Abassy, Systemocentryzm a personocentryzm. Ewolucja koncepcji antropologicznej w Rosji, w pierwszej połowie XIX wieku (w:) Prace Komisji Kultury Słowian PAU, t. 8, Obraz człowieka w kulturach Słowian, red. L. Suchanek, Kraków 2012, s. 147-162.
 • M. Abassy, Współczesna inteligencja rosyjska wobec Zachodu. Publicystyka Siergieja Kara-Murzy (w:) Przeszłość we współczesnej narracji kulturowej, t. 3, red. P. Biliński, P. Plichta, Kraków 2012, s. 101-112.
 • M. Abassy, Spór o człowieka: Wissarion Bieliński i Mikołaj Gogol. O dwóch modelach literackiego kodowania rzeczywistości (w:) „Poznańskie Studia Slawistyczne”, nr 2, red. naczelna K. Pieniążek-Markowić, Poznań 2012, s. 335-354.
 • M. Abassy, Kaukaz jako obszar przenikania się kultur. Rosyjscy romantycy w pismach Mirzy Fath Alego Achundzade (Achundowa), (w:) „Acta Slavica. XVI Musica Antiqua Europae Orientalis”. Kultura, literatura oraz myśl filozoficzna Słowian Wschodnich i Południowych w powiązaniach, wzajemnych oddziaływaniach, Bydgoszcz 2012. s. 193-203.
 • M. Abassy, Śmierć Aleksandra Grybojedowa w Persji. Perspektywa kulturowo – historyczna (w:) Вертоград многоцветный – Ogród wielu kwiatów. Liber amicorum. Tom jubileuszowy dedykowany Janowi Dębskiemu, red. W. Szczukin, Kraków 2012, s. 159-168.

2011

 • М. Абассы, Н.В. Гоголь на фоне русской интеллигенции сороковых годов XIX века (w:) Двести лет Гоголя. red. W. Szczukin, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 39-50.
 • M. Abassy, Relacje Iran – Rosja w kontekście dialogu religijnego między prawosławiem a islamem (w:) Polityka i komunikacja. Między wschodem a zachodem. Obszar postsowiecki 20 lat po upadku ZSRR. Polityka, gospodarka, stosunki regionalne, perspektywy, red. A. Molenda, publikacja elektroniczna, ISBN 978-83-62511-26-6.
 • M. Abassy, Podstawy kultury – podstawy polityki. Stosunki rosyjsko-irańskie po 1989 roku (w:) Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. Kontekst międzynarodowy, red. J. Diec, „Księgarnia Akademicka”, Kraków 2011, s. 453-465.
 • М. Абассы, „Подполье” как явление культуры. „Записки из подплдья” Федера Достоевсого (w:) Fiodor Dostojewski i problemy kultury, red. A. Raźny, Kraków 2011, s. 50-62.
 • M. Abassy, A synthesis of the elements of the Orthodox Christian Faith, Buddhism and the Enlightenment in Tolstoy’s moral-ethical doctrine (w:) „Orientalia Christiana Cracoviensa”3 (2011), s. 9-19.

2010

 • M. Abassy, Miasto jako metafora kultury. Petersburg w twórczości literackiej i publicystyce Fiodora Dostojewskiego (w:) Miasto. Między przestrzenią a koncepcją przestrzeni, red. M. Banaszkiewicz, F. Czech, P. Winskowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 255-268.
 • M. Abassy, Nieformalne źródła władzy rosyjskich „imperatorów”. Wybrane aspekty (w:) Rosja. Między imperium a mocarstwem nowoczesnym, red. J. Brylewska, Toruń 2010, s. 38-48.
 • M. Abassy, Między „indywidualnym” a „wspólnotowym”. Dziewiętnastowieczne korzenie współczesnej Rosji (w:) Odmiany tożsamości, red. R. Szwed, L. Dyczewski, J. Szulich Kałuża, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 79-89.
 • M. Abassy, Rosyjska inteligencja w poszukiwaniu prawdy. Próba syntezy (w:) W poszukiwaniu prawdy. Chrześcijańska Europa między wiarą a polityką, t. 1, red. U. Cierniak, Częstochowa 2010, s. 395-404.
 • M. Abassy, Terror jako problem przekładu kulturowego. Rosyjska inteligencja rewolucyjna w XIX wieku (w:) Idea i komunikacja w języku i kulturze rosyjskiej, red. A. Dudek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 95-104.

