Przejdź do głównej treści

Pracownicy

Dr hab. Andrzej Dudek, prof. UJ

Dr hab. Andrzej Dudek, prof. UJ

Kariera

 • Magister filologii rosyjskiej - Wydział Filologiczny UJ - 1980
 • Doktor nauk humanistycznych (literaturoznawstwo) - Wydział Filologiczny UJ - 1985
 • Doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych, w zakresie literaturoznawstwa - Wydział Filologiczny UJ – 2001

  Funkcje pełnione na Uniwersytecie Jagiellońskim
 • Kierownik pięcioletnich niestacjonarnych studiów magisterskich w zakresie rosjoznawstwa: 2005-2008 
 • Członek Stałej Rektorskiej Komisji ds. Hoteli Asystenckich i Spraw Mieszkaniowych: 2002-2008 
 • Prodziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ: 2008-2016
 • Kierownik Zakładu Antropologii Kultury Rosyjskiej UJ: 2011 -
 • Członek Stałej Rektorskiej Komisji Socjalnej: 2020 -
 • Członek Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ: 2019 –2022
 • Członek Rady Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii UJ: 2019 - 2022    

   
 • Uczestnictwo w gremiach naukowych poza UJ
 • Sekretarz Redakcji kwartalnika PAN „Slavia Orientalis”: 1991-1996
 • Komitet Słowianoznawstwa PAN: 2008 –
 • Redakcja kwartalnika PAN „Slavia Orientalis”: 2008 -
 • Redaktor naczelny kwartalnika PAN „Slavia Orientalis”: 2020 -
 • Komitet Naukowy serii wydawniczej „Literatura na Pograniczach (Instytut Slawistyki PAN, Warszawa): 2014 -   
 • Rada Naukowa almanachu „Studia Słowianoznawcze”, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w 
  Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim: 2013 - 
 • Rada Redakcyjna kwartalnika „Вестник Ленинградского государственного университета им.А.С. Пушкина. „История повседневности. Научный журнал”, Санкт-Петербург, г. Пушкин (w latach 2014-2016 pismo ukazywało się pod tytułem „Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. Серия История”): 2014-2022 
 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze:  2006 -
 • Komisja Emigrantologii Słowian Komitetu Słowianoznawstwa PAN (od 2013 r. Komisja została
  włączona do struktury Międzynarodowego Komitetu Slawistów): 2009 - 
 • Komitet Redakcyjny „Annales Universistatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Russologica”: 2010 –
 • Research scholar of the Northwestern University Research Initiative for the Study of Russian Philosophy and Religious Thought: 2022 –

  Kształcenie kadr
 • Wypromowani doktorzy: 6
 • Recenzje w przewodach doktorskich: 6
 • Recenzje w przewodach habilitacyjnych: 1
 • Wypromowani magistrzy: 59
 • Wypromowani licencjaci: 9
 • Funkcja tutora wewnętrznego (Akademia „Artes Liberales”, Uniwersytet Warszawski): 2003
 • Funkcja tutora zewnętrznego (Akademia Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski): 2004 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Monografie

 • Modele romantyzmu i realizmu w liryce rosyjskiej lat czterdziestych XIX wieku, Kraków 1992, ss. 134.
 • Wizja kultury w twórczości Wiaczesława Iwanowa, Kraków: Wydawnictwo UJ 2000, ss. 271.

Redakcja naukowa

 • Z polskich studiów slawistycznych, seria X, Literaturoznawstwo. Kulturologia. Folklorystyka, Komitet redakcyjny: J. Baluch, A. Dudek, S. Kozak, L. Suchanek (redaktor naczelny), Warszawa 2003.
 • Картина мира и человека в литературе и мысли русской эмиграции. Obraz świata i człowieka  literaturze i myśli emigracji rosyjskiej, pod red. A. Dudka, Kraków 2003.  
 • Idea i komunikacja w języku i kulturze rosyjskiej, pod. red. A. Dudka, Kraków: Wydawnictwo UJ, 2010.
 • Rosyjskie dzieciństwo. Русское детство, pod red. K. Dudy i A. Dudka, Kraków: Księgarnia Akademicka 2015, Seria Antropologia Kultury Rosyjskiej, pod red. A. Dudka. 
 • „Politeja” 2015, nr 34/2, Studia rosyjskie, pod red. A. Demczuka, I. Radikowa, A. Dudka, tłumaczenie M. Romanowska, weryfikacja przekładu A. Dudek.      
 • Д.С. Мережковский: писатель – критик – мыслитель: Сборник статей. Редакционная коллегия выпуска: Е.А. Андрущенко, А. Дудек, О.А. Коростелев, В.В. Полонский, Е.А. Тахо-Годи, А.А. Холиков. Ред.-сост. О.А. Коростелев, А.А. Холиков, Москва: Изд-во „Дмитрий Сечин”, „Литфакт”, 2018.
 • Czas w kulturze rosyjskiej. Время в русской культуре, pod red. A. Dudka, Seria Antropologia Kultury Rosyjskiej, Kraków: Księgarnia Akademicka 2019.

Podręczniki - współautorstwo

 • Poezja rosyjska pierwszej połowy XIX wieku. Część II. A. Puszkin, M. Lermontow, Kraków 1990, ss. 192, we współautorstwie z Lucjanem Suchankiem. (Część dot. M. Lermontowa oprac. A. Dudek: wybór, interpretacje i komentarze, rozdział: Poezja Michała Lermontowa, s. 133 - 192). 
 • Rosjoznawstwo. Wprowadzenie do studiów nad Rosją, pod red. L. Suchanka, Kraków 2004.  (A. Dudek napisał rozdziały: Inne wyznania w Rosji, s. 127-140; Nauka rosyjska, s. 369-376).

