Przejdź do głównej treści

Pracownicy

Prof. dr hab. Hanna Kowalska-Stus

Prof. dr hab. Hanna Kowalska-Stus

Kariera

 • Studia: 
 • filologia rosyjska UJ - 1976
 • doktorat – literaturoznawstwo 1986 UJ; 
 • habilitacja literaturoznawstwo 1998 UJ, 
 • profesura – nauki humanistyczne UJ 2008

  Pełnione funkcje:
 • Prodziekan ds. Studiów Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ – 2002-2008
 • Prorektor ds. Studiów w Wyższej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu – 2008 – 2012
 • Kierownik Katedry Kultury Bizantyńsko-Prawosławnej UJ od 2004 do dziś

  Towarzystwa naukowe:
 • Członek Korespondent Polskiej Akademii Umiejętności
 • Przewodnicząca: Komisji Kultury Słowian PAU
 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze
 • Mieżdunarodnaja associacija: Sławianskij mir – kultura, nauka,  obrazowanije z siedzibą w Moskwie:
 • Członek-założyciel Towarzystwa Disputationes Academicae UJ.
 • Komisji Emigrantologii Słowian PAN

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Monografie

 • Rosyjski wiersz duchowny i kultura religijna staroobrzędowców pomorskich.  Prace  komisji  Słowianoznawstwa  nr 46, Ossolineum oddz. w Krakowie, 1987. 
 • Kultura staroruska. Tradycja i zmiana. Kraków 1998, ss. 306 
 • Kultura i eschatologia. Moskwa wieku XVII, Kraków 2007
 • H. Kowalska-Stus, Человек, Kультура, Церковь. Православная перспектива. Православный урок христианской культуре, Sanktum Publishing. AV Akademikerverlag GmbH& Co. KG, Saarbrucken 2012 

Artykuły naukowe

 • Wiersz  duchowny. Z dziejów badań nad zapomnianym gatunkiem rosyjskiej  poezji ludowej, [w:] Zeszyty naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie z. 37, Kraków 1979, 49-56.

 • Wątki kosmogoniczne we wschodniosłowiańskiej i polskiej epice ludowej,  [w:] Studia Polono-Slavica-Orientalia. Acta Litteraria VII. Warszawa 1981, s. 187-206.

 • Twórczość  Aleksandra Puszkina w polskiej krytyce historycznoliterackiej,  [w:]  Zeszyty Naukowe UJ. Prace historycznoliterackie z. 50. Kraków 1984, s. 237-253. (Współautorstwo z A. Zwoznikowem).

 • Ewangeliczny wątek Łazarza w rosyjskiej i polskiej pieśni ludowej, [w:]  Zeszyty  Naukowe  UJ.  Prace Historycznoliterackie z. 49, Kraków 1984, s. 21-31.

 • Euroazjanizm  a  literatura staroruska, [w:] Literatura rosyjska i jej  kulturowe konteksty. Prace komisji Słowianoznawstwa nr 48, Kraków 1990, s. 159-168.

 • Polacy o Aleksandrze Puszkinie. Podsumowanie ostatniego dziesięciolecia.  [w:]  Studia  Rossica  Posnaniensia  vol. XXI, Poznań 1991, s. 159-167.

 • Ruś  między kulturą bizantyńską i cywilizacją mongolską, [w:] My i Oni.   Wydawnictwo   Uniwersytetu  Warszawskiego.  Warszawa  1990,  s. 148-171.

 • Mit państwa w piśmiennictwie staroruskim, [w:] Mity narodowe w literaturach słowiańskich. "Slavia " nr 3, Praga 1991, s. 27-31.Mit państwa w piśmiennictwie staroruskim, [w:] Zeszyty Naukowe UJ z. 81, Kraków 1992, s. 11-16. (Wydanie polskie).

 • Russkaja literatura XVII v.. Struktura vremeni. "Slavia Orientalis" 1992, nr 4 , s. 23-36.

 • Idea   rosyjska   na   tle   współczesnej  religijności  Rosjan, "Universitas" 1995, Nr 13, s. 80-85.

 • Ruś XVII wieku. Spotkanie dwóch koncepcji języka i  sposobów myślenia [w:] Białostocki przegląd kresowy, t. 4. Red. J. Nosowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Białystok 1996, s. 91 - 98.

 • Udział  Nowogrodu  w  konstytucji prawa ruskiego, [w:] Z Polskich Studiów  Slawistycznych,  seria  9. Literaturoznawstwo. Folklorystyka. Nauka  o  kulturze,  Prace  na  XII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Krakowie 1998, Warszawa 1998, s. 53-59

 • Znaczenie  "opriczniny".  (Z  badań  nad  zmianami w obrębie prawa staroruskiego). "Slavia Orientalis" 1998, nr 3, s. 371-378.

 • Bizantyjski renesans palamicki i kultura ruska [w]: Musica antiqua XII, vol. 2, Acta Slavica, red. A. Bezwiński, Bydgoszcz 2000, s. 53-63.

 • Ruś Moskiewska w ocenie dysydentów [w:] Zagadnienie rosyjskie, red. M. Bohun, J. Goćkowski, Kraków 2000, s. 225-237.

 • Jak mówić o kulturze Średniowiecza, Roczniki Humanistyczne KUL, t. 48-49, z. 7, Lublin 2000-2001, s. 137-143.

 • Współczesne  dzieje i problemy Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej [w:] Życie religijne i duchowe współczesnych Słowian, red. L. Suchanek, Prace Komisji Kultury Słowian t. II, Wyd. PAU,  Kraków 2002, s. 7-26.

 • Rosyjska mediewistyka, w: Współczesne literaturoznawstwo slawistyczne, red. L. Suchanek. Prace Komisji Kultury Słowian t. IV, PAU Kraków 2004, s. 7-21.

 • Rosyjska Cerkiew katakumbowa, Prace Komisji Kultury Słowian, red. L. Suchanek, t. VI Słowianie i ich konfesje, Wyd. PAU,  Krakow 2007, s. 119-134.

 • Polityka i unia kościoła, w: Kultura i polityka, PAU, Prace Komisji Kultury  t. VII,  pod red. L. Suchanka,  Kraków 2008, s. 63-92

 • Ochrona zabytków. Polityka i prawo,  w: Kultura i polityka, Wyd. PAU, Prace Komisji Kultury Słowian t. VII,  pod     red. L. Suchanka,  Kraków 2008, s. 93-108

 • Gieorgij Fłorowskij i ekumienizm [w:] Kartina mira i czełowieka w litieraturie i mysli russkoj emigracii, red. A. Dudek, W U J Kraków 2003, s. 203-216.

 • Priczina krizisa kultury Moskowskoj Rusi [w:] Studia Polono-Rossica. K 80-letiju Eleny Zacharowny Cybienko, red. W. Choriew, Izdatelstwo Moskowskogo Uniwersiteta, Moskwa 2003.

 • Współczesna historiografia rosyjska o dziejach Rosji, [w:] Z polskich studiów slawistycznych. Literaturoznawstwo. Kulturologia. Folklorystyka, Prace na XIII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Lublanie 2003, red. A. Dudek, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2003, s. 223-230. 

 • Prawosławie wobec modelu współczesnej cywilizacji, [w:] Musica antiqua III. Vol. 2    Acta Slavica, red. A. Bezwiński, Bydgoszcz 2003, s. 209-218.

 • Współczesna  rosyjska  krytyka  ekumenizmu [w:] Kultura tworzona w dialogu cywilizacji Europy, red. L. Rożek, Sz. Jabłoński OSPPE, Prace interdyscyplinarne t. 3, Częstochowa 2003, s. 255-265.

 • Reguła i działanie. Konflikt tradycji greckiej i chrześcijańskiej na gruncie kultury europejskiej, „Slavia Orientalis” 2004, nr 2, s. 155- 166.

 • Rosyjskie prawosławie wobec zagrożeń współczesnego świata, Slavistika, knjiga VIII, Beograd, 2004, s. 382-391.