2009

 • M. Abassy, Komplementarność kultury Słowian i świata Zachodu w myśli Aleksego Chomiakowa. „Notatki o historii powszechnej” (w:) „Acta Slavica. XV Musica Antiqua Europae Orientalis”. Słowiańszczyzna wobec idei i poszukiwań świata zachodniego, Bydgoszcz 2009, s. 183-191.

2008

 • M. Abassy, The Iranian Intelligentsia and the Constitutional Revolution (w:) „Politeja”. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. B. Szlachta, Kraków 2008, nr 1 (10), s. 295-312.
 • M. Abassy, Podziemie jako fenomen kulturowy. Notatki z podziemia Fiodora Dostojewskiego, „Przegląd Rusycystyczny" 2008, nr 3 (123), s. 37-50.
 • M. Abassy, Dylemat Rosja – Zachód. Typowe postawy inteligencji wobec ludu w XIX wieku, „Slavia” Orientalis" 2008, nr 1, s. 23-46.
 • M. Abassy, „Sztuka w służbie ideałów" – twórczość poetycka dekabrysty Konrada Rylejewa (w:) Dialog w kulturze Słowian Wschodnich, t. 2, red. J. Kapuścik, Collegium Columbinum, Kraków 2008, s. 216-223.
 • M. Abassy, Od dekabryzmu do nihilizmu. Rosyjska inteligencja w wieku XIX a procesy indywidualizacji (w:) Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lucjanowi Suchankowi, t. 2, red. K. Duda, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2008, s. 71-79.
 • M. Abassy, Od „klerków” do biurokratyzmu – twórczość Mikołaja Gogola (w:) „Prace Komisji Kultury Słowian PAU”. t. 7. Kultura i polityka, red. L. Suchanek, Kraków 2008, s. 5-21.

2006

 • M. Abassy, Osamotnienie jako znak czasu – „ani Rosja ani Zachód”. Inteligencja w twórczości literackiej i publicystyce Fiodora Dostojewskiego (w:) Dziedzictwo chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu. Między pamięcią a oczekiwaniem, pod red. U. Cierniak i ks. J. Grabowskiego, Częstochowa 2006, s. 337-346.
 • M. Abassy, Aleksiej Stiepanowicz Chomiakow – typ psychologiczny rosyjskiego inteligenta w kontekście koncepcji historiozoficznych (w:) „Prace Komisji Kultury Słowian PAU”. t. 5. Inteligencja u Słowian, pod red. L. Suchanka, Kraków 2006, s. 19 – 38.

2005

 • M. Abassy, Inteligencja w dobie dekabryzmu (w:) „Slavia Orientalis” 2005, nr 1, s. 7-21
 • M. Abassy, Słowianie i pierwiastki irańskie w historiozoficznych koncepcjach Aleksieja Stiepanowicza Chomiakowa (w:) Świat Słowian w języku i kulturze, pod red. E. Komorowskiej i A. Furiera, Szczecin 2005, s. 13-17.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obszary badań naukowych

Współczesna inteligencja rosyjska:

 • inteligencja czasów Putina: istota i zasięg zjawiska, zadania społeczne i rola polityczna elity intelektualnej, przenikanie się kultury i systemu politycznego
 • dziewiętnastowieczny etos rosyjskiej inteligencji a zadania współczesnej rosyjskiej elity intelektualnej
 • tożsamość inteligencji w powiązaniu z tożsamością kultury; dylemat „albo Rosja albo Zachód”,
 • mediacyjna rola inteligencji na granicy systemów wartości i kodów kulturowych – problem samoidentyfikacji
 • typy inteligenta – ujęcie społeczno-psychologiczne
 • literackie portrety inteligenta a ich desygnaty w rzeczywistości historyczno-kulturowej.

