Przejdź do głównej treści

Pracownicy

Prof. dr hab. Joachim Diec

Prof. dr hab. Joachim Diec

Kariera

 • Stopnie naukowe: 
 • 1987 – magisterium, filologia rosyjska, Uniwersytet Jagielloński 
 • 1988 – magisterium i licencjat rzymski w zakresie filozofii, Papieska Akademia Teologiczna 
 • 1992 – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, Uniwersytet Jagielloński
 • 1995 – magisterium, filologia angielska, Uniwersytet Śląski 
 • 2003 - stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, Uniwersytet Jagielloński
 • 2015 - tytuł profesora nauk społecznych

  Kariera akademicka: 
 • 01.10.1993 - 30.09.1995 Asystent w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ
 • 01.10.1995 - 30.09.2001 Adiunkt w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ
 • 01.10.2001 - Adiunkt na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • 01.10.2004 - 19.02.2006 - Profesor w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego 
 • Od 20.02.2006 - profesor w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu
 • 02.07.2012 - 30.08.2020 - profesor nadzwyczajny w Katedrze Badań nad Obszarem Eurazjatyckim UJ
 • 01.09.2012 – 30.08.2020 Dyrektor Instytutu Rosji i Europy Wschodniej UJ
 • Od 01.09.2015 Kierownik Katedry Badań nad Obszarem Eurazjatyckim UJ
 • Od 01.09.2020 – profesor w Katedrze Badań nad Obszarem Eurazjatyckim UJ

  Uczestnictwo w stowarzyszeniach naukowych
 • International Political Science Association
 • Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych
 • Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych
   
 • Wypromowani magistrzy: 106
 • Wypromowani doktorzy: 4
 • Recenzje w przewodach doktorskich: 7
 • Recenzje w przewodach habilitacyjnych: 2