Artykuły naukowe

 • Konkretyzacja podmiotu lirycznego w wierszach A. Feta a kategoria świata przedstawionego, „Warsztat. Zeszyt Naukowy”, Kraków 1981, № I - VI, s. 188 -199.
 • Wyznaczniki realizmu w liryce, [w:] Z zagadnień realizmu rosyjskiego, Katowice 1986, s. 73-84.
 • Twórczość Wiaczesława Iwanowa wobec kultury Zachodu, [w:] Dziesięć wieków związków Wschodniej Słowiańszczyzny z kulturą Zachodu. Cz. I. Literaturoznawstwo, Lublin 1990, s. 307 - 320.
 • Rzym w poezji rosyjskiej XIX wieku, [w:] Kultura Wschodu i Zachodu w literaturze rosyjskiej i radzieckiej, Opole 1990, s. 77-86.
 • Z badań nad rosyjską literaturą religijną. (Motyw Matki Boskiej w poezji XIX wieku), [w:] Z badań nad dawną i nową literaturą rosyjską, pod red. K. Prusa, Rzeszów 1991, s. 105-146.
 • Idea rosyjska Wiaczesława Iwanowa, „Arka” 1991, nr 5, s. 40-49.
  Napoleon w poezji rosyjskiej XIX wieku, [w:] Musica Antiqua IX, vol. 2, Acta Slavica, Bydgoszcz 1991, s. 223-234.
 • The Devil in 19th - century Russian Poetry, „Slavia Orientalis” 1992, nr 2, s. 17-26.
 • Poezja Mikołaja Szczerbiny wobec tradycji antycznej, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” 1992, z. 80, s. 145 -159.
 • Groteska jako próba realizmu. (O powieści W. Wojnowicza „Życie i niezwykłe przygody żołnierza Iwana Czonkina”, [w:] Emigracja i Tamizdat. Szkice o współczesnej prozie rosyjskiej, pod red. L. Suchanka, Kraków 1993, s. 215-238.
 • Droga Krzyżowa Wieniczki Jerofiejewa, albo Rosja wódką umyta. (O powieści W. Jerofiejewa „Moskwa – Pieluszki”), [w:] Emigracja i Tamizdat. Szkice о współczesnej prozie rosyjskiej, pod red. L. Suchanka, Kraków 1993, s. 239-255.
  Przedruk: А. Дудек, Россия, водкой умытая: крестный путь Венички Ерофеева, „Литературные новости” 1994, № 2/3, с. 9.
 • Mitologia poetycka Wiaczesława Iwanowa, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” 1993, z. 84, s. 55-67.
 • Types and Functions of Metaphor in Russian Poetry of Late Romanticism, “Essays in Poetics. Joumal of the Neo-Formalist Circle” 1993, vol. 18, № 2, p. 69-84.
 • Поэтическая мариология Вячеслава Иванова, [w:] Studia Litteraria Polono-Slavica, Warszawa 1993, s. 41-51.
 • Wieniedikt Jerofiejew, czyli kulturze biada, [w:] Dać świadectwo prawdzie. Portrety współczesnych pisarzy rosyjskich, RLE, pod red. L. Suchanka, Kraków: Universitas 1996, s. 295-315.
 • Motyw Chrystusa w twórczości Aleksandra Błoka, [w:] Musica Antiqua X, vol. 2, Acta Slavica. Nurt metafizyczny w poezji narodów wschodniosłowiańskich, Bydgoszcz 1994, s. 157-165.
 • Władimira Wojnowicza odkrywanie Zamysłu, czyli „życie jakie jest”, [w:] Realiści i postmoderniści. Sylwetki współczesnych rosyjskich pisarzy emigracyjnych, pod red. L. Suchanka, RLE 5, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 1997, s. 73-124.
 • Koncepcja religii w twórczości Wiaczesława Iwanowa, [w:] Słowianie Wschodni. Duchowość. Kultura. Język, pod red. A. Bolek, D. Piwowarskiej, A. Raźny, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 1998, s. 53-58.
 • Demonologia Wiaczesława Iwanowa, [w:] Wizja człowieka i świata w myśli rosyjskiej, pod red. L. Suchanka, Kraków 1998, s. 87-106, (streszczenie rosyjskie: s. 181-184).
 • Poezja jako teologia: koncepcja doświadczenia religijnego w twórczości młodszych symbolistów rosyjskich, [w:] Z polskich studiów slawistycznych, Literaturoznawstwo. Folklorystyka. Nauka o kulturze. Prace na XII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Krakowie 1998, pod red. J. Kornhausera, L. Machety, L. Suchanka, seria IX, Warszawa 1998, s. 95-99.
 • On some Aspects of Osip Mandel'shtam's Image of the West, „Slavia Orientalis” 1998, nr 3, s. 455-463.
 • Viacheslav Ivanov's Concept of Time, [w:] Neo-Formalist Papers. Contributions to the Silver Jubilee Conference to Mark 25 Years of the Neo-Formalist Circle, ed. by J. Andrew and R.Reid, Studies in Slavic Literatures and Poetics, vol. 32, Amsterdam-Atlanta: Rodopi 1998, s.30-44.
 • Польская душа и русская идея в творчестве Вячеслава Иванова, [в:] Поляки и русские. Взаимипонимание и взаимонепонимание, Москва: Издательство „Индрик” 2000, с. 162-169.
 • Pisarz jako dysydent. Włodzimierza Wojnowicza zmagania z władzą, [w:] Literatura emigracyjna Rosjan, Ukraińców i Białorusinów, pod red. A. Woźniak i L. Puszaka, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 2001, s. 107-115.
 • Гуманизм и интеллигенция в оценке Вячеслава Иванова, [w:] Inteligencja. Tradycja i nowe czasy, pod red. H. Kowalskiej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2001, s. 115-126.
 • Mit o Edypie w interpretacji Wiaczesława Iwanowa, „Slavica Wratislaviensia” CXV. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, Wrocław 2001, s. 113-122.
 • Motywy maryjne w twórczości Wiaczesława Iwanowa, „Polonia Sacra. Pismo Wydziału Teologicznego PAT” 2002, nr 11, s. 39 – 63.
 • Идеи блаженного Августина в поэтическом восприятии Вячеслава Иванова, „Europa Orientalis. Studi e Ricerche sui Paesi e le Culture dell’Est Europeo” 2002, numero 1, s. 353–366.
  Przedruk skróconej wersji: [w:] Вяч. Иванов: Pro et contra. Личность и творчество Вячеслав Иванова в оценке русских и зарувежных мыслителей и исследователей. Антология, т. 2, отв. ред. тома Д. Богатырев, Санкт-Петербург: Русская христианская гуманитарная академия 2016, s. 437-444.
 • Rosyjskie poszukiwania nowej świadomości religijnej na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Życie religijne i duchowość współczesnych Słowian, pod red. L. Suchanka, Prace Komisji Kultury Słowian PAU, t. II, Kraków 2002, s. 33-50.
 • Między „mimesis”, maską a ikoną. Wokół Gogolowskiej estetyki portretu, [w:] Portret -Akt - Martwa natura, pod red. G. Bobilewicz i J. Faryny, Studia Litteraria Polono-Slavica 7, PAN Instytut Slawistyki, Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy 2002, s. 167-174.
 • Концепция гуманизма в литературе и мысли русского модернизма, [w:] Z polskich studiów slawistycznych, seria X, Literaturoznawstwo. Kulturologia. Folklorystyka, Warszawa 2003, s. 169-175. 
 • Россия, Европа и большевизм глазами авторов книги „Царство Антихриста”, [w:] Картина мира и человека в литературе и мысли русской эмиграции. Obraz świat i człowieka literaturze i myśli emigracji rosyjskiej, pod red. A. Dudka, Kraków 2003, s. 233-245.
 • Idea kultury w myśli i nauczaniu Jana Pawła II, „Polonia Sacra. Pismo Wydziału Teologicznego PAT” 2003, nr 13, s. 139 - 158.
 • Gogol’s Vision of Culture, „Essays in Poetics. The Journal of the British Neo-Formalist Circle” 2004, vol. 29, p.17-30.
 • „S Wostoka na Zapad” – rosyjska reakcja poetycka na ogłoszenie Dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Marii Panny”, „Polonia Sacra. Pismo Wydziału Teologicznego PAT” 2004, nr 15, s. 57 - 72.
 • The Motif of Insanity in Chekhov's Works: Literary Functions and Anthropological Connotations, “Essays in Poetics. The Journal of the British Neo-Formalist Circle” 2005, vol. 30. Chekhov Special Issues in Two Volumes. Volume I: Aspects of Chekhov, pp. 60-74.