Współczesny Iran:

 • elita społeczna współczesnego Iranu: skład, idee i ideologia, narzędzia wywierania wpływu na społeczeństwo, instytucje, zasoby materialne (potencjał nuklearny, surowce energetyczne)
 • stosunki rosyjsko-irańskie w dobie nowożytnej oraz ich wpływ na pozycję Iranu i Rosji na arenie międzynarodowej
 • wpływy zachodniej cywilizacji (Europa, USA) na kulturę i system polityczny Iranu
 • irańska inteligencja wobec spuścizny ideowej Zachodu i Wschodu
 • semantyka modernizacji w świetle słów-kluczy i słów-wytrychów: wolność, prawo, demokracja, obywatel, ojczyzna

Rosyjska literatura jako zwierciadło procesów kulturowych:

 • wielcy pisarze wobec wyzwań swoich czasów
 • bohaterowie literaccy a procesy indywidualizacji: „zbędny człowiek”, „człowiek z podziemia”, „bies”, „nihilista”, „nowy człowiek”.
 • typy literackiego kodowania rzeczywistości: Mikołaj Gogol i Wissarion Bieliński
 • portret „obcego” w literaturze – Fiodor Dostojewski wobec Polaków
 • sztuki teatralne Katarzyny II i portret rosyjskiej masonerii XVIII wieku

Język w systemie kultury

 • język jako pierwotny system modelujący
 • językowe obrazy świata i ich uwarunkowania kulturowe

Systemowe ujęcia kultury

 • cybernetyczne modele systemów autonomicznych
 • kodowanie, dekodowanie i re-kodowanie informacji w kulturze z perspektywy rozłącznych kodów

Zagadnienia szczegółowe

Rosja

 • Inteligencja w Rosji
 • Rosyjska kultura i literatura
 • Rosyjska masoneria
 • Rosyjscy pisarze: Fiodor Dostojewski, Mikołaj Gogol, Lew Tołstoj
 • Dylemat Rosja – Zachód w ujęciu elity intelektualnej i politycznej
 • Rosyjskie elity wobec Polski i polskości
 • Kultura rosyjska i polska: podobieństwa typologiczne i genetyczne, przenikanie się, inspiracje, zderzenia

Iran

 • Modernizacja
 • Irańska kultura i literatura
 • Irańska inteligencja
 • Duchowny intelektualista
 • Islam jako czynnik kulturotwórczy
 • Dialog cywilizacji islamskiej i chrześcijańskiej
 • Kulturowe wymiary bezpieczeństwa

Teoria kultury i metodologia badań kulturoznawczych

 • Modele kulturowe
 • Kody kulturowe
 • Kultura jako semiosfera
 • Interakcje kulturowe na poziomie ludzi i systemów
 • Identyfikacja jednostki w kulturze
 • Wyznaczniki tożsamości kultury
 • Mechanizmy ochrony tożsamości kulturowej
 • Poziome i pionowe struktury w kulturze
 • Językowa analiza kultury politycznej
 • Systemowy kształt kultury
 • Dyfuzja kultury
 • Lingwistyka kulturowa
 • Przekład kultur i problem nieprzekładalności
 • Procesy kodowania kultury
 • Zjawisko identyfikacji kulturowej
 • Specyfika granic kulturowych
 • Fenomeny kulturowe
 • Wyobcowanie jednostki i patologie w kulturze
 • Technologie kultury
 • Informacyjność kultury
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Cybernetyka kultury

Inne

 • Literackie tropy kulturowe
 • Stosunki polsko-rosyjskie
 • Stosunki rosyjsko-irańskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

międzynarodowe

2019

 • 18-27 marca 2019. XLVIII International Philological Conference, Sankt Petersburg State University, Russia.
  TYTUŁ REFERATU: Метаморфозы Кощея Бессмертного или одиночество сильных женщин. Универсальная мудрость русских сказок.
 • 9-13września, 2019. 9th European  Conference  of  Iranian  Studies  (ECIS  9), Freie , Berlin.
  TYTUŁ REFERATU: Mapping  a  culture:  ‘iranism’  as  a  cultural  matrix for  Russian conservative  thought.

