Przejdź do głównej treści

Pracownicy

dr Danuta Gałyga

dr Danuta Gałyga

Kariera

 • 1989 – mgr ,filologia rosyjska, specjalność: nauczycielska (UJ)
  1993 – mgr, filologia słowiańska, specjalność: bohemistyka (UJ) 
  2014 – dr nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (UJ)
   
  pełnione funkcje: 
  Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych Instytutu Rosji i Europy Wschodniej
   
  przynależność do Towarzystw Naukowych 
  od 2018 r. - Polskie Towarzystwo Neofilologiczne
   
  przynależność do innych organizacji
  od 1997 r. - Stowarzyszenie Polskich i Zagranicznych Nauczycieli języka i Kultury Polskiej „Bristol”
  od 2004 r.-  Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
  od 2019 r. - Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy’

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Monografie

 • Skuteczność nauczania cudzoziemców języka polskiego jako obcego na przykładzie działalności Instytutu Polonijnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1996-2004 = The effectiveness of teaching Polish as a foreignlanguage at the Polonia Institute of the Jagiellonian University in the years 1996-2004 / Gałyga Danuta. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2015. - 280 s. –ISBN  978-83-7638-500-6

Podręczniki

 • Ach, ten język polski. Ćwiczenia komunikacyjne dla początkujących/ Gałyga Danuta, - Kraków: Universitas, 2001, s.194 – ISBN 83-242-0160-2
 • Jak to łatwo powiedzieć. Ćwiczenia komunikacyjne dla początkujących/ Gałyga Danuta,- Kraków: Universitas, 2011. – 238 s. – ISBN 97883-242-1634-5
 • Get to know about Poland : training materials for trainers and teachers / Gałyga Danuta, Ples Marzena , SłomianAgnieszka , Zybała Marcin , Mazurek Tomasz. - Kraków : Institute for Eastern Initiatives (Instytut WschodnichInicjatyw), 2015. - 271 p. . - Książka w wersji elektronicznej. Część (opis warsztatów, instrukcja do zadań)przetłumaczona na język rosyjski.. - ISBN 978-83-938388-2-0. - http://aboutpoland.iwi.org.pl/m/141-PODRĘCZNIK-METODYCZNY