 • Między groteską a rzeczywistością wirtualną. Wiktor Pielewin – Generation „P”, [w:] Humanistyka slawistyczna dziś, pod red. L. Suchanka, Prace Komisji Kultury Słowian PAU, t. IV, Kraków 2005, s. 71-84.
 • Jana Pawła II hermeneutyczne myślenie o kulturze, [w:] Hermeneutyka nauczania Jana Pawła II, pod. red. A. Węgrzyniak i ks. L. Łysienia, Instytut Teologiczny im. Św. Jana Kantego, Wyd. Scriptum, Bielsko-Biała 2006, s. 13-29.  
 • Osoba i myśl św. Augustyna w twórczości Dymitra Mereżkowskiego, [w:] Tradycja chrześcijańska Wschodu i Zachodu w kulturze Słowian. Musica Antiqua XIV, vol. 2, Acta Slavica. Bydgoszcz: Filharmonia Pomorska 2006, s. 235-244.
 • Kategoria pamięci w nauczaniu Jana Pawła II, [w:] Dziedzictwo chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu. Między pamięcią a oczekiwaniem, pod red. U. Cierniak i ks. J. Grabowskiego, Częstochowa: Instytut Filologii Obcych Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, Instytut Teologiczny w Częstochowie 2006, s. 639-648.
 • Okres życia utajonego Jezusa w interpretacji Dymitra Mereżkowskiego, [w:] Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze. Księga jubileuszowa poświęcona profesorowi Lucjanowi Suchankowi, pod red. L. Liburskiej, Kraków: Wydawnictwo UJ 2007, s. 247-257.     
 • Motyw sporów religijnych u schyłku Imperium Rzymskiego w dramaturgicznej interpretacji Dymitra Mereżkowskiego (dramat Julian Apostata), [w:] Romantyczna antiquitas. Rzymskie inspiracje w teatrze i dramacie XIX wieku z uwzględnieniem mediacji calderonowskiej i szekspirowskiej, pod red. E. Wesołowskiej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM  2007, s. 103-122. 
 • Духовный облик русской интеллигенции в оценке Дмитрия Мережковского, [w:] Сборник „Вехи” в контексте русской культуры”, отв. ред. А.А. Тахо-Годи, Е.А. Тахо-Годи, Российская Академия Наук – Научный Совет „История Мировой Культуры” Москва: „Наука” 2007, s. 169-178.    
 • „Historyczne” i „nowe” chrześcijaństwo w refleksji Dymitra Mereżkowskiego, [w:] Prace Komisji Kultury Słowian PAU, t. VI, pod red. L. Suchanka, Kraków 2007, s. 73-87.   
 • Dymitr Miereżkowski w kręgu idei historiozoficznych Joachima z Fiore, Hegla i Towiańskiego,  [w:] Literatury wschodniosłowiańskie w kręgu europejskich idei estetyczno-filozoficznych, pod red. A. Wieczorek, seria „Studia i Szkice Slawistyczne” nr 8, Opole; Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 2007, s. 63-71.
 • Между Акрополем и Пантеоном. Античный мир в творчестве Д. Мережковского „XII Лосевские чтения: Античность и русская культура Серебряного века: К 85- летию А. А. Тахо-Годи", Mосква: Издательство FAIR 2008, с. 83-87.
 • Адам Мицкевич глазами русских символистов (Д. Мережковский и В. Иванов),  [w:] Адам Мицкевич и польский романтизм в русской культуре, отв. ред. В.А. Хорев; Науч. совет Российской Академии Наук „История мировой культуры”. Институт Славяноведения, Москва: Наука 2007, с. 189-199. 
 • Motyw ziemi w hagiograficznych utworach Dymitra Mereżkowskiego, [w:] Ziemia w literaturach i myśli filozoficznej Słowian, pod red. W. Laszczak i D. Ambroziak, Opole: Uniwersytet Opolski 2008, s. 57- 64.
 • Mechanizmy historii w eseistyce Dymitra Mereżkowskiego, [w:] Wokół problemów Historii. Studia o kulturze i literaturach wschodniosłowiańskich, pod red. A. Woźniak, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2008, s. 23-35. 
 • O demonologicznych ujęciach w twórczości Dmitrija Miereżkowskiego, [w:] Światło i ciemność. Ezoteryzm w kulturze rosyjskiej początku XX wieku, t. 3, pod red. D. Oboleńskiej i M. Rzeczyckiej, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2009, s. 357- 373.
 • На пути к „внутреннему человеку”. Концепция самопознания в творчестве Вячеслава Иванова, [в:] Вячеслав Иванов. Исследования и материалы. Вып. 1, oтв. ред. К. Ю. Лаппо-Данилевский, А. Б. Шишкин,  Российская Академия Наук. Институт Русской Литературы (Пушкинский Дом), Санкт-Петербург: Издательство Пушкинского Дома 2010, с. 53-64.  
 • Kategoria symbolu w myśli Wiaczesława Iwanowa, [w:] Symbol w kulturze rosyjskiej, pod red. T. Obolevitch i K. Dudy, Kraków: Wydawnictwo WAM - Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignacjanum” 2010, s.  453-471. 
 • Myśl kulturologiczna Władimira Weidlego, [w:] Słowianie Wschodni na emigracji. Literatura. Kultura. Język, pod red. B. Kodzisa i M. Giej, seria „Studia i Szkice Slawistyczne” nr 10, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 2010, s. 189-195. 
 • Между Акрополем и Пантеоном. Античный мир в творчестве Д. Мережковского, [в:] Античность и культура Серебряного века. К 85- летию А.А. Тахо-Годи, Российская Академия Наук – Научный Совет „История Мировой Культуры”, Москва: „Наука” 2010, с. 224-230.
 • Profesor doktor habilitowany Aleksy Awdiejew. Szkic do portretu, [w:] Idea i komunikacja w języku i kulturze rosyjskiej, pod red. A. Dudka, Wydawnictwo UJ 2010, s. 13-17 plus bibliografia prac naukowych prof. Aleksego Awdiejewa – s. 19-24. 
 • Komunikacja międzykulturowa w ujęciu Dymitra Mierieżkowskiego, [w:] Idea i komunikacja w języku i kulturze rosyjskiej, pod red. A. Dudka, Wydawnictwo UJ 2010, s. 497-507.
 • Kulturowa swoistość rzymskiego antyku w interpretacji Dymitra Mierieżkowskiego, „Litteraria Copernicana” 2011, nr 1 (7), s. 70-81.
 • Świadomość dzieci emigrantów rosyjskich w badaniach z lat 20. ubiegłego wieku, [w:] Studia i szkice slawistyczne, t. XI. Na pograniczu nauk i kultur, pod red. M. Giej i T. Wielga, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 2011, s. 83-92.
 • Ностальгия по СССР как антропологический фактор в мысли Сергея Кара-Мурзы, [w:] Areál Ruska ve světle  historických výroči (1709, 1812, 1941, 1991): jazyk – literatura – dějiny kultury, ed. I. Pospišil, J. Šaur, Brno: Masarykova Univerzita 2012, s. 39-55.
 • Wątki antropologiczne w traktacie Politika Juraja Križanića, [w:] Kultura, literatura, oraz myśl filozoficzna Słowian wschodnich i południowych w powiązaniach i wzajemnych oddziaływaniach. Acta Slavica. Musica Antiqua XVI, Bydgoszcz: Filharmonia Pomorska 2012,  s. 123- 136.
 • Герои Достоевского в анализах Вяч. Иванова и Д. Мережковского, [w:] Ф.М. Достоевский и культура серебряного века: традиции, трактовки, трансформации”, Античная комиссия Научного Совета  «История мировой культуры» РАН, Лосевская комиссия Научного Совета «История мировой культуры» РАН, Культурно-просветительское общество «Лосевскиe беседы», Библиотека истории русской философии,  и культуры «Дом А.Ф. Лосева», Москва:  Водолей 2013, с. 132-146.
 • Время человека и вечность культуры. К вопросу о Гоголевской концепции истории, „Slavia Orientalis” 2012, nr 2, s. 171-184. 
 • Идея переоценки ценностей в произведениях Д. Мережковского, [w:] Revitalizace Hodnot: Umeni a Literatura. Kolektivni monografie, ed. J. Dohnal, Brno: Tribun EU 2013, s. 95-107. 
