Przejdź do głównej treści

Pracownicy

dr Lidia Macheta

dr Lidia Macheta

Kariera

 • Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (2002); adiunkt (Uniwersytet Jagielloński; od 2003). Absolwent filologii wschodniosłowiańskiej (Uniwersytet Jagielloński, 1995), specjalność: filologia rosyjska. Studiowała teologię i filozofię (Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie).
   
  Pełnione funkcje: 
  1997-2000 – Opiekun Koła Naukowego Studentów Filologii Rosyjskiej
  2000-2001 – Opiekun Koła Naukowego Studentów Rosjoznawstwa 
  2001 – Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej (specjalność: rosjoznawstwo; wszystkie typy studiów)
  2002 – Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej (specjalność: rosjoznawstwo; wszystkie typy studiów)
  2001-2011 – sekretarz do spraw przydziału pensum IRiEW
  2001-2011 – sekretarz Komisji Programowej IRiEW
  2001-2011 – reprezentant pracowników niesamodzielnych w Radzie Instytutu IRiEW
   
  Przynależność do towarzystw naukowych:
 • Członek Komisji Kultury Słowian (PAU); od 2003

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Monografie

 • „Demon południa i zafałszowanie egzystencji. O acedii starożytnego mnicha i „zbędności” inteligenta rosyjskiego XIX wieku”, Kraków, 2003, ss. 160

Artykuły naukowe

 • 1. „Doktor Żywago” wobec transcendencji, „Slavia Orientalis”, 1995, nr 3, s. 351-362
  2. „Pasja jedności, czyli symbolizm o. Pawła Florenskiego”, w: „Wizja człowieka i świata w myśli rosyjskiej”, pod red., L. Suchanka, Kraków 1998, s. 107-124
  3. „Iwan Karamazow – Wielki Inkwizytor czy jurodiwy? Cechy duchowe inteligencji rosyjskiej”, Prace Komisji Kultury Słowian, Tom V, pod redakcją L. Suchanka, Kraków 2006, s. 39-72
  4. „Tichon kontra Stawrogin? O istocie ducha rosyjskiego w ujęciu Fiodora Dostojewskiego”,  w:  „Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze”, tom II,  red. K. Duda, Kraków 2008, s. 121-130
  5. „Duch rosyjski a kultura – punkt widzenia Dostojewskiego. Zarys problematyki”, w: „Fiodor Dostojewski i problemy kultury", pod red. A. Raźny, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 200-209 
  6. „Rosyjskie poszukiwania prawdy o człowieku – wariant Kiryłowa (Biesy). Przyczynki z filozofii duchowości”, Prace Komisji Kultury Słowian, Tom VIII, pod redakcją L. Suchanka, Kraków 2012, s.  69-88 
  7. „Święty czy metafizyk? W poszukiwaniu tożsamości duchowej Rosjanina w rozumieniu Fiodora Dostojewskiego (Bracia Karamazow)”, w: „Metafizyka a literatura w kulturze rosyjskiej”, pod red. T. Obolevitch, Kraków 2012, s. 183-196
  8. „Aktualność Ewagriańskiej koncepcji ośmiu logismoi. Antropologia duchowości”, w: „Chrześcijaństwo a współczesne koncepcje człowieka”, pod red. L. Suchanka, Prace Komisji Kultury Słowian Rocznik I, Kraków 2013, s. 131-141
  9. „Acedia”, w: „Idee w Rosji”, Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, pod redakcją J. Dobieszewskiego,  tom 8, Łódź 2014
  10. „Duchowość biskupa w świetle posynodalnej adhortacji apostolskiej Jana Pawła II >Pastores gregis<”, w: „Kościół a świat współczesny”, pod redakcją H. Kowalskiej-Stus, Kraków 2014, ss. 189-204
  11. „Narodowość (polskość – Tischner i rosyjskość − Dostojewski) a religijność (chrystianizm). Antropologia ontologiczna”, w: „Polska-Rosja w sferze kultury i religii: wybrane problemy”, pod. red., A. Krzywdzińska, Kraków 2016, s. 71-83
  12. „Acedia a lype w pismach Ewagriusza z Pontu. Teo-antropologia ontologiczna”, „Analecta Cracoviensia”, 49 ( 2017), s. 111-128
  13. „Onto-antropologiczne podstawy religijności w twórczości duchowych inspiratorów rosyjskiego renesansu filozoficzno-religijnego (Dostojewski, Czechow, Tołstoj)”, w: „Epistemologia doświadczenia religijnego w XX-wieczne filozofii rosyjskiej i żydowskiej”, red. J. Dobieszewski, S. Krajewski, J. Mach, Kraków 2018, s. 281-299
  14. „Miłosierdzie antropologiczne w doświadczeniu mistycznym (Faustyna Kowalska) i refleksji filozoficznej (Józef Tischner). Elementy (teo)antropologii ontologicznej. Cześć I”, „Analecta Cracoviensia”, Kraków 2019, s. 161-178  