Artykuły naukowe

 • Wartości i wartościowanie w nauczaniu języka polskiego jako obcego/ Gałyga Danuta// W: Polonistyczna edukacja językowa i kulturowa cudzoziemców/ red. B. Ostromęcka-Frączak Bożena/ Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 1998, Acta Universitas Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców; T.10- s.43-49 – ISBN 0860-6587
 • Czego się nauczyli ? Rezultaty nauczania języka polskiego jako obcego w Instytucie Polonijnym UJ w roku akademickim 1997/98/ Gałyga Danuta (w:) Oswajanie chrząszcza w trzcinie czyli o kształceniu cudzoziemców w IP UJ/red. Miodunka Władysław, Rokicki Jarosław. – Kraków: TAiWPN Universitas, 1999, s.71-91. – ISBN 83-7052-792-2
 • Ewaluacja Certyfikatowych Testów Biegłości JPJO z roku 1999 (Gałyga Danuta,  Pukas-Palimąka Danuta, Lipińska Ewa/ W: Przegląd Polonijny z.2 - 2001, s.65-83.
 • „Ach, ten język polski”. Nowe ćwiczenia komunikacyjne dla początkujących. Autorska prezentacja/ Gałyga Danuta / W: Inne optyki. Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego/ red. Cudak Romuald, Tambor Jolanta/ Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2001.s. 382-384. – ISBN 83-226-1119-6
 • Rzetelność i trafność pomiaru dydaktycznego na wybranych przykładach testów/ Gałyga Danuta/ W: Opisywanie, rozwijanie i testowanie znajomości języka polskiego jako obcego/  red. Martyniuk Waldemar, Lipińska Ewa, Seretny Anna/ Kraków:  TAiWPN Universitas 2004./ s.79-88 – ISBN 83-242-0238-2
 • „Po nitce do kłębka” – słowa, zdania, teksty.../ Gałyga Danuta/ W: Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym/ red. Dąbrowska Anna. – Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe 2004.- s.147-149/ ISBN 83-7374-014-7
 • „Gżegżółka” –  multimedialny zbiór ćwiczeń do nauki wymowy i intonacji polskiej dla obcokrajowców/ Gałyga Danuta/ W: Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej. Materiały z VI Międzynarodowej Konferencji Glottodydaktycznej/ red. Garncarek Piotr, Warszawa 2005. s.525-528. ISBN 978-83-923039-3-0
 • Zindywidualizowana metoda komunikacyjna nauczania języków obcych w ujęciu profesora Aleksego Awdiejewa/ Gałyga Danuta/ W: Idea i komunikacja w języku i kulturze rosyjskiej/ red. Dudek Andrzej. – Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010. s.281-286. Artykuł w recenzowanych materiałach z konferencji naukowej "Idea i komunikacja w języku i kulturze rosyjskiej", Kraków 20-22 maja 2010- ISBN 978-83-233-3107-0
 • Zindywidualizowana metoda komunikacyjna nauczania języków słowiańskich a nauczanie języka polskiego jako obcego// W: Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego – 3/ red. Grochala Beata, Wojenka-Karasek Magdalena.- Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2011. S.347-351. Artykuł w recenzowanych materiałach z konferencji naukowej " Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego", Łódź 23-25 kwietnia 2010. - ISSN 0860-6587
 • Pomiar dydaktyczny i ewaluacja w nauczaniu języka polskiego jako obcego = Measurement and evaluation of teaching in teaching Polish as a foreign language / Gałyga Danuta // W: Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych. T. 2 / red. Mazur Jan, Małyska Agata, Sobstyl Katarzyna. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. - s. 267-280. - (Język, Kultura, Społeczeństwo). - Artykuł w recenzowanych materiałach z konferencji naukowej "Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych", Lublin 15-17 września 2011. - ISBN 978-83-7784-290-4
 • Metoda komunikacyjna inaczej. Autorska prezentacja przygotowywanego podręcznika dla początkujących Lubię to! Umiem to! Powiem to!/ Gałyga Danuta/ W: Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego II/ red. Pluskota Karolina, Taczyńska Katarzyna. – Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2011. s. 221-226. ISBN 978-83-231-2731-4
 • Wykorzystanie nowych mediów w nauczaniu fonetyki obcokrajowców na przykładzie przygotowywanego multimedialnego zbioru ćwiczeń / Gałyga Danuta Edukacja/ W: Międzykulturowa Forum Glottodydaktyczne Materiały z Konferencji Naukowej/ red. Rabczuk Anna/ Warszawa 2013/ s.354-371/ ISBN 978-83-923039-3-0
 • Potrzeby uczących się języka polskiego jako obcego a organizacja procesu glottodydaktycznego (na przykładzie działalności Instytutu Polonijnego UJ  w latach 1996-2004)// W: O lepsze jutro studiów polonistycznych w świecie. Glottodydaktyka polonistyczna dziś./ red. Janowska Iwona, Gębal Przemysław E./ Kraków: Księgarnia Akademicka 2016. – s.315 – 323. Artykuł w recenzowanych materiałach z konferencji naukowej " O lepsze jutro studiów polonistycznych w świecie. Glottodydaktyka polonistyczna dziś", Kraków 18-20 czerwca 2015. - ISBN 978-83-7638-746-8

Recenzje i recenzje wydawnicze

 • recenzje: 
   
  Joanna Michalak-Gray, Nigel Gotteri, Polish. Complete course for beginners, (w:) Przegląd Polonijny z.1-2001, s.119-123. Recenzja
 • Ewa Lipińska, Nie ma róży bez kolców. Ćwiczenia ortograficzne dla obcokrajowców, (w:) Przegląd Polonijny z.4-2001, s.146-149. Recenzja
 • Anna Dąbrowska, Romana Łobodzińska, Polski dla cudzoziemców,(w:) Przegląd Polonijny z.3-1997, s.143-146. Recenzja
   