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Monografie

Artykuły, rozdziały w monografiach i pracach zbiorowych

 • Zagadka milczenia. Chrystus przed inkwizytorem. „Znak” 1988, nr 8, s. 93-94.
 • Rozbicie świadomości i samoświadomości. Rozanow - Cortázar - św. Augustyn. „Znak” 1991, nr 4, s. 80-82.
 • Dostojewski w pracach krytycznych Wasilija Rozanowa. „Slavia Orientalis” 1992, nr 2, s. 57-68. 
 • "Wielki Inkwizytor" a problem estetyki Dostojewskiego. „Ze¬szyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”. Prace Histo¬rycznoliterackie. Z. 84, 1993, s. 17-25.
 • Konstantin  Leontiev and His Philosophical Counterparts. „Slavia Orien¬talis”  1994, nr  4, s. 447-455.
 • Z  dziejów konserwatyzmu rosyjskiego. „Universitas” 1995, nr 1, s. 46-51.
 • Mikhail Shcherbatov's Vision of Russian Society - an Introduction to Slavophlism?, „Slavia Orientalis” 1997, nr 1, s. 23-35.
 • Z dziejów teologii rosyjskiej na wygnaniu. Zarys podstaw eklezjologii S. Bułgakowa i W. Łosskiego. „Studia Rossica V”. Warszawa 1997, s. 61-68. 
 • Key Points in the Russian Concepts of Civilization and their Links to the Western Philosophy of History. [w:] Z polskich studiów slawistycznych. Warszawa 1998, s. 225-229. (publikacja, stanowiąca podstawę wystąpienia na Międzynarodowym Kongresie Slawistów, Kraków 1998)
 • Problem identyfikacji rodzimej kultury w rosyjskich koncepcjach socjologicznych dziewiętnastego stulecia. [w:] Słowianie Wschodni. Duchowość. Kultura. Język. Kraków 1998, s. 101-106. 
 • Kształt i rola historii filozofii w ocenie Mikołaja Strachowa. „Slavia Orientalis” 1998,  nr 4, s. 573-584.
 • Koncepcja kultury Sergiusza Hessena. „Archiwum Historii Socjologii i Myśli Społecznej”. Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 1998, t. 43, s. 195 - 201. 
 • Сходства и различия в основах славянских культур в выбранных российских антизападнических теориях. „Слов'янский Збiрник” Одеса 1998, вып. V, s. 152-156.
 • Etnopsychologia Mikołaja Danilewskiego w świetle pokrewnych koncepcji psychologii    narodów [w:] Wizja człowieka i świata w myśli rosyjskiej. Pod red. Lucjana Suchanka. Kraków 1998, s. 29-43. 
 • Mieszczańska cywilizacja techniczna jako demon myśli rosyjskiej XIX wieku, [w:] Filozofia rosyjska wobec problemów modernizacyjnych. Kraków 1999, s. 13 - 20. 
 • "Lud" jako fetysz i antyteza inteligencji rosyjskiej. [w:] Inteligencja. Tradycja. Nowe czasy.  Pod red. Hanny Kowalskiej. Kraków 2001, s. 63-71. 
 • Temat zmierzchu Zachodu w rosyjskiej literaturze historiozoficznej, „Slavica Wratislaviensia” CXV. AUW No 2313. Wrocław 2001, s. 76-82. 
 • Danilewski i Spengler - wizjonerzy cywilizacji imperialnej. [w:] Cywilizacja Rosji imperialnej. Poznań 2002, s. 63-85. 
 • Идеология и идеократия в работах Н.С. Трубецкого и П.Н. Савицкого, [w:] Obraz świata i człowieka w literaturze i myśli emigracji rosyjskiej. Pod red. Andrzeja Dudka. Kraków 2003, s. 193-201.
 • “Russian socialism” – a unique phenomenon or a generic notion? [w:] Między reformą a rewolucją. Społeczna i polityczna myśl rosyjska przełomu XIX i XX wieku. Kraków 2003.
 • Konserwatyzm antyintelektualistyczny Konstantina Pobiedonoscewa, [w:] „Politeia. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr 1. Kraków 2004, s. 286-295.
 • ”Koniec cywilizacji” Choż-Achmeda Nuchajewa – czeczeńska wizja cywilizacyjnych problemów współczesności. [w:] Humanistyka slawistyczna dziś. Nowe spojrzenie i stanowiska. Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2005, s. 85-93.
 • Globalizacja w pismach Choż-Achmeda Nuchajewa. [w:] Kaukaz w dobie globalizacji. Pod red. Andrzeja Furiera. Instytut Wschodni UAM. Poznań 2005, s. 151-160.
 • Das oberschlesische Ballungsgebiet als Feld des Zivilisationswandels, [w:] Arbeitskreis Ruhrgebiet - Oberschlesien: Ruhrgebiet - Oberschlesien. Eine Tagung im Rahmen der kulturellen Präsentation des Landes Nordrhein-Westfalen  in der Wojewodschaft Schlesien 2004. Klartext Verlag, Essen 2006, s. 115-135.
 • Naród rosyjski w poczuciu zagrożenia. [w:] Czeczenia – Rosja. Mity i rzeczywistość. Redakcja Jan Brodowski, Mieczysław Smoleń. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 85-94.
 • Polityczno-kulturowa tożsamość Rosjan – obywateli Federacji. [w:] Wzory wielokulturowości we współczesnym świecie. Pod red. Karoliny Golemo, Tadeusza Palecznego, Elżbiety Wiącek. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 2006, s. 79-92.
 • Krytyka socjalizmu i tradycjonalistyczny opozycjonizm Igora Szafarewicza. [w:] Kultura rosyjska w ojczyźnie i w diasporze. Wydawnictwo UJ, Kraków 2007, s. 369-376.
 • Wyzwanie zagłady a szansa odrodzenia. Casus kaukaski, [w:] Pamięć – Odpowiedzialność, pod red. Lucjana Suchanka. „Publikacje Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu” nr 1, Oświęcim 2007, s. 63-68.
 • Sytuacja islamu na terenie Federacji Rosyjskiej, [w:] Prace Komisji Kultury Słowian, tom VI: Słowianie i ich konfesje, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2007, s. 169-186.
 • The Demographic Factor In Russia’s Eastern Territories. „Państwo i Społeczeństwo”, rok VIII, 2008, nr 1, s. 225-230.
 • Modernizacja polityki podatkowej Federacji Rosyjskiej, [w:] Modernizacja polityczna w teorii i praktyce. Pod red. Marka Barańskiego, Katowice 2008, s. 406-423.
