Przejdź do głównej treści

Pracownicy

Prof. dr hab. Katarzyna Duda

Prof. dr hab. Katarzyna Duda

Kariera

 • Obrona pracy magisterskiej – 13.06.1990 (Instytut Folologii Wschodniosłowiańskiej, Wydział Filologiczny UJ); 

 • Studia doktoranckie – 1990-1995 (Instytut Polonistyki, Wydział Filologiczny UJ; 

 • publiczna obrona pracy doktorskiej – 07.06.1995; 

 • habilitacja – 11.11.2001 (Instytut Rosji i Europy Wschodniej, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ; 

 • profesura 05.12.2011

  Pełnione funkcje: 

 • Członek Rady ds. Dostępności i Zrównoważonego Rozwoju; 

 • Koordynator strategii rozwoju dyscypliny „Literaturoznawstwo”;

 • Członek Komitetów Naukowych czasopism:
  „Tarnowskie Zeszyty Naukowe”; 
  „Emigrantologia Słowian”;
  „Irydion”

  Przynależność do Towarzystw Naukowych: 

 • Komisja Kultury Słowian PAU: 

 • Komisja Emigrantologii Międzynarodowego Komitetu Slawistów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Monografie

 • Antyutopia w literaturze rosyjskiej XX wieku, Wydawnictwo Platan, Kraków 1995, ss.212

 • Wiara i naród. Twórczość Władimira Maksimowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, ss.296

 • Andriej Amalrik – rosyjski dysydent, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, ss. 340  

 • Szkice o prozie rosyjskiej XXI wieku (Ulicka, Szyszkin, Pielewin, Minajew, Siemczyn, Kuricyn, Starobiiniec…), Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2017, ss.268

  Monografie (współautorstwo):

 • Prawda historii i ideał życia w Chrystusie. Proza Władimira Maksimowa, [w:] Realiści i postmoderniści. Sylwetki współczesnych rosyjskich pisarzy emigracyjnych, pod red. L. Suchanka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1997, s. 9-72.

 • Wizja Rosji postkomunistycznej. Publicystyka Władimira Maksimowa, [w:] Wizja człowieka i świata w myśli rosyjskiej, pod red. L. Suchanka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998, s. 125-143

 • Rosjoznawstwo. Wprowadzenie do studiów nad Rosją. Podręcznik akademicki, pod red. L. Suchanka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004;
  Części mojego autorstwa

  -Kultura radziecka i postradziecka, s. 203-220;
  -Literatura rosyjska XX wieku, s. 277-292
  -Film rosyjski, s. 333-338

Artykuły naukowe

 • Antyutopia Eugeniusza Zamiatina – proroctwo dokonane?, „Slavia Orientalis” 1992, Nr 1, s. 9-15.

 • „Morze młodości” Andrieja Płatonowa – utopia czy antyutopia?, „Slavia Orientalis” 1994, Nr 2, s. 239-247.

 • Czas choroby, czas rekonwalescencji. „Kwarantanna” Władimira Maksimowa, [w:] Studia Rossica V, pod red. W. Skrundy, Warszawa 1997, s. 68-76.

 • Historia narodów – historią jednostki. „Spojrzenie w otchłań” Władimira Maksimowa, [w:] Słowianie Wschodni. Duchowość, kultura, język, pod red. A. Bolek, D. Piwowarskiej, A. Raźny, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków 1998, s. 107-112.

 • Jewgienij Zamiatin. „Gość z Afryki” albo internacjonalizm biologiczny, [w:] Dramat rosyjski. Klasyka i współczesność, pod red. H. Mazurek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000, s. 111-118.

 • Obraz inteligenta w publicystyce Władimira Maksimowa, [w:] Inteligencja. Tradycja i nowe czasy, pod red. H. Kowalskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, s. 299-307.

 • Władimir Maksimow. „Saga o nosorożcach” – portret inteligencji europejskiej, [w:] Literatura emigracyjna Rosjan, Ukraińców i Białorusinów, pod red. A. Woźniak, L. Puszaka, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2001, s. 99-106.

 • Jednostka a system. „Notatki dysydenta” Andrieja Amalrika, [w:] Duchowość i sacrum w literaturze emigracyjnej Słowian Wschodnich, pod red. A. Woźniak, M. Kaweckiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2002, s. 185-193.

