Przejdź do głównej treści

Pracownicy

Dr Martyna Kowalska

Dr Martyna Kowalska

Kariera

 • 2000 - 2005 –  Kulturoznawstwo (specjalność: Rosjoznawstwo) - jednolite studia magisterskie, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 • 2005-2010 – Wydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Instytut Studiów Regionalnych

 • 2010 – stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologii

  Przynależność do towarzystw naukowych

 • Od 2011 - Członek Komisji Kultury Słowian PAU

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

Monografie

Artykuły naukowe

 • Trzy wymiary cierpienia. Cierpienie w literaturze rosyjskiej, „Slavia Orientalis” 2006, nr 1 (tom LV), s. 57 – 75.
 • Wokół metafory i dosłowności. Rozważania na marginesie powieści „Oddział chorych na raka Aleksandra Sołżenicyna”, „Slavia Orientalis” 2007, nr 1 (tom LVI), s. 47 – 61. 
 • Homo sovieticus – styl życia i zachowania nowego człowieka w ZSRR, „Slavia Orientalis” 2009, nr 3 (tom: LVIII), s. 293 – 311.
 • Rosyjski mit władzy a kult jednostki, „Poznańskie Studia Slawistyczne” 2013, nr 5, s. 143-156.
 • Ponowoczesny wymiar subkultur młodzieżowych w Rosji, „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2013,  nr 4 (26), s. 627-645.
 • Kulturowy i społeczny portret stiliagów. („Pomnik nieznanego stiliagi”, „Dorosła córka młodego człowieka” Wiktora Sławkina), „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2014, nr 32, s. 394-411.
 • Русский солдат в избранных произведениях B. Н. Войновича, A. И. Солженицына, Г. Н. Владимова [w:] Bеликая Oтечественная война 1941–1945 гг. в судьбах народов и регионов. Сборник статей, ред. А.Ш. Кабирова, Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, Казань 2015, s. 517 - 525.
 • Doświadczenie kobiecości według Maszy Arbatowej (na przykładzie wybranych utworów dramaturgicznych i biografii autorki), „Prace Komisji Kultury Słowian. Słowiańskie kultury wobec problemów współczesności i przeszłości” 2015, t. XI, s. 39-54.
 • Młodość versus starość. Na przykładzie konfliktu pokoleń w wybranej dramaturgii rosyjskiej końca XX wieku, „Conversatoria Litteraria. Młodość i starość w języku, literaturze, kulturze i sztuce” 2017, rok XI, s. 333 - 344.
 • Głos kobiety we wczesnej twórczości Marii Arbatowej, „Studia et Documenta Slavica” 2017, nr 1, s. 31-41.
 • Problemy współczesnego człowieka w dramatach Olega Bogajewa, „Conversatoria Litteraria. Literatura i jej konteksty społeczno-kulturowe” 2018, rok XII, s. 153-163. 
 • „Biurko” Aleksandra Potiomkina jako współczesny obraz rosyjskiej biurokracji, „Conversatoria Litteraria. Problem biurokracji w literaturze i kulturze 2019, rok XIII, s. 177-189. 
 • Remake jako forma dialogu z klasyką (inspiracje „Szynelem” Mikołaja Gogola w wybranej literaturze rosyjskiej XX i XXI w.), „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2019, nr 2 (59), s. 327-351. 