 • Polityczny pragmatyzm wobec prawdy. „Publikacje Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu”, nr 2, Prawda w polityce, Oświęcim 2008, s. 17-25.
 • Polityczne aspekty terroryzmu czeczeńskiego w Rosji. „Publikacje Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu”, nr 4, Oświęcim 2008, s. 47-54.
 • В.В.Розанов как политический мыслитель. (w:) Наследие В.В.Розанова и современность. Российская Политическая Энциклопедия. Москва.2009,               s. 369-375.
 • Корни российского государственного консерватизма, [w:] Изменения в политике и политика изменений: стратегии, институты, акторы. V Всероссийский конгрессa политологов. Тезисы докладов. Москва 2009,  s. 129-130.
 • Хождение по мукам демократии. „Посев. Общественно-политический журнал”, 2009, nr 6 (1581), s. 7-9.
 • Doktryna a praktyka polityczna we współczesnej Rosji wobec wyzwania globalizacji. [w:] Państwa – regiony – świat w kształtującej się rzeczywistości globalnej. Pod red. Katarzyny Kamińskiej, Sylwii Mrozowskiej, Grzegorza Piwnickiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 116-126.
 • Polonofobia jako strukturalny składnik rosyjskich doktryn imperialnych. „Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU”, Polska Akademia Umiejętności, 2009, t. XVII,  s. 29-44.
 • Stabilizacja w ramach paradygmatu wielocywilizacyjnego? [w:] Czynniki stabilizacji i destabilizacji w stosunkach międzynarodowych na początku XXI wieku. Pod red. Ireny Stawowy-Kawki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 57-62.
 • Główne nurty nacjonalizmu rosyjskiego, [w:] Różne oblicza nacjonalizmów, pod red. Bogumiła Grotta, Wydawnictwo NOMOS, Kraków 2010, s. 349-377.
 • The Perspectives of EU-Russia Strategic Partnership in the Situation of Conceptual Divergence. [w:] Międzynarodowe wyzwania bezpieczeństwa, pod red. Klemensa Budzowskiego, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2010, s. 121-133.
 • Hipertrofia nacjonalizmu wobec narastania wielokulturowości Federacji Rosyjskiej. [w:] Studia nad wielokulturowością. Pod red. Doroty Pietrzyk-Reeves i Małgorzaty Kułakowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 419-432.
 • Semantyka Wschodu i Zachodu jako idei państwowych w Rosji, Niemczech i Polsce. [w:] Idea i komunikacja w języku i kulturze rosyjskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 411-422.
 • The Perspectives of Russian Radical Nationalism. „Baltic Rim Economies”. Quarterly Review, Issue No 1, 28 February 2011, s. 56.
 • Przyroda a cywilizacja. „Kultura Współczesna” 2011, nr 1(67), s. 25-33.
 • Консервативно-имперская доктрина Ф.И. Тютчева. [w:] Политика в текстах - тексты в политике: наука истории идей и учений, ч. 1, Российская Политическая Энциклопедия, Москва 2011, 265-274.
 • Эпистемологический аспект "предметного поля" политических наук. [w:] Политика в текстах - тексты в политике: наука истории идей и учений, ч. 2. Российская Политическая Энциклопедия, Москва 2011, s. 325-330.
 • Europa Środkowa w geopolityce rosyjskich neoeurazjatystów. [w:] Między Wschodem a Zachodem – obszar postsowiecki w 20 lat po upadku ZSRR. Polityka, gospodarka, stosunki regionalne, perspektywy. „Homo Politicus”, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2011, s. 21-31.
 • Antyzachodni populizm w Federacji Rosyjskiej a jej polityka zagraniczna, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, nr 4 (VIII): Populizm wyzwaniem dla dobrego rządzenia i współpracy międzynarodowej. Pod red. Erharda Cziomera, Kraków 2011, s. 283-296.
 • Dialog słowiańsko-kaukaski i słowiańsko-azjatycki w wydaniu rosyjskim. Rzeczywistość i perspektywy. [w:] Międzycywilizacyjny dialog w świecie słowiańskim w XX i XXI wieku. Pod red. Ireny Stawowy-Kawki. Księgarnia Akademicka, Kraków 2012, s. 333-342.
 • Doktryny faszystowskie w Rosji – idea człowieka i społeczeństwa. „Prace Komisji Kultury Słowian PAU”. Tom VII: Obraz człowieka w kulturach Słowian, Kraków 2012, s. 199-224.
 • Diagnoza upadku Zachodu Patricka Buchanana i jej eurazjatyckie konteksty. [w:] Amerykomania. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Mani,  t. 2. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 195-204.
 • Makronacjonalizm geopolityczny Aleksandra Dugina. [w:] Nacjonalizmy różnych narodów. Perspektywa politologiczno-religioznawcza. Pod red. Bogumiła Grotta i Olgierda Grotta. Księgarnia Akademicka, Kraków 2012, s. 429-448. 
 • Unia na Rzecz Regionu Morza Śródziemnego w ocenie analityków i komentatorów rosyjskich. [w:] Europejska Polityka Sąsiedztwa w regionie śródziemnomorskim. Redakcja naukowa: Agnieszka Barcik, Renata Jankowska, Grzegorz Libor, Wydawnictwo Naukowe Akademii Humanistyczno-Technicznej w Bielsku Białej, Bielsko-Biała 2012, s. 53-62.
 • Российский народ как идеологический вызов для современного государства. [w:]  Россия в глобальном мире: институты и стратегии политического взаимодействия. Российская ассоциация политический науки, Москва 2012, 154-155.
 • The Expansion of Russian Capital and its Impact on the Economic Policies of East-Central European States. [w:]  Выстраивая добрососедство. Россия на пространствах Европы. Под общей редакцией Ал.А. Громыко, Е.В. Ананьевой. Ассоциация Европейских Исследований. Институт Европы Российской Академии Наук. Москва, Издательство «Весь Мир» 2013, s. 51-56.
 • Deklaratywne i niejawne pryncypia putinizmu. Próba analizy funkcjonalnej. "Polityka Wschodnia" 2013, nr 1 (3), s. 49-59.