 • Трагические портреты гомо советикус в пьесах Владимира Максимова, «Литературная учёба» 2002, Nr 6, s. 196-203.

 • Na skrzyżowaniu dwóch totalitaryzmów (obraz wojny w literaturze rosyjskiej), «Polonia Sacra» 2003, Nr 12, s. 5-28.

 • Wiara jako przywrócenie funkcji dialogu, [w:] Kultura tworzona w dialogu cywilizacji    Europy, pod red. L. Rożek, Sz. Jabłońskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Częstochowa 2003, s. 135-140.

 • Драматические проблемы в драматургических произведениях Владимира Максимова, [w:] Obrazi świata i człowieka w literaturze i myśli emigracji rosyjskiej, pod red. A. Dudka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003, s. 313-323.

 • Нерешенные вопросы в драматургии Владимира Максимова, «Перекрестки эпох» 2003, Nr 4, s. 84-96.

 • Między realizmem a postmodernizmem. Wiktor Pielewin – «Generation P», «Slavia Orientalis» 2004, Nr 3, s. 207-217.

 • Teoria konfliktów albo Rosja «demokratyczna». «Pan Heksogen» Aleksandra Prochanowa, [w:] Humanistyka slawistyczna dziś. Nowe spojrzenia i stanowiska, pod red. L. Suchanka, Kraków 2005, s. 29-42.

 • Andriej Amalrik. Inteligencja i dysydenci rosyjscy (Andrieja Amalrika droga do wolności), [w:] Prace Komisji Kultury Słowian PAU, t.V, Inteligencja u Słowian,pod red. L. Suchanka, Kraków 2005, s. 77-98.

 • Topos raju-piekła w XX-wiecznej literaturze antyutopijnej, [w:] Dziedzictwo religijne w literackiej kulturze Europy XIX i XX wieku, pod red. L. Rożek, Akademia Jana Długosza, Częstochowa 2005, s. 51-61.

 • Profesor Doktor Habilitowany Lucjan Suchanek. Zarys biografii naukowej. Spis publikacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007 (opracowanie we wspólautorstwie z A. Malską-Lustig).

 • Profesor Doktor Habilitowany Lucjan Suchanek. Uczony. Organizator. Pedagog, [w:] Profesor Doktor Habilitowany Lucjan Suchanek. Zarys biografii naukowej. Spis publikacji. Opracowanie: K. Duda, A. Malska-Lustig, wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,  Kraków 2007, s. 5-15.

 • Dysydenci i literatura (Andrieja Amalrika walka z ideologią), [w:] Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lucjanowi Suchankowi, t.1, pod red. L. Liburskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,  Kraków 2007, s. 131-142.

 • Żydzi i religia w okresie bolszewickim. «Dwieście lat razem» Aleksandra Sołżenicyna, [w:] Prace Komisji Kultury Słowian PAU. Tom VI, Słowianie i ich konfesje, pod red. L. Suchanka, Kraków 2007, s. 155-167.

 • Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lucjanowi Suchankowi, t.II, pod red. K. Dudy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

 • Słowo wstępne, [w:] Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lucjanowi Suchankowi, t.II, pod red. K. Dudy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,  Kraków 2008, s. 7-9.

 • «Nowi Rosjanie» i statystyczny obywatel. Współczesna Rosja w literaturze popularnej (O. Robski i W. Tokariewa), [w:] Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lucjanowi Suchankowi, t.II, pod red. K. Dudy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 201-211.

 • Socrealistyczna propaganda i postkomunistyczna pustka aksjologiczna (Władimir Wojnowicz: „Spiżowa miłość Agłai”), „Slavia Orientalis” 2008, Nr 1, s. 84-95.

 • Współczesna literatura rosyjska wobec historii (nowy realizm Ludmiły Ulickiej), [w:] Prace Kultury Komisji Słowian PAU, Kultura i polityka, t. VII, pod red. L. Suchanka, Kraków 2008, s. 45-62.

 • Andriej Amalrik. Historia oczyma dysydenta, [w:] Wokół problemów historii. Studia o kulturze i literaturach wschodniosłowiańskich, pod red. A. Woźniak, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2008, s. 223-231.