 • Prawosławna krytyka zachodnich koncepcji antropologicznych, [w:] Bizancjum, Prawosławie, Romantyzm. Tradycja wschodnia w kulturze XIX wieku, red. J. Ławski i K. Korotkich, Białystok 2004, s. 33-41

 • Siódmy Anioł. Eschatologizm rosyjskiej powieści łagrowej, w: Tradycja chrześcijańska Wschodu i Zachodu w kulturze Słowian. Musica Antiqua XIV, vol.2, Acta Slavica, red. A. Bezwiński, Bydgoszcz 2006, s. 277-286.

 • „Poemat klasztorny” Iwana Karamazowa jako współczesny apokryf. Rocznik Nauk Politycznych VIII, Nr 9, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2006, red. M. Lewandowska, s. 163-169.

 • Kulturowy kontekst anatomii smuty, [w:] Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze, Księga jubileuszowa poświęcona prof. Lucjanowi Suchankowi,  red. L. Liburska, Kraków 2007, s. 185-195, s. 45-73.

 • Ruś na przełomie epok. Cywilizacja zmodernizowana w okresie próby, [w:] Z polskich studiów slawistycznych, Seria XI, Literaturoznawstwo. Kulturoznawstwo. Folklorystyka, Warszawa 2008, s. 99- 106.

 • Московская Русь на рубеже эпох последствия реформы цивилизации, [w:] Зборник од резимеа. II дел Литература. Култура. Фолклор. История на славистиката. Тематски блокови, Охрида 2008, s. 84-85

 • Jeśli chcesz mieszkać z gadem strzeż się jego głowy. Ruś litewska wobec świata zachodniego w XVII w., w: Acta Slavica. Musica Anticva VII, Bydgoszcz 2009, s. 67-79.

 • Czełowiek w eschatołogiczeskoj pierspiektiwie wizantijsko-russkoj istorii, [w:] Istoriczeskoje proizwiedienije kak fienomien kultury, ried. A. Kotylow, A. Pawłow, Syktywkarskij Uniwiersitiet, Syktywkar 2009, s.38-42.

 • Polskoje katolicestwo w Rossii i russkoje katolicestwo siegodnia, [w:] „Gosudarstwo. Religia. Cerkow’. W Rossii i za rubieżom”. Naucznyj informacionno-analiticeskij, kulturo-proswietitielskij żurnał , Rossijskaja Akademia Gosudarstwiennoj Służby pri Priezidientie Rossijskoj Fiedieracii, ried.  Nr 1, 2009 g., s. 84-90.

 • Jazyk russkoj prawosławnoj kultury w stolknowienii s jazykom kultury łatinskoj, [w:] „Gosudarstwo. Religia. Cerkow’. W Rossii i za rubieżom”. Naucznyj informacionno-analiticeskij, kulturo-proswietitielskij żurnał , Rossijskaja Akademia Gosudarstwiennoj Służby pri Priezidientie Rossijskoj Fiedieracii, ried.  Nr 2, 2009 g., s. 40-46.

 • Kultura i eschatołogija. Moskwa XVII stoletija, [w:] „Gosudarstwo. Religia. Cerkow’. W Rossii i za rubieżom”. Naucznyj informacionno-analiticeskij, kulturo-proswietitielskij żurnał , Rossijskaja Akademia Gosudarstwiennoj Służby pri Priezidientie Rossijskoj Fiedieracii, ried.  Nr 3, 2009 g., s.111-122.

 • Trzecia droga. Współczesne rosyjskie koncepcje polityczne. [w:] Doktryny. Historia.            Władza, red. Citkowska-Kimla, M. Kiwior-Filo, B. Szlachta, Kraków 2007, s. 153-163.

 • Watikan-Polsza-Moskwa: sowriemiennyje problemy ekumienizma, „Gosudarstwo.Rieligija. Cerkow’ w Rossii i za Rubieżom” Moskwa, Nr 4/2009, Riecenzirowannyj naucznyj żurnał Rossijskoj Akademii Gosudarstwiennoj Służby pri Priezidientie Rossijskoj Fiedieracii, s. 117-126.

 • Igry kulturami. Zabwienije kak paradigma sowriemiennoj kultury, [w:] Christianskaja     kultura n sławianskij mir, Gosudarstwiennaja Akadiemija Slawianskoj Kultury, Moskwa 2009, s. 18-25.

 • H. Kowalska-Stus, Katolicyzm w federacji rosysjkiej a sprawa polska, w: Polsko-chodniosłowiańskie stosunki kulturowe, red. E. Korpały-Kirszak i D. Piwowarskiej. Seria: Rosja-Myśl-Słowo-Obraz. Wyd. UJ, Kraków 2009, s. 103-109.

 • H. Kowalska-Stus, Uniwiersitietskije programy kulturowiedienija – pobieg ot ontołogiczeskich osnow kultury? [w:]Christianskaja kultura i sławianskij mir, Otdieł Rieligioznogo obrazowanija Russkoj Prawosławnoj Cerkwi, Ministierstwo Obrazowanija i Nauki RF, Izd. Akademii Sławianskich Kultur, Moskwa 2010, s. 16-25.

 • H. Kowalska-Stus, Eдинение христиан, поляков и русских в интерпретации польских журналистов, «Информационные войны» №4 (24) 2012, Журнал Академии военных наук, с. 76-82.

 • H. Kowalska-Stus, Apokalipsa w kulturze rosyjskiej, red. A. Bezwiński,  „Slavja Orientalis”  2013, Nr 2, s. 157-169, ISSN 0037-67440037-6744 (10 p.)

 • H. Kowalska-Stus, Лев Копелев – обитатель идейного пространства XX века [w:]  Jurij Drużnikow i emigracja rosyjska „Prace Komisji Kultury Słowian” Tom IX, Akademia Umiejętności, Kraków 2013 red. L. Suchanek, ISSN 1731-6715 (4 р.)

 • H. Kowalska-Stus, История и эсхатология на границе двух культур. ( History and eschatology on the border of two cultures.)  „Филаретовский альманах” №9. Москва, 2013. С. 123 – 134, 978-5-7429; 

 • H. Kowalska-Stus, Польская католическая Церковь в политических планах Александра I, (Polen Catholic Church in plans of Alexander I.) „Rocznik Humanistyczny” KUL, t. LXI 2013, s. 151-160, ISSN 0035-7707; 

 • H. Kowalska, Rosja w idei politycznej prezydenta Putina i nauce społecznej Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, (Russia in the political idea of president Putin and the social science of the Russian Orthodox Church)„Perspektywy Kultury” Nr 8 (1/2013), Pismo Instytutu Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie, 3013-2013. Europa: z czego wyrasta i ku czemu zmierza?, s. 103-117, ISSN 2081-1446;

 • Hanna Kowalska-Stus, Globalizacja versus misjonizm. Konfrontacja geokultury zachodniej i rosyjskiej [w:] Słowiańskie kultury wobec problemów współczesności i przeszłości.  „Prace Komisji Kultury Słowian PAU” T. XI, red. H. Kowalska-Stus, Kraków 2015, s. 67-74, ISSN 1734-2139; (wersja elektroniczna: http://pau.krakow.pl/index.php/pl/wydawnictwo/strony-czasopism/prace-komisji-kultury-slowian/biezacy-numer)

 • Hanna Kowalska-Stus, Globalizacja w rosyjskiej myśli prawosławnej, „Roczniki Humanistyczne KUL”, t. LXIII 2015, ISSN 0035-7707, s. 97-112, Ark. Wyd. 0,847   (33891 Znak.) Czasopismo na liście B 15 punktów; Ang.: Globalization in the Russian Orthodox thought.

