Przejdź do głównej treści

Pracownicy

Dr hab. Anna Jach

Dr hab. Anna Jach

Kariera

 

 • 2020 - stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzienie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji uzyskany na podstawie Uchwały Rady Dyscypliny Nauki i polityce i administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie nr RD Nopia/9/XI/2020/2021/2 z dnia 24 listopada 2020 roku
   
 • 2009 – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce nadany uchwałą Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Studiów Międzyna-rodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z dnia 20 stycznia 2009 roku. Tytuł rozprawy doktorskiej: Konflikt Prezydenta z parlamentem w kontekście ewolucji stosunków wewnętrznych Federacji Rosyjskiej (Studium wydarzeń lat 1991-1993), napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Mieczysława Smolenia;

 • 2003 – tytuł magistra w zakresie historii uzyskany w Instytucie Historii Wydziału Historycz-nego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Praca magisterska na temat Dziecko w kon-tekście polityki oświatowej ZSRR (1917-1939) napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Mieczysława Smolenia. Studia ze specjalizacjami pedagogiczną i archiwalną ukończone z wynikiem bardzo dobrym. 

  Członkostwo w towarzystwach naukowych

 • Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód - członek Rady Naukowej (od 2020 r.)

 • IPSA - The International Political Science Association (od 2016 r.)

 • IPPA – The International Public Policy Association (od 2019 r.)

 • РАПН - Российская Ассоциация Политической Науки. Russian Political Science Associa-tion (od 2012 r.)

 • PTNP – Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych (od 2012 r.)

  Pełnione funkcje: 

 • Seminaria licencjackie – promotor prac dyplomowych na kierunkach: „kulturoznawstwo specjalność rosjoznawstwo”, „rosjoznawstwo”, „studia eurazjatyckie” (2012/2013 – 14; 2013/2014 – 14; 2014/2015 – 23; 2015/2016 – 15; 2018/2019 – 9)

 • Koordynator studenckich praktyk zawodowych (2011/2012 – 2016/2017)

 • Koło Naukowe „Eurazja” – opiekun Koła od 2018 r. 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Monografie

 • Pozarządowy sektor niekomercyjny w Rosji w latach 2000 – 2018. Osobliwości funkcjonowania, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, ss.780. 
 • Rosja 1991 – 1993. Walka o kształt ustrojowy państwa, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2011, ss. 429; seria: Rosja wczoraj, dziś, jutro. Polityka – kultura – religia, red. M. Smoleń, J. Diec, A. Jach, t. 1.

Artykuły w czasopismach naukowych

 • Possibilities for cooperation between the non-governmental, non-commercial sector and the public sector in modern Russia," Eastern Review: Vol. 9 , Article 5. DOI: 10.18778/1427-9657.09.05 
 • W poszukiwaniu optymalnej koncepcji społeczeństwa obywatelskiego we współczesnej Rosji, "Wschód Europy", Vol. 6, 1/2020, ss. 73-90;
 • Theoretical approaches in the study of the non-governmental, non-commercial sector in modern Russia, "Politeja", 5 (62), 2019, ss. 21-32;
 • Działalność organizacji pozarządowych w Rosji w latach 90. XX wieku jako wyraz interioryzacji założeń demokracji w zakresie partycypacji obywatelskiej, "Studia Wschodnioeuropejskie", Nr 9/2018, ss. 65-81;
 • Formy oddziaływania organów władzy wykonawczej na pozarządowe organizacje broniące praw człowieka w Rosji w latach 1991-1999, „Politeja” 4 (55), 2018, ss. 195-224, DOI: 10.12797/Politeja.15.2008.55.10 
 • Akt końcowy KBWE i jego wpływ na instytucjonalizację ruchu praw człowieka w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej 1975–1991 (wybrane aspekty), „Nowa Polityka Wschodnia” 2017, Vol. 2 (13), t. 2, ss. 157 - 175, http://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/npw/13/npw2017210.pdf
 • Events of August’91 as an expression of political disobidience in the process of shaping civil conduct, “Kultura i edukacja. Culture and Education” 2016, nr 4 (114), pp. 125-139 
 • The Origin of the non-governmental sector in Russia during the presidencies of Boris Yeltsin and Vladimir Putin (1991-2008), “The Copernicus Journal of Political Studies" 2012, No. 2(2), pp. 15-37.
 • Pucz sierpniowy jako próba zachowania jedności ZSRR i jego konsekwencje, "Politeja" Nr 1(3) 2005, ss. 359-378.