 • Rodzina w okowach totalitaryzmu, [w:] Ku antropologii rodziny, pod red. L. Rożek, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa 2009, s. 39-49.

 • Andriej Amalrik – rosyjski emigrant-dysydent, [w:] Od banity do nomady, pod red. J. Czaplińskiej, S. Giergiel, Uniwersytet Opolski, Opole 2010, s. 241-246.

 • Konserwatyzm w ujęciu Władimira Maksimowa, [w:] Idee konserwatywne w Rosji, pod red. A. Raźny, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 182-92.

 • Miłość w czasach zagłady (Ludmiła Ulicka – „Przypadek Doktora Kukockiego”), [w:] Wartości etyczne w czasach upadku duchowości, pod red. L. Rożek, Wydawnictwo Akademii Jana Długosza, Częstochowa 2011, s. 57-69.

 • Zakłócenie funkcji dialogu w rosyjskim dramacie absurdu doby radzieckiej, [w:] Idee i komunikacja w języku i kulturze rosyjskiej, pod red. A. Dudka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 352-364.

 • Dwie odsłony jednego utworu. „Nos” Mikołaja Gogola i Andrieja Amalrika, [w:] Двести лет Гоголя. Сборник научных трудов, pod red. W. Szczukina, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 337-347.

 • Syndrom Czeczenii jako element polityki po upadku ZSRR. Reminiscencje literackie, [w:] Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata, t. 2, pod red. A. Jach, Wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2011, s. 25-43.

 • „Inny” łagier („Zona. Notatki nadzorcy”) Siergieja Dowłatowa, [w:] Na pograniczu nauk i kultur. Tom poświęcony Profesorowi Bronisławowi Kodzisowi, pod red. M. Giej i T. Wielga, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011, s. 75-83. 

 • Młodzież radziecka -  młodzież rosyjska (impresje literackie i filmowe), [w:] Prace Komisji Kultury Słowian PAU, t. VIII Obraz człowieka w kulturach Słowian, pod red. L. Suchanka, Kraków 2012, s. 245-256 

 • Zinowij Zinik (Rosjanin na emigracji), [w:] Kultura literacka emigracji rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej XX wieku. Konteksty – estetyka – recepcja, pod red. A. Woźniak, Wyd. KUL, Lublin 2013, s. 341-353 

 • Вневременные ценности в творчестве Юрия Друхникова, [w:] Prace Komisji Kultury Słowian PAU, t. IX Jurij Drużnikow i emigracja rosyjska, pod red. L. Suchanka, Kraków 2013, s. 25-31.

 • Эмигрант и история (Владимир Максимов – «Ковчег для незваных»), [w:] Prace Komisji Kultury Słowian PAU, t. IX Jurij Drużnikow i emigracja rosyjska, pod red. L. Suchanka, Kraków 2013, s. 71-81.

 • Artystyczne relacje polsko-rosyjskie (na podstawie dramatu Kolady „Merlin Mongoł” i jego adaptacji teatralnej autorstwa Cywińskiej), „Slavia Orientalis” 2013, Nr 4, s. 599-61.

 • Antropologia dnia powszedniego (powieści kryminalne Tatiany Polakowej i Wiktorii Płatowej), [w:] W kręgu problemów antropologii literatury. W stronę antropologii niezwykłości, pod red. W. Supy, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013, s. 75-89

 • „Tożsamość” (pseudo)naukowców w państwie totalitarnym (na przykładzie wybranych tekstów literackich), [w:] Tożsamość, indywidualizm, wspólnotowość w kulturze rosyjskiej, pod red. A. Raźny, Wyd. UJ, Kraków 2014, s. 213-28

 • Kontestacja i kontestatorzy w wytworach kultury (post)radzieckiej, [w:] Literatury słowiańskie w kręgu tradycji kulturowych, pod red. J. Greń-Kuleszy, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, s. 101-109.

 • Narody Kraju Rad. Współistnienie i zatomizowanie kultur (twórczość Ludmiły Ulickiej), „Politeja” 2014, Nr 1 (31), s. 133-15

 • „… w oczach Uli odbijała się prawda”. Świat wartości uniwersalnych w opowiadaniach o dzieciach Andrzeja Płatonowa, [w:] Rosyjskie dzieciństwo. Русское детство, pod red. K. Dudy i A. Dudka, Wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2015, s. 347-359.