 • Hanna Kowalska-Stus, Единство культуры как признак политического успеха. (Культурно-конфессиональные противоречия у истоков Украины), Тhe unity of culture as a sign of political success. (Сultural And religious contradictions at the source of ukrainne.)„Intermarum. Iсторiа, полiтка, культура”, випуск 2, 2015 r.,  red.  В. Венгерська, Wyd. Państwowego Uniwersytetu w Żytomierzu, УДК 94 (477)/475ББК 63.3 (4 Укр-4Пол), s. 335-350,

 • Hanna Kowalska-Stus, Историческая перспектива образа соврменного мира в творчестве Николая Ульянова. Historical prospect of the image of contemporary world in Ulianovs publications, „Emigrantologia  Słowian”,  Nr  1  (2015), s. 85-96, red. B. Kodzis, ISSN 2543-5787, http://emigrantologia.uni.opole.pl/ru/czasopismo-online/

 • Hanna Kowalska-Stus, Модернизм и либерализм в осуждении Ватикана, (The modernism and the liberalism in the Rome evaluation)„Лого Сфера”, Элeктронный философский журнал, Руниверс, ISSN 2077-6608, http://www.runivers.ru/philosophy/logosphere/450862/ (też pod adresem; http://molodajarossija.ru/?page_id=395),

 • Hanna Kowalska-Stus, „Монастырская поэмка” – богословская риторика Ивана Карамазова. „Monastic poem” - theological rhetoric of Ivan Karamazov. „Slavia Orientalis” Nr 2, 2016, red. A. Bezwiński, s. 313-324, ISSN 0037-6744, znaki: 26 234;  0,65 arkusza wyd., 12 p. impact; http://so.czasopisma.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1525:no-2-2016&catid=119&Itemid=183

 • Hanna Kowalska-Stus, Najnowsza rosyjska krytyka kultury masowej. Kierunki i tendencje. The newest Russian criticism about pop culture. Directions and tendencies, „Prace Komisji Kultury Słowian PAU”, T. XII, red. H. Kowalska-Stus, Kraków 2016, s. 81-96, ISSN 1734-2139, znaki: 39 416;  0,98 arkusza wyd.,  6 p. impact. http://www.ejournals.eu/PKKS/

 • Hanna Kowalska-Stus, Alienacja z kultury – dylematy interpretacyjne. Na przykładzie starego obrzędu, Alienation from the culture - interpretative dilemmas. On the example of the Old Believers. „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” 2016, red. H. Mazurek, s. 11-23, ISSN 0208-9674, znaki: 34 378; 0,86 arkusza wyd.,  5 p. impact.; file:///C:/Users/Hanna%20Kowalska-Stus/Desktop/DOKUMENTY/służbowe/Oceny%20okresowe.Roczny%20spisy%20publikacji%20i%20konferencji/SPRAWOZDANIA%20ROCZNE/2016/H.Kowalska,PDF-yXII2016/H.Kowalska,Katowice.pdf

 • Hanna Kowalska-Stus, Различия между онтологическими основами польской и русской культур. Человек. Свобода. История .Государство. (Distinctness of ontologicalbackground of Polish and Russian culture.

 • Man. Freedom. History. State)„Nowa Polityka Wschodnia”  2017, Nr 2 (13), s. 123-145, ISSN 2084-3291,

 • Hanna Kowalska-Stus, Богословие государства и вопросы геокультуры, (Theology of the state and geoculture problems), „Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU”. T. XIII Słowianie – problemy geokultury, red. H. Kowalska-Stus, s. 155-163, ISSN 2451-4985, 2017 r., wersja elektroniczna; http://www.ejournals.eu/PKKS/ , 0,49 arkusza,

 • Ханна Ковальска-Стус, Роль интеллигенции в политической трансформации в Евразийском пространстве, (Role of the intelligence in the political transformation in Eurazja space )«Национальная Безопасность и Стратегическое Планирование. Научный Журнал» № 2-2 (18) 2017, publikacja internetowa: http://to-future.ru/zhurnaly/nb/arhiv/arhiv_18-2, ISSN 2307-1400, s. 134-141,

 • Hanna Kowalska-Stus, The republic of poland at the crossroads of two cultures,   „Politeja” 2917, Nr. 51/6, (The jagiellonian idea past and present,) s. 55-78, ISSN 1733-6716,  wersja elektroniczna: http://akademicka.pl/ebooks/free/40819e1fff1cbd6d9bee7d2a75425cd1.pdf

Rozdziały w monografiach

 • Człowiek  stworzony przez historię. Pisarstwo autobiograficzne Lwa Kopielewa [w:] Dać świadectwo prawdzie. Portrety współczesnych pisarzy rosyjskich.  Pod  red.  L.  Suchanka.  "Universitas"  Kraków  1996, s. 180-222.

 • "Pokolenie  skazanych". Twórczość Aleksandra Galicza [w:] Realiści i postmoderniści.  Red. L. Suchanek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1997 s. 265 - 302.

 • Rosyjscy  sektanci  religijni w planach polskiej i rosyjskiej emigracji,  [w:]  Dziesięć  wieków  związków Wschodniej Słowiańszczyzny z kulturą    Zachodu,    cz.    I.    Wyd.    Uniwersytetu   im.   Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1990, s. 163-180.

 • O potrzebie "cerkwi widzialnej" u staroobrzędowców. (Na podstawie Szkiców  M. Priszwina), [w:] Biblia a kultura Europy. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1992. s. 167-175.

 • Konserwatyzm staroobrzędowców rosyjskich. Próba obrony tożsamości i ciągłości kulturowej, [w:] Miasto i kultura ludowa w dziejach Białorusi, Litwy, Polski i Ukrainy. Międzynarodowe Centrum Kultury. Red. J. Wyrozumski, Kraków 1996, s. 257-266.

 • Prawo  na Rusi Kijowskiej [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Red. Galon-Kurkowa i T. Klimowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997, s. 7-18 

 • Kultura chrześcijańska i życie umysłowe Europy i Rusi. O związkach między teologią i filozofią, [w:] Dziedzictwo przeszłości związków językowych,             literackich             i            kulturowych polsko-bałto-wschodniosłowiańskich. Red. J. Nosowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku Białystok 1997, s. 39 - 62.

 • Państwo, polityka, tradycja (Ruś szesnastowieczna), [w:] Słowianie wschodni.  Duchowość,  mentalność, kultura. Red. A. Raźny, D. Piwowarska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1977, s. 91-98.

 • "Domostroj" - Boży świat człowieka, [w:] Wizja człowieka i świata w myśli rosyjskiej, pod red. L. Suchanka, Kraków 1998. Wyd. UJ, s. 9-28. 

 • - Wersja rosyjskojęzyczna: "Domostroj - Bożij mir czełowieka, ibidem, s. 161-166. 

 • Prawo na Rusi. Polemika z oceną kultury ruskiej Feliksa Konecznego [w:]  Feliks  Koneczny  dzisiaj,  red.  J. Skoczyński, Kraków 2000, s. 199-210.

 • Formy aktualizacii tradicyi w Rieczi Pospolitoj i Moskowskoj Rusi  [w:]  Polaki  i russkije. Wzaimoponimanie i wzaimonieponimanije, red. A. Lipatow, Moskwa 2000, s. 65-75.

 • Duchownaja  i  umstwiennaja perspektiwa rożdenija russkoj intelligencii [w:]  Inteligencja.  Tradycja  i  nowe czasy, red. H. Kowalska, Kraków 2001, s. 75-88.

 • Postmodernizm  wobec  kultury  Średniowiecza  [w:] Wielkie tematy kultury  III,  red.  K.  Galon-Kurkowa, E. Studziżba-Komisarek,Wrocław 2001, s. 7-18

 • Manifestatio rei w poezji Aleksandra Galicza, [w:] Bardowie, red. J. Sawicka i E. Paczoska,  Łódź 2001, s. 23-34.

 • Totalitaryzm i tolerancja. Dwa bieguny światopoglądu Lawa Kopielewa -  emigranta  [w:]  Emigraja  rosyjska. Losy i idee, red. R. Baker, Z. Karpus, Łódź 2002, s. 81-87. 

 • Rosja - Polska. Konflikt dwóch cywilizacji chrześcijańskich [w:] Drogi i rozdroża kultury chrześcijańskiej Europy, pod red. U Cierniak, ks.J. Grabowskiego, Częstochowa 2003, s. 247-255.

 • Opinie współczesnych historyków rosyjskich o polskich wpływach kulturowych, [w:] Polska w Rosji – Rosja w Polsce, red. R. Paradowski i S. Ossowski, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań 2003, s. 89-94.