 • Польские концепции русской цивилизации начала XX века и их современное восприятие, [w:] Россия - Польша: проблемы взаимного восприятия, Москва: Московский Государственный Университет 2013, с. 84-94.      
 • Dostoevskii as Seen by Dmitrii Merezhkovskii, [in:] Dostoevskii’s Overcoat: Influence, Comparison, and Transposition, ed. by J. Andrew and R. Reid, Amsterdam/New York, NY 2013. Studies in Slavic Literature and Poetics 58, ed. by O.F. Boele, S. Brouwer, J.M. Stelleman, p. 221-232. 
 • Культура и личность в дискурсе представителей Серебряного века (Дмитрий Мережковский, Михаил Гершензон, Вячеслав Иванов), [w:] Язык и культура: вопросы современной филологии и методики обучения языкам в вузе, ред. И. Ф. Уманец, Н. В. Барсукова, А. О. Носенко, М. В. Рябинина, Министерство образования и науки Российской Федерации, Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск: Издательство ТОГУ 2014, с. 213-223. 
 • Dymitra Miereżkowskiego wizja relacji między chrześcijaństwem i kulturą, [w:] Sacrum świata wschodniego i zachodniego w kulturze Słowiańszczyzny. Acta Slavica. Musica Antiqua XVII, red. E. Harendarska, C. Nelkowski, Bydgoszcz: Filharmonia Pomorska 2014, s. 103-118. 
 • Концепция времени в поэтическом творчестве Валерия Брюсова, [w:] Брюсовские чтения 2013 года, Ереванский государственный университет языков и социальных наук им. В. Я Брюсова, Институт мировой литературы им. Горького РАН, 2014, Редакционная коллегия: Г.Р. Гаспарян, В.В. Полонский, С.И. Кормилов, Н.М. Хачатрян, Э.С. Даниелян, А.Г. Чулян. Печатается по решению Ученого совета ЕГУЯС им. В.Я. Брюсова, Ереван 2014, с. 117-133.
 • Poetyka zapachów w świecie przedstawionym Dmitrija Mierieżkowskiego, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia” CLVIII, 2014, seria Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, t. 11, Zmysły, s. 137-148.
 • Метафизика личности и социальное воспитание ребенка в мысли Василия Зеньковского, [w:]  Rosyjskie dzieciństwo. Русское детство, pod red. K. Dudy i A. Dudka, Kraków: Księgarnia Akademicka 2015, seria Antropologia Kultury Rosyjskiej, pod red. A. Dudka, s. 39 - 52.              
 • Концепции кризиса культуры в мысли представителей первой волны русской эмиграции, [w:] Słowianie na emigracji. Literatura - kultura - język, pod red. B. Kodzisa, M. Giej, Uniwersytet Opolski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu 2015, s. 61-78.
 • On Some Aspects of Word, Image and Human Values as Reflected by Russian Orthodox Icons and Western Religious Paintings, “Politeja” 2016, nr 5(44), Human Values in Intercultural Space, s. 67 - 77. 
 • Соотношение религии и культуры в мысли Вячеслава Иванова, „Europa Orientalis. Studi e Ricerche sui Paesi e le Culture dell’Est Europeo” 2016, № 35, s. 55-78.  Przedruk: Соотношение религии и культуры в мысли Вячеслава Иванова, [w:] Dialettica tra contingenza storica e valore universale in Vjačeslav Ivanov, a cura di M. Pliukhanova e. A. Shishkin, Pontificio Istituto Orientale, Università degli Studi di Salerno, Europa Orientalis, t. 29, Salerno 2017, s. 55-77.
 • Leo Tolstoy’s Urban Anthropology, „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” 2016, nr 26, s. 75-86. 
 • Образ механизмов политики в творчестве Д. С. Мережковского, „Соловьевские исследования” 2017, № 4 (56), с. 105-120. Przedruk:  Д.С. Мережковский: писатель – критик – мыслитель: Сборник статей. Редакционная коллегия выпуска: Е.А. Андрущенко, А. Дудек, О.А. Коростелев, В.В. Полонский, Е.А. Тахо-Годи, А.А. Холиков. Ред.-сост. О.А. Коростелев, А.А. Холиков, Москва: Изд-во „Дмитрий Сечин”, „Литфакт”, 2018, с.  108-124. 
 • Польские публикации, посвященные Дмитрию Мережковскому (1905–2016). Материалы к библиографии, [w:] Д.С. Мережковский: писатель – критик – мыслитель: Сборник статей. Редакционная коллегия выпуска: Е.А. Андрущенко, А. Дудек, О.А. Коростелев, В.В. Полонский, Е.А. Тахо-Годи, А.А. Холиков. Ред.-сост. О.А. Коростелев, А.А. Холиков, Москва: Изд-во „Дмитрий Сечин”, „Литфакт”, 2018, с. 457-479. 
 • Антропология смерти в творчестве Дмитрия Мережковского, „Slavica Wratislaviensia” 2018, nr 167, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Tanatos 1, t. 13, pod. red.  E. Tyszkowskiej-Kasprzak przy współpr. S. Kamińskiej-Maciąg, („Acta Universitatis Wratislaviensis” nr 3838), s. 233-248.
 • Стихия и дух. К вопросу о музыкальной эстетике Вячеслава Иванова, [в:] Вячеслав Иванов: исследования и материалы. Вып. 3, сост. С.В. Федотова, А.Б. Шишкин, Москва: Институт мировой литературы Российской Академии Наук 2018, с. 109 – 126. 
 • Pamięć kulturowa i tożsamość pokoleniowa młodej emigracji rosyjskiej w refleksji Władimira Warszawskiego, [w:] Emigracja rosyjska, ukraińska i białoruska. Spuścizna literacka, religijno-filozoficzna XX i XXI wieku. Kulturowe zbliżenia, pod red. A. Woźniak, Lublin: Wydawnictwo KUL 2019., s. 35-48. 
 • Rosyjski obyczaj, mentalność i mechanizmy władzy w obserwacjach hr. Josepha de Maistre’a, [w:] Słowianie wschodni a europejskie tradycje kulturowe, pod red.  H. Duć-Fajfer i J. Kuffla, seria: Scripta Łużniana, Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka 2019, s. 187- 204. 
 • Adama Mickiewicza antropologia kultury rosyjskiej, [w:] Adam Mickiewicz i Rosjanie, pod red. M. Dąbrowskiej, P. Głuszkowskiego, Z. Kazimierczaka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2020, s. 27-40. 
 • Czas w kulturze rosyjskiej. Uwagi wstępne, [w:] Czas w kulturze rosyjskiej. Время в русской культуре, pod red. A. Dudka, Seria Antropologia Kultury Rosyjskiej, Kraków: Księgarnia Akademicka 2019, s. 9-20.
 • Между мгновением и вечностью. Временные аспекты картины мира в творчестве Дмитрия Мережковского, [w:] Czas w kulturze rosyjskiej. Время в русской культуре, pod red. A. Dudka, Seria Antropologia Kultury Rosyjskiej, Kraków: Księgarnia Akademicka 2019, s. 506-522.
 • Sztuka jako probierz stanu kultury w refleksji Władimira Weidlego, [w:] Srebrny wiek w dialogu idei, pod red. H. Duć-Fajfer, E. Pilarczyk, M. Ziomka, Kraków: Wydawnictwo UJ 2020.   
 • Między pamięcią kulturową i paktem autobiograficznym. Autobiografia filozoficzna Mikołaja Bierdiajewa, „Slavica Wratislaviensia” 2021, nr 167, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Pamięć, t. 14, pod. red. E. Komisaruk, („Acta Universitatis Wratislaviensis” nr 3986), s. 47-59.
 • Тайна и красота. О художественной модели времени в творчестве Александра Блока, „Русская словесность” 2021, nr 1, Специальный номер «Пространство и время в русской литературе и философии», подготовленный совместно с Институтом мировой литературы имени А.М. Горького РАН и Библиотекой-музеем «Дом А.Ф. Лосева», s. 38-43.
 • Природа и типология ценностей в мысли Вячеслава Иванова, [в:] Загадка модернизма: Вячеслав Иванов. Viacheslav Ivanov: the Enigma of Modernism, The Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Humanities.  Centre d'Études Viacheslav Ivanov,  отв. ред. Н. Сегал-Рудник, ред.-сост. Д. Сегал, О. Левитан, А. Шишкин, М. Вахтель, Москва: Водолей 2021, с. 109-123.

