Przejdź do głównej treści

Pracownicy

dr Bartłomiej Brążkiewicz

dr Bartłomiej Brążkiewicz

Kariera

 • 2009 – doktor nauk humanistycznych, dyscyplina: literaturoznawstwo, specjalność: filologia rosyjska (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)

 • Pełnione funkcje:

  Sekretarz Redakcji „Slavia Orientalis” – kwartalnik Komitetu Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk (2020-)

  Przedstawiciel młodszych pracowników nauki w Radzie Instytutu Rosji i Europy Wschodniej (2016-2020)

  Członek Wydziałowego Zespołu ds. współpracy międzynarodowej (2016-2020)

  Pełnomocnik Dziekana WSMiP ds. ewaluacji jakości kształcenia w IRiEW (2011-2020)

  Koordynator ds. wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego w IRiEW (2011-2012)

 • Przynależność do Towarzystw Naukowych:

  Członek Komisji Kultury Słowian Polskiej Akademii Umiejętności (2012-)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Monografie

Artykuły naukowe i rozdziały w monografiach

 • W zderzeniu z teraźniejszością. Dialogiczność współczesnej prozy petersburskiej, „Ethos” 2020, nr 1(129), s. 91-116.
 • Потерянный во времени. Сюжетные сложности современной русской прозы. Выбранные примеры, [w:] Czas w kulturze rosyjskiej. Время в русской культуре, pod red. A. Dudka, Kraków 2019, s. 591-601.
 • Księga protokołów loży wolnomularskiej „Przesąd Zwyciężony” w Krakowie z lat 1820-1822. Kronikarska skrupulatność wobec biurokratyzacji życia publicznego, „Conversatoria Litteraria” 2019, t. 13, s. 85-95.
 • Petersburg – miasto jako bohater literacki, „Kultura Słowian” 2018, t. 14, s. 305-333.
  Blask Taboru. Światło ikony. Od bizantyńskiej mozaiki do Andrieja Rublowa, „Ethos” 2017, nr 3(119), s. 59-74.
 • „Смирительная рубашка для гениев” Сергея Арно или вопрос o литературном кризисе, „Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU” 2017, t. 13, s. 235-244.
 • Młodość i starość w relacji pacjent – lekarz szpitala psychiatrycznego. Na podstawie wybranych przykładów najnowszej prozy rosyjskiej, „Conversatoria Litteraria” 2017, t. 11, s. 271-282.
 • Uprawdopodobnienie fikcji w powieści Siergieja Arno Smiritel’naya rubaszka dlya geniyev, „Conversatoria Litteraria” 2016, t. 10, s. 263-274.
 • Масонская утопия Н.И. Новикова, „Colloquia Litteraria Sedlcensia” 2016, t. 23, s. 51-60.
 • Mroczny Petersburg. Proza Siergieja Arno, [w:] Światło i ciemność w literaturze, kulturze i sztuce: od antyku do współczesności, pod red. D. Szymonik, E. Kozak, A. Pogody-Kołodziejak, Siedlce 2015, s. 103-111.
 • Nie być, żeby być. Szaleńcy Boży w świetle antropologii apofatycznej, „Ethos” 2015, nr 2(110), s. 57-71.
 • Tożsamość ideowa jednostki a idea państwowości. Współcześni rosyjscy dysydenci: Larisa Arap, Andriej Nowikow, Artiom Basyrow, „Prace Komisji Kultury Słowian PAU” 2015, t. 11, s. 107-121.
 • Śmierć oswojona a nie uświadomiona. „Bączek” Wasilija Sigariewa, [w:] Rosyjskie dzieciństwo. Русское Детсво, pod red. K. Dudy i A. Dudka, Kraków 2015, s. 469-477.
