Przejdź do głównej treści

Pracownicy

Dr Leszek Madej

Dr Leszek Madej

Kariera

 • 1995-2000 – studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego; kierunek: historia
  2001-2007 – studia doktoranckie na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego
  2007 – uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie historii 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Monografie

 • Rosyjski garnizon wojskowy w Częstochowie, Kraków 2009.

Artykuły naukowe

 • Wyprawa Kozaków dońskich do Indii w 1801 r., „Studia Historyczne”, R. XLVI, 2003, z. 1, s. 3-18.
  Kozaczyzna dońska wobec agresji napoleońskiej na Rosję w 1812 r ., „Studia Historyczne”, R. XLVII, 2004, z. 2, s. 169-186. 
  Korpusy kadetów jako ośrodki kształtowania osobowości i mentalności oficerów armii carskiej, „Studia Historyczne”, R: 2009, t. 52, s. 99-114.
  Zmiany w liczebności i potencjale bojowym wojsk rosyjskich w Królestwie Polskim w XIX i na początku XX wieku, „Studia z Dziejów Wojskowości, R: 2012, t. 1, s. 185-2012
  Powstanie i ewolucja skupisk kozackich na tle polityki caratu w okresie od XVI do początku XX wieku, Almanach Historyczny”, R: 2012, t. 14, s. 104-123.
  Społeczno-polityczne aspekty ewolucji kozaczyzny w ranach państw rosyjskiego (XVI-początek XX wieku), „Studia Historyczne”, R: 2012, t. 2, s. 141-163. 
  Amia rosyjska w XIX i na początku XX stuleci, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości, t. XLV, R: 2010, s. 48-99. 
  Dyplomacja rosyjska wobec dominacji Francji napoleońskiej w Europie w 1812 r., [w:] Na wschód od Linii Curzona. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Mieczysławowi Smoleniowi, pod. Red R. Król-Mazur i Michała Lubiny, Kraków 2014, s. 167-185.  
  Prawne uwarunkowania zjawiska pojedynków w środowisku oficerów rosyjskich (połowa XVII – początek XX stuleci), „Studia Historyczne”, R: LIX 2016, z. 3 (235), s. 291-315. 
  Organizacja i działalność systemu wymiaru sprawiedliwości w rosyjskiej marynarce wojennej od początków XVIII do połowy XIX w., „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 2018, t. 11, z. 4, s. 481-527.
  Służby audytorskie lądowych sił zbrojnych w systemie rosyjskiego sądownictwa wojskowego w XVIII – pierwszej połowie XIX w., „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2018, t. LXX, z. 2, s. 25-107. 
  Ustrój i działalność sądownictwa rosyjskiej floty wojennej  w latach 1867-1914 (cześć 1), "Przegląd Historyczno-Wojskowy 2019, R: XX (LXXI), nr 3 (269), s. 25-48. 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obszary badawcze

 • Historia Rosji (XVIII w. - 1918 r.) 
  1) Armia rosyjska do 
  2) Rosyjskie prawodawstwo wojskowe 
  3) Dzieje kozaczyzny (aspekty wojskowe, gospodarcze, społeczne i kulturowe) 
  4) Polityka wewnętrza i zagraniczna caratu z uwzględnieniem problematyki polskiej 
 •  
  Ziemie polskie zaboru rosyjskiego (1795-1918)
  1) Rosyjskie siły zbrojne w Królestwie Polskim do 1918 r. 
  2) Rosyjska administracja wojskowa i cywilna w Królestwie Polskim do 1918 r.