Rozdziały w monografiach i pracach zbiorowych

 • Rewolucja jako metoda zmiany systemowej w Rosji, [w: ] Rewolucja w myśli i praktyce politycznej, red. S. Bieleń, Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa 2018, ss. 121-159.
 • Общественные организации в России (2000-2018) : между партнерством и подчинением, [w: ] Политика развития, государство и мировой порядок : материалы VIII Всероссийского конгресса политологов, ред. O. B. Гаман-Голутвина, Л. В. Smorgunov, Л. Н. Тимофеева, Издательство "Aспект Пресс", Moсквa 2018, cc. 608-609.
 • Legal conditions of the activity of non-governmental human rights organiza-tions in Russia in the years 1991-1996, Internet and Modern Society : proceedings of the International Conference IMS-2017, ACM Press New York, NY, USA 2017, pp. 265-277. DOI: 10.1145/3143699.3143729
 • События Августа 1991 г. как проявление политического неповиновения в процессе формирования гражданского общества в России, [w: ] PAX LATINA & PAX ORTHODOXA: Славистические исследования: История, культура, литература: В честь 80-летия со дня рождения Александра Владимировича Липатова, ред. Л. Н. Будагова, Институт Славяноведения РАН, Москва 2017, сc. 133-142.
 • Proces „implementacji strategii” rewolucji – koncepcje, metody, doświadczenia, [w: ] Rewolucja rosyjska. Spuścizna. „Implementacje strategii” zmiany, red. A. Jach, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2017; seria wydawnicza Rosja. Wczoraj, dziś, jutro. Polityka - kultura – religia - gospodarka, red. J. Diec, A. Jach, M. Kuryłowicz, t. 21, ss. 9 – 29.
 • Pieriestrojka – reformowanie spuścizny rewolucji, [w: ] Rewolucja rosyjska. Spuścizna. „Implementacje strategii” zmiany, red. A. Jach, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2017; seria wydawnicza Rosja. Wczoraj, dziś, jutro. Polityka - kultura – religia - gospodarka, red. J. Diec, A. Jach, M. Kuryłowicz, t. 21, ss. 157 – 187.
 • „Implementacje strategii” zmiany. Próba bilansu, [w: ] Rewolucja rosyjska. Spuścizna. „Implementacje strategii” zmiany, red. A. Jach, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2017; seria wydawnicza Rosja. Wczoraj, dziś, jutro. Polityka - kultura – religia - gospodarka, red. J. Diec, A. Jach, M. Kuryłowicz, t. 21, ss. 205 – 216.
 • Pamięć historyczna jako przejaw polonocentryzmu w spojrzeniu na historię relacji polsko-rosyjskich, [w: ] Pamięć i polityka historyczna w stosunkach polsko-rosyjskich, Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa 2016, ss. 127-143.
 • Rosyjska nostalgia imperialna, [w: ] Rosja. Rozważania imperiologiczne, red. S. Bieleń, S. Skrzypek, Warszawa 2015, ss. 79-88.
 • O naturze rosyjskiego autorytaryzmu. Próba opisu, [w: ] Fenomen Rosji. Pamięć przeszłości i perspektywy rozwoju. Cz. 2. Kontekst polityczny i gospodarczy, red. J. Diec, A. Jach, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2014, ss. 29-43; seria wydawnicza Rosja. Wczoraj, dziś, jutro. Polityka - kultura - religia, red. M. Smoleń, J. Diec, A. Jach, t. 15. 
 • Petryfikacja systemu politycznego Rosji jako bariera modernizacji, [w: ] Bariery modernizacji Rosji, red. S. Bieleń, A. Skrzypek, Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa 2014, ss. 73-85.
 • Деятельность НПО в Российской Федерации как выражение реализации политических прав граждан, [w: ] Ценности в политике. Опыт Польши и России, ред. Б. Шляхта, А. Ях, Краков 2013, сc. 231-248. Издательска серия: Россия. Вчера, сегодня и завтра. Политика – культура – религия, ред. серии: М. Смолень, И. Дец, А. Ях, т. 11.
 • Неправительственные правозащитные организации в политической системе РФ, [w: ] VI Всероссийский конгресс политологов "Россия в глобальном мире: институты и стратегии политического взаимодействия": материалы, Российская Ассоциация Политической Науки, Москва 2012, с. 537.
 • „Terapia szokowa” Jegora Gajdara jako model transformacji gospodarczej Federacji Rosyjskiej w latach 1992-1993, [w: ] Dwie dekady transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej 1989-2009. Dialog europejski Zachód–Wschód, red. A. Stępień-Kuczyńska, M. Potz, M. Słowikowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, ss. 199-214.
 • Konflikt między legislatywą i egzekutywą a kształtowanie się systemu politycznego Federacji Rosyjskiej (1991-1993), [w: ] Cechy, procesy, przebudowa. Przestrzeń publiczna we współczesnych systemach politycznych, red. W. Paruch, P. Maj, T. Koziełło, Wydawnictwo Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2011, ss. 255-266.
 • Przeobrażenia ustrojowe w Federacji Rosyjskiej w latach 1991-1993, [w: ] Między Wschodem a Zachodem. Obszar postsowiecki 20 lat po upadku ZSRR. Polityka, gospodarka, stosunki regionalne, perspektywy, red. R. Jakimowicz, Wydawnictwo Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011
 • Słowo wstępne, [w: ] Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. Część 1 Federacja Rosyjska, red. A. Jach, ss. 13-22, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2011, seria: Rosja wczoraj, dziś, jutro. Polityka – kultura – religia, red. M. Smoleń, J. Diec, A. Jach, t. 2.
 • Narodziny prezydentury w republice związkowej na przykładzie RFSRS jako przejaw destrukcji organów władzy państwowej ZSRS, [w: ] Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. Część 1 Federacja Rosyjska, red. A. Jach, ss. 273-296, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2011, seria: Rosja wczoraj, dziś, jutro. Polityka – kultura – religia, red. M. Smoleń, J. Diec, A. Jach, t. 2.
 • Między walką a kompromisem. VII Zjazd Deputowanych Ludowych, [w: ] Wschód w globalnej i regionalnej polityce międzynarodowej, red. A. R. Bartnicki, E. Kużelewska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, ss. 106-122.
 • Kształtowanie się systemu prezydenckiego w Rosji w latach 1991-1993, [w: ] Dziedzictwo komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej, red. J. Sadowska, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008, s. 245-263. 
 • Ewolucja centralnych organów władzy jako przejaw demokratyzacji systemu politycznego ZSRR w latach 1988-1991, [w: ] Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lucjanowi Suchankowi, t. 2, red. K. Duda, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008, s. 247-256.
 • Rozdział Kościoła od państwa jako przejaw sowietyzacji życia społecznego w Polsce w latach 1944-1956, [w: ] Związek Radziecki wobec krajów Europy Środkowej
  i Wschodniej 1920-1991, red. J. Diec, A. Tyszkiewicz, Wydawnictwo Dante, Kraków 2004, s. 102-116. 

