Współpraca międzynarodowa

Program Erasmus +

Koordynator programu Erasmus + w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej: dr Elżbieta Żak (elazak@gmail.com)

Erasmus + Kryteria kwalifikacji

Kryteria kwalifikacyjne na stypendium w ramach programu Erasmus:
 
Wydział/Instytut: Instytut Rosji i Europy Wschodniej 
Koordynator: dr Elżbieta Żak
Miejsce składania dokumentów: Sekretariat w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej 
 
1. List motywacyjny z wyborem uczelni, do której chce się wyjechać na stypendium Erasmus. Alternatywnie można wskazać dodatkowo (nie jest to obowiązkowe) dwie uczelnie, do których można pojechać w przypadku nie zakwalifikowania się do pierwszej.
 
2. Wstępna lista kursów wraz z punktacją ECTS, w których kandydat zamierza uczestniczyć.
 
3. Zaświadczenie o średniej ocen z całego toku studiów z sekretariatu:
 
Średnia ocen min. 4.0. (średnia arytmetyczna) 
ocena z ostatniego przed rekrutacją zaliczenia/egzaminu z języka rosyjskiego: min. 4.0.
 
4. Znajomość języka, w którym będą prowadzone zajęcia (j. angielski, macierzysty język danego kraju). Akceptowane są następujące formy potwierdzenia: zaświadczenie z JCJ UJ, szkoły językowej, certyfikaty językowe. W przypadku certyfikatów akceptowane są kopie potwierdzone za zgodnością z oryginałem. 
UWAGA! Egzamin z języka angielskiego lub macierzystego danego kraju jest wymogiem bezwarunkowym (nieposiadanie go dyskwalifikuje kandydata), niewchodzącym w zakres podanych kryteriów wagowych.
 
5. Dodatkowa działalność: w Kołach Naukowych, Samorządzie Studenckim, ESN, stowarzyszeniach, działalność no profit, społeczna, charytatywna, praktyki zagraniczne, uczestnictwo w zajęciach i seminariach prowadzonych w języku obcym. Wymagane zaświadczenie.
 
Waga kryteriów kwalifikacyjnych: 
średnia ze studiów – 45% 
średnia z języka rosyjskiego – 45%
działalność organizacyjna – 10%
 
W razie potrzeby, kandydaci będą nominowani na wyjazd na podstawie wyników rozmów 
kwalifikacyjnych, których termin zostanie ogłoszony po zebraniu i weryfikacji ww. 
dokumentów. O wynikach rozmowy (osobach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych) poinformujemy mailowo i poprzez wywieszenie listy osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń w IRiEW. Jeśli kandydat nie spełnia ww. kryteriów komisja może podjąć decyzję o niezakwalifikowaniu go do stypendium, nawet jeśli miałyby zostać wolne miejsca. 
O zakwalifikowaniu kandydata na wyjazd zadecyduje komisja składająca się z Koordynatora Programu Erasmus IRiEW dr Elżbiety Żak, Dyrektora Instytutu Rosji i Europy Wschodniej, dr hab. Joachima Dieca oraz dr Danuty Gałygi. 
 
Uwaga! 
O stypendium nie mogą się ubiegać osoby, które mają wpis warunkowy. 
O stypendium mogą się ubiegać także osoby, które posiadają obywatelstwo inne niż polskie, w tym osoby niebędące obywatelami krajów członkowskich i kandydujących do UE.

Współpraca bezpośrednia - uczelnie w Rosji

Instytut Rosji i Europy Wschodniej prowadzi współpracę z następującymi uczelniami w Rosji:

  • Państwowa Akademia Kultury Słowiańskiej w Moskwie - Государственная Академия Славянской Культуры
     
  • Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M. Łomonosowa  w Moskwie, Wydział Politologii - Московский Государственный Университет им. М.Ломоносова, Факультет Политологии
     
  • Sankt-Petersburski Uniwersytet Państwowy, Wydział Historyczny - Санкт-Петербургский Государственный Университет, Исторический Факультет
     
  • Humanistyczny Prawosławny Uniwersytet  im. Św. Tichona w Moskwie