Hasła encyklopedyczne

 • Kultura, [w:] Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, pod. red. ks. prof. A. Zwolińskiego, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2003, s. 258-265.
  Przedruk:  Kultura, [w:] Wielka encyklopedia nauczania Jana Pawła II, Wydanie zebrane i  poprawione, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2014, s. 869-875. 
 • Вячеслав Иванов, [w:] Идеи в России. Ideas in Russia. Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, pod red. A. de Lazari, t. V, Aneks, Łódź: Ibidem 2003, s. 404-406. 
  Przedruk: Идеи в России. Ideas in Russia. Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, pod red. J. Kurczak, t. VII, Łódź: Ibidem 2009, s. 158-169.

Eseje

 • Szwejk w świecie sowieckim, „Almanach Humanistyczny...bez zgody i wiedzy...” 1986, № 4,
  s. 142 - 146.
 • Rewolucja oczami Bunina, „Znak” 1990, № 422-423, s. 142 -145.

Recenzje

 • Studia-polono-slavica-orientalia. Acta Litteraria VI, Wrocław 1980, „Slavia Orientalis” 1982, № l-2, s. 84-87.
 • J. Świdziński, Literatura polska w ZSRR. Zakres i kierunki badań, Poznań 1986, "Ruch Literacki" 1988, № l - 2, s. 136 - 139.
 • J. Łotman, A.S. Puszkin. Biografia pisatiela, Leningrad 1983, „Ruch Literacki” 1988, № l-2, s. 145 -146.
 • К. Кантор, Тысячеглазый Аргус. Искусство и культура, Искусство и религия. Искусство и гуманизм, Москва 1990, с. 203, „Slavia Orientalis” 1992, nr 4, s. 138-139
 • „Studia rosjoznawcze”, t. I - Toruń 1994, t. II. - Toruń 1995, Acta Universitatis Nicolai Copemici, "Slavia Orientalis" 1995, nr 2, s. 300-301.
 • Bogusław Mucha, Rosjanki w życiu Adama Mickiewicza, Katowice 1994, „Slavia Orientalis 1995, nr 2, s. 314-315.
 • Grażyna Bobilewicz, Wyobraźnia poetycka - Wiaczesław Iwanоw w kręgu sztuk. Warszawa: PAN. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy 1995, „Slavia Orientalis” 1995, nr 4, s. 578 - 579.
 • А. Блюм, За кулисами "Министерства правды". Тайная история советской пропаганды 1917- 1929, Санкт-Петербург: Гуманитарное агентство "Академический проект" 1994, "Slavia Orientalis" 1995, nr 4, s. 581 - 583.
 • Heinrich Pfandl, Textbeziehungen im dichterischen Werk Vladimir Vysockijs, Specimina Philologiae Slavicae, Supplementband 34, Hrsg. von O. Horbatsch, G. Freidhof, P. Kosta, Munchen: Verlag Otto Sagner 1993; Heinrich Pfandl, Werkverzeichnis zu den poetischen Texten Vladimir Vysockijs. Mit Textanhang, Bd. l, Materialen zur russischen Kultur, Hrsg. von der Gesellschaft zur Forderung slawische Kulturstudien, Graz 1994, „Slavia Orientalis“ 1996, nr l, s. 153-154.
 • Barbara Stawarz, Liryka Aleksandra Puszkina. Systematyka i ewolucja gatunków, Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP 1995, ss. 111, „Slavia Orientalis” 1996, nr 4, s. 520 - 521.
 • Pamela Davidson, Viacheslav Ivanov. A Reference Guide, ed. R. Gottesman, New York: G. K. Hali & Co. An Imprint of Simon & Schuster Macmillan 1996, ss. 382, „Slavia Orientalis” 1997, nr l, s. 163-165.
 • Tomas Venclova, Собеседники на пиру. Статьи о русской литературе, Vilnius: Baltos Lankos Publishers 1997, ss. 255, „Slavia Orientalis” 1997, nr 4, s. 611 - 613.
 • Илья Серман, Михаил Лермонтов. Жизнь в литературе 1836-1841, Славистический центр Гуманитарного факультета Еврейского университета в Ерусалиме, Verba Publishers 1997, ss. 368, „Slavia Orientalis” 1997, nr 4, s. 615 - 617.
 • K. Prus, Liryka Władimira Bieniediktowa, Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej 1998, ss. 160, „Slavia Orientalis” 1999, nr l, s. 118-119.
 • B. Stawarz, Rosyjska poezja antologiczna XIX wieku, Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP 1999, ss. 196, „Slavia Orientalis” 1999, nr 4, s. 619-622.
 • R. Mnich, Категория символа и библейская символика в поэзии XX века, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2002, ss. 258, „Slavia Orientalis” 2004, nr 2, s. 293-295.
 • Studia Polonorossica. К 80-летию Елены Захаровны Цыбенко: Сб. статей,  отв. ред. В. А. Хорев, Москва: Издательство Московского университета 2003, 550 с., „Вестник Московского Университета” 2005, сер. 9, Филология, № 2,  с. 160-164 . 
 • Konstantin Ju. Lappo-Danilevskij, Gefühl für das Schöne. Johann Joachim Winckelmanns Einfluss auf Literatur und ästhetisches Denken in Russland, Köln-Wiemar-Wien: Böhlau Verlag 2007, ss. 476, „Slavia Orientalis” 2008, nr 3, s. 411-415.
 • Памела Дэвидсон, Библиография прижизненных публикаций произвeдений Вячеслава Иванова: 1898-1949, под ред. К. Ю. Лаппо-Данилевского, Санкт-Петербург: Каламос 2012, ss. 339, „Slavia Orientalis” 2014, nr 1, s. 135-138.
 • „Życie serca”. Duch-dusza-ciało i relacja Ja-Ty w literaturze i kulturze rosyjskiej XX-XXI wieku, pod red.  M. Cymborskiej-Lebody, A. Gozdek, R. Rybickiej, J. Tarkowskiej, M. Ułanek, Seria Rossica Lublinensia VII, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2012, ss. 487, „Slavia Orientalis” 2015, nr 4, s. 852-855. 

Sprawozdania

 • XII Międzynarodowy Kongres Slawistów, Kraków 27. VIII - 2. IX. 1998, „Slavia Orientalis” 1999, nr 1, s. 149-151.
 • Russia e Europa. Vjačeslav Ivanov: Poesia e Sacra Scrittura (VIII Convegno Internazionale  su Vjačeslav Ivanov); L’Europa Nello Spechio Della Prima Emigrazione Russa, Roma, 28 Ottobre-1 Novembre 2001, „Slavia Orientalis” 2002, nr 1, s. 165-167 (we współautorstwie z Lucjanem Suchankiem). 
 • Sympozjum emigrantologiczne, „Alma Mater” 2002, nr  44.  
 • Международная научная конференция Картина мира и человека в литературе и мысли русской эмиграции, Kraków, Uniwersytet Jagielloński 25-27 lipca 2002, „Slavia Orientalis” 2002, nr 4, s. 640-642.
 • Rosyjscy Goście, rosyjskie książki w Krakowie, „Alma Mater” 2008, nr 102, s. 85-86.  