Hasła

 • Junta, [w: ] Encyklopedia politologii, red. M. Żmigrodzki, t. I, Pojęcia, teorie i metody, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ss. 305-308.
 • System półprezydencki, [w: ] Encyklopedia politologii, red. M. Żmigrodzki, t. 2. Instytucje i systemy polityczne, red. B. Dziemidok-Olszewska, W. Sokół, Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, ss. 908-911.
 • Żdanow Andrzej Aleksandowicz, Encyklopedia "Białych Plam". Tom XVIII Wa-Ży, Radom : Polskie Wydaw. Encyklopedyczne 2006, ss. 289-290 
 • Wrangler Piotr Nikołajewicz, Encyklopedia "Białych Plam". Tom XVIII Wa-Ży, Radom : Polskie Wydaw. Encyklopedyczne 2006, ss. 171-172 
 • Żukow Gieorgij Konstantynowicz, Encyklopedia "Białych Plam". Tom XVIII Wa-Ży, Radom : Polskie Wydaw. Encyklopedyczne 2006, ss. 298-300 
 • Zinowiew Grigorij Jewsiejewicz, Encyklopedia "Białych Plam". Tom XVIII Wa-Ży, Radom : Polskie Wydaw. Encyklopedyczne 2006, ss. 257-260 

Redakcja lub współredakcja tomu i serii wydawniczej

 • A. Jach (red.), Rewolucja rosyjska. Spuścizna. „Implementacje strategii” zmiany, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2017; seria wydawnicza Rosja. Wczoraj, dziś, jutro. Polityka - kultura – religia - gospodarka, red. J. Diec, A. Jach, M. Kuryłowicz, t. 21, ss. 235. 
 • A. Jach, J. Diec (red), Fenomen Rosji. Pamięć przeszłości i perspektywy rozwoju. Cz. 2. Kontekst polityczny i gospodarczy, red. A. Jach, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2014; seria wydawnicza Rosja. Wczoraj, dziś, jutro. Polityka - kultura - religia, red. M. Smoleń, J. Diec, A. Jach, t. 15, ss. 361. 
 • А. Ях, Б. Шляхта (ред.), Ценности в политике. Опыт Польши и России, Краков 2013, сc. 305. Издательска серия: Россия. Вчера, сегодня и завтра. Политика – культура – религия, ред. серии: М. Смолень, И. Дец, А. Ях, т. 11. 
 • A. Jach (red.), Rosyjskie siły zbrojne. Aspekty wewnętrzne i kontekst polski, Kraków 2013; Seria wydawnicza: Rosja. Wczoraj, dziś i jutro. Polityka – kultura – religia, red. M. Smoleń, J. Diec, A. Jach, t. 8, ss. 223 
 • A. Jach, M. Kuryłowicz (red.), Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. Część 4. Reinterpretacja po dwudziestu latach, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2012, ss. 385; seria: Rosja wczoraj, dziś, jutro. Polityka – kultura – religia, red. M. Smoleń, J. Diec, A. Jach, t. 5. 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obszary badawcze