 • Три части консервативного национализма, „Schola” 2013 (Издательство Московского Государственного Университета), s. 129-131.
 • Нация как самобытная ценность в российской политической мысли постсоветского времени, [w:]  Ценности в политике. Под научной редакцией Богдана Шляхты и Анны Ях, Księgarnia Akademicka, Краков 2013, s. 83-92.
 • Камни преткновения  в геополитическом измерении польско-российских взаимоотношениий. [w:] Роcсия - Польша. Проблемы взаимного восприятия. Под ред. А.Ю. Шутова. Издательство Московского университета, Москва 2013,                s. 151-158.
 • Tożsamość narodowa obywateli Federacji Rosyjskiej. Implikacje zmian składu etnicznego państwa. [w:]  Rosja, Ukraina, Białoruś. Wybrane dylematy rozwoju. Pod red. Sylwestra Gardockiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, s. 9-24.
 • Ideowe korzenie Czarnej Sotni. Recepcja zjawiska. (Ideological Roots of the Black Hundred) [w:] Na Wschód od linii Curzona (East of the Curzon Line). Pod redakcją Renaty Król-Mazur i Michała Lubiny. Księgarnia Akademicka, Kraków 2014, s. 93-104, ISBN 978-83-7638-439-9
 • Morfologia doktryny politycznej. Na marginesie kategoryzacji Romana Tokarczyka. [w:] Księga życia i twórczości. Tom IV. Filozofia. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi, Pod redakcja Zbigniewa Władka w współpracy z Arkadiuszem Berezą, Jerzym Stelmasiukiem, Włodzimierzem Gogłozą i Krzysztofem Kukurykiem. Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2014, s. 103-110, ISBN 978-83-7847-151-6
 • Zdolności innowacyjne reżimu putinowskiego w latach 2000-2013 (Innovation Capabilities of Putin’s Regime in the years 2000-2013), [w:] Bariery modernizacji Rosji (Barriers to Russia’s Modernization). Redakcja naukowa Stanisław Bieleń, Andrzej Skrzypek, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2014, s. 45-54. 
 • Две ипостаси русского изоляционизма: доктрина Всероссийского национального союза и учение Вадима Л. Цымбурского [w:]  SCHOLA-2015: Материалы Третьей международной научной конференции «Политика в текстах — тексты в политике: наука истории идей и учений», Под ред. А.Ю. Шутова и А.А. Ширинянца. Сост. А.И. Волошин. Издательство «Политическая энциклопедия», Мocквa 2015,  s. 48–51 
 • Próby redefinicji państwowości imperialnej nowej Rosji (Redefining the Imperial Statehood of New Russia)  [w:] Russia: Imperiological Considerations). Red. naukowa Stanisław Bieleń, Andrzej Skrzypek, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2015, s. 67-78. ISBN: 978-83-7545-644-8 
 • Z Rosjanami trzeba prowadzić dialog. Z Joachimem Diecem rozmawia Tomasz Cukiernik, “Opcja na Prawo”, 2016, nr 3-4, s. 122-133 (z 208), ISSN: 1642-0640 
 • Polski odbiór rosyjskiej polityki historycznej (Polish Reception of Russia’s Historical Policy) [w:] Pamięć i polityka w stosunkach polsko-rosyjskich (Memory and Politics in Polish-Russian Relations). Red. Naukowa Stanisław Bieleń, Andrzej Skrzypek, ASPRA-JR, Warszawa 2016, s. 51-60. 
 • Terytoria buforowe w stosunkach polsko-rosyjskich. Przypadek Białorusi (Buffer Territories in Polish-Russian Relations. The Case of Belarus), „Politeja” 2016, (DOI: 10.12797/Politeja.13.2016.45.12), s. 255-257, ISSN: 1733-6716 
 • Russia, Eastern Europe and Central European EU Members after the Ukrainian Crisis. Alternative Options of International Behaviors, „Annales”, K - Politologia, 2016, vol. 23, s. 17-32, ISSN: 2300-7567 
 • Итоги российско-белорусских отношений: 2000-2016, “Nowa Polityka Wschodnia” 2017, nr 1(12), s. 79-91, ISSN: 2084-3291 
 • The Morphology of Right Populism in the US and in the EU, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, 2017, nr 4, s. 59-78, DOI: 10.14746/ssp.2017.4.4, ISSN 1731-7517 
 • Fatum rewolucji i nieprzewidywalność w rozwoju państwowości rosyjskiej [w:] Rewolucja w myśli i praktyce politycznej. Redakcja naukowa Stanisław Bieleń, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Międzyinstytutowa Pracownia Badań nad Rosją i Państwami Poradzieckimi, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2018, s. 89-103. 
 • Bнeполитические факторы процессов формирования политических и партйных систем Польши и России после 1990 года как объект исследования сравнительной политологии [w:]  Политика развития, государство и мировой порядок, Аспект-Пресс, Москва 2018, s. 171-172. 
 • Major Trends in Russian Geopolitics After 1991, “Politeja” 2019, nr 4, s. 141-160.
 • Pokusa demokratycznego cezaryzmu dla państw Europy Wschodniej i Środkowej [w:] Polityka i gospodarka: teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Krаków 2019, s. 142-153. 
 • Polska myśl polityczna na temat Wschodu – między idealizmem a realizmem [w:] Polityka wschodnia Polski – między fatalizmem geopolitycznym a klątwą niemocy. Redakcja naukowa Stanisław Bieleń, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk-Warszawa 2019, s. 33-46. 
 • Социально-экономические основы правопопулистского поворота в Польше, "Современная Европа", 2019, № 7, s. 49-58 (SCOPUS)
 • Russian Pan-Slavism and Its Concept of Europe [w:] L’Europa dei nazionalisti. Prospettive storiche, a cura di Francesco Berti, Filippo Focardi, Valentine Lomellini, FrancoAngeli, Milano 2020, s. 113-126. ISBN 978-88-351-0525-1
 • https://air.unimi.it/bitstream/2434/789348/2/Libro.Europa.dei%20nazionalisti.pdf