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 • 1990-1995 – uczestnik w grancie uczelnianym (kierownik - prof. dr hab. L. Suchanek) - „Rosyjska literatura emigracyjna i drugiego obiegu”.
 • 2008-2009 - kierownik grantu promotorskiego „Choroba psychiczna w literaturze i kulturze rosyjskiej”, numer grantu: N103 056 31/ 3233 (wykonawca: dr Bartłomiej Brążkiewicz) – grant zakończony i rozliczony.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 • Literatura i kultura Wieku Srebrnego w Rosji 
 • Antropologia kultury rosyjskiej 
 • Religijne inspiracje w kulturze rosyjskiej. 
 • Poezja rosyjska XIX wieku i jej konteksty kulturowe
 • Literatura, kultura i myśl emigracji rosyjskiej 
 • Rosyjskie i zachodnie koncepcje kultury
 • Obraz kultury w literaturze
 • Mentalność rosyjska

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 • Uniwersytet Londyński: 1991
 • Uniwersytet w Kolonii: 1992
 • Uniwersytet w Bochum: 1991, 1993
 • Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny, Moskwa: 1997
 • Państwowy Uniwersytet Moskiewski im. Łomonosowa: 2003, 2005

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Referaty na sympozjach zagranicznych

 • The Devil in 19th-century Russian Poetry (wygłoszony na V Kongresie Brytyjskiego Towarzystwa Komparatystycznego "Literary Representations of the Self, Leicester, lipiec 1989).
 • Types and Functions of Metaphor in Russian Poetry of Late Romanticism. (Wygłoszony na sesji Neo-Formalist Circle, Univ. of London, kwiecień 1991).
 • Поэтическая мариология Вячеслава Иванова (wygłoszony na sesji Colloque Wiatcheslav Ivanov, Geneve, 01. 06.- 05. 06. 1992).
 • Vyacheslav Ivanov's Concept of Time (wygłoszony na sympozjum: Neo-Formalist Circle Silver Jubilee Meeting, 11 -13. 09. 1995, Mansfield College, Oxford).
 • Польская душа и русская идея в творчестве Вячеслава Иванова (wygłoszony na sympozjum: Российско-польский семинар, Москва, Российский Государственный Гуманитарный Университет 11-14 listopada 1997).
 • Идеи блаженного Августина в поэтическом восприятии Вячеслава Иванова (wygłoszony na konferencji: VIII Convegno Intenazionale su Vjačeslav Ivanov - "Vjačeslav Ivanov: Poesia e Sacra Scrittura", Roma, Ponteficio Istituto Orientale - Universista di Roma "La Sapienza" - Universita degli Studi Roma Tre - Convivium Centro Studi Vjačeslav Ivanov, 28 października – l listopada 2001).
 • Gogol's Vision of Culture (wygłoszony na sympozjum: "Gogol 2002", Mansfield College, Oxford, 16-18. września 2002).
 • Концепция гуманизма в литературе и мысли русского модернизма (wygłoszony na XIII Międzynarodowym Kongresie Slawistów w Lublanie,  15-21 VIII, 2003)
 • The Motif of Insanity in Chekhov’s Works: Literary Functions and Anthropological Connotations (wygłoszony na sympozjum: "One Hundred Years of Chekhov", Mansfield College, Oxford, 13-15. września 2004).
 • Мицкевич глазами русских символистов (Д. Мережковский и В. Иванов), (wygłoszony na sympozjum: Адам Мицкевич и польский романтизм в русской культуре, Москва, МГУ, 18. 10. 2005).
 • На пути к „внутреннему человеку”. Концепция самопознания в творчестве Вячеслава Иванова, (wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej „Вячеслав Иванов: Поэт – мыслитель – ученый”, Moskwa: Библиотека-Фонд „Русское зарубежье”, Библиотека русской философии и культуры „Дом Лосева”, РАН -  16-22. grudnia 2006).   
 • Между Акрополем и Пантеоном. Античный мир в творчестве Д. Мережковского,  (wygłoszony na sympozjum: „Античность и серебряный век русской культуры. XII Лосевские чтения”, Москва, 15 -18. X. 2007).
 • Dostoevskii as Seen by D. Merezhkovskii (wygłoszony na sympozjum: “Aspects of Dostoevskii” Mansfield College, Oxford, 13-15. września 2008).
 • Tolstoy’s Urban Anthropology, (wygłoszony na sympozjum: “Tolstoy 100 Years on”,  Mansfield College, Oxford, 13-15. września 2010). 
 • Герои Достоевского в анализах Вяч. Иванова и Д. Мережковского (wygłoszony na konferencji: „XIII Лосевские чтения: Ф.М. Достоевский и культура серебряного века: традиции, трактовки, трансформации”, Москва, Культурно-просветительское общество «Лосевскиe беседы», Управление культуры ЦАО города Москвы, Библиотека истории русской философии,  и культуры «Дом А.Ф. Лосева», Античная комиссия Научного Совета  «История мировой культуры» РАН, Лосевская комиссия Научного Совета «История мировой культуры» РАН при участии Université Michel de Montaigne Bordeaux–3, Государственного литературного музея А.С.Пушкина – Музея «Мемориальная квартира Андрея Белого», Музея Серебряного века (ГЛМ) 18–20 октября 2010 г.)
 • Польские концепции русской цивилизации в начале XX века и их современное восприятие (wygłoszony na konferencji: Международная научная конференция „Россия – Польша: проблемы взаимного восприятия”. „Rosja – Polska: trudności we wzajemnym zrozumieniu”23-24 сентября 2011 года, МГУ им. М.В. Ломоносова). 
  Ностальгия по СССР как антропологический фактор в мысли Сергея Кара-Мурзы (wygłoszony na konferencji: „Ареал России в свете исторических годовщин (1709, 1812, 1941, 1991): язык – литература – история культуры”, Centrum filologicko-areálových studií, Filozofická fakulta, Masarykova Univerzita, Brno, 6-7, 03. 2012). 
 • Идея переоценки ценностей в произведениях Д. Мережковского” (wygłoszony na konferencji „Ценности в литературе и искусстве”, Ústav slavistiky - Filozofická fakulta  - Masarykova Univerzita, Brno, 6-7, 09. 2012.
 • Культура и личность в дискурсе представителей Серебряного века (wygłoszony na konferencji: Трансформация ценностей в современном мире: Запад-Восток-Россия (новые социологические и образовательные подходы (Хабаровск 22. 05. 2013,
 • Министерство образования и науки Российской Федерации, Тихооокеанский государственный университет, Хабаровское краевое отделение Российского общества социологов, Российское общество политологов). 
 • Концепция времени в творчестве Валерия Брюсова, (wygłoszony na konferencji „Брюсовские чтения” 2013, Институт Мировой Литературы РАН, Ереванский Государственный лингвистический университет им. В.Я. Брюсова, Москва 11-13 декабря 2013 г.). 
 • История и теория романа в восприятии Вячеслава Иванова, (wygłoszony na konferencji „День Вячеслава Иванова в Музее Достоевского. VI Научно-артистический вечер”, Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН и Исследовательский центр Вячеслава Иванова в Риме, Санкт- Петербург 14. 02. 2014).
 • Дух и стихия музыки в творчестве Вячеслава Иванова, (wygłoszony na konferencji:   „Музыка - Философия - Культура. «Родное и вселенское: К 150-летию Вячеслава Иванова»”, Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского, Исследовательский центр Вячеслава Иванова в Риме,  Библиотека истории русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева», Дом русского зарубежья имени А. Солженицына), Москва, 6-8 kwietnia 2016 r.). 
 • Соотношение религии и культуры в мысли Вячеслава Иванова, (wygłoszony na konferencji: „Dialettica tra contingenza storica e valore universale in Vjačeslav Ivanov, Ponteficio Istituto Orientale, Università degli Studi di Roma La Sapienza, Centro Studi Vjačeslav Ivanov a Roma) 4-6, maja 2016 r., Rzym). 
 • Образ механизмов политики в творчестве Д. С. Мережковского, (wygłoszony na konferencji:  „Д.С. Мережковский: писатель – критик – богослов”, Moskwa 8-9 grudnia 2016, Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН, Библиотека истории русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева», журнал «Соловьевские исследования» oraz na tej samej konferencji: udział w debacie „okrągłego  stołu”: „Д.С. Мережковский: история и перспективы изучения”). 
 • Русский менталитет в анализах Адама Мицкевича, (wygłoszony na konferencji:  „Мицкевич 2018”, Moskwa 19 grudnia 2018, Instytut Polski w Moskwie, Государственный музей-усадьба «Остафьево» − «Русский Парнас», Katedra Rusycystyki Uniwesytetu Warszawskiego). 
 • Природа и типология ценностей в мысли Вячеслава Иванова, (wygłoszony na konferencji:  Viacheslav Ivanov: the Enigma of  Modernism, Jerozolima, 5.-7. maja 2019, Faculty of Humanities, The Center for Literary Studies, Institute of Literatures, The Hebrew University of Jerusalem). 
 • Тайна и красота. О художественной модели времени в творчестве Александра Блока, (wygłoszony na konferencji «Пространство и время в русской литературе и философии», Москва (w trybie online) 02. 11. 2020, Институт мировой литературы имени А.М. Горького РАН «Дом А.Ф. Лосева» – научная библиотека и мемориальный музей,  Центр русского языка и культуры имени А.Ф. Лосева Института филологии, Московского педагогического государственного университета Журнал «Соловьевские исследования»). 
 • Идея и мотив религиозного опыта в творчестве Дмитрия Мережковского (wygłoszony na konferencji «Круг Мережковских»: писатели, философы, политики (к 80-летию со дня смерти Д.С. Мережковского), Moskwa (w trybie online) 9 – 10. 12. 2021,  Институт мировой литературы имени А.М. Горького РАН.
 • Вопрос о Богоматери в творчестве Д. Мережковского (wygłoszony na konferencji: XI Dies Academicus della Classe di Slavistica dell’Accademia Ambrosiana: La Madre di Dio nelle culture slave, Milano, 6-8 ottobre 2022).