I. Pozarządowy sektor niekomercyjny w Rosji od XVII wieku
Szczegółowe tematy badawcze:
1. Organizacje społeczne jako instytucje społeczeństwa obywatelskiego 
2. Trójsektorowa synergia w procesie modernizacji państwa w warunkach wyzwań XXI wieku
3. Partycypacja społeczna i obywatelska
4. Organizacje ruchu praw człowieka jako czynniki demokratyzujące 
5. Interakcje pomiędzy sektorem państwowym a trzecim sektorem uosabianym przez organizacje społeczne
 
II. Przeobrażenia ustrojowe w ZSRR i FR
Szczegółowe tematy badawcze:
1. Przeobrażenia doktrynalne i prawne w odniesieniu do zmiany systemowej 
2. Główni aktorzy polityczni i ich interesy w procesie kształtowania ustrojowego państwa rosyjskiego;
3. Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne transformacji systemowej;
4. Trajektoria dokonujących się przemian wraz z poszukiwaniem ich endogenicznych i egzogenicznych źródeł;
5. Percepcja środowiska polityki wewnętrznej oraz kreowania jej w zależności od interesów nie tylko państwa, ale w pierwszym rzędzie decydentów i elit rządzących Rosją.
 
III. Polityka wewnętrzna Federacji Rosyjskiej w XX i XXI wieku
Szczegółowe tematy badawcze:
1. Strategie zarządzania państwem 
2. Źródła rosyjskiej nostalgii imperialnej;
3. Petryfikacji systemu politycznego Rosji jako bariery modernizacyjnej;
4. Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne modernizacji politycznej Rosji;
5. Istota systemu półprezydenckiego jako wypadkowej rosyjskiego modelu władzy;
6. Natura rosyjskiego autorytaryzmu;
7. Rola pamięci i polityki historycznej w stosunkach polsko-rosyjskich;
8. Aspekty zmian systemowych w badaniach wschodnioeuropejskich
 
IV. Uczestnictwo społeczne
Szczegółowe tematy badawcze:
1. Nieposłuszeństwo obywatelskie jako forma partycypacji w życiu społeczno-politycznym 
2. Rola polityki publicznej w procesie aktywizacji grup społecznych (interesu, nacisku) na aktywizację obywateli
3. Metapolityka i antypolityka jako przejaw uczestnictwa w życiu społeczno-politycznym
4. Socjalizacja społeczno-polityczna, świadomość masowa i kultura polityczna jako czynniki determinujące przeobrażenia w społeczeństwie rosyjskim

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 • Międzynarodowy projekt „Współpraca wyższych uczelni i organizacji pozarządowych jako animatorów społeczeństwa obywatelskiego z wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kultu-rowego”, realizowanego ze środków DIALOG nr umowy: 0070/DLG/2017/10, pełniona funkcja - wykonawca

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Międzynarodowe konferencje naukowe