 • Rosyjscy konserwatyści wobec problemu globalizacji, [w:] Naród, kultura i państwo, red. J. Rokicki i M. Banaś, Kraków 2004, s. 95-103.

 • Konieczność i przypadek w kulturze rusko-bizantyjskiej [w:] Reguły i działania. Księga jubileuszowa dla Profesora Janusza Goćkowskiego, red. komitet M. Chałubiński, A. Delorme i in., wyd. Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Pułtusk 2005, s. 353-364. 

 • Apokalipsa Siergieja Nilusa, w: Między pamięcią i oczekiwaniem. Dziedzictwo chrześcijańskiego  Wschodu i Zachodu, red. U. Cierniak, ks. J. Grabowski, Częstochowa 2006, s. 197-205.

 • Drogi i bezdroża kultury rusko-bizantyjskiej [w:] Dziedzictwo Odyseusza. Podróż, obcość i tożsamość, identyfikacja, przestrzeń, red. M. Cieśla-Korytowska, O. Płaszczewska, wyd. Universitas, Kraków 2007, s. 55-65.

 • Federacja Rosyjska: państwo wielowyznaniowe, [w:]  Dialog i akulturacja. Judaizm chrześcijaństwo i islam, red. A. Pankowicz i S. Bielański, Kraków 2007.

 • Rosyjskie prawosławie wobec mitów moderny, w: Ateny. Rzym. Bizancjum. Mity Śródziemnomorza w kulturze XIX i XX wieku, red. J.Ławski i K. Korotkich, Białystok 2008, s. 811-817. 

 • H. Kowalska-Stus, Dobro w kulturze antycznej a chrześcijańskiej, [w:] Dobro, piękno, rozum i wiara w kontekście nauczania Jana Pawła II, red. J. Diec i R. Łętocha, Wyd. PWSZ w Oświęcimiu, Oświęcim 2009, s. 17-24.

 • H. Kowalska-Stus, Bizantyjskie zmagania z pięknem, [w:] Dobro, piękno, rozum i    wiara w kontekście nauczania Jana Pawła II, red. J. Diec i R. Łętocha, Wyd. PWSZ w Oświęcimiu, Oświęcim 2009, s. 31-40.

 • H. Kowalska-Stus, Projekt Rosja. Doktryna rosyjska, [w:] W poszukiwaniu prawdy. Chrześcijańska Europa między wiarą a polityką, red. U. Cierniak, Wydawnictwo WSPCzęstochowa, Częstochowa 2010, s. 277-286.

 • H. Kowalska-Stus,  Rosyjska Cerkiew Prawosławna wobec totalitaryzmu, [w:] Totalitaryzmy, red. W. Kozub-Ciembroniewicz, H. Kowalska-Stus, M. Kiwior-Filo, Wyd. UJ, Kraków 2010, s. 149-162.

 • H. Kowalska-Stus, Miejsce prawosławia w transformacji ustrojowej, kulturowej i światopoglądowej współczesnej Rosji, [w:] Rosja między imperium a mocarstwem nowoczesnym, red. A. Dudek, R. Mazur, Wydz. Społeczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Toruń 2010, s. 289-306. 

 • H. Kowalska-Stus, Swojeobrazije jazyka russkoj prawosłwanoj kultury w stołknowienii s jazykom kultury łatinskoj, [w:] Idea komunikacji w języku i kulturze rosyjskiej, red. A. Dudek, WUJ Kraków 2011, s. 401-409.

 • H. Kowalska-Stus, Konserwatyzm obrzędowy jako symbol kultury rosyjskiej, [w:] Idee konserwatywne w Rosji, red. A. Raźny, Wyd. UJ, Kraków 2010, s. 21-30

 • Hanna Kowalska-Stus, Эсхатологические сюжеты в творчестве Достоевского и Федорова, [w:]: Fiodor Dostojewski i problemy kultury, ред. А. Raźny, Wyd. UJ, Kraków 2011, s. 183-191.

 • H. Kowalska-Stus, Russkoje i polskoje christianstwo w sowriemiennom mirie. Problema razdielonnoj Cerkwi, [w:] Chrześcijaństwo wobec problemów współczesnego świata, red. H. Kowalska-Stus, Wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2012, s. 133-147.

 • H. Kowalska-Stus, Palamicki (bizantyński) i Sergiuszowi (ruski) hezychazm renesansowy [w:] Bizancjum a renesansy, red. ks. Michał Janocha, A. Sulikowska, I. Tatarova, Wyd. Campidoglio Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes liberales” UW Warszawa 2012, s. 77-87.

 • H. Kowalska-Stus, О. Вацлав Гриневич — Польский католический исследователь православия.Вопросыэкклесиологии[w:] Материалы XXII ежегодной Богословской конференции ПСТГУ,  Москва  2012, Т. 1. Red. Протоиерей Владимир Воробьев , s. 351-355. ISBN 978-5-7429-0764-0, 978-5-7429-0867-8.

 • H. Kowalska-Stus, Sowriemiennyje pierspiektiwy isichazma, „Sobirat’ rasiejjannoje po ziemle sierdce”, Chrześcijaństwo a współczesne koncepcje człowieka, Prace Komisji Kultury Słowian, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2013 red. H. Kowalska-Stus, s. 115-123. ISBN 978-83-7676-156-5, 

 • H. Kowalska-Stus, Psichołogija wosprijatija Rossii polakami, [w:] Rossija – Polsa. Problemy wzaimnogo wosprijatija, Biblioteka Fakultieta Politologii MGU, Iydatielstwo Moskowskogo Uniwiersitieta, red. A. Szutow,  Moskwa 2013, s. 135-145. ISBN 978-5-19-010848-4 

 • H. Kowalska-Stus, Jedinienije christian - polakow i russkich - w interpreietacii polskich żurnalistow, [w:] Cennosti w politikie. Opyt Polsi i Rossii, red. B. Szlachta, A. Jach, seria Rossija wczera, siegodnia i zawtra. Politika-Kultura-Rieligija, Wyd. Księgarnia Akademcika, Kraków 2013, s. 275-288. ISBN 978-83-7638-366-8 

 • H. Kowalska-Stus, Каtoliczeskaja cerkow' w Polskom Korolestwie  pri Aleksandrie I, „Fiłarietowskij Almanach” wypusk VII, Izdatielstwo Swiato-Tichonowskogo prawosławnego gumanitarnogo uniwiersitieta, ried. Izd. A. Jakowlew, Moskwa 2012, s. 55-64, ISBN 978-5-7429-0763-3

 • H. Kowalska-Stus, Apokalipsa w kulturze rosyjskiej (The Apocalypse in the Russian culture) [w:] Czas apokalipsy. Wizje dni ostatecznych w kulturze europejskiej, red. K. Zalewska-Lorkiewicz, Warszawa 2013, s. 127-134, ISBN 978-83-7543-270-1

 • H. Kowalska-Stus, Николай Yльянов.  Роковые проблемы русской истории (Nikolai Ulianov. Cursed problems  of Russian Orthodox church.) [w:] XVII Musica Antiqua Europae Orientalis, Sacrum świata wschodniego i zachodniego w kulturze Słowiańszczyzny, red. H. Arendarska, Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy 2014, S. 319-331, ISBN 978-83-924302-6-1; 473;

 • H. Kowalska-Stus, Игры культурами. Забвение как парадигма современной культуры (Oblivion - paradigm of the contemporary culture)[w:] Tożsamość indywidualizm, wspólnotowość w kulturze rosyjskiej, red. A. Raźny, Wyd. UJ, Kraków 2014, s. 129-139, ISBN 978-83-233-3669-3; 410; (10 p.) 

 • H. Kowalska-Stus, Модернизм и либерализм в осуждении Ватикана, (The modernism  and the liberalism in the evaluation of Vatican.) „Parce Komisji Kultury Słowian PAU, t. X,  Kościół a świat współczesny, red. H. Kowalska-Stus, Wyd. PAU, Kraków 2014, s. 205-216, ISSN 1734-2139; 393; (10 p.)