  - recenzje wydawnicze:
 • (2021) Podręcznik pt. Język polski bez granic. Podręcznik do nauki ję4yka polskiego jako obcego dla szkół ukraińskich. Klasa WII (poziom A2, część 2) autorki podręcznika: Kamila Kwiatkowska, Magdalena Rumińska, Maria Maćkowicz.
 • (2021) Pakiet materiałów pt. Emi i Max w podróży. Podręcznik do nauki czytania dla dzieci polonijnych z IrIandii. Patronat: Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", "Polska Macierz Szkolna" w Irlandii, Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 • (2020 r.) Podręcznik pt. Język polski bez granic. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego dla szkół ukraińskich. Klasa VI (poziom A1, część 2), autorki: Kamila Kwiatkowska, Magdalena Rumińska, Maria Maćkowicz.
 • (2019 r.) Podręcznik pt.: Studiologia. Podręcznik polskiego języka naukowego dla cudzoziemców na poziomie B1 (komputeropis 152ss.), autorka:  Izabela Kugiel-Abuhasny.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obszary badawcze

 
 • Strategie nauczania języków obcych:
 •  
 • a. Metody tradycyjne. 
 • b. Metody alternatywne. 
 • c. Eklektyzm w nauczaniu języków obcych.
 •  
 • Dwujęzyczność. Semilingwizm: 
 •  
 • a. Przełączanie kodów (code-switching). 
 • b. Mieszanie kodów (code-mixing). 
 • c. Kod mieszany (mixed code, language mixing). 
 • d. Interferencja międzyjęzykowa i wewnątrzjęzykowa.
 •  
 • Procedury i techniki ewaluacji. Pomiar dydaktyczny.
 •  
 • a. Sposoby testowania i oceniania sprawności językowych oraz elementów języka.
 • b. Trafność i rzetelność pomiaru dydaktycznego.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Międzynarodowe konferencje naukowe

 • 1. 2017 Moskwa. VI Międzynarodowa Konferencja Nauczycieli Języka Polskiego w Rosji. Organizator: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Federacji Rosyjskiej Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Rosji, Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Moskwie, Kongres Polaków w Rosji. 
                 Wykłady: 
  a. Standaryzacja testów. Jak ustalać wskaźnik łatwości oraz wskaźnik mocy różnicującej danego zadania testowego? Szczegółowa analiza i ewaluacja wybranych zadań testowych
  b. Wady i zalety konfrontatywnego nauczania JPJO w grupach rosyjskojęzycznych
  c. Procedury pomiaru dydaktycznego, czyli jak testować i oceniać osiągnięcia uczniów?
   
  2. 2019 Kijów. Międzynarodowa Konferencja Nauczycieli Języka Polskiego na Ukrainie „Dwie ojczyzny. Integracja sprawności i podsystemów”. Organizator: Ogólnoukraińskie Metodyczno-Koordynacyjnego Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu oraz Ambasada RP w Kijowie.
  Wykłady:
  a. Język edukacji szkolnej. Jak opracować materiały dydaktyczne dla uczniów dwujęzycznych.
  b. Przełączanie kodów czy kod mieszany?
  c. Interferencja międzyjęzykowa i wewnątrzjęzykowa.