 • „Rosyjski model współpracy jako przykład synergii międzysektorowej w procesie budowy społeczeń-stwa obywatelskiego”, XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Europa XXI wieku. Przyszłość Europy i Unii Europejskiej w obliczu starych i nowych wyzwań”, 6-7 lutego 2020 Collegium Polonicum w Słubicach, , organizatorzy: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej, Jean Monnet Centre of Excellence
 • „Działalność organizacji pozarządowych w Rosji w latach 90. XX wieku jako wyraz interioryzacji zało-żeń demokracji w zakresie partycypacji obywatelskiej”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pro-cesy (de)stabilizacji w Europie Środkowej i Wschodniej, 15-16 października 2019, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego, organizatorzy: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, Katedra Systemów Politycznych Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, Oddział Łódzki Polskiej Akademii Nauk
 • Modele kooperacji na linii pozarządowe organizacje niekomercyjne – organy władzy we współczesnej Rosji, XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa EUROPA XXI WIEKU „Wewnętrzne i zewnętrzne granice Unii Europejskiej”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, 7-8 lutego 2019 r., Collegium Polonicum w Słubicach
 • Общественные организации в России (2000-2018) : между партнерством и подчинением, VIII Всероссийский конгресс политологов „Политика развития, государство и мировой порядок”, Российская Ассоциация Политической Науки, Москва 6 – 8 декабря 2018 г.
 • Правовые аспекты деятельности организаций неправительственного сектора в России первых лет трансформации: взгляд из Евросоюза, The International Polish – Russian Academic Seminar „Economy and Politics: Mutual Conditioning and Interdependen-ce”, Jagiellonian University in Kraków, Faculty of International and Political Studies, Institute of Russia and East European Studies, Chair of Eurasian Area Studies, Kraków 25 – 27 June, 2018
 • Августовские события 1991 г. в процессе формирования гражданского общества, „The International Polish – Russian Academic Seminar „Economy and Politics: Mutual Condi-tioning and Interdependence”, Jagiellonian University in Kraków, Faculty of Interna-tional and Political Studies, Institute of Russia and East European Studies, Chair of Eurasian Area Studies, Kraków 25 – 27 June, 2018
 • Введение к культурной программе: Сколько России в поляках? Эпитафия Владимиру Высоцкому, „The International Polish – Russian Academic Seminar „Economy and Politics: Mutual Condi-tioning and Interdependence”, Jagiellonian University in Kraków, Faculty of International and Political Studies, Institute of Russia and East European Studies, Chair of Eurasian Area Studies, Kraków 25 – 27 June, 2018
 • Narodziny i funkcjonowanie sektora społecznego w Rosji, XVIII Międzynarodowa Konfe-rencja Naukowa EUROPA XXI WIEKU „Europa i Unia Europejska w obliczu nowych wy-zwań”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, 1-2 lutego 2018 r., Collegium Polonicum w Słubicach
 • Rosja po 1991 roku. W drodze budowy społeczeństwa obywatelskiego, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Między Unią Europejską a Eurazją. Przestrzeń poradziecka wobec szans i zagrożeń”, Komisja Środkowoeuropejska Polskiej Akademii Umiejętności, Komisja Medioznawcza Polskiej Akademii Umiejętności, Instytut Państwa i Prawa Wołodymyra Ko-reckiego Narodowej Akademii Ukrainy, Polskie Towarzystwo Naukowe w Żytomierzu, 23-24 listopada 2017 r. Kraków
 • Pieriestrojka - reformowanie spuścizny rewolucji, „III Międzynarodowy Interdyscyplinarny Eurazjatycki Kongres Naukowy „Rewolucja rosyjska. Spuścizna”, Instytut Rosji i Europy Wschodniej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagielloń-skiego w Krakowie, 7-9 listopada 2017 r. Kraków
 • Legal conditions of the activity of non-governmental human rights organizations in Russia in the years 1991-1996, The 18th Research Seminar RPSA RC on Comparative Politics - IPSA RC-48 Administrative Culture "Governance through Collaboration: New Designs and Platforms for Government-Citizens Relations in Public Policy", June 23 - 24, 2017, St. Pe-tersburg, St. Petersburg State University, Russian Federation
 • Rosyjskie Stowarzyszenie "Memoriał" jako przykład instytucji civil society, XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Europa XXI wieku”. „Przyszłość Europy i Unii Europejskiej w obliczu nowych wyzwań”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, 2-3 lutego 2017 r., Collegium Polonicum w Słubicach