 • Hanna Kowalska-Stus, Żenszczina w prikosnowienii s mirom. Na primierie tworczestwa Olesi Nikołajewoj [w:] Między tradycją i nowoczesnością. Tożsamość kobiety w przestrzeni domu, w historii, kulturze i na drogach emancypacji, red. W. Laszczak i in., Opole 2014, s.527-537, ISBN 978-83-7395-632-2; arkuszy 0,533, (21341 znaków). Ang. tyt.: The woman and the world. Based on the books of Olesia Nikołajeva

 • Hanna Kowalska-Stus, Swoboda i prawda w otnoszenijach Zapad – Rossija. Na osnowie raboty Michaiła Nazarowa „Wożdiu Tretjego Rima”, [w:]  Wolność w kulturze rosyjskiej, red. H. Kowalska-Stus. A. Krzywdzińska, Wyd. UJ, Kraków 2015, s. 61-78, ISBN 978-83-233-3843-7;

 • Hanna Kowalska-Stus, Wasilij Witaljewicz Szulgin – czełowiek soprotiwlajuszczijsia istorii, [w:] Słowianie na emigracji. Literatura – Kultura _ Język, red. B. Kodzis, M. Giej. Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, ISBN 978-83-60730-86-7, s. 47-60. 

 • Hanna Kowalska-Stus, Блаженный Августин в польской системе образования XIV по XVII столетие. (в:) Блaженный Августин и августинизм в западной и восточных традициях, ред. прот. П. Хондзинский, Н. Сухова, Изд. Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, Москва 2016, ISBN 978-5-7429-1031-2, s. 72-81,   Ark.  0,55 (22134 znak.). Ang.: Saint Augustine in the Polish education system. XIV - of the 17th century.

 • Hanna Kowalska-Stus,  Бл. Августин. Римское богословие и доктрина государства,  (в:) Блaженный Августин и августинизм в западной и восточных традициях, ред. прот. П. Хондзинский, Н. Сухова, Изд. Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, Москва 2016, ISBN 978-5-7429-1031-2, s. 57-71,   Ark.  0,67 (26755 znak.). Ang.: Saint Augustine. Latin theology and doctrine of the state.

 • Hanna Kowalska-Stus, Вопрос неоколониализма в польской и русской мысли, Issue of neocolonialism in polish and rusian thought , [w:] Русский язык в современной культуре в контексте Slavia Orthodoxa и Slavia Latina, red. O. Туфанова, Российский Государственный университет им. Косыгина, Москва 2016, с. 258-268,  ISBN 978-5-87055-438-9, znaki: 22 145; arkuszy wyd. 0,55; file:///C:/Users/Hanna%20Kowalska-Stus/Desktop/KONFERENCJE/Konferencje2016/GASK29-30.11/Kowalska-stus,%20publik.2016.pdf 

 • Hanna Kowalska-Stus, Istnienie i myślenie. Eschatologiczny i racjonalny - dwa wektory kultury rosyjskiej. Existing and thinking. Eschatological and rational - two vectors of the Russian culture. [w:] Oblicza chrześcijaństwa wschodniego u Słowian, red. S. Pastuszewski, K. Snarski, Uniwersytet Łódzki, s. 146-156, ISBN 978-83-7456-416-8, znaki: 32 878; 0,82 arkusza wyd.

 • Ханна Ковальска-Стус, Сaмосознание современных поляков и проблема славянской идентичности, (Identity contemporary poland and problem of the Slav identity ) [w:] Polska-Rosja w sferze kultury i religii, red. A. Krzywdzińska, Wyd. UJ, Kraków 2016, s. 241-255, ISBN 978-83-233-4158-1; ISBN e-book 978-83-233-9505-8

 • Ханна Ковальска-Стус, Историк-эмигрант Николай Ульянов об идентичности российской цивилизации в контексте революционных преобразований, (A historian-emigrant of the third ware, Nikolaj Uljanow, on the identity of Russian civilization in the context of the revolutionary changes of the 18th-19th centuries. Criticism of views on the history of Russian intelligence) [w:] Российская революция. Наследие. Опыт осмысления, red. Д. Карнаухов, Wyd.  Księgarnia Akademicka, Kraków, 2017, s. 115-126, ISBN 978-83-7638-905-9

 • Hanna Kowalska-Stus, Latin and byzantine culture towards necessity and chance category. Difference between Russian and western metaphysics. [w:] Political space & social time: identity & everyday life in the structure of living space, red.: T. Senyushkina, R. Kumar, P. Das, New Delhi 2018, VL Media Solutions, ISBN 978-93-87916-06-7, s. 82-99, 

 • Ханна Ковальска-Стус/Hanna Kowalska-Stus, Культурные разногласия – причина непонимания между Россией и Украиной. Cultural controversies - cause of the incomprehension between Poland and Ukraine. [w:] История и современное развитие причерноморья в контексте формирования патриотизма и укрепления ценностей российской цивилизации, Краснодар 2018, ISBN 978-5-8209-1542-0, s. 462-474,

 • Hanna Kowalska-Stus, Пространственное восприятие времени в кругу византийской культуры; Spatial perception of time in the circle of Byzantine culture  [w:] Czas w kulturze rosyjskiej. Время в русской культуре, red. A. Dudek. Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, ISBN 978-83-8138-138-3, s. 65-77; 0,52 ark.

 • Ковальска - Стус Х., Поляки в крымской войне. идейная и личная мотивация; Poles in the crimean war. Ideological and personal motivation. [w:] Политическое пространство и социальное время: система координат в меняющемся мире, red. Т.А. Сенюшкина, Д. Танчич, ИТ «АРИАЛ», Симферополь 2019, ISBN 978-5-907162-61-7, s. 107-122. 0,88 ark.

 • Hanna Kowalska-Stus, Rosyjski monastycyzm katakumbowy w ZSRR. Obrona tradycji; Russian Catacomb Monasticism in the USSR. In Defense of Tradition  [w:] Słowianie Wschodni a europejskie tradycje kulturowe, red. H. Duć-Fajfer, J. Kuffel, Wyd. Ksiegarnia Akademicka, Kraków 2019, ISBN 978-83-8138-118-5, s. 149-162. 0,98 ark.

 • Hanna Kowalska-Stus, Anton Kartaszow, Siergiej Bułgakow: ewolucja w poglądach na relację kościół – państwo; Anton Kartashov, Sergej Bulgakov. Evolution in views on the relation church – state.  [w:] Emigracja rosyjska, ukraińska i białoruska. Spuścizna literacka, religijno-filozoficzna. Kulturowe zbliżenia, red. A. Woźniak, Wyd. KUL, Lublin 2019, ISBN 978-83-8061-648-6, s. 77-88, 0,66 ark.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obszary badawcze

 • kultura bizantyjska
  rosyjska kultura religijna
  emigrantologia

Szczegółowe tematy badawcze

 • człowiek, państwo, estetyka w kulturach: żydowskiej, greckiej i rzymskiej; 
  antropologia prawosławna; 
  kultura Rusi i Rosji w w. XVIII; 
  stosunki państwo – Cerkiew w Rosji; 
  koncepcje historii Rosji w dorobku emigracji rosyjskiej; 
  współczesna rosyjska kultura masowa a kultura prawosławna; 
  motywy polskiej rusofobii

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kongresy międzynarodowe

 • 1998 XII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Krakowie
  2003 XIII  Międzynarodowy Kongres Slawistów w Lublanie.
  2008 XIV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Ochrydzie.
  Międzynarodowy VI Kongres Geopolityków  nt. Studia wschodnie: polityka-energetyka-bezpieczeństwo, Uniwersytet Rzeszowski, 25-26 kwietnia 2014
  III Kongres Politologii. Odsłony polityki. UJ (Kraków) 22-24 września 2015.
  Międzynarodowy interdyscyplinarny kongres naukowy w 20.    Rocznicę rozpadu Związku Radzieckiego. Upadek ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. 

Międzynarodowe konferencje naukowe

 • Do roku 1997 Udział w 16-tu konferencjach  w tym 5 międzynarodowych w tym 2 zagranicznych.