 • Miłość – wolność i zniewolenie (na przykładzie wybranych utworów beletrystycznych literatury rosyjskiej XX i XXI wieku), [w:] „Я выбираю свободу»… Problem wolności w literaturze i kulturze rosyjskiej. Księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Krystynie Pietrzyckiej-Bohosiewicz, pod red. K. Syski, U. Trojanowskiej, A. Wawrzyńczaka, Biblioteka Przeglądu Rusycystycznego, Nr 14, pod red. P. Fasta, Katowice 2015, s. 21-39

 • Nowy Rosjanin w przestrzeni miasta-metropolii (na przykładzie współczesnej literatury rosyjskiej), „Politeja” 2015, Nr 9 (39), s. 329-345 

 • Rosyjska pieśń autorska epoki „odwilży” i „zastoju” („czwarty” bard – Jurij Wizbor), [w:] Meandry słowiańskiej kultury. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Tadeuszowi Bogdanowiczowi, pod red. L. Kality, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, s. 97-107

 • Nauczyciel – Mistrz, czyli „strategia przebudzenia” z totalitarnego snu („Zielony namiot” Ludmiły Ulickiej), „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” 2016, Nr 26, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, s. 209-220  

 • Michaił Szyszkin – rosyjski emigrant w Szwajcarii,„Irydion” Literatura – Teatr – Kultura, 2017, t. III, Nr 1, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, s. 115-129  

 • Niewolnicy wolności (Swietłana Aleksijewicz „Czasy secondhand. Koniec czerwonego człowieka”), [w:] Rewolucja rosyjska. Spuścizna. „Implementacje strategii” zmiany, pod red. A. Jach, Wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2017, s. 87-99

 • Bunt jako pokonywanie bariery strachu w państwie zniewolonym (na przykładzie wybranych utworów literatury rosyjskiej XX i XXI wieku), [w:] Anatomia strachu. Strach, lęk i ich oblicza we współczesnej kulturze, pod red. B. Bodzioch-Bryły i L. Dorak-Wojakowskiej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2017, s. 253-271

 • (A)heroizm życia codziennego (na przykładzie wybranych utworów współczesnej literatury rosyjskiej), „Kultura Słowian”. Rocznik Kultury Słowian PAU, Kraków 2018, t. XIV Heroizm i martyrologia w kulturze Słowian , s. 285-305 

 • Mitologia radziecka (beletrystyka i reportaż rosyjski XX i XXI wieku) , „Politeja” 2018, nr 4 (55), s. 225-249

 • Przestrzeń fizyczna i bariery mentalne w doświadczeniu emigrantów rosyjskich („Grzybowstąpienie” Zinowija Zinika), „Politeja” 2019, nr 1(58), Granice rzeczywiste i wyobrażone, pod red. A. Porębskiego, M. Stefanowicz, s. 377-378 

 • „…bene velle ad invicem et velle bona…”. Przyjaźń na kartach współczesnej literatury rosyjskiej, [w:] Antropologiczne aspekty literatury [Antrophological Aspect of Literature], pod red. W. Biegluk-Leś, Wyd. Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2019, s. 45-67

 • Algorytm cyberwojny w kulturze masowej zglobalizowanego świata współczesnej antyutopii rosyjskiej (S.N.U.F.F. Wiktora Pielewina), „Kultura Słowian”. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, T. XV Słowianie wczoraj i dziś, Kraków 2019, pod red. H. Kowalskiej-Stus, s. 221-241

 • Stacja docelowa – Ameryka. Emigracja z byłego ZSRR – wybór czy przymus?, [w:] Europa Wschodnia w dyskursie naukowym, pod red. K. Drozd, J. Gracli, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2019, s. 99-115

 • Trauma pokoleniowa w autobiograficznych wspomnieniach „późnego wnuka” komunizmu – Pawła Sanjewa (mikropowieść „Pochowajcie mnie pod podłogą”), „Politeja” 2020, nr 2(65). Oblicza postpamięci 3, s. 99-110