 • Хельсинский Закючитенный акт и его влияние на институционализацию правозащитного движения в странах Центральной и Восточной Европы с сравнительной перспективе 1975-1991 (некоторые аспекты). Akt Końcowy KBWE i jego wpływ na instytucjonalizację ruchu praw człowieka w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej 1975-1991 (wybrane aspekty
 • „Сотрудничество демократических стран Центрально-Восточной Европы и России: новые вызовы. Współpraca demokratycznych krajów Europy Środkowo-Wschodniej z Federacją Rosyjską: nowe wyzwania”, [w: ] „Międzynarodowa Konferencja Naukowa Demokracja współczesna - wymiar polski i międzynarodowy”, Kraków, 19 października 2016 r.
 • Legal Aspects of Activity of Non-Governmental Organizations Human Rights Movement in Russia, 24th World Congress of Political Science Politics in a World of Inequality. 24e Con-gress mondial de science politique. La politique dans un monde d'inegalites, Poznań Poland, 23-28th Jule 2016
 • Działalność organizacji pozarządowych w Rosji w latach 90. XX wieku jako wyraz interio-ryzacji założeń demokracji w zakresie partycypacji obywatelskiej, 24th World Congress of Political Science Politics in a World of Inequality. 24e Congress mondial de science politique. La politique dans un monde d'inegalites, Poznań Poland, 23-28th Jule 2016
 • Działalność Stowarzyszenia „Memoriał” na rzecz przywracania pamięci o zbrodniach komunistycznych na przełomie lat 80. i 90. XX wieku, Międzynarodowa Polsko-Rosyjska Konferencja Naukowa „Węzłowe problemy stosunków polsko-rosyjskich. Узловые проблемы польско-русских отношений, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycz-nych Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 26 września 2014 r. Kraków
 • O naturze rosyjskiego autorytaryzmu. Próba opisu, II Międzynarodowy Interdyscyplinarny Eurazjatycki Kongres Naukowy „Fenomen Rosji: pamięć o przeszłości i perspektywy rozwo-jowe. Феномен России: память прошлого и перспективы рaзвития”, Kraków 29-31 maja 2014 r., Katedra Badań nad Obszarem Eurazjatyckim, Instytut Rosji i Europy Wschodniej UJ
 • Nieposłuszeństwo polityczne jako forma kształtowania się postaw obywatelskich w społe-czeństwie rosyjskim, II Międzynarodowa Konferencja Wschodnioznawcza „Przestrzeń po-stradziecka: procesy integracji czy dezintegracji?, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK, Toruń 17 – 18 października 2013 r.
 • Влияние политической культуры СССР второй половины 80-тых годов на общественную деятельность граждан, Международная научная конференция Политическая культура Поссии и Польши, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Москва 27 сентября 2013 г.
 • The Role of Ombudsman in the Political System of the Russian Federation, The Third In-ternational Conference on Human Rights Education (HRE) Promoting Changes in Time of Transition and Crisis, The Faculty of International and Political Studies Jagiellonian of the University in Cracow, Kraków 6-10th December, 2012
 • Неправительственные правозащитные организации в политической системе РФ, Шестой Всероссийский конгресс политологов «Россия в глобальном мире: институты и стратегии политического взаимодействия», Российская ассоциация политической науки, 22-24 ноября 2012 г., Москва
 • Деятельность неправительственных организаций в Российской Федерации как выражение осуществления политических прав граждан, Międzynarodowa Konferen-cja Naukowa „Wartości w polityce. Doświadczenie Polski i Rosji. Ценности в политике. Опыт Польши и России”, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych i Instytut Rosji i Europy Wschodniej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, Kraków 24-25 września 2012 r.
 • Narodziny prezydentury w republice związkowej na przykładzie RFSRR jako przejaw destrukcji organów władzy państwowej ZSRR, Międzynarodowy Interdyscyplinarny Kongres Naukowy w 20. Rocznicę Rozpadu Związku Radzieckiego „Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata”, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Instytut Rosji i Europy Wschodniej, Kraków 30 listopada – 2 grudnia 2011 r.
 • Modernizacja polityczna w Rosji: poszukiwanie alternatywy, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Idea i komunikacja w języku i kulturze rosyjskiej”, Instytut Rosji i Europy Wschodniej UJ, Kraków 21-22 maja 2010 r.

