Przejdź do głównej treści

Pracownicy

Dr Agnieszka Malska-Lustig

Dr Agnieszka Malska-Lustig

Kariera

 • 1992 -1997 Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, filologia rosyjska, magister
 • 1997-2003 studia doktoranckie w Międzywydziałowym Zakładzie Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk humanistycznych

  Przynależność do towarzystw naukowych: 
 • ​​Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego

  Pełnione funkcje: 
 • 2006-2012  koordynator ds. ankiet studenckich w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej
 • 2008-2012 przedstawiciel młodszych pracowników w Radzie Instytut Rosji i Europy Wschodniej
 • 2012-2020 Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych Instytutu Rosji i Europy Wschodniej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Monografie

 • Ameryka oczami emigrantów rosyjskich trzeciej fali, Kraków 2004, Wyd. WUJ, ss.212

Artykuły naukowe

 • Alexander Solzhenitsyn and his Vision of America Based on his Speech at Harvard University in 1978 [w:] „Ad Americam”, vol. 2  2001, s. 89-93. 

Rozdziały w monografiach i publikacjach zbiorowych

 • Образ Америки в прозе Юрия Дружникова [w:] Картина мира и человека в литературе и мысли русской эмиграции. Obraz świata i człowieka w literaturze i myśli emigracji rosyjskiej, pod red. A. Dudka, Kraków 2003, s. 377-384
  Zachód w oczach rosyjskiego emigranta (Siergiej Dowłatow) [w:] Kultura Rosyjska w ojczyźnie i diasporze. Pod red. L. Liburskiej, Kraków 2007, Wyd. WUJ, s.161-170.
  Rola Aleksandra Sołżenicyna w tworzeniu historii. Wizja stosunków Rosja-Zachód. [w:] Wokół problemów Historii. Studia o kulturze i literaturach wschodniosłowiańskich. Redakcja Anna Woźniak. Lublin 2008, s.211-222.
  Swój wśród obcych: proza emigracyjna Siergieja Dowłatowa [w:]Tożsamość, indywidualizm, wspólnotowość w kulturze rosyjskiej / red. Raźny Anna , Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014. - S. 374-384

Recenzje

 • В.В. Агеносов, Литература русского зарубежья, Москва 1998 [w:] „Slavia Orientalis” Nr 2, 1999, s.287-289.
  Kризис или метаморфозы: судьба романа на рубеже эпох (на материале романа Юрия Дружникова Ангелы на кончике иглы и других произведений современной литературы), Warszawa 2001, [w:] „Slavia Orientalis” Nr 4, 2001, s. 641-645.
  K. Duda, Wiara i naród. Twórczość Władimira Maksimowa, Kraków 2001 [w:] „Slavia Orientalis” Nr 4, 2001, s. 648-651.
  Л. Звонарева, В. Ольбрых, Cостоявшийся вне тусовки: творчество и судьба писателя Юрия Дружникова. Oпыт документального исследования, Москва 2001 – [w:]„Slavia Orientalis”  2002, Nr 1, s. 130-132.
  Пушкин и культура русского зарубежья. Международная научная конференция, посвященная 200-летию со дня рождения. 1-3 июля 1999, Москва 2000 [w:] „Slavia Orientalis”, 2002, Nr 2, s. 299-301.

Opracowania

 • Profesor doktor habilitowany Lucjan Suchanek. Zarys biografii naukowej. Spis publikacji, opracowały: K. Duda, A. Malska-Lustig, Kraków: Wyd. WUJ 2007

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Międzynarodowe konferencje naukowe

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Obraz świata i człowieka w literaturze i myśli emigracji rosyjskiej (Картина мира и человека в литературе и мысли русской эмиграции), Kraków, 25-27 lipca 2002.  

Konferencje ogólnopolskie

 • Ref. Rola Aleksandra Sożenicyna w tworzeniu historii. Wizja stosunków Rosja- Zachód.                      Konferencja: Kultura Słowian Wschodnich Wschodnich w perspektywie Historii, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 20-21 maja 2004
  Ref. Zachód w oczach rosyjskiego emigranta (Siergiej Dowłatow). Konferencja: Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze, Kraków 25-27 maja 2007.
  Ref. Swój wśród obcych. Proza emigracyjna Siergieja Dowałtowa. Konferencja: Tożsamość, indywidualizm, wspólnotowość w kulturze rosyjskiej, Kraków 25-26 maja 2012.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uczestnictwo w warsztatach metodycznych

 • Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Petersburski Uniwersytet Państwowy: Seminarium metodyczne dla wykładowców uczelni wyższych: Intensywne przygotowanie studentów do zdawania egzaminów państwowych z języka rosyjskiego w systemie TRKI, Kraków 24-25.05.2013
  Свидетельство «Методический семинар для преподавателей русского языка в зарубежных высших учебных заведениях, где открыты Русские центры» Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина. Mосква 27.05-7.05. 2013
  Практическая методика преподавания русского языка как иностранного трудоемкостью 10 недель, УНИВЕРСАРИУМ,  СЕРТИФИКАТ № 0334-000215-01-14 от 2016-09-13 
  Говорим по-русски Методический семинар для учителей русского языка, Warszawa 23.02.2019 r. 
  Warsztaty metodyczne dla nauczycieli i lektorów języka rosyjskiego Innowacyjnie i skutecznie – nowe rozwiązania w nowym cyklu do nauki jęzka rosyjskiego (Anna Pado, Беседа 1-3)б Kraków, 9.03.2019
  Konferencja metodyczna PWN Atrakcyjne lekcje języka rosyjskiego z wykorzystaniem Internetu. Nowe podejście do ucznia i jego osiągnięć, Warszawa, 26.10.2019
  Certyfikat Профессиональная сертификация преподавателей русского языка как иностранного, Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, Варшава 26.10.2019.
  Nowoczesne metody nauczania języka rosyjskiego  i doskonalenia zawodowego nauczycieli  Konferencja organizowana przez PWN Wydawnictwo Szkolne,
  Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego,
  Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie  oraz Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina w Moskwie, Warszawa 26.10.2019 r.
  Он-лайн курс Обучение русскому как иностранному на начальном этапе. Портал Образование на русском www.pushkininstitute.ru, регистрационный номер 0002624б 11.11.2019.
  „Teoria i praktyka w nauczaniu fonetyki języka rosyjskiego skierowanego do Polaków”- warsztaty metodyczne Uniwersytet Śląski, Katowice 30.11.2019 r.
  Aktywne metody nauczania języka rosyjskiego - Seminarium organizowane przez: 
  PWN Wydawnictwo Szkolne, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, 
  Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego,
  Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie  oraz Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina w Moskwie, Warszawa, 29.02.2020 r.
  Współczesne tendencje i innowacje w nauczaniu języka rosyjskiego, Konferencja metodyczna, Warszawa 29.02.2020
  Certyfikat Активизирующие методы и способы обучения в РКИ, Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, Варшава 29.02.2020
  Webinarium Wydawnictwa PWN  Развитие навыков говорения на уроках русского языка онлайн, 17.04.2020 r. Prowadzenie dr Natalia Popovich
  Sympozjum dla nauczycieli i wykładowców języka rosyjskiego jako obcego, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Filologii Słowiańskiej KUL i Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Lublin, 19.09.2020 r