Przejdź do głównej treści

Pracownicy

Dr Martyna Kowalska

Dr Martyna Kowalska

Kariera

 • 2000 - 2005 –  Kulturoznawstwo (specjalność: Rosjoznawstwo) - jednolite studia magisterskie, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 • 2005-2010 – Wydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Instytut Studiów Regionalnych

 • 2010 – stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologii

  Przynależność do towarzystw naukowych

 • Od 2011 - Członek Komisji Kultury Słowian PAU

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Monografie

Redakcja naukowa

 • Fenomen Rosji. Pamięć przeszłości i perspektywy rozwoju. Pamięć o przeszłości w idei i kulturze Rosji, cz. 1, pod red. M. Kowalskiej, M. Kuryłowicza, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014 (ISBN 978-83-7638-440-5).

Artykuły naukowe

2020

 • „Wyznanie” czy „wyzwanie”? – proza autobiograficzna Marii Arbatowej [w:] Spowiedź i kazanie w kulturze i literaturze, red. E. Kozak i A. Pogoda-Kołodziejak, Siedlce 2020, s. 185-198.
 • Matka i córka – trudna relacja (na materiale rosyjskiej literatury kobiet) [w:] Kobiety w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie interdyscyplinarnej, red. J. Getka, I. Krycka-Michnowska, Warszawa 2020, s. 203-216.
 • The Theme of Freedom in Maria Arbatova’s Drama, “Mundo Eslavo” 2020, nr 19, s. 133-140.
 • Wybrane aspekty ewolucji prozy kobiet – dwa pokolenia, „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” 2020, nr 30, s. 113-127.

2019

 • Tożsamość emigrantów rosyjskich w twórczości Marii Arbatowej [w:] Emigracja rosyjska, ukraińska i białoruska. Spuścizna literacka, religijno-filozoficzna. Kulturowe zbliżenia, red. A. Woźniak, Lublin 2019, s. 313-319.
 • „Biurko” Aleksandra Potiomkina jako współczesny obraz rosyjskiej biurokracji, „Conversatoria Litteraria” 2019, rok XIII, s. 177-189. 
 • Rozważania o wolności wewnętrznej (inspirowane dramaturgią Marii Arbatowej) [w:] Maski wolności w dramacie XX i XXI wieku, red. L. Mięsowska, P. Charko-Klekot, A. Tyka, Katowice 2019, s. 175 – 190.
 • W poszukiwaniu siebie. Autobiograficzna twórczość Marii Arbatowej [w:] Kobieta w oczach kobiet. Kobiece (auto)narracje w perspektywie transkulturowej, red. J. Frużyńska, Warszawa 2019, s. 101-110.
 • Remake jako forma dialogu z klasyką (inspiracje „Szynelem” Mikołaja Gogola w wybranej literaturze rosyjskiej XX i XXI w.), „Politeja” 2019, nr 2 (59), s. 327-351. 
 • Хаос времени – время хаоса. Роль и значение времени в современной российской драматургии [w:] Czas w kulturze rosyjskiej. Время в русской культуре, red. A. Dudek, Kraków 2019, s. 573-590.

2018

 • Obraz kobiety w twórczości Aleksandra Sołżenicyna [w:] Aleksander Sołżenicyn i rosyjska emigracja, red.  M. Dąbrowska, P. Głuszkowski, Warszawa - Toruń 2018, s. 135-144.
 • Problemy współczesnego człowieka w dramatach Olega Bogajewa, „Conversatoria Litteraria” 2018, rok XII, s. 153-163.

2017

 • Młodość versus starość. Na przykładzie konfliktu pokoleń w wybranej dramaturgii rosyjskiej końca XX wieku, „Conversatoria Litteraria” 2017, rok XI, s. 333 - 344.
 • Głos kobiety we wczesnej twórczości Marii Arbatowej, „Studia et Documenta Slavica” 2017, nr 1, s. 31-41.

2015

 • Koncepcja wolności według Aleksandra Sołżenicyna [w:] Wolność w kulturze rosyjskiej. Tom jubileuszowy poświęcony Pani Profesor Annie Raźny, red.  H. Kowalska-Stus, A. Krzywdzińska, Kraków 2015, s. 87-93.
 • Od „Ankiety dla rodziców” do serca dziecka. (Koncepcje pedagogiczne Wasilija Suchomlińskiego w świetle dramatu Marii Arbatowej) [w:] Rosyjskie dzieciństwo, red. K. Duda, A. Dudek, Kraków 2015, s. 407-417.
 • Русский солдат в избранных произведениях B. Н. Войновича, A. И. Солженицына, Г. Н. Владимова [w:] Bеликая Oтечественная война 1941–1945 гг. в судьбах народов и регионов. Сборник статей, ред. А.Ш. Кабирова, Казань 2015, s. 517 - 525.
 • Doświadczenie kobiecości według Maszy Arbatowej (na przykładzie wybranych utworów dramaturgicznych i biografii autorki) [w:] „Prace Komisji Kultury Słowian” 2015, t. XI, s. 39-54.