 • Rozwój idei eurazjatyckiej [w:] Quo vadis, Eurazjo? W poszukiwaniu nowych dróg partnerstwa, Redakcja naukowa Anna Jach i Bartosz Hordecki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2020, s. 17-40. ISBN 978-83-66740-14-3  https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/26341/1/Quo_%20vadis_%20Eurazjo_%20W_%20poszukiwaniu_%20nowych_%20dr%c3%b3g_%20partnerstwa.pdf

 • The Understanding of Human Rights in the Neo-Eurasianist Doctrine, “Politeja” 2021, No. 2(71), s. 115-137. https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/277533/diec_the_understending_of_human_rights_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 • The Hamburg Circle: A Thoroughly Structured Expression of the German Conservative Revolution in the Weimar Republic, “Politeja” 2021, No. 3(72), s. 103-128. 

 • https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/277532/diec_the_hamburg_circle_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 • Russia’s Demographic Policy after 2000: Motivations, Solutions and Short-Term Results, “Politeja” 2022, No. 1(76), s. 98-127 

  https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/293255/diec_russias_demographic_policy_after_2000_2022.pdf?sequence=3&isAllowed=y

 • Main Varieties of Russian Nationalism in the Post-Soviet Period and their Relationship to European Heritage and Contemporariness [w:] The Right-Wing Critique of Europe: Nationalist, Sovereignist and Right-Wing Populist Attitudes to the EU, Edited by Joanna Sondel-Cedarmas and Francesco Berti,, ROUTLEDGE, London 2022, s. 160-182 

  https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/288175/diec_main_varieties_of_russian_nationalism_in_the_post-Soviet_period_2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 • Demography as a Security Strategy Factor in Poland and the Russian Federation, “Security. Theory and Practice” ISSN 1899-6264, 2022, nr 1, s. 27-45, DOI 10.48269/2451-0718-btip-2022-1-002.  

  https://btip.ka.edu.pl/pdf/2022-1/btip2022-1-diec.pdf

Recenzje

 • Grzegorz Przebinda. Włodzimierz Sołowjow wobec historii. Wyd. „Arka”, Kraków 1992, ss. 254. ["Slavia Orientalis" 1993, nr 1, s. 134-137] 
 • Piotr Czaadajew, Listy. Wybór, wstęp i opracowanie L. Su¬chanek. Przełożyli Maria Leśniewska i Lucjan Suchanek. Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 1992, s. 312. [„Slavia Orientalis” 1993, nr 1, s. 132-133]
 • Marian Zdziechowski. Wybór pism. Wstęp, wybór i redakcja M. Zaczyński. Wyd. Znak, Kraków 1993, s. 546. [„Slavia Orientalis”, 1994, nr 4, s. 559-561]
 • Эстетический дискурс. Семио-эстетические исследования в области литературы. Отв. ред. В.И. Тюпа. Новосибирск. [„Slavia Orien¬talis” 1994, nr 4, s. 566-567]
 • Irena Fijałkowska-Janiak. U ścian cerkiewnych. O twórczosci filozoficzno-religijnej Wasyla Rozanowa. Gdańsk 1992. [„Slavia Orientalis” 1994, nr 4, s. 557-559]
 • Adam Bezwiński. Iwan Kiriejewski - krytyk  i myśliciel. (Korzenie rosyjskiego nacjonalizmu). Toruń 1993. [„Slavia Orientalis” 1996, nr 1, s. 148-149].
 • Bogusław Żyłko. Michał Bachtin. W kregu filozofii języka i literatury. Gdańsk 1994. [„Slavia Orien¬talis” 1996, nr 1, s. 149-150].
 • Константин Леонтьев. Pro et contra. Издательство Русского гуманитарного института. Санкт Петербург 1995, кн. 1, ss. 474; кн. 2, ss. 701. [„Slavia Orientalis” 1996, nr 4, s. 521-522].
 • Bazyli Białokozowicz. Marian Zdziechowski i Lew Tołstoj. Wydawnictwo "Łuk". Białystok 1995, ss. 313, [„Slavia Orientalis” 1996, nr 4, s. 522-523].
 • Michał Bohun. Fiodor Dostojewski i idea upadku cywilizacji europejskiej. Wydawnictwo "Śląsk". Katowice 1996, s.131. „Slavia Orientalis” 1997, nr 4, s. 619-621.
 • Наследие М.М. Бахтина и проблемы развития диалогического мышления в современной культуре. Тезисы международной конференции 28-30 ноября 1996 г. Министерство Образования Украины. Донецк 1996, ss. 134, [„Slavia Orientalis” 1998, nr 1, s. 127-128].
 • Карл Аймермахер. Знак. Текст. Культура. Москва: издательство Дом Интеллектуальной Книги, ss. 259. [„Slavia Orientalis” 1998, nr 1, s. 127-128].
 • Roman Bäcker. Międzywojenny eurazjatyzm. Od intelektualnej kontrakulturacji do totalitaryzmu? Wydawnictwo "Ibidem". Łódź 2000, ss. 265. [„Slavia Orientalis” 2001, nr 3, s. 480-483]