 • „Idioci rządzą światem”. Między fantastyką a realizmem – Powieść o miłości, ale też o idiotach i topielicach Siergieja Arny, „Colloquia Litteraria Sedlcensia” 2014, t. 14-2, s. 19-26.
 • Iluzje – złudzenia – omamy. Zniekształcenia percepcyjne w literaturze rosyjskiej XIX wieku na przykładzie małych form prozatorskich, „Slavica Wratislaviensia” 2014, nr 158, s. 69-81.
 • Ku tajemnicy życia wiecznego. Piotr I i Frederik Ruysch w historyczno-fantastycznej powieści S. Arno Фредерик Рюйш и его дети, [w:] Sacrum świata wschodniego i zachodniego w kulturze słowiańszczyzny. Musica Antiqua Europae Orientalis XVII, Acta Slavica, Bydgoszcz 2014, s. 441-449.
 • Wybrane kierunki rozwoju psychiatrii radzieckiej, [w:] Na wschód od linii Curzona. Księga Jubileuszowa dedykowana profesorowi Mieczysławowi Smoleniowi, pod red. R. Król-Mazur i M. Lubiny, Kraków 2014, s. 17-24.
 • Self, Community and State. The Case of Larisa Arap, „Politeja” 2013, nr 4(26), s. 647-658.
 • Wokół wybranych aspektów mentalności Rosjan i Skandynawów. Andriej Amalrik i Aksel Sandemose, [w:] Kultura, literatura, myśl filozoficzna Słowian wschodnich i południowych w powiązaniach, wzajemnych oddziaływaniach międzykulturowych. Musica Antiqua Europae Orientalis XVI. Acta Slavica, Bydgoszcz 2012, s. 319-332.
 • Wizja choroby psychicznej w postradzieckiej kulturze rosyjskiej, „Prace Komisji Kultury Słowian PAU” 2012, t. 8, s. 225-243.
 • Miedwiediew i dzieci. Świadomość państwowa według rosyjskiego modelu ideologicznego, [w:] Idea i komunikacja w języku i kulturze rosyjskiej, pod red. A. Dudka, Kraków 2010, s. 125-135.
 • Jednostka wobec Imperium. (Przypadek Piotra Czaadajewa i Konstantina Batiuszkowa), [w:] Słowiańszczyzna wobec idei i poszukiwań świata zachodniego. Musica Antiqua Europae Orientalis XV. Acta Slavica, Bydgoszcz 2009, s. 173-182.
 • Postawy wobec jurodiwego-szaleńca-innego na Rusi w okresie zależności mongolskiej, [w:] Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lucjanowi Suchankowi, t. 2, pod red. K. Dudy, Kraków 2008, s. 133-144.
 • Psychiatryczna odyseja. O motywach tułaczki i powrotu w powieści A. Minczina Псих, [w:] Ateny Rzym Bizancjum. Mity  śródziemnomorza w kulturze XIX i XX wieku, pod red. J. Ławskiego i K. Korotkicha, Białystok 2008, s. 905-915.
 • Jurodstwo – nowa perspektywa. O utworze Borysa Jewsiejewa „Юрод”, „Slavica Wratislaviensia” 2007, nr 143, s. 339-346.
 • Paradoksy psychoterapeutyczne. O motywach libertyńskich w utworze Borysa Jewsiejewa „Юрод”, „Studia i szkice slawistyczne” 2007, nr 8, s. 261-270.
 • Tradycja prawosławna jako droga do wyzwolenia z duchowych namiętności, [w:] Tradycja chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu w kulturze Słowian. Musica Antiqua Europae Orientalis XIV, t. 2, Acta Slavica, Bydgoszcz 2006, s. 81-89.
 • Radziecki szpital psychiatryczny jako forma zniewolenia, „Polonia Sacra” 2004, nr 14(58) s. 69-96.