Redakcje naukowe

 • 1. „Z Polskich Studiów Slawistycznych. Seria 9: Prace na XII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Krakowie 1998. Folklorystyka, literaturoznawstwo, kulturologia, kom. red. J. Kornhauser, L. Macheta, red. nacz. L. Suchanek, Warszawa: Energeia 1998, ss. 293
  2. „ XII Międzynarodowy Kongres Slawistów Kraków 1998: Streszczenia referatów i komunikatów. [T. 2], Folklorystyka, literaturoznawstwo, kulturologia”, oprac. L. Suchanek, L. Macheta, Warszawa: Energeia 1998, ss. 340

Recenzje

 • 1. Anna Kościołek, „Człowiek Ewangelii w >Dzienniku pisarza< F. Dos-tojewskiego, Toruń 1994, „Slavia Orientalis”, 1995, nr 3, s. 436-438 
  2. Andrzej Lazari, „Ostatni Romantyk Apollon Grigorjew”, Katowice 1996, ss. 99, „Slavia Orientalis” 1996, nr 3, s. 414-415
  3. „Idee w Rosji. Słownik: Mentalność rosyjska”, opracował i zredagował Andrzej Lazari, Katowice: Interdyscyplinarny Zespół Badań Sowietologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, 1995, ss. 119, „Slavia Orientalis” 1996, nr 3, s. 434-436
  4. „Katarzyna Duda, Antyutopia w literaturze rosyjskiej XX wieku”, Kraków 1995, ss. 212, „Ruch Literacki” 1997, nr 1, s. 112-114
  5. „Jubileuszowa sesja naukowa: Słowianie wschodni: duchowość - kultura – język”, „Slavia Orientalis”, 1997, nr 3, s. 507-509
  6. Grzegorz Przebinda, „Mikołaj Czernyszewski. Późny wnuk Oświecenia”, „Slavia Orientalis”, 1997, nr 4, s. 625-630
  7. Zygmunt Zbyrowski, „Borys Pasternak. Życie i twórczość”, Bydgoszcz 1996, s. 368 „Slavia Orientalis”, 1998, nr 2, s. 310 – 314
  8. „Postmoderniści i realiści”, red.  L. Suchanek, „Slavia Orientalis”, 1998, nr 5, s. 123-127

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obszary badawcze

 • 1. Obszar badawczy: antropologia teologiczna w ujęciu ontologicznym 
  Tematy badawcze: 
  >aspekt filozoficzny antropologii teologicznej 
  >teo-antropologia:
  monastycyzmu starożytnego 
  acedii i lype 
  „świętego szaleństwa”
  ikony
   
  2. Obszar badawczy: antropologia ontologiczna kultury rosyjskiej 
  Tematy badawcze: 
  >podstawy onto-antropologiczne: 
  kultury rosyjskiej 
  rosyjskiego samopoznania narodowego 
  idei i samoświadomości rosyjskich elit kulturalnych 
  >wariant rosyjski problemu: 
  kultura a państwowość 
  elity kulturalne wobec kwestii ludowej
  elity kulturalne wobec idei rewolucji