2014

 • Alternatywa, kontrkultura, sistiema. Kontestacja nieformalnych ruchów młodzieżowych w ZSRR [w:] Na wschód od linii Curzona. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Mieczysławowi Smoleniowi, red. R. Król-Mazur, M. Lubina, Kraków 2014, s. 37-48.
 • Maria Arbatova and feminism in Russia [w:] Między tradycją a nowoczesnością. Tożsamość kobiety w przestrzeni domu, w historii, kulturze i na drogach emancypacji, red. W. Laszczak, D. Ambroziak, B. Pudełko, K. Wysoczańska-Pająk, Opole 2014, s. 147-154.
 • Kulturowy i społeczny portret stiliagów. („Pomnik nieznanego stiliagi”, „Dorosła córka młodego człowieka” Wiktora Sławkina), „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2014, nr 32, s. 394-411.

2013

 • Homo russicus jako typ antropologiczny (twórczość A. Sołżenicyna) [w:] Славянские языки и культуы: прошлое, настoящее, будущее. Материалы V Международной научно-практической конференции (Иркутск, 21-22 мая 2013 г.), ред. А.Х. Никитина, Т.А. Заиндинова, Иркутск 2013, s. 349-354.
 • Inteligent na wojnie. Niedokończona powieść Aleksandra Sołżenicyna „Kochaj rewolucję!” [w:] Rosyjskie siły zbrojne. Aspekty wewnętrzne i kontekst polski, pod red. A. Jach, Kraków 2013, s. 185-192.
 • Rosyjski mit władzy a kult jednostki, „Poznańskie Studia Slawistyczne” 2013, nr 5, s. 143-156.
 • Мифы и мифология в творчестве Юрия Дружникова, „Polska Akademia Umiejętności” 2013, t:IX, s. 37-41.
 • „Genius loci” Petersburga w świetle „Opowieści petersburskich” Mikołaja Gogola [w:] W kręgu problemów antropologii literatury. W stronę antropologii niezwykłości, red. W. Supa, Białystok 2013, s. 328-341. 
 • Ponowoczesny wymiar subkultur młodzieżowych w Rosji, „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2013,  nr 4 (26), s. 627-645.

2011

 • Aleksandra Kołłontaj – rewolucja w imię równości [w:]  Ona w XXI wieku. Interdyscyplinarny obraz kobiety, red. M. Baranowska-Szczepańska, Poznań 2011, s. 389-411.
 • Dostojewski i Sołżenicyn. Droga do Boga [w:]  Fiodor Dostojewski i problemy kultury, red. A. Raźny, Kraków 2011, s. 238-248.

Recenzje

 • Т.П. Буслакова, Литература русского зарубежья, Москва 2005, „Slavia Orientalis” 2006, (tom:LV) nr 3, s. 439 - 441. 
 • S. Mazurek, Utopia i łaska. Idea rewolucji moralnej w rosyjskiej filozofii religijnej, Warszawa 2006, „Slavia Orientalis” 2007, (tom LVI), nr 2, s. 279 – 282.
 • J. Mianowska, Литература русского зарубежья в образцах и с комментариями, Bydgoszcz 2007, „Slavia Orientalis” 2007, (tom:LVI), nr 2, s.283 – 285. 
 • M. Sidor, Próba literackiej summy. Pisarz - prawda - historia w „Czerwonym Kole” Aleksandra Sołżenicyna, Lublin 2017, „Slavica Wratislaviensia” 2019, nr 169 (CLXIX), s. 185-187.
 • A. Borkowska, Autobiograficzna proza Wiktora Astafiewa („Ostatni pokłon”, „Wesoły żołnierz”), Siedlce 2018, „Slavia Orientalis” 2019, nr 3 (tom LXVIII), s. 589-592.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obszary badawcze

 • Obszar badawczy: współczesna literatura rosyjska
  Szczegółowe tematy: dramaturgia rosyjska, rosyjska proza żeńska, twórczość Marii Arbatowej

  Obszar badawczy: współczesna kultura rosyjska
  Szczegółowe tematy: teatr rosyjski, subkultury młodzieżowe, feminizm w Rosji, aktualne życie kulturalne w Rosji

  Obszar badawczy: literatura czasów radzieckich
  Szczegółowe tematy: wolna literatura rosyjska, literatura emigracyjna, twórczość Aleksandra Sołżenicyna, nurt prozy wiejskiej, postać człowieka sprawiedliwego w literaturze rosyjskiej

  Obszar badawczy: kultura radziecka
  Szczegółowe tematy: ruch dysydencki w ZSRR, portret antropologiczny homo sovieticusa, emancypacja kobiet w ZSRR