Rozdziały w monografiach i pracach zbiorowych

 • Sala szpitalna w literaturze rosyjskiej XIX i XX wieku. Intertekstualność w kontekście toposów [w:] Intertekstualność w literaturach i kulturach słowiańskich, pod red. I. Kowalskiej – Paszt i in., Szczecin 2006, s. 285 – 294. 
 • Kobieta radziecka – wartościową matką? [w:] Ku antropologii rodziny, Prace Interdyscyplinarne, t: VII, pod red. i ze wstępem L. Rożek, Częstochowa 2009, s. 149 – 161. 
 • Obraz człowieka sprawiedliwego (prawiednika) a rosyjski charakter narodowy. Wybrane aspekty twórczości Aleksandra Sołżenicyna [w:] Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lucjanowi Suchankowi, t: II, pod red. K. Dudy, Kraków 2008, s. 143 – 151. 
 • Konserwatywne idee Aleksandra Sołżenicyna [w:] Idee konserwatywne w Rosji, pod red. A. Raźny, Kraków 2010, s. 173 – 182.
 • Aleksandra Kołłontaj – rewolucja w imię równości [w:] Ona w XXI wieku. Interdyscyplinarny obraz kobiety, pod red. M. Baranowskiej-Szczepańskiej, Poznań 2011, s. 389-411.
 • Dostojewski i Sołżenicyn. Droga do Boga [w:]  Fiodor Dostojewski i problemy kultury, Kraków 2011, s. 238-248.
 • Homo russicus jako typ antropologiczny (twórczość A. Sołżenicyna) [w:] Славянские языки и культуы: прошлое, настoящее, будущее. Материалы V Международной научно-практической конференции, ред. А.Х. Никитина, Т.А. Заиндинова, Иркутск 2013, s. 349-354.
 • Inteligent na wojnie. Niedokończona powieść Aleksandra Sołżenicyna „Kochaj rewolucję!” [w:] Rosyjskie siły zbrojne. Aspekty wewnętrzne i kontekst polski, pod red. A. Jach, Kraków 2013, s. 185-192.
 • Мифы и мифология в творчестве Юрия Дружникова [w:] Jurij Drużnikow i emigracja rosyjska. pod red. L. Suchanka, Polska Akademia Umiejętności, t:IX, Kraków 2013, s. 37-41.
 • „Genius loci” Petersburga w świetle „Opowieści petersburskich” Mikołaja Gogola [w:] W kręgu problemów antropologii literatury. W stronę antropologii niezwykłości, pod red. W. Supy, Białystok 2013, s. 328-341. 
 • Alternatywa, kontrkultura, sistiema. Kontestacja nieformalnych ruchów młodzieżowych w ZSRR [w:] Na wschód od linii Curzona. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Mieczysławowi Smoleniowi, pod red. R. Król-Mazur, M. Lubiny, Kraków 2014, s. 37-48.
 • Maria Arbatova and feminism in Russia [w:] Między tradycją a nowoczesnością. Tożsamość kobiety w przestrzeni domu, w historii, kulturze i na drogach emancypacji, pod red. W. Laszczak, D. Ambroziak, B. Pudełko, K. Wysoczańskiej-Pająk, Opole 2014, s. 147-154.
 • Koncepcja wolności według Aleksandra Sołżenicyna [w:] Wolność w kulturze rosyjskiej. Tom jubileuszowy poświęcony Pani Profesor Annie Raźny, pod red. H. Kowalskiej-Stus, Agaty Krzywdzińskiej, Kraków 2015, s. 87-93.
 • Od „Ankiety dla rodziców” do serca dziecka. (Koncepcje pedagogiczne Wasilija Suchomlińskiego w świetle dramatu Marii Arbatowej) [w:] Rosyjskie dzieciństwo, pod red. K. Dudy, A. Dudka, Kraków 2015, s. 407-417.
 • Aktywistka, społecznica, matka - portret kobiety radzieckiej (na podstawie wybranych utworów prozy socrealistycznej) [w:] Antropologia kultury mieszczańskiej, pod red. J. Ławnikowskiej-Koper, L. Rożek, Częstochowa 2016, s. 153 - 166.
 • Obraz kobiety w twórczości Aleksandra Sołżenicyna [w:] Aleksander Sołżenicyn i rosyjska emigracja, pod red.  M. Dąbrowskiej, P. Głuszkowskiego, Warszawa - Toruń 2018, s. 135-144.
 • Tożsamość emigrantów rosyjskich w twórczości Marii Arbatowej [w:] Emigracja rosyjska, ukraińska i białoruska. Spuścizna literacka, religijno-filozoficzna. Kulturowe zbliżenia, pod red. A. Woźniak, Lublin 2019, s. 313-319.
 • Rozważania o wolności wewnętrznej (inspirowane dramaturgią Marii Arbatowej) [w:] Maski wolności w dramacie XX i XXI wieku, pod red. L. Mięsowskiej, P. Charko-Klekot, A. Tyki, Katowice 2019, s. 175 – 190.
 • W poszukiwaniu siebie. Autobiograficzna twórczość Marii Arbatowej [w:] Kobieta w oczach kobiet. Kobiece (auto)narracje w perspektywie transkulturowej, pod red. J. Frużyńskiej, Warszawa 2019, s. 101-110.
 • Хаос времени – время хаоса. Роль и значение времени в современной российской драматургии [w:] Czas w kulturze rosyjskiej. Время в русской культуре, pod red. A. Dudka, Kraków 2019, s. 573-590.
 • „Wyznanie” czy „wyzwanie”? – proza autobiograficzna Marii Arbatowej [w:] Spowiedź i kazanie w kulturze i literaturze, pod red. E. Kozak i A. Pogody-Kołodziejak, Siedlce 2020, s. 185-198.