Hasła

 • Konserwatyzm. [w:] Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski. Pod red. Andrzeja de Lazari, t. 4. Łódź 2000, s. 308-318
 • Spengler [w:]  Idee w Rosji (Ideas in Russia). Leksykon rosyjsko-polsko-angielski. Pod red. Janusza Dobieszewskiego. Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2014, s. 541-555.

Redakcja lub współredakcja tomu oraz serii wydawniczej

 • Rozpad ZSRR u jego konsekwencje dla Europy i świata. (The Collapse of the USSR and Its Consequences for Europe and the World) Część 3: Kontekst międzynarodowy (The International Context). Pod red. Joachima Dieca, Księgarnia Akademicka, Kraków 2011, ss. 546 (redakcja i współautorstwo książki).
  Autorstwo rozdziałów:
  -Wstęp. W poszukiwaniu istoty przemiany (Introduction. Seeking the Essence of the Transformation), s. 13-27,
  -Funkcje syndromu postradzieckiego w pozimnowojennym ładzie międzynarodowym (The Functions of the Post-Soviet Syndrome in the Post-Cold-War World Order, s. 95-113,
  -Podsumowanie. Świat wzajemnych dostosowań (Conclusion. The World of Mutual Adjustments), s. 527-542.
 • Fenomen Rosji – pamięć o przeszłości i perspektywy rozwoju. Część 2: Kontekst polityczny i gospodarczy. (The Phenomenon of Russia – the Memory of the Past and Perspectives of Development. Part 2: The Political and Economic Contexts
  Pod red. Joachima Dieca i Anny Jach, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014, ss. 361, ISBN 978-83-7638-444-3 (współredakcja i współautorstwo książki).
  Autorstwo rozdziałów:
  -Wprowadzenie. Historyczne modele rozwojowe a dylematy modernizacyjne
   Federacji Rosyjskiej (Introduction. Historical Models of Development and Dilemmas of Modernization in the Russian Federation), s. 9-16,
  -Kierunki opozycji w Rosji putinowskiej w kontekście analizy systemowej (The Trends of Opposition in Putin’s Russia in the Context of Systems Analysis), s. 67-78,
  -Zakończenie. Dysfunkcyjność modeli rozwoju państwa rosyjskiego jako determinanta barier w perspektywach partnerstwa międzynarodowego (Conclusions. Dysfunctionality of Russia’s Developmental Models as a Determiner of Barriers to the Perspectives of International Partnership), s. 323-332.
 • Deconstruction of Natural Order. The Legacy of the Russian Revolution. Edited by Joachim Diec, Księgarnia Akademicka, Kraków 2017, ss. 146, ISBN 978-83-7638-904-2 (redakcja i współautorstwo książki).
  Autorstwo rozdziałów:
  -Introduction. Natural Order and the Revolution, s. 7-20,
  -A Revolution That Has Not happened. The Potential of Russian Nationalist Revival, s. 57-96,
  -Conclusions. The Deconstructive Power of the Russian Revolution, s. 121-132.
 • Związek Radziecki wobec krajów Europy Środkowej i Wschodniej 1920-1991. Red. Joachim Diec, Adrian Tyszkiewicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2006, ss. 181. 
  Autorstwo:
  Wstęp: Od Redakcji, s. 5-7.
 • J.H. Billington, Ikona i topór. Historia kultury rosyjskiej. Tłum. Justyn Hunia. Redakcja naukowa dr hab. Joachim Diec. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, ss. 776.

Podręczniki, skrypty

 • Rosjoznawstwo. Wprowadzenie do studiów nad Rosją. Podręcznik akademicki. Pod red. Lucjana Suchanka. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004. 
  Rozdziały:
  -Rosyjska myśl filozoficzna i polityczna, s. 353-368, 
  -Szkolnictwo w Rosji, s. 377-386, 
  -Gospodarka Rosji, s. 429-440.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obszary badawcze

 • Geopolityka obszaru eurazjatyckiego
 • Historia myśli politycznej
 • Współczesne doktryny polityczne
 • Stosunki międzynarodowe na obszarze eurazjatyckim
 • Paradygmat wielocywilizacyjny w teorii stosunków międzynarodowych
 • Modele ładu międzynarodowego
 • Nacjonalizm i konserwatyzm
 • Populizm i ekstremizm w myśli i praktyce politycznej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 • „Geostrategiczny wybór Rosji u zarania nowego tysiąclecia”. Projekt 
  nr 2011/03/B/HS5/00573 w ramach grantu NCN Opus. Umowa wykonana. Potwierdzenie: decyzja DRP.430.123.11.2015 z 29 listopada 2016.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Międzynarodowe konferencje naukowe