  1997 - 2005
  Słowianie wschodni. Duchowość, mentalność, kultura. Kraków 1997. Tyt. ref.: Państwo, polityka, tradycja (Ruś szesnastowieczna).
  Polsza i Rossija. Wzaimoponimanie i neponimanie, Moskwa 1997. Tyt. ref.: Formy aktualizacii tradicii v Re`ipospolitoj i Moskovskoj Rusi. 
  Słowianie Wschodni. Sacrum-Literatura-Język. Problematyka Słowianoznawcza w badaniach profesora Ryszarda Łużnego. KUL 15-16 kwietnia 1999. Jak mówić o kulturze średniowiecza. 
  Seminarium Polsko-Rosyjskie. Inteligencja. Tradycja i nowe czasy. Kraków 27-29 października 1999. Narodziny inteligencji rosyjskiej. Wiek XVIII. 
  Wielkie tematy kultury. Wrocław 18-19 listopada 1999. Oblicza kulturowe postmodernizmu. Postmodernizm wobec kultury Średniowiecza. 
  Losy i idee. Dzieje emigracji rosyjskiej w Polsce i Europie. Toruń 9-10 VI  2000, Totalitaryzm  i  tolerancja.  Dwa  bieguny światopoglądu Lwa Kopielewa  - emigranta.
  Musica antiqua   Europae   Orientalis.  Tysiąc  lat  chrześcijaństwa  w kulturze Słowian. Bydgoszcz 8-10 IX. 2000, Bizantyjski  renesans  palamicki  i  kultura  ruska.  
  Polska  w  Rosji  - Rosja w Polsce. Dialog kultur i stosunki polityczne. Poznań 6-7 czerwca 2002, Sowriemiennyje russkije istoriki ob istorii Rusi.
  III  Międzynarodowe Interdyscyplinarne Sympozjum Naukowe pod patronatem  Polskiego Komitetu do sparw UNESCO: Kultura tworzona w dialogu cywilizacji Europy. Częstochowa 22-24 IV 2002; Współczesna  rosyjska  krytyka  ekumenizmu 
  Konferencja emigrantologiczna. Kraków UJ 27.07, Protoierej Georgij Florovskij i puti pravoslavnogo ekumenizma.
  Drogi   i   rozdroża  kultury  chrześcijańskiej  Europy. I międzynarodowa  konferencja  naukowa  z  cyklu: człowiek, wiara, kultura.  Częstochowa  30.04-2.05.2003.  Tytuł referatu: Rosja - Polska.    Konflikt    dwóch    cywilizacji    chrześcijańskich. 
  XIII  Międzynarodowy Kongres Slawistów, Lublana 15-21 sierpnia 2003,    Naprawlenija    sowremennoj    russkoj   istoriografii, 
  Słowiańszczyzna wobec sacrum w kulturze świata wschodniego i zachodniego,  Bydgoszcz  6-7  września, Prawosławie wobec modelu współczesnej   cywilizacji.   
  Naród i kultura w procesie globalizacji. Kraków UJ 12-13. 12. 2003; Poczucie tożsamości a problem globalizacji i integracji europejskiej w opinii rosyjskich konserwatystów.
  Polityka i prawo w przestrzeni postradzieckiej, UJ 11.04.2004-06-20, Trietij put’ w głazach russkich konsierwatistow.
  Fiłosofsko-bogosłowski Simposion Sweti Kiriło i Metodije, Cetinje-Prewlaka  22-23 05. 2004. Eschatołogija russkoj antropołogii.  Eschatologia i istoria.
  Węzłowe problemy dziejów Słowian. VIII Mieżdunarodnaja Assambleja Riektorow Sławianskich Uniwiersitietow, Moskwa 26-30 05.2004-06-20
  Mity Moderny. Białystok 25-26 06. 2004, Rosyjskie prawosławie wobec mitów moderny. 
  Pamcenie i zaboraw, Herceg-Novi:. 22-24 V 2005, Неоевразийство. Постмодернистский тип исторической памяти.
  Dziedzictwo Odyseusza, Kraków 23-26 XI 2005. Drogi i bezdroża kultury rusko-bizantyjskiej

  2006
  Drogi i rozdroża kultury Chrześcijańskiej Europy, przew. Komitetu Naukowego, Częstochowa 6-9.05. Apokalipsa Siergieja Nilusa.
  XIV Międzynarodowy Festiwal i Kongres Musica Antiqua Europae Orientalia. Tradycja Chrześcijańska Wschodu i Zachodu w kulturze Słowian, Bydgoszcz 11-12.09, Siódmy Anioł. Eschatologizm rosyjskiej powieści łagrowej. 
  X Jubilejnaja Assambleja Riektorow Sławianskich Uniwiersitietow. Problemy zaszczity kulturnogo nasledija sławianskogo mira, Moskwa 16-18.10; Zaszczita pamiatnikow nacionalnoj kultury w Polsze. Politika i prawo.
  Idee konserwatywne w Rosji, Kraków 8.12.; Konserwatyzm staroobrzędowców.

  2007

  Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze, UJ 24-26 05 2007, Kulturowy kontekst anatomii smuty,
  Swojeobrazije sławianskich kultur , GASK 21-22 09, Swojeobrazije jazyka russkoj prawosławnoj kultury w stołknowienii s jazykom      łatinskoj kultury, 

  Sjezd riektorow sławianskich uniwieristietow, Mińsk 9-11 10, , Biełaruski Dziarżauny Uniwiersitiet, Polsko-biełorusko-russkoje kulturnoje ponimanije i nieponimanije

  2008
  Watikan - Polsa - Moskwa. Sowriemiennyje problemy ekumienizma". Rozdiestwienskije cztienija, GASK Moskwa 31.01-1.02
  Cамосознание современных поляков и проблема славянской идентичности, Moskwa ГАСК 06.05.2008
  Twerskij Uniwuersitiet  07.05.2008.  Kакие проблемы встречают молодые поляки на пути изучения русской культуры, 
  Kongres Slawistów w Ochrydzie 9-17 10, Ruś na przełomie epok cywilizacja zmodernizowana w okresie próby.

  2009
  XVII Miezdunarodnyje obrazowatielskije ctienija, Christianskaja kultura i slawianskij mir, 18-19.02.09, otdiel rieligioznogo obrazowania i katiechizacii Russkoj Prawoslawnoj Cerkwi i  GASK,  Moskwa, Polskij katolicyzm w Rossii i russkij katolicyzm,
  Słowiańszczyzna wobec idei i poszukiwań świata zachodniego, Uniwersytet w Bydgoszczy, 16-19 wrzesnia, Ruś litewska wobec świata zachodniego w XVII w.,
  Federacja Rosyjska między imperium a mocarstwem nowoczesnym, Uniwersytet Wrocławski – Duszniki Zdrój 13-15 października, Rola Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w  transformacji ustrojowej Federacji Rosyjskiej, 2010
  W poszukiwaniu prawdy. Chrześcijańska Europa między wiarą a polityką, WSP Częstochowa 6-7 V, Projekt Rosja. Doktryna rosyjska
  Idea komunikacji w języku i kulturze rosyjskiej Kraków UJ 23-24 V;,  Swojeobrazije jazyka russkoj prawosłwanoj kultury w stołknowienii s jazykom kultury łatinskoj, 

  2011
  Czas apokalipsy, Warszawa UW –  , styczeń,  Apokalipsa w kulturze rosyjskiej
  Rosja a Słowianie, Moskwa GASK-, marzec,  «Русских мы любим, Россия вызывает в нас опасение». Сложная структура отношения польши и поляков к Pоссии. 
  Dostojewski , UJ - maj,  Эсхатологические сюжеты в творчестве Достоевского и Федорова
  Chrześcijaństwo wobec problemów współczesnego świata, PAU – UJ, Kraków czerwiec, Русская Церковь и современная культура. 
  Polska-Rosja, Moskwa MGU -, wrzesień Психология восприятия Pосии поляками.
  Slawistyka w programach uniwersyteckich, Brno, Uniwersytet, październik,  Yниверситетские программы культуроведения – побег от онтологических основ культуры?
  Filaretowskije cztienija, Eklezjologia, Moskwa, Uniwersytet św. Tichona, O. Bацлав Гриневич – польский католический богослов правосавия. Вопросы экклесиологии.
  Czasy Aleksandra I; Moskwa, Uniwersytet św. Tichona,  listopad,  Kатолическая  церковь в польском королевстве при Aлександре I
  Rozpad ZSRR; UJ grudzień, Rosyjskie prawosławie a upadek ZSRR

