Przejdź do głównej treści

Pracownicy

Dr Agata Krzywdzińska

Dr Agata Krzywdzińska

Kariera

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie, (studia 2004-2009); Tytuł pracy doktorskiej „Wizerunek Rosji i USA w polskich tygodnikach opinii po 1991 roku”. – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce - obrona pracy doktorskiej - 30 listopada 2010r.


  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji UJ;  Studia podyplomowe z prawa dowodowego - 2013 r - 2014r.


  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Studiów Międzynarodowych i  Politycznych ,Instytut Studiów Regionalnych - dwuletnie studia magisterskie uzupełniające 2002 - 2004 r. kulturoznawstwo o specjalności rosjoznawstwo; tytuł mgr rosjoznawstwa


  Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Wydział Humanistyczny; Instytut Filologii Polskiej - pięcioletnie studia magisterskie na kierunku  filologia polska o specjalności nauczycielskiej  (1997 - 2002r.)  - tytuł mgr filologii polskiej


  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa - dwuletnie zaoczne podyplomowe studia dziennikarskie (2001- 2003r.)

  Przynależność do Towarzystw Naukowych

  Członek Komisja Kultury Słowian Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie
  Członek Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Monografie

Artykuły naukowe i rozdziały w monografiach

 • 2020r.
 • Rosyjskie serwisy informacyjne jako przestrzeń komunikacji społecznej, (w) Język a media: perspektywy i zagrożenia komunikacji we współczesnych mediach, pod red. E. Horyń, B. Skowronka, A. Waleckiej-Rynduch, Kraków 2020, ss. 213-224
 • Stulecie traktatu wersalskiego i jego znaczenie z perspektywy polskiej i rosyjskiej telewizji „Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU” Tom XVI 2020 r., s.107-119
 • Economic Security of the Russian Federation in the Light of Russo-Iranian Cooperation in the Face of Sanctions. Selected Aspects „ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN – POLONIA VOL. XXVII, 2 SECTIO K VOL. XXVII, 2 SECTIO K 2020, s. 91 – 107 (we współpracy z M. Abassy i K. Kosowską)

 

 • 2019 r.
  The image of NATO in Russian television on the 70th anniversary of the North Atlantic Pact, „Security Dimensions” 2019, Tom 31, Nr 31, s.22-31, Naukowo-Wydawniczy Instytut Badań Bezpieczeństwa i Obronności WSBPI „Apeiron”
  Obraz Polski w rosyjskiej telewizji, „De Securitate et Defensione”, 2019 t. 5 nr 2, s. 110-122
  Rosyjskie dziennikarstwo informacyjne w służbie państwu [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe w aspekcie niemilitarnych instrumentów oddziaływania Federacji Rosyjskiej (red. Agnieszka Rogozińska; Mirosław Banasik), 2019 r., s. 267-278
  Wizerunek Polski w rosyjskiej prasie w przededniu odzyskania niepodległości (szkic problematyki na bazie "Izwiestii" i "Prawdy"), Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2019 t. 28, s. 107-112
   
  2018r. 
  Bezpieczeństwo i tematyka obronna w rosyjskich programach publicystycznych [w:] Bezpieczeństwo Polski w drugiej dekadzie XXI wieku. Szanse, wyzwania, ryzyko i zagrożenia, s.335-348, 2018 r. Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Bezpieczeństwo Polski w drugiej dekadzie XXI wieku (red. Nauk. Krzysztof Załęski / Paulina Polko / Marek Walancik / Magdalena Bracio
   
  2016 r.
  Agata Krzywdzińska, Wartości w polskich i rosyjskich mediach, Tom XII, s. 97-111, Prace Komisji Kultury Słowian Polskiej Akademii Umiejętności (Kultura Słowian - Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU)
   
  2015 r.
  Język i styl rosyjskiej reklamy społecznej - analiza wybranych przykładów [w:]
  Język a Media, vol. 1: Zjawiska komunikacyjne, vol. 2: Zjawiska językowe, red. B.Skowronek, E.Horyń i A.Walecka-Rynduch
   
  2014 r.
  Kobieta w rosyjskich mediach. Rola dziennikarek w przekazie telewizyjnym, [w:] Między tradycją a nowoczesnością. Tożsamość kobiety w przestrzeni domu, w historii, kulturze i na drogach emancypacji s.437 – 443 Red.nauk: Laszczak Wanda, Ambroziak Daria, Pudełko Brygida, Wysoczańska-Pająk Katarzyna ISBN: 978-83-7395-632-2 
  Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
  Strategie medialne władz rosyjskich w kształtowaniu rosyjskiej tożsamości narodowej, [w:] Tożsamość, indywidualizm, wspólnotowość w kulturze rosyjskiej, red. Anna Raźny s.385 – 395 Seria : Prace Katedry Rosyjskiej Kultury Nowożytnej UJ Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków ISBN: 978-83-233-3669-3
   