Referaty na sympozjach krajowych

 • Wyznaczniki realizmu w liryce (wygłoszony na sesji „Realizm w literaturze rosyjskiej”, Uniwersytet Śląski, marzec 1983).
 • Cykl liryczny w literaturze lat czterdziestych XIX w. (wygłoszony na sesji „Małe formy literackie w literaturze rosyjskiej”, Uniwersytet Śląski, kwiecień 1984).
 • Poezja Mikołaja Szczerbiny wobec tradycji antycznej (wygłoszony na sesji „Antyk w literaturach słowiańskich”, Kraków PAN, listopad 1986).
 • Mitologia poetycka Wiaczesława Iwanowa (wygłoszony na sesji „Literatura rosyjska i jej kulturowe konteksty”, Kraków PAN, wrzesień 1987). 
 • Rzym w poezji rosyjskiej XIX wieku (wygłoszony na sesji „Kultura Zachodu i Wschodu w literaturze rosyjskiej”, WSP w Opolu, październik 1987).
 • Twórczość Wiaczesława Iwanowa wobec kultury Zachodu (wygłoszony na sesji „Dziesięć wieków związków Wschodniej Słowiańszczyzny z kulturą Zachodu”, UMCS Lublin, listopad 1988).
 • Osip Mandel'shtam's Image of the West (wygłoszony na sesji "The West in the Eyes of the Slavs", Kraków UJ, listopad 1989).
 • Napoleon w poezji rosyjskiej XIX wieku (wygłoszony na sesji „Wschodnia Słowiańszczyzna i słowiańskie Bałkany wobec kultury Zachodu”, Bydgoszcz, wrzesień 1991).
 • Motyw Chrystusa w twórczości Aleksandra Błoka (wygłoszony na sesji „Nurt metafizyczny   w poezji narodów wschodniosłowiańskich”, Bydgoszcz, 7-9 września 1994).
 • Koncepcja religii w twórczości Wiaczesława Iwanowa (wygłoszony na sesji „Słowianie Wschodni. Duchowość - Kultura – Język”, Kraków 18-19 kwietnia 1997).
 • Pisarz jako dysydent. Włodzimierza Wojnowicza zmagania z władzą (wygłoszony na konferencji „Literatura diaspory Rosjan, Ukraińców, Białorusinów”, 19-20 czerwca 1997 r., Lublin, KUL).
 • Поэзия как богословие. Концепция религиозного опыта в творчестве младших символистов в России (wygłoszony na XII Międzynarodowym Kongresie Slawistów w Krakowie, 28. 08. 1998).
 • Humanizm i inteligencja w ocenie Wiaczesława Iwanowa (wygłoszony na konferencji „Polsko-rosyjskie seminarium. Inteligencja. Tradycja i nowe czasy”, 27-29 października 1999, Kraków, UJ).
 • Mit o Edypie w interpretacji Wiaczesława Iwanowa (wygłoszony na III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich”, 18-19 listopada 1999, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski).
 • Rosyjskie poszukiwania nowej świadomości religijnej na przełomie XIX i XX wieku (wygłoszony na posiedzeniu Komisji Kultury Słowian PAU w Krakowie, 01. 06. 2001).
 • Między mimesis, maską a ikoną. Sztuka portretu Mikołaja Gogola (wygłoszony na konferencji „Portret - akt - martwa natura w życiu codziennym, w kulturze/języku i w sztuce/literaturze”, Warszawa, Instytut Slawistyki PAN, 18-20. X. 2001).
 • Россия, Европа и большевизм, глазами авторов книги Царство Антихриста (wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej „Obraz świata i człowieka w literaturze i myśli emigracji rosyjskiej”, 25-27 lipca 2002, Kraków, Uniwersytet Jagielloński).
 • Jana Pawła II hermeneutyczne myślenie o kulturze (wygłoszony na konferencji naukowej „Hermeneutyka nauczania Jana Pawła II”, Instytut Teologiczny im. św. Jana Kantego, Bielsko-Biała, 16. XI. 2005). 
 • Chrystologia Dymitra Mereżkowskiego (wygłoszony na VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich”, 24-26 listopada 2005, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski).
 • Kategoria pamięci w nauczaniu Jana Pawła II, (wygłoszony na II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Dziedzictwo chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu. Między pamięcią a oczekiwaniem”, 4-6 maja 2006, Częstochowa, Instytut Filologii Obcych Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, Instytut Teologiczny w Częstochowie).
 • Osoba i myśl św. Augustyna w twórczości Dymitra Mereżkowskiego (wygłoszony na Konferencji Naukowej „Tradycja chrześcijańska Wschodu i Zachodu w kulturze Słowian” Bydgoszcz, Filharmonia Pomorska 12-13. IX. 2006).
 • Dymitr Mereżkowski w kręgu idei historiozoficznych Joachima z Fiore, Hegla i Towiańskiego,  (wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Literatury wschodniosłowiańskie w kręgu europejskich idei estetyczno-filozoficznych”, Uniwersytet Opolski, 26-27. IX. 2006).
 • Okres życia utajonego Jezusa w interpretacji Dymitra Mereżkowskiego (wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze”, Kraków, UJ, 25-26 maja 2007).
 • Motyw ziemi w hagiograficznych utworach Dymitra Mereżkowskiego (wygłoszony na Konferencji Naukowej „Ziemia w literaturach i myśli filozoficzno-religijnej Słowian”), Opole, Uniwersytet Opolski, 24-25 września 2007). 
 • O demonologicznych ujęciach w twórczości Dymitra Mereżkowskiego (wygłoszony na Konferencji Naukowej „Światło i ciemność. Ezoteryzm w kulturze rosyjskiej na przełomie XIX i XX stulecia”, Gdańsk, Uniwersytet Gdański, 23-24 października 2008). 
 • Время человека и вечность культуры. К вопросу о Гоголевской концепции истории (wygłoszony na konferencji „Czas Gogola – 200 lat temu i dziś. W dwusetną rocznice urodzin pisarza”, 20–22 kwietnia 2009, Uniwersytet Jagielloński, IFWsch).
 • Myśl kulturologiczna Władimira Weidlego (wygłoszony na Konferencji Naukowej „Słowianie Wschodni na emigracji: literatura – kultura - język”), Opole, Uniwersytet Opolski, 22-23 września 2009).