  2012
  Chrześcijaństwo i współczesne koncepcje człowieka, Kraków 3 – 4 lipca 2012 UJ, PAU, Человек в православной культуре.
  Rol i znaczenie Cerkwi w russkoj i jewropiejskoj kylturie i żyzni obscestwa XIX naczało XX wieka. ПСТГУ Jasna Polana 22- 25 kwietnia 2012,  Mоdiernizm i liberalizm w osużdienii Watikana, , Temat międzynarodowej konferencji: 
  Tożsamość, indywidualizm, wspólnotowość w kulturze rosyjskiej. Dziedzictwo przeszłości. Korzenie tożsamości polskiej i rosyjskiej. Kraków UJ 25-26 maja 2012, Nasledstwo sriedniewiekowja. Korni polskoj i russkoj idientucznosti w XVI w.  
  Богословие истории в        русской духовной традиции", Moskwa PSTGU 2.12.2012, История и  эсхатология  на  границе  двух культур, 

  2013
  Kościół i świat współczesny, Katedra Kultury Biznatyńsko-Prawosławnej Instytutu Rosji i Europy Wschodnie UJ, KKS PAU, Prawosławna Parafia w Krakowie, Kraków 6-7 VI 2013, ref.: Mодернизм и либерализм в осуждении Ватикана

  Политическая культура в России и Польше, Факультет Политологии МГУ Moskwa 27-28 IX 2013, ref.: Политическая культура польских журнальных статей о России в оценке русских специалистов.

  Między tradycją i nowoczesnością. Tożsamość kobiety w przestrzeni domu, w historii, kulturze, i na drogach emancypacji, Uniwersytet Opolski 7-8 X 2013, ref.: Kobieta między światem i wiarą. Na wybranych przykładach ze współczesnej literatury rosyjskiej.

  Философия культуры и богословие культуры в ХХ столетии, Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет, Moskwa 19 XI 2013, ref.: Поиск ранскультуры. Русский вариант постмодерна
  Наследие блаженного Августина и его рецепция в западной и восточной традиции, Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет, Moskwa 19 XI 2013, ref.: Бл. Августин. Римское богословие и доктрина государства

  2014
  Międzynarodowy VI Kongres Geopolityków Polskich nt. Studia wschodnie: polityka-energetyka-bezpieczeństwo, Uniwersytet Rzeszowski, 25-26 kwietnia 2014; tytuł referatu: Myśl geopolityczna odwołująca się do obszaru jako eschatonu, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii Ukrainy. 
  Międzynarodowa konferencja w ramach XVII Międzynarodowego Festiwalu Musica Antiqua Europae Orientalis, nt Sacrum świata wschodniego i zachodniego w kulturze Słowiańszczyzny, Uniwersytet Bydgoski, 18 – 20 października 2014; tytuł referatu: Николай Yльянов.  Роковые проблемы русской истории. 
  Międzynarodowa konferencja organizowana przez Komisję Emigrantologii Międzynarodowego Komitetu Slawistów, Uniwersytet Opolski nt. Słowianie na emigracji: literatura – kultura – język, 22-23 września 2014; tytuł referatu: Вaсилий Витальевч Шульгин – человек сопротивляющийся истории.
  IV międzynarodowa konferencja współorganizowana przez nasz Wydział i Wydział Politologii Uniwersytetu Moskiewskiego nt. Węzłowe problemy  historii stosunków polsko-rosyjskich. Узловые проблемы польско-русских отношений” w dniach 25-26 września 2014 roku; tutuł refertu: Роль и место Церкви в польско-русских отношениях.
  Międzynarodowa konferencja organizowana przez Katedrę Nowożytnej Kultury Rosyjskiej UJ i Komisje Kultury Słowian PAU nt. Польша –Polska – Rosja w sferze  kultury i religii, 10-11 października 2014 r.; tytuł referatu: Самосознание современных поляков и проблема славянской идентичности
  Międzynarodowa konferencja organizowana przez Państwowy Uniwersytet Humanistyczny im. Św.Tichona w Moskwie nt. Бл. Августин и августинизм XVII века, 24 listopada 2014 r.; tytuł referatu: Блаженный Августи в польской системе образования XIV по XVII столетие.

  2015
  Uniwersytet w Sankt Petersburgu (Rosja), XLIV Międzynarodowa konferencja filologiczna. 10-14 marca 2015. Tytuł referatu: Историческая перспектива образа соврменного мира в творчестве Hиколая Yльянова
  Uniwersytet Państwowy im. I. Franki w Żytomierzu (Ukraina). II Międzynarodowa konferencja naukowa Polska - Ukraina: wspólne drogi do wolności. Tytuł referatu: Единство культуры как признак политического успеха. (Культурно-конфессиональные противоречия у истоков Украины). 24-25 kwietnia 2015. 
  III Kongres Politologii. Odsłony polityki. UJ (Kraków) Tytuł referatu:  Rosyjska ideologia dekolonizacyjna. 22-24 września 2015.
  IV Międzynarodowa konferencja z cyklu Chrześcijaństwo i świat współczesny nt. Słowianie. Problemy geokultury. UJ, PAU (Kraków). 5-6 grudnia 2015. Tytuł referatu: Bogosłowie gosudarstwa i problemy gieokultury. 
  I Международные Славистические чтения ГАСК, Moskwa (Rosja), 14 listopada 2015, История, культура, религия, современность. Tyt. referatu: Монастырская поэмка – богословская риторика Ивана Карамазова..
  Круглый стол «Проблемы национальной самоидентификации в современном образовательном пространстве». GASK Moskwa 15 listopada 2015. Tyt. referatu: Механизмы реализации государственной политики в области образования и науки в Польше.

  2016
  «Оппозиция Запад–Восток в культурных традициях христианского мира». Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет.  Moskwa 10-13 maja.  Pneuma et ratio - два вектора греческой и латинской культуры на  Польско-Литовской и Московской Руси.
   «Другая Европа. Цивилизация и вызовы времени”. Фонд исторической перспективы. Moskwa 14 maja, Западноевропейское католичество, его изначальные ценности и современность.
  „Политическое пространство и социальное время: Идентичность и повседневность в структуре жизненного мира”. Крымский Федеральный университет имени В.И. Вернадского; Кубанский Государственный университет; Болгарский Евразийский научный центр. Jałta 26-27 maja. Польские журнальные статьи о России последнего десятилетия. Оценка компетентности.
  „Współpraca demokratycznych krajów Europy Środkowo-Wschodniej z Federacją Rosyjską: nowe wyzwania”. Katedra Nauk Politycznych  Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;  Кафедра экономики и государственной службы. Институт Европы РАН; Фонд экономики и государственнй службы; Фонд поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова. Kraków 19 października, Онтология  культур как основная причина порождающая конфликтные ситуации между Польшей и Россией.
  «Русский язык в современной культуре в контексте Slavia Orthodoxa и Slavia Latina». Институт славянской культуры ФГБОУ ВО. Московский государственный университет дизайна и технологии. Moskwa 29-30 listopada. Вопрос неоколониализма в польской и русской мысли.