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencje międzynarodowe

2019
 • Warszawa, 9-11.05.2019: Kobiety w historii, kulturze, literaturze i języku: Europa Środkowo-Wschodnia, Uniwersytet Warszawski. Odczyt referatu: Matka i córka - trudna relacja (na materiale rosyjskiej literatury kobiet).
 • Siedlce, 11-13.09.2019:  Spowiedź i kazanie w kulturze i literaturze, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy. Odczyt referatu: „W drodze do siebie” – proza autobiograficzna Marii Arbatowej.
2018
 • Siedlce, 13-14.09.2018: Problem biurokracji w języku, literaturze i kulturze, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Odczyt referatu: „Biurko” Aleksandra Potiomkina jako współczesny obraz rosyjskiej biurokracji.
 • Katowice, 17-18.09.2018: Maski wolności w dramacie i teatrze XX i XXI wieku, Uniwersytet Śląski. Odczyt referatu: Rozważania o wolności wewnętrznej (inspirowane dramaturgią Marii Arbatowej).
 • Kraków, 20-21.09.2018: Czas w kulturze rosyjskiej. Время в русской культуре, Uniwersytet Jagielloński. Odczyt referatu: Хаос времени - время хаоса. Роль и значение времени в современной российской драматургии.
2017
 • Lublin, 25-26.05.2017: Emigracja rosyjska, ukraińska i białoruska XX i XXI wieku. Kulturowe zbliżenia i miejsca wspólne, oddziaływanie i odrzucenie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Odczyt referatu: Tożsamość emigrantów rosyjskich w twórczości Marii Arbatowej.
 • Siedlce, 7-8.IX.2017: Literatura i jej konteksty społeczno-kulturowe, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Odczyt referatu: Problemy współczesności w dramatach Olega Bogajewa.
 • Warszawa, 19-20.X.2017: Aleksander Sołżenicyn i rosyjska emigracja, Uniwersytet Warszawski. Odczyt referatu: Obraz kobiety w twórczości Aleksandra Sołżenicyna.
2016
 • Opole, 21-22.IV.2016: Zapomniani, wyklęci, wykluczeni w literaturach i kulturach słowiańskich XX i XXI wieku, organizacja Uniwersytet Opolski. Odczyt referatu: Stłumiony głos kobiety we wczesnej twórczości Marii Arbatowej.
 • Siedlce: 15-16.IX.2016: Młodość i/a starość w języku, literaturze, kulturze i sztuce, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Odczyt referatu: Młodość versus starość na przykładzie konfliktu pokoleń w wybranej dramaturgii rosyjskiej końca XX wieku.
 • Warszawa, 5-6. XII. 2016: Kobieta w oczach kobiet, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odczyt referatu: W poszukiwaniu siebie. Autobiograficzna twórczość Marii Arbatowej.
2013
 • Kraków: 23-24.V.2013: Kultura pieśni w Europie Środkowej i Wschodniej XX wieku, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Odczyt referatu: O sensie „muzyki na kościach” w życiu radzieckich stiliagów.
 • Opole, 7-8.X.2013: Między tradycją a nowoczesnością. Tożsamość kobiety w przestrzeni domu, w historii, kulturze i na drogach emancypacji, Uniwersytet. Odczyt referatu: Maria Arbatowa - radzieckie doświadczenie kobiecości.
 • Kraków, 25-26.X.2013: Rosyjskie dzieciństwo. Русское детство. The Russian Childhood, Uniwersytet Jagielloński. Odczyt referatu: Od „Ankiety dla rodziców” do serca dziecka. (Koncepcje pedagogiczne Wasilija Suchomlińskiego w świetle dramatu Marii Arbatowej)

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 • 2009-2010 - wykonawca w projekcie badawczym promotorskim nr N N103 216636 (MNiSW): „Homo sovieticus i człowiek sprawiedliwy – typologia postaci. Twórczość Aleksandra Sołżenicyna”. Kierownik projektu:  Prof. dr hab. Katarzyna Duda

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

2021

 • Kierownik Zespołu promocji Instytut Rosji i Europy Wschodniej
 • Członek Rady Redakcyjnej czasopisma „Studia teatralne Europy Środkowo-Wschodniej”

2020

 • ekspert w rozmowie kwalifikacyjnej do Stowarzyszenia Naukowego Collegium Invisible (Warszawa, 24.04.2020)

2018

 • sekretarz Międzynarodowej Konferencji Naukowej Czas w kulturze rosyjskiej (Kraków, 21-22.09.2018)

2017

 • członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2017/2018
 • współorganizator Dni Otwartych w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej UJ (Kraków, 31.03.2017)

2016

 • współorganizacja Dni Otwartych w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej UJ (Kraków, 18.03.2016)

2014

 • sekretarz II Międzynarodowego Interdyscyplinarnego Eurazjatyckiego Kongresu Naukowego Fenomen Rosji: pamięć o przeszłości i perspektywy rozwoju, Uniwersytet Jagielloński (Kraków, 29-31.05.2014).

2013

 • sekretarz Międzynarodowej Konferencji Rosyjskie dzieciństwo. Русское детство. The Russian Childhood, Uniwersytet Jagielloński (Kraków, 25-26.X.2013).

2012

 • debata ekspercka: Twórczość Jerofiejewa wobec społeczeństwa, kultury i idei rosyjskiej, Uniwersytet Jagielloński (Kraków, 18.12.2012)
 • członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2013/2014