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Międzynarodowe konferencje naukowe

 • 1. Tytuł konferencji: „Współczesna filozofia rosyjska i myśl zachodnia”, Warszawa 1997 r.; organizator: PAN,; 
  tytuł referatu: „Sofijny symbolizm o. Pawła Florenskiego” 
  2. Tytuł konferencji: „Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze” , Kraków 2007; organizator: IRiEW; 
  tytuł referatu: „Tichon kontra Stawrogin? O istocie ducha rosyjskiego w ujęciu Fiodora Dostojewskiego” 
  3. Tytuł konferencji internetowej: „Metafizyka a literatura w kulturze rosyjskiej XIX i XX wieku”;  Kraków, 1-3 grudnia 2011; organizator: Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 
  w Krakowie, Katedra Metafizyki; 
  tytułu referatu: „Święty czy metafizyk? W poszukiwaniu tożsamości duchowej Rosjanina w rozumieniu Fiodora Dostojewskiego (Bracia Karamazow)”
  4. Tytuł konferencji:  "Problemy kultury w twórczości Fiodora Dostojewskiego", Kraków, 12-14 maja 2011; organizator: Instytut Rosji i Europy Wschodniej UJ; 
  tytuł referatu: „Duch rosyjski a kultura – punkt widzenia Dostojewskiego. Zarys problematyki”
  5. Tytuł konferencji: „Chrześcijaństwo i współczesne koncepcje człowieka”, Kraków 2012; organizatorzy: Katedra Bizantyjsko-Prawosławna Instytutu Rosji i Europy Wschodniej UJ, Komisja Kultury Słowian PAU, Prawosławna Parafię pw. Zaśnięcia NMP w Krakowie; 
  tytuł referatu: „Aktualność Ewagriańskiej koncepcji ośmiu logismoi. Antropologia duchowości” 
  6. Tytuł konferencji:  „Polska − Rosja w sferze kultury i religii”, Kraków, 10-11 października 2014 r; organizator: Katedra Rosyjskiej Kultury Nowożytnej Instytutu Rosji i Europy Wschodniej UJ, Komisja Kultury Słowian PAU; 
  tytuł referatu: „Narodowość (polskość – Tischner i rosyjskość − Dostojewski) a religijność (chrystianizm). Antropologia ontologiczna” 
  7. Tytuł konferencji: „Epistemologia doświadczenia religijnego”, Warszawa 26-28 IX 2016 r.;  organizator: Uniwersytet Warszawski, Instytut Filozofii i Socjologii; 
  tytuł referatu: „Onto-antropologiczne kryteria doświadczenia religijnego w myśli duchowych inspiratorów rosyjskiego renesansu filozoficzno-religijnego (Dostojewski, Czechow, Tołstoj)” 

Konferencje ogólnopolskie i odczyty

 • 1. Odczyt w PAU (2004); 
  tytuł referatu: „Iwan Karamazow – Wielki Inkwizytor czy jurodiwy? Cechy duchowe inteligencji rosyjskiej”
  2. Odczyt w PAU (2010); 
  tytuł referatu: „Rosyjskie poszukiwania prawdy o człowieku – wariant Kiryłłowa (Biesy). Przyczynki z filozofii duchowości”  
  3. Odczyt na forum IRiEW w ramach otwartego posiedzenia Katedry Kultury Rusko-Bizantyńskiej (2008); 
  tytuł referatu: „Stawrogin i Kiryłłow – więcej ich dzieli czy łączy. Z badań nad duchem rosyjskim w ujęciu Fiodora Dostojewskiego”
  4. Referat wygłoszony na seminarium prof. J. Dobieszewskiego (temat seminarium: „Absolut i historia”; 2017) na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Filozofii i Socjologii; 
  tytuł referatu: „Acedia i lype”.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 • Staże: 
  1998 (2 tygodnie), Moskwa (RGGU)