Recenzje

 • Т.П. Буслакова, Литература русского зарубежья, Москва 2005, „Slavia Orientalis” 2006, (tom:LV) nr 3, s. 439 - 441. 
 • S. Mazurek, Utopia i łaska. Idea rewolucji moralnej w rosyjskiej filozofii religijnej, Warszawa 2006, „Slavia Orientalis” 2007, (tom LVI), nr 2, s. 279 – 282.
 • J. Mianowska, Литература русского зарубежья в образцах и с комментариями, Bydgoszcz 2007, „Slavia Orientalis” 2007, (tom:LVI), nr 2, s.283 – 285. 
 • M. Sidor, Próba literackiej summy. Pisarz - prawda - historia w „Czerwonym Kole” Aleksandra Sołżenicyna, Lublin 2017, „Slavica Wratislaviensia” 2019, nr 169 (CLXIX), s. 185-187.
 • A. Borkowska, Autobiograficzna proza Wiktora Astafiewa („Ostatni pokłon”, „Wesoły żołnierz”), Siedlce 2018, „Slavia Orientalis” 2019, nr 3 (tom LXVIII), s. 589-592.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania

Obszary badawcze

 • Obszar badawczy: współczesna literatura rosyjska
  Szczegółowe tematy: dramaturgia rosyjska, rosyjska proza żeńska, twórczość Marii Arbatowej

  Obszar badawczy: współczesna kultura rosyjska
  Szczegółowe tematy: teatr rosyjski, subkultury młodzieżowe, feminizm w Rosji, aktualne życie kulturalne w Rosji

  Obszar badawczy: literatura czasów radzieckich
  Szczegółowe tematy: wolna literatura rosyjska, literatura emigracyjna, twórczość Aleksandra Sołżenicyna, nurt prozy wiejskiej, postać człowieka sprawiedliwego w literaturze rosyjskiej

  Obszar badawczy: kultura radziecka
  Szczegółowe tematy: ruch dysydencki w ZSRR, portret antropologiczny homo sovieticusa, emancypacja kobiet w ZSRR

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencje

Konferencje międzynarodowe

 • Intertekstualność w literaturach słowiańskich, 20 – 21.X.2005 (Wisola); organizacja: Uniwersytet Szczeciński. 
   
  Mit trwałej rodziny w kulturze i literaturze europejskiej, 25 – 26.IX.2006 (Hucisko), organizacja: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 
  Idee konserwatywne w Rosji, 8.XII.2006 (Kraków), organizacja: Instytut Rosji i Europy Wschodniej UJ. 
   
  Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze, 25 – 26.05.2007 (Kraków), organizacja: Instytut Rosji i Europy Wschodniej UJ. 
   
  Czas Gogola – dwieście lat temu i dziś, 20 – 22. 04.2009 (Kraków), organizacja: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ. 
   
  Литературно-философское наследие Юрия Дружникова и современная литература России и Европы”. Międzynarodowy Okrągły Stół (Kraków, 11 maja 2009), organizacja: Komisja Kultury Słowian PAU, Instytut Rosji i Europy Wschodniej UJ, Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie, Związek Pisarzy Moskwy. 
   
  Ideał i rzeczywistość. W 200 rocznicę urodzin Mikołaja Gogola, 23. 11. 2009 (Oświęcim), organizacja: PWSZ w Oświęcimiu, Instytut Filologii. 
   
  Militaryzm rosyjski. Historia i współczesność, 10 – 11. 12. 2009 (Kraków), organizacja: Instytut Rosji i Europy Wschodniej UJ, Koło Naukowe Studentów Rosjoznawstwa UJ. 
   
  IX Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Świat kultury mieszczańskiej. Tradycja a ponowoczesność, 15-16.11.2010 (Częstochowa), organizacja: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie.
   
  Problemy kultury w twórczości Dostojewskiego, 13-14.V.2011 (Kraków), organizacja: Uniwersytet Jagielloński (Instytut Rosji i Europy Wschodniej). 
   
  Kobieta w XXI wieku, 09.VI.2011 (Poznań), organizacja: Instytut Naukowo- Wydawniczy Maiuscula, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
   
  Tożsamość, indywidualizm, wspólnotowość w kulturze rosyjskiej, 25-26.V.2012 (Kraków), organizacja: Uniwersytet Jagielloński (Instytut Rosji i Europy Wschodniej). 
   
  W kręgu antropologii literatury (świat człowieka w literaturze: metodologiczne aspekty badań problematyki antropologicznej), 20-22.IX.2012 (Białystok), organizacja: Uniwersytet w Białymstoku (Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej). 
   
  Kultura pieśni w Europie Środkowej i Wschodniej XX wieku, 23-24.V.2013 (Kraków), organizacja: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. 
   
  Między tradycją a nowoczesnością. Tożsamość kobiety w przestrzeni domu, w historii, kulturze i na drogach emancypacji, 7-8.X.2013 (Opole), organizacja:
   
  Uniwersytet Opolski (Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej). 
   