 • Tutaj kobieta żyje ze wszystkich sił i nie poddaje się aż do ostatniej chwili”. Los kobiety rosyjskiej w czasach (post)totalitaryzmu, [w:]  Kobiety w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie interdyscyplinarnej, pod red. M. Orczykowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020, s. 317-330

Hasła

 • Antyutopia, [w:] Leksykon rosyjsko-polsko-angielski Идеи в России. Idee w Rosji. Ideas in Russia, pod red. A. de Lazari, tom 4, Ibidem, Łódź 2001, s. 4-12.
 • Emigracja, [w:] Идеи в России, Ideas in Russia, Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-
  polsko-angielski, t.8, pod red. J. Dobieszewskiego, Ibidem, Łódź 2014, s. 580-584.
 • Maksimow Włodzimierz, [w:] Идеи в России. Ideas in Russia. Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko polsko angielski, pod red. J. Dobieszewskiego, Ibidem, Łódź  s. 228-232.

Eseje

 • Anna Achmatowa (z literackich wspomnień), „Przemiany” (Kielce) 1990, Nr 19, s. 5.
 • Zaproszenie do Moskwy roku 2042, „Echo Dnia” (Kielce) 1993, Nr 8, s.6.
 • Znaleziony pamiętnik Isaaka Babla, „Echo dnia” (Kielce) 1993, Nr 9, s. 2-3.

Recenzje w czasopismach naukowych

 • A. Drawicz, Mistrz i diabeł. O Michale Bułhakowie, [„Ruch Literacki” 1991, Nr 3, s. 271-272].
 • В. Чаликова, Утопия рождается из утопии. Эссе разных лет, London 1992, [„Slavia Orientalis” 1993, Nr 1, s. 137-138].
 • W. Kajtoch, Bracia Strugaccy (Zarys twórczości), Kraków 1993, [„Slavia Orientalis” 1993, Nr 3, s. 472-473].
 • Antologia wolnej literatury rosyjskiej, pod red. A. Drawicza, Warszawa 1992, [„Slavia Orientalis” 1993, Nr 3, s. 473-474].
 • М. Голубков, После раскола, Москва 2001, [„Slavia Orientalis” 2002, Nr 3, s. 495-497].
 • E. Możejko, Realizm socjalistyczny. Teoria. Rozwój. Upadek, Kraków 2001, [„Slavia Orientalis” 2002, Nr 4, s. 611-613].
 • Б. Кодзис, Литературные центры русского зарубежья. 1918-1939. Писатели. Творческие объединения. Периодика. Книгопечатание. Munchen 2002, [„Slavia Orientalis” 2003, Nr 2, s. 277-279].
 • Emigracja rosyjska. Losy i idee, pod red. R. Backera, Z. Karpusa, Łódź 2002, [„Slavia Orientalis” 2003, Nr 2, s. 289-292].
  Emigracja i tamizdat. Szkice o współczesnej prozie rosyjskiej, pod red. L. Suchanka, Kraków 1993, [„Ruch Literacki” 1993, Nr 6, s. 849-850].
 • A. Gildner, Proza Jewgienija Zamiatina, Kraków 1993, [„Slavia Orientalis” 1994, Nr 3, s. 429-430].