Konferencje ogólnopolskie

 • I Seminarium eksperckie „Współpraca uczelni wyższych i organizacji pozarządowych jako animatorów społeczeństwa obywatelskiego – kluczowe zagadnienia, 30-31 maja 2019, Kraków, organizator: Instytut Studiów Międzykulturowych UJ
 • Modele interakcji pomiędzy państwem a pozarządowym sektorem niekomercyjnym w dzi-siejszej Rosji, Konferencja naukowa „Instytucja prezydenta w systemach politycznych państw Europy Środkowej i Wschodniej”, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 27-21 listopada 2018 r.
 • Starcie z żywiołem bolszewickim i lekcje historii rewolucyjnej Rosji dla polskie polityki wschodniej, Sesja naukowa „100-lecie polskiej polityki wschodniej – fatalizm geopolityczny czy klątwa niemocy”, Międzyinstytutowa Pracownia Badań nad Rosją i Państwami Pora-dzieckimi przy Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 26 października 2018 r.
 • Nieposłuszeństwo obywatelskie jako forma legitymizacji/delegitymizacji władzy politycznej, IV Ogólnopolski Kongres Politologii „Państwo w czasach zmiany”, Polskie Towarzystwo Nauk o Polityce, Komitet Nauk o Polityce, Lublin 18 - 20 września 2018 r.
 • Rewolucja jako metoda zmiany systemowej w Rosji, Sesja Naukowa „Rewolucja w myśli i praktyce politycznej”, Międzyinstytutowa Pracownia Badań nad Rosją i Państwami Pora-dzieckimi przy Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, 25 października 2017 r. Warszawa
 • Aspekty systemowe w badaniach wschodnioeuropejskich, Konferencja Naukowa „Europa Wschodnia w badaniach politologicznych”, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politolo-gicznych Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, 9-10 października 2017 r. Łódź
 • Historyczne i kulturowe uwarunkowania działalności organizacji pozarządowych w Rosji, Konferencja Naukowa „Region, wspólnota, obywatel... Funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej”, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 27-28 października 2016 r.
 • Pamięć historyczna jako przejaw polonocentryzmu w spojrzeniu na historię relacji polsko-rosyjskich, Sesja naukowa „Pamięć i polityka historyczna w stosunkach polsko-rosyjskich”, Międzyinstytutowa Pracownia Badań nad Rosją i Państwami Poradzieckimi przy Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 23 czerwca 2016 r.
 • Najstarsze pozarządowe organizacje ruchu praw człowieka w Rosji i ich wpływ na przeobrażenia wewnątrzsystemowe w latach 1991-2016, „I Zimowa Szkoła Metodologiczna”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 26-27 lutego 2016 r.
 • Wzrost konserwatywnych tendencji w społecznej świadomości politycznej jako wyraz rosyj-skiej nostalgii imperialnej, - III Ogólnopolski Kongres Politologii „Odsłony polityki”, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Komitet Nauk o Polityce PAN, Kraków, 22-24 września 2015 r.
 • Wpływ egzekutywy na funkcjonowanie pozarządowych organizacji broniących praw czło-wieka w Rosji w latach 1991-2015, Konferencja Naukowa „Pozycja ustrojowa władzy wyko-nawczej we współczesnym świecie”, Katedra Politologii, Katedra Prawa Konstytucyjnego i Centre for Direct Democracy Studies Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 25-26 czerwca 2015 r.
 • Rosyjska nostalgia imperialna – paroksyzmy kulturowe i psychologiczne, Sesja naukowa „Rosja w poszukiwaniu tożsamości: renesans imperium czy państwo narodowe?”, Międzyin-stytutowej Pracowni Badań nad Rosją i Państwami Poradzieckimi przy Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 12 czerwca 2015 r.
 • Petryfikacja systemu politycznego Rosji jako bariera modernizacyjna, Sesja naukowa „Ba-riery modernizacji Rosji”, Międzyinstytutowej Pracowni Badań nad Rosją i Państwami Pora-dzieckimi przy Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 15 listopada 2013 r.
 • Wzrost aktywności NGOs jako przejaw przeobrażeń w systemie politycznym FR, II Ogólno-polski Kongres Politologii „Polska i Europa wobec wyzwań współczesnego świata, Poznań, 19 – 21 września 2012 r.
 • Przeobrażenia ustrojowe Federacji Rosyjskiej w latach 1991-1993, Konferencja Naukowa Polityka i Komunikacja „Między Wschodem a Zachodem. Obszar postsowiecki dwadzieścia lat po upadku ZSRR. Polityka, gospodarka, stosunki regionalne. Perspektywy”, Koło Nauk Politycznych Homo Politicus, Katedra Nauk Politycznych UEK Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 30-31 maja 2011 r. Kraków
 • „Terapia szokowa” Jegora Gajdara jako model transformacji gospodarczej federacji rosyj-skiej w latach 1992–1993, Konferencja Naukowa „20 lat transformacji w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, Katedra Systemów Politycznych”, Instytut Studiów Politologicz-nych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 23-24 listopada 2009 r.
 • Między walką a kompromisem. VII Zjazd Deputowanych Ludowych, Konferencja Naukowa, „Wschód i Zachód w globalnej i regionalnej polityce międzynarodowej”, Uniwersytet w Bia-łymstoku Wydział Prawa Katedra Politologii, Augustów 20-22 października 2009 r.
 • Konflikt między legislatywą a egzekutywą i jego wpływ na kształtowanie się systemu politycznego Federacji Rosyjskiej w latach 1991-1993, „Przestrzeń publiczna w autorytaryzmie, demokracji i totalitaryzmie - zmiany i dysfunkcje współczesnych systemów politycznych”, Katedra Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Krasiczyn, 6-8 maja 2009r.

