Wydziałowa Rada Samorządu Studentów WSMiP

Struktura i kompetencje Rady

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych jest właściwym organem uchwałodawczym Samorządu Studentów na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Powoływana jest przez studentów Wydziału w wyborach: powszechnych, równych, tajnych i bezpośrednich. Do jej zadań należy: reprezentowanie studentów wydziału przed władzami wydziału, delegowanie przedstawicieli na egzaminy komisyjne, wybór członków Rady a danego wydziału, wyrażanie opinii w sprawie programów nauczania, proponowanie Dziekanowi składu Wydziałowej Komisji Stypendialnej, powoływanie właściwej Komisji ds dydaktyki i jakości kształcenia, wybór przedstawicieli studenckich do Rady Wydziału i Rad Instytutów.

 

STRUKTURA WRSS WSMIP:

Przewodnicząca: ALEKSANDRA KUZIOR (ola.kuzior22@gmail.com)

Sekretarz: AGATA KARBOWSKA

 

Wydziałowa Komisja Stypendialna:

Przewodnicząca: Aleksandra Kuzior

Wiceprzewodniczący: Sławomir Kowalski

Członkowie: Marlena Janiszewska, Rafał Nowak

Wydziałowa Komisja Dydaktyczna:

Przewodnicząca: Magdalena Lisińska

Wiceprzewodniczący: Adrian Brona

Wydziałowa Komisja Zagraniczna:

Przewodnicząca: Magdalena Ziembacz

Wiceprzewodnicząca: Eliza Sicińska

Wydziałowa Komisja Kultury:

Przewodniczący: Artur Jach

Wydziałowa Komisja Informacji i Promocji:

Przewodniczący: Sławomir Kowalski

Pełnomocnik ds. Kół Naukowych: Adrian Brona

Pełnomocnik ds. sportu: Sebastian Kikta

Pełnomocnik ds. Poliarchii: Arkadiusz Nyzio

Członkowie mandatowi Rady

INSTYTUT AMERYKANISTYKI I STUDIÓW POLONIJNYCH:

Andrzej Kohut

Magdalena Lisińska

INSTYTUT BLISKIEGO I DALEKIEGO WSCHODU:

Adrian Brona

Agata Karbowska

INSTYTUT EUROPEISTYKI:

Agata Kołodziej

Aleksandra Kuzior

Magdalena Ziembacz

INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH:

Ewelina Morawska

Sebastian Kikta

Olga Czarnecka

Mateusz Słowiak

Mateusz Szabla

INSTYTUT ROSJI I EUROPY WSCHODNIEJ:

Sławomir Kowalski

Anna Pająk

INSTYTUT STUDIÓW MIĘDZYKULTUROWYCH:

Anna Ciszek

KATEDRA UKRAINOZNAWSTWA:

Katarzyna Gach

Przedstawiciele studentów w Radach Instytutów

INSTYTUT AMERYKANISTYKI I STUDIÓW POLONIJNYCH:

Sonia Gwoździowska

INSTYTUT BLISKIEGO I DALEKIEGO WSCHODU:

Adrian Brona

INSTYTUT EUROPEISTYKI

Aleksandra Kuzior

INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH:

Ewelina Morawska

Rafał Nowak

Sebastian Kikta

Olga Czarnecka

Mateusz Słowiak

Mateusz Szabla

INSTYTUT ROSJI I EUROPY WSCHODNIEJ:

Sławomir Kowalski

Anna Pająk

INSTYTUT STUDIÓW MIĘDZYKULTUROWYCH:

Anna Ciszek

KATEDRA UKRAINOZNAWSTWA:

Katarzyna Gach

Przedstawiciele studentów w Radzie Wydziału

Adrian Brona

Anna Ciszek

Olga Czarnecka

Katarzyna Gach

Wojciech Gil

Jarosław Indyk

Agata Karbowska

Sebastian Kikta

Sławomir Kowalski

Tomaš Krupičevič

Aleksandra Kuzior

Magdalena Lisińska

Ewelina Morawska

Rafał Nowak

Jakub Nidzgorski

Anna Pająk

Mateusz Słowiak

Mateusz Szabla

Kontakt

Kontakt z Wydziałową Radą Samorządu Studentów Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych:

mail: samorzad.wsmip@gmail.com

facebook: www.facebook.com/samorzad.studentow.wsmip.uj