 • Konferencja naukowa: Literatura rosyjska na wygnaniu. Nowe zagadnienia w literaturoznawstwie rusycystycznym. Współczesna proza rosyjska. Język i styl. Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego przy współudziale Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Warszawa, 14-15 listopada 1996. Wygłoszony referat: Z dziejów teologii rosyjskiej na wygnaniu - zarys podstaw eklezjologii Sergiusza Bułgakowa i Włodzimierza Łosskiego.
 • Jubileuszowa Sesja Naukowa: „Słowianie Wschodni. Duchowość - Kultura  - Język”. W siedemdziesięciolecie urodzin Profesora Ryszarda Łużnego i Profesora Wiesława Witkowskiego. Kraków 18-19 kwietnia 1997. Wygłoszony referat: Problem identyfikacji kultury rosyjskiej w rosyjskich koncepcjach socjologicznych XIX stulecia. 
 • Konferencja naukowa: Problemy nauczania języka rosyjskiego, literatury i kultury Rosji u progu XXI wieku. Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Kielce 19-20 września 1997. Wygłoszony referat: Преподавание русской культуры в рамках структурно-генетического анализа.
 • Konferencja Naukowa: Współczesna myśl rosyjska a filozofia zachodnia. Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Warszawa 4-5 grudnia 1997. Wygłoszony referat: Koncepcja kultury Sergiusza Hessena.
 • III Мiжнародна наукова Кирило-Мефодiiвська конференция. Одеса 18-19 maja 1998. Wygłoszony referat: Сходства и различия в основах славянских культур в выбранных российских антизападнических теориях. 
 • XII Międzynarodowy Kongres Slawistów. Kraków 27 sierpnia - 02 września 1998. Wygłoszony referat: Key Points in the Russian Concepts of Civilization and Their Links to the Western Philosophy of History.
 • Konferencja naukowa: Filozofia rosyjska wobec problemów modernizacyjnych. Kraków 16-17 października 1998. Wygłoszony referat: Mieszczańska cywilizacja techniczna jako demon myśli rosyjskiej XIX wieku.
 • VIII Międzynarodowa Konferencja: Rusycystyka europejska a współczesność. Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań 14 -16 września 1999. Wygłoszony referat: Василий Розанов о сути библейской поэзии.
 • Polsko-rosyjskie seminarium: Inteligencja, tradycja i nowe czasy. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 27 - 29 października 1999. Wygłoszony referat: „Lud” jako fetysz i antyteza inteligencji rosyjskiej. 
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Słowiańskiej. Wrocław 18 - 19 listopada 1999. Wygłoszony referat: Temat zmierzchu Zachodu w rosyjskiej literaturze historiozoficznej.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Cywilizacja Rosji imperialnej. Poznań, Uniwersytet Adama Mickiewicza. Poznań 06-07 grudnia 2000. Wygłoszony referat: Danilewski i Spengler - wizjonerzy cywilizacji imperialnej.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Obraz świata i człowieka w literaturze 
  i myśli emigracji rosyjskiej. Uniwersytet Jagielloński, Instytut Studiów Regionalnych. Kraków, 25-27 lipca 2002. Wygłoszony referat: Идеология и идеократия 
  в работах Н.С. Трубецкого и П.Н. Савицкогo.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Między reformą a rewolucją. Społeczna 
  i polityczna myśl rosyjska przełomu XIX i XX wieku. Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filozofii; Uniwersytet Nijmegen (Holandia). Kraków 18-19 października 2002. Wygłoszony referat: Russian socialism: a unique phenomenon or a generic notion?
 • Konferencja Naukowa: Kaukaz w procesie globalizacji. Uniwersytet im. A. Mickiewicza; Uniwersytet Szczeciński. Poznań, 23 października 2003. Wygłoszony referat: Globalizacja w pismach Choż-Achmeda Nuchajewa.
 • III Международная научная конференция в рамках цикла «Открытое и закрытое общество: конфликт и диалог»: «Глобализм и традиционализм как конкурирующие векторы в развитии этнических культур Кавказа». Международный  научно-исследовательский институт народов Кавказа. Moskwa, 24-28 listopada 2003. Wygłoszony referat: Геополитические взгляды Хож-Ахмеда Нухаева на фоне pусских теорий культурной независимости.
 • Польско-российский семинар: Россия-Европа; диагноз и прогнозы. Kraków, 05-06 kwietnia 2004. Wygłoszony referat: Перспективы развития России и Запада с точки зрения трайбалиста.
 • Warsaw Special Convention of the Association for the Study of Nationalities: Nationalities and Pluralism. From Old to New Worlds. Warszawa 18-21 lipca 2004. Wygłoszony referat: Multinationalism and Tradition in Eurasianist Doctrines.
 • Konferencja „Miasto – region. Przekształcenia strukturalne: Zagłębie Ruhry – Górny Śląsk. Konferenz: Stadt – Region. Strukturwandel: Ruhrgebiet – Oberschlesien. Zabrze, 24-26 listopada 2004. Wygłoszony referat: Aglomeracja śląska jako pole przemian cywilizacyjnych.
 • Warsaw East European Conference. Polish “Solidarność” Opposition in the Communist Countries and the Collapse of Communism. Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 20-22 lipca 2005. Wygłoszony referat: Igor Shafarevich – a case of semi-opposition within the USSR.
 • ”Czeczenia – Rosja: mity i rzeczywistość”. I Krakowska Sesja Naukowa poświęcona Kaukazowi. Kraków, 23 listopada 2005. Wygłoszony referat: Naród rosyjski w poczuciu zagrożenia.
 • Forum Europa-Rosja. Wilno, 23-24 marca 2006. Organizacja i prowadzenie panelu: „Od kultury cenzury do kultury dyktatu wolnego rynku”.
 • NATO - Ukraine Joint Working Group on Defence Reform. “Defence and Security Affairs: What Role for Civil Society?” Kraków 28-30 kwietnia 2006. Wystapienie: The Russian Factor  in the East of Ukraine.
 • “Наследие В.В. Розанова и современность”. Российская Академия Наук, Институт научной информации по общественным наукам. Moskwa, 29 maja - 01 kwietnia 2006. Wygłoszony referat: В.В. Розанов как политический мыслитель.
 • Forum Ekonomiczne, Krynica, 06-09 września 2006. Wygłoszony referat: The Demographic Factor in Russia’s Eastern Territories.
 • Panel „Prawda w polityce” w ramach Dni Jana Pawła II. 9 listopada 2006, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu, organizacja panelu i moderacja.
  „Czy zmierzch terroryzmu? (case studies i wnioski dla Polski)”, Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, 22 listopada 2006. Udział w finalnym panelu ekspertów.
 • Konferencja Naukowa „Demokracja w Europie Wschodniej”. Zamek Bierzgłowski, 29 listopada – 01 grudnia 2006. Wygłoszony referat: Europa Środkowa w rosyjskiej geopolityce.
 • Sympozjum Naukowe: „Idee konserwatywne w Rosji”. Kraków, 08 grudnia 2006. Przewodnictwo w Komitecie Organizacyjnym i moderacja.
 • Konferencja Naukowa „Kultura rosyjska w ojczyźnie i w diasporze”. Kraków, 25-26 maja 2007. Wygłoszony referat: Krytyka socjalizmu i tradycyjny opozycjonizm Igora Szafarewicza.
 • International Scientific Conference. “European Union-Russia. The Challenges of New Communication”. Sofia, 15-16 listopada 2007. Wygłoszony referat: The Perspectives of EU-Russia Strategic Partnership in the Situation of Conceptual Divergence.
 • „Jednostka – społeczeństwo – państwo wobec megatrendów współczesnego świata” Uniwersytet Gdański, Jurata 20-21 maja 2008. Wygłoszony referat: Doktryna a praktyka polityczna we współczesnej Rosji wobec wyzwania globalizacji.
 • Konferencja Naukowa ku czci 65-lecia prof. dr hab. Lubomira Zyblikiewicza, „Czynniki stabilizacji i destabilizacji w stosunkach międzynarodowych na początku XXI wieku”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 29–30 maja 2008. Wygłoszony referat: Stabilizacja w ramach paradygmatu wielocywilizacyjnego? 
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „W świecie ideologii - wielkie doktryny polityczne”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 26-27 listopada 2008, Wygłoszony referat: Konserwatywno-imperialna doktryna Fiodora Tiutczewa.
 • Konferencja Naukowa „Ropa – czarne złoto”. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 21-22 maja 2009. Wygłoszony referat: Ropa naftowa w polityce Federacji Rosyjskiej.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pytania wielokulturowości”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 22-23 maja 2009. Wygłoszony referat: Hipertrofia nacjonalizmu wobec narastania wielokulturowości Federacji Rosyjskiej. 
 • V Всероссийский Конгресс Политологов, Moskwa 20-22 listopada 2009. Wygłoszony referat: Корни российского государственного консерватизма.
 • Międzynarodowa Konferencja „Idea i komunikacja w języku i kulturze rosyjskiej”. Kraków, Polska Akademia Umiejętności, 21-22 maja 2010. Wygłoszony referat: Semantyka Wschodu i Zachodu jako idei państwowej w Rosji i w Polsce. ”Po Smoleńsku. Stosunki polsko-rosyjskie”.