 • Kategoria symbolu w myśli Wiaczesława Iwanowa (wygłoszony na Konferencji Naukowej „Symbol w kulturze rosyjskiej”, Kraków Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignacjanum”, 13-14 maja 2010). 
 • Komunikacja międzykulturowa w ujęciu Dymitra Mierieżkowskiego (wygłoszony na Konferencji Naukowej „Idea i komunikacja w języku i kulturze rosyjskiej”, Kraków: UJ, Instytut Rosji i Europy Wschodniej – Katedra Rosjoznawstwa, 21-21 maja 2010).
 • Word, Image and Human Values as Reflected by Russian Orthodox Icons and Western Religious Paintings (wygłoszony na międzynarodowej konferencji „Human Values in Intercultural Space”, 1-2 czerwca 2012, zorganizowanej w Krakowie przez WSMiP UJ i Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ” w ramach projektu „Jagiellońskie Studia Kulturowe”).
 • Wątki antropologiczne w traktacie Politika Juraja Križanića (wygłoszony na konferencji „Kultura, literatura, oraz myśl filozoficzna Słowian wschodnich i południowych w powiązaniach i wzajemnych oddziaływaniach”, Bydgoszcz, Filharmonia Pomorska, Komitet Słowianoznawstwa PAN, 13-14. IX. 2012).
 • Poetyka zapachów w świecie przedstawionym D. Mierieżkowskiego (wygłoszony na konferencji „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Zmysły”, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski. Instytut Filologii Słowiańskiej, 16-18. 05. 2013). 
 • Метафизика личности и социальное воспитание ребенка в мысли Василия Зеньковского, (wygłoszony na konferencji: „Rosyjskie dzieciństwo. Русское детство. The Russian Childhood”, Kraków - Przegorzały, UJ, Zakłada Antropologii Kultury Rosyjskiej. Instytut Rosji i Europy Wschodniej, 25-26. 10. 2013).  
 • Dymitra Miereżkowskiego wizja relacji między chrześcijaństwem i kulturą (wygłoszony na konferencji: Sacrum świata wschodniego i zachodniego w kulturze Słowiańszczyzny, 18 - 20 IX 2014, Bydgoszcz, Filharmonia Pomorska, Komitet Słowianoznawstwa PAN).
 • Кризис культуры в мысли представителей первой волны русской эмиграции, (wygłoszony na konferencji „Słowianie na emigracji: literatura - kultura – język”, Opole, Uniwersytet Opolski. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, 22-23. 09. 2014.).
 • Rosyjskie społeczeństwo na początku XXI wieku. Przemiany postaw i systemów wartości (wygłoszony na konferencji: „Odsłony polityki: III Ogólnopolski Kongres Politologii, Kraków 22-24 września 2015, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych).  
 • Дмитрия Мережковского антропология смерти (wygłoszony na konferencji „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Tanatos”, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski. Instytut Filologii Słowiańskiej, 11-12. 05. 2017). 
 • Pamięć kulturowa i tożsamość pokoleniowa młodej emigracji w refleksji Władimira Warszawskiego (wygłoszony na konferencji „Emigracja rosyjska, ukraińska i białoruska XX i XXI wieku. Kulturowe zbliżenia i miejsca wspólne, oddziaływanie i odrzucenie”, Lublin, KUL. Instytut Filologii Słowiańskiej, 25-26. 05. 2017). 
 • Rosyjski obyczaj, mentalność i mechanizmy władzy w obserwacjach hr. Josepha de Maistre’a, (wygłoszony na konferencji: „Słowiańszczyzna wschodnia a europejskie tradycje kulturowe. Pamięci prof. dra hab. Ryszarda Łużnego w dwudziestą rocznicę śmierci”, Kraków, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ - Komisja Wschodnioeuropejska PAU - Komisja Słowianoznawstwa Oddziału PAN w Krakowie, 8-9. 03. 2018).
 • Adama Mickiewicza antropologia kultury rosyjskiej, (wygłoszony na konferencji: Adam Mickiewicz i Rosjanie, Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, Oddział Gdański Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, Warszawa, 24-25 maja 2018). 
 • Между мгновением и вечностью. Временные аспекты картины мира в творчестве Дмитрия Мережковского (wygłoszony na konferencji: „Czas w kulturze rosyjskiej. Время в русской культуре” 20-21. 09. 2018, Kraków, WSMiP UJ, IRiEW).
 • Między pamięcią kulturową i paktem autobiograficznym. Autobiografia filozoficzna Mikołaja Bierdiajewa (wygłoszony na konferencji „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Pamięć”, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski. Instytut Filologii Słowiańskiej, 16-17 maja 2019). 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 • Uniwersytet w Bazylei - 1990
 • Państwowy Uniwersytet Moskiewski im. M. Łomonosowa – 2003, 2005
 • Biblioteka Rosyjskiej Kultury i Filozofii – „Dom Łosiewa”, Moskwa - 2005  
 • Instytut Franciszkański w Krakowie - 2006 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prelekcje dla kół naukowych i organizacji studenckich

 • Koło Naukowe Studentów Rosjoznawstwa UJ, Kraków 2002.
 • Koło Naukowe Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ, Kraków 2002.
 • Jagiellońska Kuźnia Dyplomatów, UJ, Kraków 2007.
 • Studenckie Biuro Inicjatyw Międzynarodowych, Kraków 2007. 
 • Koło Naukowe Studentów Studiów Eurazjatyckich UJ, Kraków 2018.

Organizacja wystaw

 • Organizacja wystawy najnowszych książek rosyjskich podarowanych Instytutowi Rosji i Europy Wschodniej UJ przez Bibliotekę-fond „Russkoje Zarubieżje” i wydawnictwo „Russkij Put’”, Kraków, Biblioteka Jagiellońska, 5.-31. III. 2008.

Inne

 • Organizacja prezentacji Instytutu Rosji i Europy Wschodniej UJ (Дом Русского Зарубежья, 29. 05. 2008).