Recenzje i sprawozdania

 • Rosyjskie dzieciństwo. Русское детство. The Russian Childhood, „Alma Mater” 2013/2014, nr 161-162, s. 92-93 (Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Rosyjskie dzieciństwo. Русское детство. The Russian Childhood, Kraków 25-26 października 2013 r.).
 • Wokół utworów Jurija Drużnikowa, „Alma Mater” 2009, nr. 115-116, s. 133 (Sprawozdanie z Międzynarodowego Okrągłego Stołu Литературно-философское наследие Юрия Дружникова и современная литература России и Европы, Kraków 11 maja 2009 r.).
 • Митрополит Иерофей (Влахос), Православная психотерапия (святоотеческий курс врачевания души), Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2004, сс. 368, „Slavia Orientalis” 2005, nr 2, s. 316-319.
 • Анатолий Трофимович Серов, Моя судьба и моя борьба против психиатров, Москва: Экслибрис-Пресс, 2003, сс. 366, 50 илл., „Slavia Orientalis” 2005, nr 2, s. 319-320.
 • Rosjoznawstwo. Wprowadzenie do studiów nad Rosją. Podręcznik akademicki, pod red. L. Suchanka, Kraków 2004, ss. 468, „Cywilizacja i polityka” 2004, nr 2, s. 361-366.
 • Психиатрия и актуальные проблемы духовной жизни. Издание 3-е, исправленное, Москва: Свято-Филаретовская московская православно-христианская школа 2003, сс. 168, „Slavia Orientalis” 2004, nr 3, s. 473-475.
 • Отец Арсений. Под редакцией протоиерея Владимира Воробьева. Издание пятое, дополненное, Москва: Издательство Православного Свято-Тихоновского Богословского Института, 2001, сс. 784, „Slavia Orientalis” 2003, nr 4, s. 607-609.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obszary badawcze

1. literaturoznawstwo rosyjskie

2. antropologia kultury rosyjskiej

Szczegółowe tematy badawcze

       Ad. 1

 • literatura rosyjska XX w.; 
 • najnowsza literatura rosyjska; 
 • współcześni prozaicy petersburscy;

  Ad. 2
 • szaleństwo w kulturze rosyjskiej
 • choroba psychiczna w kontekstach religijnym, społecznym i politycznym
 • filozofia i antropologia Petersburga
 • „tekst miejski” i „tekst miasta” Petersburga