  Rosyjskie dzieciństwo. Русское детство. The Russian Childhood, 25-26.X.2013 (Kraków), organizacja Uniwersytet Jagielloński (Instytut Rosji i Europy Wschodniej).  Sekretarz konferencji.
   
  VI Symposium Opolensis: Zapomniani, wyklęci, wykluczeni w literaturach i kulturach słowiańskich XX i XXI wieku, 21-22.IV.2016 (Opole), organizacja Uniwersytet Opolski (Instytut Slawistyki). 
   
  Międzynarodowe Seminarium Naukowe Młodość i/a starość w języku, literaturze, kulturze i sztuce, 15-16.IX.2016 (Siedlce), organizacja Uniwersytet Przyrodniczo-
  Humanistyczny w Siedlcach (Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych). 
   
  I Międzynarodowa Konferencja  Kobieta w oczach kobiet, 5-6. XII. 2016 (Warszawa), organizacja Uniwersytet Warszawski (Wydział Polonistyki), Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział  Filologiczny). 
   
  IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Emigracja rosyjska, ukraińska i białoruska XX i XXI wieku. Kulturowe zbliżenia i miejsca wspólne, oddziaływanie i odrzucenie, 25-26.05.2017 (Lublin), organizacja Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Instytut Filologii Słowiańskiej). 
   
  Międzynarodowe Seminarium Naukowe Literatura i jej konteksty społeczno-kulturowe, 7-8.IX.2017 (Siedlce), organizacja Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych). 
   
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aleksander Sołżenicyn i rosyjska emigracja, 19-20.X.2017 (Warszawa), organizacja Uniwersytet Warszawski (Instytut Rusycystyki). 
   
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa Problem biurokracji w Języku, literaturze i kulturze, 13-14.09.2018 (Siedlce), organizacja Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych). 
   
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa Maski wolności w dramacie i teatrze XX i XXI wieku, 17-18.09.2018 (Katowice), organizacja Uniwersytet Śląski (Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej). 
   
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa Czas w kulturze rosyjskiej. Время в русской культуре, 20-21.09.2018 (Kraków), organizacja Uniwersytet Jagielloński (Instytut Rosji i Europy Wschodniej). Sekretarz konferencji.
   
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kobiety w historii, kulturze, literaturze i języku: Europa Środkowo-Wschodnia, 9-11.05.2019 (Warszawa), organizacja Uniwersytet Warszawski (Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej). 
   
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa Spowiedź i kazanie w kulturze i literaturze, 11-13.09.2019 (Sielce), organizacja Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (Instytut Polonistyki i Neofilologii), Uniwersytet Warszawski (Instytut Lingwistyki Stosowanej), Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Wydział Filozoficzny).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Udział w projektach badawczych

 • 2009-2010 - wykonawca w projekcie badawczym promotorskim nr N N103 216636 (MNiSW): „Homo sovieticus i człowiek sprawiedliwy – typologia postaci. Twórczość Aleksandra Sołżenicyna”. Kierownik projektu:  Prof. dr hab. Katarzyna Duda

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Inne aktywności

 • 2011/2012

 • współorganizacja I Międzynarodowej Konferencji Miasto (post)socjalistyczne. Przestrzeń władzy (Kraków, 7-9 grudnia 2011).

  2012/2013

 • udział w debacie eksperckiej: Twórczość Jerofiejewa wobec społeczeństwa, kultury i idei rosyjskiej podczas Spotkania z twórczością Wiktora Jerofiejewa (Kraków, 18.12.2012)

 • członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2013/2014 (sekretarz z ramienia IRiEW; członek Wydziałowego Zespołu Egzaminacyjnego nr 1).

  2013/2014

 • sekretarz Międzynarodowej Konferencji Rosyjskie dzieciństwo. Русское детство. The Russian Childhood (Kraków, 25-26.X.2013).

 • sekretarz i współorganizator II Międzynarodowego Interdyscyplinarnego Eurazjatyckiego Kongresu Naukowego Fenomen Rosji: pamięć o przeszłości i perspektywy rozwoju (Kraków 29-31.05.2014).

  2015/2016

 • współorganizator Dni Otwartych w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej UJ (Kraków, 18.03.2016)

  2016/2017

 • członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2017/2018

 • współorganizator Dni Otwartych Instytutu Rosji i Europy Wschodniej 31.03.2017

  2017/2018

 • sekretarz Międzynarodowej Konferencji Naukowej Czas w kulturze rosyjskiej (Kraków, 21-22.09.2018).

  2019/2020

 • recenzent Planów Badań kandydatów do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych w Programie Nauk o Kulturze i Religii

 • ekspert w rozmowie kwalifikacyjnej w II etapie rekrutacji do Stowarzyszenia Naukowego Collegium Invisible (24.04.2020)