 • Konferencja Naukowa Sekcji Prawa Międzynarodowego Publicznego i Praw Człowieka TBSP. Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 3 grudnia 2010. Wygłoszony referat w ramach panelu: Stosunki polsko-rosyjskie. Przeszłość a teraźniejszość.
 • ”Między Wschodem a Zachodem”. Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny, 30 maja 2011. Wygłoszony referat: Wektory rosyjskiej geopolityki wobec Europy Środkowej.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Międzycywilizacyjny dialog w świecie słowiańskim w XX i XXI wieku”. Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 30 września 2011. Wygłoszony referat: Dialog słowiańsko-kaukaski i słowiańsko-azjatycki w wydaniu rosyjskim. Rzeczywistość i perspektywy.
 • Международная Конференция: "Россия – Польша: проблемы взаимного восприятия". Москва, Московский Государственный Университет им. Ломоносова, Факультет Политологии, 23-24 września 2011. Wygłoszony referat: Камни преткновения в геополитическом измерении польско-российских взаимоотношений.
 • Международная Конференция: "Политика в текстах - тексты в политике". Москва, Московский Государственный Университет им. Ломоносова, Факультет Политологии. 28-29 października 2011. Wygłoszony referat: Политические идеи Ф.И.Тютчева
 • Międzynarodowa Ekspercka Konferencja „Nowe partnerstwo dla lepszej przyszłości: społeczno-gospodarcze, polityczne i socjologiczne aspekty”, Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny, 1 czerwca 2012. Wygłoszony referat: Ekspansja rosyjskiego kapitału  i jego wpływ na politykę ekonomiczną państw CWE.
 • II Ogólnopolski Kongres Politologii, Poznań 19-21 września 2012. Wygłoszony referat: Deklaratywne i niejawne pryncypia putinizmu. Próba analizy funkcjonalnej.
 • VI Всероссийский Конгресс Политической Науки, Москва 22-24 listopada 2012. Wygłoszony referat: Российский народ как идеологический вызов для современного государства.
 • Sesja naukowa „Bariery modernizacji Rosji”, 15 listopada 2013, Uniwersytet Warszawski, Wygłoszony referat: Możliwości innowacyjne reżimu Putina.
 • Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna: „EUROPA ŚRODKOWA. HISTORIA – POLITYKA - SPOŁECZEŃSTWO”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, Oświęcim 16-17.12.2013, tytuł referatu: Europa Środkowa w geopolitycznych koncepcjach potęgi kontynentalnej.
 • Международная научно-практуческая конференция "Россия и Польша: история общая и разобщенная". Москва, Российский Государственный Гуманитарнуй Университет 12-13 lutego 2014. Wygłoszony referat: Польша 
  в теоретической и прикладной геополитике ХХ столетия. 
 • II  Międzynarodowy Interdyscyplinarny Eurazjatycki Kongres Naukowy „Fenomen Rosji. Pamięć przeszłości i perspektywy rozwoju, Kraków, UJ, 29-31 maja 2014. Wygłoszony referat: Kierunki opozycji w Rosji putinowskiej w kontekście analizy systemowej.
 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „EUROPA ŚRODKOWA. 10 LAT PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, Oświęcim 8-9 grudnia 2014. Wygłoszony referat: Europa Środkowa w kontekście celów rosyjskiej polityki wobec państw „bliskiej zagranicy”
 • Sesja Naukowa „Islam we współczesnym świecie” Uniwersytet Pedagogiczny 
  w Krakowie, 29 marca 2015. Wygłoszony referat: Teoria Choż-Achmeda Nuchajewa na tle geopolitycznych problemów Kaukazu Północnego.
 • Sesja Naukowa „Rosja w poszukiwaniu tożsamości: renesans imperium czy państwo narodowe?” Uniwersytet Warszawski, Warszawa 12 czerwca 2015. Wygłoszony referat: Próby redefinicji państwowości imperialnej Nowej Rosji.
 • Ogólnopolska Konferencja „Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy na rzecz rozwiązywania problemów starzejącego się społeczeństwa”. Uniwersytet Śląski, Katowice 19 czerwca 2015. Wygłoszony referat: Starzenie się społeczeństwa – mutualizm czynników: politycznego i psychologicznego.
 • III Ogólnopolski Kongres Politologii „Odsłony polityki”, Kraków 22-24 września 2015. Wygłoszony referat: Rosja neoimperialna w perspektywie konstruktywistycznej.
  Winter School. Russia – the EU: potential and challenges for cooperation. Velikyi Novgorod 7-11 luty 2016. Wygłoszony referat: The Perspectives of Russia’s Cooperation with the EU in the Constructivist Framework of Interests.
 • International Symposium: Crisis in Central Europe. University of Southern California, Los Angeles, 8 kwietnia 2016. Wygłoszony referat: Russia and East-Central Europe After the Ukrainian Crisis.
 • Sesja naukowa: Pamięć i polityka historyczna w stosunkach polsko-rosyjskich. Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 23 czerwca 2016.  Wygłoszony referat: Polski odbiór rosyjskiej polityki historycznej.
 • 24th World Congress of Political Science: Politics in a World of Inequality. Poznań 23-28 lipca 2016. Wygłoszony referat: Russia’s Obsession With Multipolarity As an Expression of Anti-Westernism.
 • ”Europa XXI wieku: Przyszłość Europy i Unii Europejskiej w obliczu nowych wyzwań”. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Collegium Polonicum, Słubice, 02-03 lutego 2017. Wygłoszony referat: The morphology of "right populism" in the US and in the EU as a structural justification of Brexit.
 • ”Балтийско-Черноморский мегарегион: конфронтация или сотрудничество как новая реальность?” Nowgorod Wielikij (Nowogród Wielki), Rosja, 05-09 lutego 2017. Wygłoszony referat: Стратегии России и ЕС в регионах Балтийского и Чёрного морей: синергия или конкуренция?
 • ”Relacje Rosji z krajami Grupy Wyszehradzkiej w obrazach medialnych i realiach”. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, 3-4 lipca 2017. Wygłoszony referat: Баланс российско-белорусских отношений: 2005-2015.
 • III Interdyscyplinarny Kongres Eurazjatycki „Rewolucja rosyjska. Spuścizna”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 07-09 listopada 2017. Wygłoszony referat: Nieprzewidywalność jako cecha dominująca rozwoju społecznego Rosji w kontekście rewolucyjnego dziedzictwa i europejskiej „współczesności”. Przewodniczenie Komitetowi Organizacyjnemu Kongresu.
 • ”Europa XXI wieku: Europa i Unia Europejska w obliczu nowych wyzwań”. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Collegium Polonicum, Słubice, 01-02 lutego 2018. Wygłoszony referat: Kulturowe dziedzictwo brytyjskiego doświadczenia historycznego jako wzorzec brytyjskiej polityki zagranicznej po roku 2000.
 • „Сотрудничество в регионе Балтийского моря: устойчивое развитие 
  vs. геополитическая конфронтация”, Nowgorod Wielikij (Nowogród Wielki), Rosja, 
  11-15 lutego 2018. Wygłoszony referat: Экономика или геополитика? Два императива отношений в регионе Балтийского моря.
 • XI Forum Europa-Ukraina, Instytut Wschodni, Jasionka, 13-14 marca 2018. Wygłoszony referat: Czy można oddzielić biznes od polityki? Doświadczenie państw Europy Środkowej i Wschodniej.
 • International Conference “The Development of Legal Theory in Eastern and Central Europe in the Interwar Period (1918-1939)”, dedicated to the 20th anniversary of HSE St. Petersburg campus, St. Petersburg, 21-22 maja 2018. Wygłoszony referat: Sеlected problems in the Soviet family legislation in 1920-30s in the context of ideological discrepancies within the Bolshevik party.
 • XIX Miedzynarodowa Konferencja Naukowa “Europa XXI wieku”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Słubice, Collegium Polonicum, 7-8 lutego 2019. Wygłoszony referat: Europa w dominujących trendach polityki rosyjskiej.
 • L’Europa dei nazionalisti. Il Nazionalismo e l`Europa in una prospettiva storica 
  e comparata, Università degli Studi di Padova, Padova, 20-21 lutego 2019. Wygłoszony referat: Russian Pan-Slavism and Its Concept of Europe.
 • Europa nacjonalistów. Nacjonalizmy europejskie w perspektywie historycznej 
  i porównawczej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 24-25 października 2019. Wygłoszony referat: Ethnic and Imperial Nationalism in Russia on the Brink of the Third Millennium.
 • Novgorod Winter School. Проблемы и перспективы развития международного сотрудничества в Арктике. Velikyi Novgorod 7-11 luty 2016. Wygłoszony referat: Российская "арктическая доктрина": Северный Ледовитый океан как международная сокровищница или предмет конкуренции?.
 • XX Miedzynarodowa Konferencja Naukowa “Europa XXI wieku”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Słubice, Collegium Polonicum, 6-7 lutego 2020. Wygłoszony referat: "Doktryna arktyczna" Rosji wobec ambicji partnerów.