  2017
  XXXII Харакский форум. «Политическое пространство и социальное время.  1917-2017:  смыслы и ценности прошедшего столетия».  Крымский Федеральный университет имени В.И. Вернадского, Кубанский Государственный университет,  Юридический Факультет трнавского университета в Трнаве (словакия), Болгарский Евразийский научный центр, 17-21 мая 2017 г., Jałta, Krym. «Капиталисты знания», «Буржуа Культуры». Роль интеллигенции в политике накануне I мировой войны и сегодня в оценке Яна Махайского и Томаша Зарыцкого. 
  Emigracja rosyjska, ukraińska i białoruska XX i XXI wieku. Kulturowe zbliżenia i miejsca wspólne, oddziaływanie i odrzucenie. Katedra Literatury Rosyjskiej Instytutu Filologii Słowiańskiej. Katolicki  Uniwersytet  Lubelski  Jana  Pawła II. Komisja Emigrantologii Słowian Międzynarodowego Komitetu Slawistów.  25 – 26 maja 2017, Lublin, Anton Kartaszow, Siergiej Bułgakow: ewolucja w poglądach na relację Kościół -  państwo.
  Relacje Rosji z krajami Grupy Wyszehradzkiej w obrazach medialnych i realiach / Отношения россии и вишеградских стран в медийных образах и в зеркале реальности. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 3-4 czerwca 2017 r., Kraków, Образ современной России в польских СМИ.
  Międzynarodowy interdyscyplinarny kongres naukowy w 20.    Rocznicę rozpadu Związku Radzieckiego. Upadek ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. Instytut Rosji i Europy Wschodniej. Zakład Historii i Myśli Politycznej Rosji. UJ,  30 XI – 2 XII 2017, Kraków, Эмигрант третьей волны историк Николай Ульянов об       идентичности российской цивилизации в контексте революционных перемен ХVIII- ХХI веков. Критика исторических взглядов русской интеллигенции.
  Granice rzeczywiste i wyobrażone,  Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego  8 grudnia 2017, Kraków, Polska  -  Rosja. Ontologiczne granice między kulturami.

  2018
  Czas w kulturze rosyjskiej. Uniwersytet Jagielloński, Kraków UJ 20-21 IX, Пространственное восприятие ремени в кругу византийской культуры
  Słowiańszczyzna wschodnia a europejskie tradycje kulturowe, Kraków UJ 8 marca 2018 r., Rosyjski monastycyzm katakumbowy w ZSRR. Obrona tradycji
  xxxiv международный xаракский форум.Политическое пространство и социальное время:Синергия смыслов и ценностей, Крымский федеральный университет Имени в.и. Bернадского, Jałta 17-20 V 2018, Поляки в Крымской войне. Идейная и личная мотивация.
  Международная научно-практическая конференция«Итория и современное развитие причерноморья в контексте формирования патриотизма и укрепления ценностей российской цивилизации», Кубанский государственный университет, Noworosyjsk 5–6 X 2018, Культурные разногласия – причина непонимания между Россией и Украиной
  К столетию независимости славянских стран (польша, чехословакия, югославия): проблемы национальной культуры в условиях суверенитета, Российский государственный университет им. А.Н.Косыгина Институт славянской культуры, Moskwa 12 XII 2018, Идейная борьба за выбор культурного пути в Польше после 1918 г.

  2019

  XXXVI Международный Харакский Форум. Правда и ложь в политике и искусстве, Uniwersytet im. Wiernadskiego w Symferopolu, 15-17 V 2019, Понимание категории свобода как основа разногласий между Россией и Западом.
  Культура славянского мира: разнообразие видов и форм, Российский государственный университет им. А.Н.Косыгина, 11 grudnia 2019, История как синтез культуры. Образ истории Польши Погодина Михаила Петровича и Георгия Гачева.

Konferencje ogólnopolskie

 • Feliks Koneczny w 50 rocznicę śmierci. Kraków luty 1999, Konecznego poglądy na kulturę ruską a rzeczywistość. 
  XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich we Wrocławiu, 15-18 września 1999. Przełomy w historii. Sekcja XX Myślenie o Rosji. Ruś Moskiewska w ocenie dysydentów. 
  Bardowie, UW Warszawa 23-24 X 2000, Manifestatio  rei  w  poezji  Aleksandra Galicza. Bardowie, 
  Konieczność    a    przypadek,    VII    Krakowska   Konferencja Metodologiczna, Kraków 8-9 maja 20001. Konieczność i przypadek w kulturze rusko-bizantyjskiej
  Rosja i świat współczesny,  PWSZ Nowy  Sącz,  luty 2003,  Rosyjskie  prawosławie  wobec współczesności
  Otwarte przedzjazdowe spotkania sesyjne towarzyszące Zjazdowi Historyków Polskich. PTH Kraków15.09.2004.  „Poemat klasztorny” Iwana Karamazowa jako współczesny apokryf. Poetyka dyskursów w dziejach myśli społecznej i politycznej, 
  Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Krakowie 15-18 września 2004, Współczesne stanowisko rosyjskiej cerkwi prawosławnej wobec kościoła rzymskokatolickego i islamu. 17. 
  Panorama Myśli kontrrewolucyjnej, Toruń 15-17 IX 2005. Czarnoseciństwo jako przejaw rosyjskiej kontrrewolucji,  
  Komisji Kultury Słowian PAU w kwietniu 2005 r. Rosyjska Cerkiew Katakumbowa. Referat przedstawiony w 26.01.2007 Komisja Kultury Słowian PAU  Polityka i unia Kościoła.
  Komisja Kultury Słowian PAU 30. 112007, Polityka i ochrona dóbr dziedzictwa kulturowego.
  Dni Jana Pawła II 2007 r. PWSZ Oświęcim. Dobro wspólne a dobro indywidualne w rosyjskiej tradycji prawosławnej,
  Polsko-wschodnioslowiańskie stosunki kulturowe, UJ Kraków 7-8 03 2008. Polscy katolicy w Rosji. 
  Disputationes Academicae UJ 9.04.2008: Ekumena i domostroitielstwo. Przestrzeń duchowości prawosławnej.      
  Instytut Sztuki PAN Warszawa, listopad 2008, Renesans bizantyjski
  Oblicza wolności, Dni Jana Pawła II, Oświęcim PWSZ:  2010 r., Wolność czy wola. Prawosławie wobec problemu wolności.
  PAU, Komisja Kultury Słowian, 2010,  Antropologia prawosławna
  Godność w aspekcie duchowym oraz życiu społecznym i politycznym, Оświęcim PWSZ 2011,  Godność człowieka w tradycji prawosławnej
  Kultury słowiańskie a świat współczesny,  Komisja Kultury Słowian PAU, Kraków 5 IV 2013, odczyt.: Współczesna rosyjska myśl religijna i polityczna wobec idei globalizmu.. 
  313-2013 Europa, Wydz. I Filologiczny PAU Kraków 25 X 2013, ref. Perspektywy dla Rosji w opinii Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej i prezydenta Władimira Putina.
  Referat wygłoszony w Katedrze Literatury Rosyjskiej Instytutu Filologii Słowiańskiej KUL 21 stycznia 2015.  Globalizacja w rosyjskiej myśli prawosławnej. 
  Komisji Kultury Słowian PAU 17 kwietnia 2015.Najnowsza rosyjska krytyka kultury masowej. Kierunki i tendencje. 
  Od zwoju do e-booka kulturotwórcza rola tekstów religijnych, Uniwersytet Jagielloński 15–16 X 2018, Obraz kosmosu w rosyjskiej twórczości ustnej.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 • Wykłady zagraniczne
  Instytut Slawistyki Uniwersytetu w Bazylei 1992
  Instytut Polonistyki Uniwersytetu Wileńskiego 2000
  Instytut Slawistyki Uniwersytetu Wileńskiego 2000
  Gosudarstwiennaja Akadiemia Sławianskich Kultur (Obecnie Instytut w:  Gosudarstwiennyj Uniwiersitiet im, Kosygina) 2008, 2017, 2019.

  Staże zagraniczne
  Moskwa: RGGU, GASK, PSTGU; 1981, 1999, 2000, 2004, 2007, 2011, 2015
  Bochum Uniwersytet: 1995, 1996
  Paryż Sorbona VII: 1997
  Wilno Uniwersytet: 2001

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 • Liczne odczyty na forum: Disputationes UJ, Towarzystwa Kultury Świeckiej, Uniwersytetu III Wieku w Oświęcimiu, Stowarzyszenia Seniorów w Alwerni; publikacje w „Forum Myśli Wolnej”.