Wykłady gościnne i uczestnictwo w panelach dyskusyjnych

 • IV Ogólnopolski Kongres Politologii „Państwo w czasach zmiany”, Polskie Towarzystwo Nauk o Polityce, Komitet Nauk o Polityce, Lublin 18 - 20 września 2018 r. – moderator panelu „Quo vadis Rosjo?”
 • IV Ogólnopolski Kongres Politologii „Państwo w czasach zmiany”, Polskie Towarzystwo Nauk o Polityce, Komitet Nauk o Polityce, Lublin 18 - 20 września 2018 r. – dyskutant w panelu „Państwa Kaukazu Południowego w dobie transformacji”
 • Międzynarodowa Debata Wydziału Międzynarodowych i Politycznych UJ w 30. rocznicę katastrofy w Czarnobylu Pamięć wielkości czy wielkość pamięci? Rosyjskie i ukraińskie dyskursy o dziedzictwie radzieckim, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 26 kwietnia 2016 r.
 • „Liberal Education. Individual, Collective, Civic, Corporate And State Memories And Values”, Akademia in Public Discourse Poland-Russia Międzynarodowa Szkoła Humanistyczna Europy Wschodniej, Fundacja “Instytut Artes Liberales”, Instytut Badań Interdyscyplinar-nych “Artes Liberales” Uniwersytet Warszawski, October 3 - 10, 2012, St.-Petersburg, Rus-sian Federation

Kierownictwo i praca w komitetach organizacyjnych konferencji

 • „The International Polish – Russian Academic Seminar „Economy and Politics: Mutual Conditioning and Interdependence”, Jagiellonian University in Kraków, Faculty of International and Political Studies, Institute of Russia and East European Studies, Chair of Eurasian Area Studies, Kraków 25 – 27 June, 2018; kierownik konferencji
 • III Międzynarodowy Interdyscyplinarny Eurazjatycki Kongres Naukowy „Rewolucja rosyjska. Spuścizna”, Katedra Badań nad Obszarem Eurazjatyckim Instytut Rosji i Europy Wschodniej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagielloń-skiego w Krakowie, Kraków 7-9 listopada 2017 r. , sekretarz kongresu
 • III Ogólnopolski Kongres Politologii „Odsłony polityki”, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Komitet Nauk o Polityce PAN, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków, 22-24 września 2015 r., sekretarz kongresu 
 • Międzynarodowa Polsko-Rosyjska Konferencja Naukowa „Węzłowe problemy stosunków polsko-rosyjskich. Узловые проблемы польско-русских отношений”, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 26 wrze-śnia 2014 r. Kraków, sekretarz konferencji
 • II Międzynarodowy Interdyscyplinarny Eurazjatycki Kongres Naukowy „Fenomen Rosji: pamięć o przeszłości i perspektywy rozwojowe. Феномен России: память прошлого и перспективы рaзвития”, Katedra Badań nad Obszarem Eurazjatyckim, Instytut Rosji i Europy Wschodniej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków 29-31 maja 2014 r., sekretarz kongresu
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wartości w polityce. Doświadczenie Polski i Rosji. Ценности в политике. Опыт Польши и России”, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Instytut Rosji i Europy Wschodniej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, Kraków 24-25 września 2012 r., sekretarz konferencji
 • Międzynarodowy Interdyscyplinarny Kongres Naukowy w 20. Rocznicę Rozpadu Związku Radzieckiego „Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata”, Instytut Rosji i Europy Wschodniej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków 30 listopada – 2 grudnia 2011 r., sekretarz kongresu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 • „ROSJA 1917. WOLNOŚĆ – ANARCHIA – BOLSZEWIZM" – dyskusja zorganizowana przez Fundacja Ośrodek KARTA, Stowarzyszenie „Za Wolną Rosję” i Dom Spotkań z Historią – debata ekspercka na kanwie wydania numeru Kwartalnika „Karta” 93/2017 zatytułowa-nego Rosja 1917. Przebłysk wolności, 22 listopada 2017 r.
 • Udział w roli eksperta w cyklu Debaty o współczesnej Rosji „Rewolucja rosyjska 1917 – z perspektywy stu lat”, zorganizowanej przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy, Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego oraz Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, The Copernicus Journal of Political Sciences, Stowarzyszenie Promowania Myślenia Obywatelskiego, Wydział Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, Światownik, 12 kwietnia 2017 r, Warszawa
 • Organizacja z ramienia Instytutu Rosji i Europy Wschodniej „Dni Otwartych” Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2012 – 2017
 • Organizacja z ramienia Instytutu Rosji i Europy Wschodniej i Wydziału Studiów Między-narodowych i Politycznych UJ „Festiwalu Nauki i Sztuki” w latach 2012 – 2016
 • Organizacja z ramienia Instytutu Rosji i Europy Wschodniej „Tydzień Książki Rosyjskiej” przy współudziale Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego Fundacja „Russkij Mir” Uniwersy-tetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 10 – 14 kwietnia 2014 r., Kraków