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 • Międzynarodowa konferencja naukowa Czas w kulturze rosyjskiej. Время в русской культуре, Kraków 20-21 września 2018 r. (Zakład Antropologii Kultury Rosyjskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie).
 • Międzynarodowa konferencja naukowa Problem biurokracji w języku, literaturze i kulturze, Siedlce 13-14 września 2018 r. (Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy).
 • Ogólnopolska konferencja naukowa Wielość w jedności, jedność w wielości w 300. rocznicę narodzin masonerii spekulatywnej, Kraków 12 listopada 2017 r. (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie).
 • Międzynarodowa konferencja naukowa Literatura i jej konteksty społeczno-kulturowe, Siedlce 7-8 września 2017 r. (Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy).
 • Międzynarodowa konferencja naukowa Młodość i/a starość w języku, literaturze, kulturze i sztuce, Siedlce 15-16 września 2016 r. (Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy).
 • Międzynarodowa konferencja naukowa Słowianie – problemy geokultury. Славяне – проблемы геокультуры, Kraków 4-5 grudnia 2015 r. (Katedra Kultury Bizantyjsko-Prawosławnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Komisja Kultury Słowian PAU).
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Prawda i kłamstwo w literaturze, kulturze i sztuce, Siedlce 17-18 września 2015 r. (Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy).
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Истинность и ложность утопии. Вопросы утопических дискурсов, Siedlce 17-18 września 2015 r. (Section de langues slaves de l’Université de Lausanne oraz Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach).
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Światło i ciemność w literaturze, kulturze i sztuce: od antyku do współczesności, Siedlce 24-25 września 2014 r. (Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach).
 • 52. Bydgoski Festiwal Muzyczny Musica Antiqua Europae Orientalis i Konferencja Słowianoznawcza pod honorowym patronatem Komitetu Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk Sacrum świata wschodniego i zachodniego w kulturze słowiańszczyzny, Bydgoszcz 18-20 września 2014 r. (Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy).
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rosyjskie dzieciństwo. Русское детство. The Russian Childhood, Kraków 25-26 października 2013 r. (Zakład Antropologii Kultury Rosyjskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie).
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Formy czasu i szaleństwa w literaturze i sztuce, Siedlce 11-12 września 2013 r. (Université de Lausanne, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach).
 • XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich – Zmysły, Wrocław 16-18 maja 2013 r. (Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego).
 • 50. Bydgoski Festiwal Muzyczny Musica Antiqua Europae Orientalis i Konferencja Słowianoznawcza Kultura, literatura, myśl filozoficzna Słowian wschodnich i południowych w powiązaniach, wzajemnych oddziaływaniach międzykulturowych, Bydgoszcz 13-14 września 2012 r. (Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy).
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Tożsamość, indywidualizm, wspólnotowość w kulturze rosyjskiej, Kraków 25-26 maja 2012 r. (Instytut Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Idea i komunikacja w języku i kulturze rosyjskiej, Kraków 21-22 maja 2010 r. (Instytut Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie).
 • XV Musica Antiqua Europae Orientalis i Konferencja Słowianoznawcza pod honorowym protektoratem Komitetu Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk Słowiańszczyzna wobec idei i poszukiwań świata zachodniego, Bydgoszcz 16-19 września 2009 r. (Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy).
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze, Kraków 25-26 maja 2007 r., (Instytut Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie).
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Literatury wschodniosłowiańskie w kręgu europejskich idei estetyczno-filozoficznych, Opole 26-27 września 2006 r. (Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Opolskiego).
 • XIV Musica Antiqua Europae Orientalis i Konferencja Słowianoznawcza pod honorowym patronatem UNESCO Tradycja chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu w kulturze Słowian, Bydgoszcz 11-13 września 2006 r. (Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy).
 • VI Międzynarodowa Konferencja Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, Wrocław 24-26 listopada 2005 (Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego).
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Mity antyczne (greckie, rzymskie) i bizantyjskie w literaturze, filozofii i sztuce przełomu XIX i XX wieku (modernizm, Młoda Polska), Białystok 25-26 czerwca 2004 r. (Uniwersytet w Białymstoku).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 • Wykład: О понимании / непонимании русской литературы, Petersburg 27 maja 2019 r., (XIV Санкт-Петербургский международный Книжный Салон; strona zapraszająca: Правительство Санкт-Петербурга – Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, Петербургское государственное казенное учреждение «Дом писателя»).
 • Wykład: Переводы новейшей русской литературы на польский, Petersburg 19 maja 2018 r. (XIII Санкт-Петербургский международный Книжный Салон, strona zapraszająca: Правительство Санкт-Петербурга – Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, Петербургское государственное казенное учреждение «Дом писателя»).
 • Wykład: Петербург в произведениях современных петербургских писателей, Petersburg 25 maja 2017 r. (XII Санкт-Петербургский международный Книжный Салон; strona zapraszająca: Правительство Санкт-Петербурга – Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, Петербургское государственное казенное учреждение «Дом писателя»).
 • Wykład: Гений и безумец – из записок литературоведа, Petersburg 24 maja 2014 r. (IX Санкт-Петербургский международный Книжный Салон и IV Международный писательский форум; strona zapraszająca: «Российский книжный союз – Санкт-Петербург»).
 • Wykład: Szaleństwo – kultura – literatura. W Rosji czasów Rodczenki, Kraków 26 czerwca 2012 r. (wydarzenie towarzyszące wystawie Aleksander Rodczenko. Rewolucja w fotografii, Muzeum Narodowe w Krakowie).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 • Nagroda Rektora UJ za wybitne osiągnięcia naukowe (2012)
 • Promotorski Projekt Badawczy MNiSW Nr: N103 056 31/3233 pt. Choroba psychiczna w literaturze i kulturze rosyjskiej (2006-2008)
 • Stypendysta Małopolskiego Funduszu Stypendialnego im. Stanisława Pigonia UJ (2004-2005)