  2013 r.
  Prawdziwość wizerunku Rosji w polskich tygodnikach opinii po 1991 roku [w:] Między autentycznością a udawaniem. Postawy twórcze w kulturze współczesnej,s.305-321 (liczba znaków ze spacjami – 41 711) red. Anna Kawalec, Wojciech Daszkiewicz, Wydawnictwo KUL 
  Kondycja zawodu dziennikarza w Rosji [w:] „Politeja” Nr 3(25) 2013 r., s.519- s.533 ISSN: 1733-6716
   
  2012r.
  ”Znani z tego, że się znają” – kreowanie ekspertów medialnych na przykładzie amerykańskiej stacji telewizyjnej Fox News, [w:] Zeszyty naukowe Nr 6: Nowe media. Edukacja – polityka-ekonomia-kultura, red. nauk. A.Ogonowska, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, Oficyna Wydawnicza Text, Kraków 2012 r., s. 201-211
   
  2011 r.
  "Pierwsze damy Kremla. Naina Jelcyn i Ludmiła Putin i ich wpływ na życie polityczno - społeczne Rosji" [w:] Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata, Cz. I red. nauk. A. Jach, Kraków 2011, s.297-308
   
  2010 r.
  Wizerunek Rosji w polskich tygodnikach opinii w czasie pierwszej kadencji Władmira Putina [w:] Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej. Wybrane aspekty stosunków z Polską, Ukrainą i Białorusi, red. nauk. L.Zyblikiewicz, M. Czajkowski, P.Bajor,Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010 r., s.149-162
   
  2008 r.
  Prasa rosyjskojęzyczna w kulturze emigracji rosyjskiej w USA [w:] Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze, T.II, (red.K.Duda), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s.27-33
   
  2006 r.
  16.Niechciane głosy. Sylwetki wybranych rosyjskich dziennikarzy śledczych[w:] Dziennikarstwo śledcze. Teoria i praktyka w Polsce, Europie i Stanach Zjednoczonych, red.M.Worsowicz, M.Palczewski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej, Łodź 2006, s. 33-41

Recenzje

 • J. Afanasjew, Groźna Rosja [w:] „Slavia Orientalis” Nr 2 LV, Kraków 2006, s. 18-21, Kwartalnik Komitetu Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obszary badawcze

 • Rosyjska telewizja,  prasa i agencje prasowe, przekaz w polskich mediach, przekaz w mediach rosyjskich (medialne obrazy, wizerunek medialny); zmiany własnościowe w rosyjskich mediach.  Stare i nowe media (Runet i Internet na obszarze eurazjatyckim). Dziennikarstwo śledcze i dziennikarstwo naukowe.

Szczegółowe tematy badawcze

 • Rosyjskie serwisy informacyjne; programy informacyjno-publicystyczne; programy polityczne typu talk show; wizerunek Rosji w polskich mediach, a wizerunek Polski w mediach rosyjskich. Bezpieczeństwo i tematyka obronna w rosyjskich programach publicystycznych. Kondycja zawodu dziennikarza w Rosji.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencje międzynarodowe

 • Międzynarodowa konferencja naukowa
  „Traktat Wersalski – znaczenie polityczne i kulturowe dla narodów słowiańskich”
  11-12 X 2019 – PAU, Kraków Referat: Traktat Wersalski i jego znaczenie z perspektywy rosyjskiej telewizji

  PIERWSZA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA BEZPIECZEŃSTWO EUROATLANTYCKIE I POLITYKA FEDERACJI ROSYJSKIEJ Piotrków Trybunalski, 23-24 maja 2019
  Wystąpienie: Rosyjskie dziennikarstwo informacyjne w służbie państwu

  XIV SECURITY FORUM KRAKOW 2019 XLIX CICA CONFERENCE Kraków 6–7 czerwca 2019 – Wystąpienie: Obraz NATO w rosyjskiej telewizji (w siedemdziesiątą rocznicę utworzenia Paktu Północnoatlantyckiego)  

  Dąbrowa Górnicza 18 maja 2017 r.
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa  pt. „Bezpieczeństwo Polski w drugiej dekadzie XXI wieku. Szanse, wyzwania, ryzyka i zagrożenia”:
  Organizatorzy: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Bałtycka Akademia Obrony w Tartu (Estonia) i Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych.
  Wystąpienie: Bezpieczeństwo i tematyka obronna w rosyjskich programach publicystycznych (Uniwersytet Jagielloński)

  28 października 2017 roku 
  Międzynarodowa konferencja naukowa: Kapuściński – rzeczywistość, fikcja i legenda (Капушћињски – реалност, фикција и легенда),
  Organizatorzy: Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Belgradzie i Ambasada Polska w Belgradzie.
  Wystąpienie: Ryszarda Kapuścińskiego spojrzenie na Rosję Belgrad, Serbia

  Międzynarodowa Konferencji Naukowa/ Zakopane 3-5.XII.2014 r.
  pt. „Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem. Jednostki, grupy i społeczeństwa”
  Referat pt. „Tematyka kulturowa w rosyjskiej telewizji : ochrona dorobku czy podążanie za globalizacją?