 • Национализм в Центральной и Восточной Европе. Материалы международной конференции, Łódź 1992, [„Slavia Orientalis” 1994, Nr 1, s. 118-119].
 • Emigracja i tamizdat. Szkice o współczesnej prozie rosyjskiej, pod red. L. Suchanka, Kraków 1993, [„Przegląd Humanistyczny” 1995, Nr 4, s. 145-147].
 • L. Suchanek, Aleksander Sołżenicyn. Pisarz i publicysta, Kraków 1994, [„Ruch Literacki” 1995, Nr 3, s. 420-421].
 • L.H. Scatton, Mikhail Zoshchenko. Evolution of a writer, Cambridge 1993, [„Slavia Orientalis” 1996, Nr 2, s. 318-319].
 • A. Wołodźko, Pasierbowie Rosji. O prozaikach trzeciej emigracji, Warszawa 1995, [„Slavia Orientalis” 1996, Nr 3, s. 428-431].
 • Dać świadectwo prawdzie. Portrety współczesnych pisarzy rosyjskich, pod red. L. Suchanka, Kraków 1996, [„Slavia Orientalis” 1996, Nr 4, s. 533-536].
 • F. Sielicki, Pisarze rosyjscy początku XX wieku w Polsce międzywojennej, Wrocław 1996, [„Slavia Orientalis” 1997, Nr 4, s. 533-536].
 • И. Есаулов, Категория соборности в литературе, Петрозаводск 1995, [„Slavia Orientalis” 1999, Nr 2, s. 291-293].
 • L. Suchanek, Homo sovieticus. Świetlana przyszłość. Gnijący Zachód. Pisarstwo Aleksandra Zinowiewa, Kraków 1999, [„Slavia Orientalis”, Nr 2, s. 487-490].
 • K. Pietrzycka-Bohosiewicz, W poszukiwaniu autentyzmu. Twórczość prozatorska Gieorgija Władimowa, Kraków 1999, [„Slavia Orientalis” 1999, Nr 3, s. 490-492]. Roczniki Humanistyczne. Księga ku czci Profesora Ryszarda Łużnego, Lublin 1997, [„Slavia Orientalis” 1999, Nr 4, 641-644].
 • A. Morch, The Novelistic Approach to the Utopian Question, Oslo 1998, [„Slavia Orientalis” 2000, Nr 2, s. 278-281].
 • L. Suchanek, Parias i heros. Twórczość Eduarda Limonowa, Kraków 2001, [„Slavia Orientalis” 2001, Nr 3, s. 325-328].
 • Emigracja rosyjska. Losy i idee, pod red. R. Backera, Z. Karpusa, Łódź 2002, [„Slavia Orientalis” 2003, Nr 2, s. 289-292].
 • A. Malska-Lustig, Ameryka oczami emigrantów rosyjskich trzeciej fali, Kraków 2004, [„Slavia Orientalis” 2004, Nr 4, s. 590-592].
 • L. Suchanek, Anioły, biesy i prawda. Pisarstwo Jurija Drużnikowa, Kraków 2007, [„Slavia Orientalis” 2008, Nr 2, s. 307-310].
 • K. Pietrzycka-Bohosiewicz, Historia zapisana w człowieku... Wybrane problemy wolnej literatury rosyjskiej, Kraków 2008, [„Slavia Orientalis” 2009, Nr 4, s. 501-504.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obszary badawcze