Konferencje ogólnopolskie

 • 1. 1997 Łódź. Polonistyczna edukacja językowa i kulturowa cudzoziemców. Organizator: Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ
  2. 1999 Lublin. Polonistyka w świecie. Nauczanie języka polskiego studentów zaawansowanych. Organizator: Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS
  3. 2000 Cieszyn. Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego. Organizator: Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego
  4. 2002 Wrocław. JĘZYK POLSKI, LITERATURA I KULTURA POLSKA W DYDAKTYCE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO. Organizator: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego
  5. 2003 Karpacz. Opisywanie, rozwijanie i testowanie znajomości języka polskiego jako obcego. Organizator: Sekcja Glottodydaktyczna Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego
  6. 2004 Warszawa. Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej. Organizator: Instytut Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” Uniwersytetu Warszawskiego
  7. 2008 Łódź. TEKSTY I PODTEKSTY W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO 2. Organizator: Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ, Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego 
  8. 2010 Łódź. TEKSTY I PODTEKSTY W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO 3. Organizator: Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego
  9. 2010 Kraków. IDEA I KOMUNIKACJA W JĘZYKU I KULTURZE ROSYJSKIEJ. Organizator: Instytut Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego
  10. 2011 Toruń. Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego II. Organizator: Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców UMK
  11. 2011 Lublin. Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo kulturowych i potrzeb społecznych. Organizator: Uniwersytet M. C. Skłodowskiej
  12. 2012 Warszawa. Edukacja Międzykulturowa. Forum Glottodydaktyczne. Organizator: Pracownia Glottodydaktyki Kulturowej, Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM Uniwersytetu Warszawskiego
  13. 2012 Collegium Europaeum Gnesnense. Nauczanie kultury i języka polskiego jako obcego w Polsce i na świecie. Sukcesy, problemy, wyzwania. Organizator: Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego i Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  14. 2015 Kraków. Międzynarodowa konferencja z okazji jubileuszu 70-lecia prof. dr. hab. Władysława T. Miodunki O LEPSZE JUTRO STUDIÓW POLONISTYCZNYCH W ŚWIECIE. Organizator: Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie
  15. 2016  Słubice. Nauczanie języka specjalistycznego. Nauczanie i uczenie się na przykładzie języka polskiego jako obcego. Organizator: Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Europejskiego Viadrina
  16. 2017 Opole. Bariery i pomosty w kulturze i języku. Organizator: Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego, Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód
  17. 2018 Kraków. Ocenianie i ewaluacja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych. Organizator: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  18. 2018 Poznań. Glottodydaktyka polonistyczna – strategie – wartości – wyzwania
  Organizator: Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 • ZAGRANICZNE UNIWERSYTETY: WYKŁADY, STAŻE 
   
  2019 – Białoruś (Grodno). Związek Polaków na Białorusi. Wykłady z metodyki nauczania języka polskiego jako obcego. Organizator: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.
   
   
  DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA
   
  Prowadzenie „Warsztatów Metodycznych z nauczania języków obcych”
   
  1. Kraków, 1-12 lipca 2019 r.  Warsztaty językowo-metodyczne dla nauczycieli i liderów polonijnych z Argentyny i Brazylii w ramach Akademii Nauczyciela i Lidera Polonijnego.  Organizator: Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej. 
  2. Kraków, 4-18 sierpnia 2019 r. Letnia Akademia Kultury i Języka Polskiego  Warsztaty dla nauczycieli polonijnych z całego świata. Organizator: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.
  3. Kraków, 24maja -18 czerwca 2020 r. Warsztaty dla nauczycieli ze Wschodu. Online – platforma ZOOM: A. Nauczanie konfrontatywne. Synonimia składniowa. B. Języki  w kontakcie. Interferencja składniowa. Organizator: Ogólnoukraińskie Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu oraz Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy”.
   
 • Uczestnictwo w warsztatach:
   
  1. Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Petersburski Uniwersytet Państwowy: Seminarium metodyczne dla wykładowców uczelni wyższych: Intensywne przygotowanie studentów do zdawania egzaminów państwowych z języka rosyjskiego w systemie TRKI, Kraków 24-25.05.2013. Свидетельство «Методический семинар для преподавателей русского языка в зарубежных высших учебных заведениях, где открыты Русские центры» Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина. Mосква 27.05-7.05. 2013
  2. Warsztaty metodyczne dla nauczycieli i lektorów języka rosyjskiego Innowacyjnie i skutecznie – nowe rozwiązania w nowym cyklu do nauki języka rosyjskiego (Anna Pado, Беседа 1-3) Kraków, 9.03.2019