2018

 • 13-15 kwietnia 2018. BASEES 2018 Annual Conference. The British Association for Slavonic and East European Studies. Cambridge. Wielka Brytania
  TYTUŁ REEFRATU: Cybernetic model of an autonomous system as a new research tool for the problems of culture and fragile state systems.
 • 20-21 września 2018. Czas w kulturze rosyjskiej. Время в российской культуре” Uniwersytet Jagielloński. Kraków
  TYTUŁ REEFRATU: Człowiek w czasie – czas w człowieku. Fenomen czasu w ujęciu Jewdokiji Marczenko. „Radasteja”.

krajowe

2019

 • Kraków, 6-7 czerwca 2019. XIV SECURITY FORUM KRAKOW 2019. XLIX CICA CONFERENCE, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie „Apeiron:.
  TYTUŁ REFERATU: Terrorist threat for Europe in the light of patriotic education of the citizens in the Islamic Republic of Iran and in the Russian Federation.

2018

 • Kraków, 15-16 listopada 2018. Polska Akademia Umiejętności. “Prasa krakowska w 100 rocznicę odzyskania niepodległości”.
  TYTUŁ REFERATU: Obraz Rosji i Rosjan w krakowskiej prasie po 1918 roku. Perspektywa kulturowa: kodowanie – dekodowanie i re-kodowanie.
 • Warszawa, 22-23 maja 2018. Uniwersytet Warszawski i Polskie Towarzystwo Suicydologiczne. „Autodestrukcja. Sytuacje graniczne w kulturze współczesnej”.
  TYTUŁ REFERATU: Zderzenie potencjału transformacji jednostki z wzorami kultury w walce autonomię. „Anna Karenina” Lwa N. Tołstoja.
 • Lublin, 15 maja 2018. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Komunikacji Społecznej. „Przestrzenie komunikacji wizualnej - nowe odsłony. Film – między realizmem a fikcją”.
  TYTUŁ REFERATU: Zagubione słowa. Przekaz rosyjskich bajek ludowych w filmach animowanych.
 • Kraków, 5-6 kwietnia 2018. Uniwersytet Jagielloński. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. „Prawa człowieka wobec wyzwań współczesnego o świata”.
  TYTUŁ REFERATU: Wpływ myśli europejskiej na koncepcje człowieka i jego praw u prekursorów modernizacji w Iranie: Mirza Malkom-chan.
 • Kraków, 15-16 października 2018. Instytut Studiów Międzykulturowych/Uniwersytet Jagielloński, Komisja Etnograficzna Polskiej Akademii Umiejętności. „Od zwoju do e-booka. Kulturotwórcza rola tekstów religijnych”.
  TYTUŁ REFERATU: Komercjalizacja religijności i duchowości jako narzędzie przekształcania kultury. Studium przypadku rosyjskiego ruchu „Radasteja”.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wywiady

Audycje w Radiu Kraków

Wykłady na youtube

 1. Rosja – Polska. Między imperium a wolnością, https://www.youtube.com/watch?v=26eJa7NyRN8
 2. Rosja – Polska. Dostojewski wobec Polaków,https://www.youtube.com/watch?v=1dq1TX0rnYU
 3. Rosja – Zachód. Terror i terroryzm. „Nie w moim imieniu”, https://www.youtube.com/watch?v=bjKA3dDavcc
 4. Rosja – Zachód. Klucz do demokracji, https://www.youtube.com/watch?v=IyyBOlYoAzA

Warsztaty edukacyjno-rozwojowe

 • W cyklu: „Bajkowe seminarium”: Warsztaty edukacyjno-rozwojowe dla uczniów X LO im. KEN  w Krakowie: (Słowiańska) bajka magiczna. Symboliczny język kultury (2017).