  Współorganizator Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Krakowie pt. "Polska - Rosja w sferze kultury i religii" (10.10.2014 - 11.10.2014) 

  30 listopada – 2 grudnia 2011, Kraków 
  Międzynarodowy kongres „Rozpad ZSRR  i jego konsekwencje dla Europy i świata”; Organizator: Instytut Rosji i Europy Wschodniej UJ
  Referat: Pierwsze damy Kremla: Naina Jelcyn i Ludmiła Putin i ich wpływ na życie polityczno-społeczne Rosji

  17- 18 marca 2008, Kraków Międzynarodowa konferencja. „Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej. Wybrane aspekty stosunków z Polską, Ukrainą i Białorusią”. Organizator: INP i SM UJ Referat: Wizerunek Rosji w polskich tygodnikach opinii w okresie pierwszej kadencji  Władimira Putina

  25 – 26 maja 2007, Kraków Międzynarodowa konferencja "Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze". Organizator: Instytut Rosji i Europy Wschodniej UJ Referat - Prasa rosyjskojęzyczna w kulturze emigracji rosyjskiej w USA

  11 - 12 stycznia 2006, Łódź Międzynarodowa konferencja medialno-naukowa „Dziennikarstwo śledcze. Teoria i praktyka w Polsce, Europie i Stanach Zjednoczonych”. Organizator: Wyższa Szkoła Humanistyczno-ekonomiczna w Łodzi. Referat - Niechciane głosy. Sylwetki wybranych rosyjskich dziennikarzy śledczych

Konferencje ogólnopolskie

 • Kielce 5-6 kwietnia 2017 r.
  XVI Konferencja marketingu politycznego „50 twarzy populizmu”
  Agata Krzywdzińska, Medialne oblicza populizmu w rosyjskiej telewizji publicznej (Uniwersytet Jagielloński)
  Organizatorzy: Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski

  5-6 marca 2015 r. Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Język a Media. Zjawiska językowe i komunikacyjne we współczesnych mediach, w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Wystąpienie:  Język i styl rosyjskiej reklamy społecznej – analiza wybranych przykładów

  7-8 października 2013 r. Opole, Konferencja Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej pt. „Między tradycją a nowoczesnością. Tożsamość kobiety w przestrzeni domu, w historii, kulturze i na drogach emancypacji” Wystąpienie: Kobieta w rosyjskich mediach. Rola dziennikarek w przekazie telewizyjnym

  13-14 listopada 2012, Kraków Ogólnopolska konferencja naukowa „Media a polityka - między informacją i kreacją”; Organizator - Zakład Dziennikarstwa Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ Referat: Kondycja zawodu dziennikarza w Rosji

  22- 23 marca, 2012, Kraków Ogólnopolska konferencja naukowa „Oblicza nowych mediów” – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Referat – „Znani z tego, że się znają” – kreowanie ekspertów medialnych na przykładzie amerykańskiej stacji telewizyjnej Fox News

  14 grudnia 2011 r., Lublin  Konferencja „Między autentycznością a udawaniem. Postawy twórcze w kulturze współczesnej”. Organizator: KUL Referat: Prawdziwość wizerunku Rosji w polskich tygodnikach opinii po 1991 roku

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 •  
 • 2 listopada – 2 grudnia 2006r.  Staż w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku, USA - praktyka w dziale paszportowym i polonijnym (monitoring prasy amerykańskiej i polonijnej, pomoc w organizacji wydarzeń kulturalnych w konsulacie)
 • 25 - 26 marca  2007 r.  Kurs dla lektorów języka polskiego jako obcego w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w Lublinie zorganizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Lipiec 2006 r. - Europejski Instytut Dziennikarstwa, Praga, Czechy - tygodniowe seminarium dla dziennikarzy zorganizowane przez Fund for American Studies z Waszyngtonu i Uniwersytet Karola w Pradze (zajęcia z dziennikarstwa politycznego, ekonomii, warsztaty w Radiu Wolna Europa).
 • Sierpień, wrzesień 2012r.   Komercjalizacja badań naukowych - dziewięciodniowe szkolenie współfinansowane przez UE w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka w Warszawie i Olsztynie
 • Wrzesień 16-20, 2019, Academic Teaching Excellence - Kurs języka angielskiego dla wykładowców na Uniwersytecie Jagiellońskim
 • Czerwiec 17-19, 2019,  Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Karola w Pradze,  Czechy Republic – wymiana bilateralna
 • Maj 16, 2019 – OPUS 18 – szkolenia dla naukowców (NCN)