 • Rosja okresu radzieckiego; 
 • Rosja współczesna; 
 • Rosja i świat w literaturze powszechnej

Szczegółowe tematy badawcze

 • Antyutopia w literaturze rosyjskiej doby radzieckiej; 
 • Totalitaryzm (ogląd literaturoznawczy i kulturoznawczy); 
 • Emigracja rosyjska; 
 • Ruch dysydencki w kulturze rosyjskiej; 
 • Rosja postkomunistyczna (nowe zjawiska w społeczeństwie, kulturze i literaturze); 
 • „Nowa antyutopia” w rosyjskich utworach literackich, w literaturze powszechnej oraz w filmie światowym; 
 • Przeszłość w teraźniejszości (współczesne kino rosyjskie)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencje międzynarodowe

 • Międzynarodowa sesja naukowa: Słowianie Wschodni. Duchowość. Kultura. Język, Kraków, 18-19 kwietnia 1997r.
 • Międzynarodowa sesja naukowa: Literatura diaspory Rosjan, Ukraińców i Białorusinów, Lublin, 7-9 czerwca 1997r.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: Inteligencja. Tradycja i nowe czasy, Kraków, 27-29 listopada 1999r.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: Dramat rosyjski. Tradycja i współczesność, Katowice, 12-14 kwietnia 1999r.
 • Międzynarodowa Konferencja naukowa: Duchowość. Sacrum. Literatura emigracyjna Słowian Wschodnich, Kazimierz Dolny n. Wisłą, 22-24 września 2001r. 
 • Międzynarodowe interdyscyplinarne sympozjum naukowe: Kultura tworzona w dialogu cywilizacji Europy, Częstochowa, 22-24 kwietnia 2002r.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: Obraz świata i człowieka w literaturze i myśli emigracji rosyjskiej, Kraków, 25-27 lipca 2002r.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: Kultura Słowian Wschodnich w perspektywie historii, Kazimierz Dolny n. Wisłą, 20-21 maja 2004r.
 • V Międzynarodowe interdyscyplinarne sympozjum naukowe: Dziedzictwo religijne w kulturze i literaturze Europy XIX i XX wieku, Częstochowa, 15-17 listopada 2004r.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze, Kraków, 25-26 maja 2007r.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: Wartości etyczne w kulturze i literaturach europejskich XIX i XX wieku, Hucisko k. Częstochowy, 26-27 września 2007r.
 • Международный круглый стол. Краков, 11 июния 2010г. 
 • I Międzynarodowe Symposium Opolensis: Od banity do nomady, Opole, 26-27 marca 2009r.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: Dwieście lat Gogola. Wczoraj i dziś, Kraków, 21-23 kwietnia 2009r.
 • «Литературно-философское наследие Юрия Дружникова и современная литература России и Европы». Международный круглый стол. Краков, 11 мая 2009г.
 • Międzynarodowa konferencja: Idea i komunikacja w języku i kulturze rosyjskiej, Kraków, 21-22 maja 2010r 
 • II Дружниковские чтения. Третья волна русской эмиграции Komisja Kultury Słowian PAU: 5 stycznia 2011 
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Świat kultury mieszczańskiej. Tradycja a ponowoczesność, Częstochowa, 15-16 listopada 2010r.  
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kultura literacka emigracji rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej XX wieku. Konteksty, estetyka, recepcja, Lublin 13-15.10.2011
 • Międzynarodowy Interdyscyplinarny Kongres Naukowy w 20. rocznicę rozpadu Związku Radzieckiego: Upadek ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata, Kraków 30 listopada – 2 grudnia 2011 
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: Tożsamość, indywidualizm, wspólnotowość w kulturze rosyjskiej, Kraków 25-26 maja 2012
 • Miedzynarodowa Konferencja Naukowa Świat człowieka w literaturze: metodologiczne aspekty badań problematyki antropologicznej, Białystok 20-22 września 2012
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dzieciństwo w Rosji. Русское детство, 21-22 listopada 2013;  
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Słowianie na emigracji: literatura-kultura-język”,Opole 22-23 września 2014;  
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Anatomia strachu. Strach, lęk i w ich oblicza we spółczesnej kulturze” , Collegium Ignatianum, 31 marca 2013
 • III Międzynarodowy Interdyscyplinarny Eurazjatycki Kongres Naukowy Rewolucja  rosyjska. Spuścizna, Kraków, 7-9 listopada 2017 
 • Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa Oblicza Postpamięci 3- Kody i Języki, 6-7 marca 2018, UJ i UW
 • Międzynarodowa Konferencja naukowa Europa Wschodnia w dyskursie naukowym, 10-11 maja 2018, Uniwersytet Warszawski (Katedra Lingwistyki Stosowanej, Zakład Białorutenistyki)
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne literatury wschodniosłowiańskie. Aspekty antropologiczne”, 17.11.2019, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kobiety w historii, kulturze, literaturze i języku”, 9-11 maja 2019, Uniwersytet Warszawski

Konferencje ogólnopolskie

 • Konferencja naukowa: Literatura rosyjska na wygnaniu. Współczesna proza rosyjska, Warszawa, 14-15 listopada 1996r.
 • Sympozjum naukowe: Idee konserwatywne w Rosji. Od staroobrzędowców do „konserwatywnej rewolucji”, Kraków, 8 grudnia 2006r.
 • Kultura pieśni w Europie Środkowej i Wschodniej, Papieska Akademia Teologiczna im. Jana Pawła II, 24 maja 2013
 • Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Granice rzeczywiste i wyobrażone, Kraków 8 grudnia 2017

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 • Wygłaszałam popularyzatorskie prelekcje o kulturze i literaturze rosyjskiej dla młodzieży szkolnej w gimnazjach i liceach w Jędrzejowie i Kielcach. Razem z dyrekcją I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie oraz Centrum Kultury w Jędrzejowie organizuję cyklicznie Dni kultury rosyjskiej (wygłaszam wykłady, razem z doktorantami przygotowałam część artystyczną, zapraszając do udziału w niej znane postaci związane z kulturą rosyjską – np. wystąpił tu z recitalem Alosza Awdiejew).