Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program Erasmus +

Program Erasmus +

Instytut Rosji i Europy Wschodniej podpisał umowę o współpracy w ramach programu Erasmus + z następującymi jednostkami naukowymi:

Bułgaria
-Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
(Konstantin Preslavsky University of Shumen)

Czechy:
-Ostravska Univerzita

Estonia:
-Tallinna Ülikool

Francja:
-Université Claude Bernard - Lyon I
-Université Bordeaux Montaigne

Niemcy:
-Leuphana Universität Lüneburg
-Universität Regensburg

Rumunia
-Universitatea din Bucuresti

Włochy:
-Università degli Studi di Padova

Kryteria kwalifikacji

Kryteria kwalifikacyjne na stypendium w ramach programu Erasmus:
 
Wydział/Instytut: Instytut Rosji i Europy Wschodniej 
Koordynator: dr Elżbieta Żak
Miejsce składania dokumentów: Sekretariat w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej 
 
1. List motywacyjny z wyborem uczelni, do której chce się wyjechać na stypendium Erasmus. Alternatywnie można wskazać dodatkowo (nie jest to obowiązkowe) dwie uczelnie, do których można pojechać w przypadku nie zakwalifikowania się do pierwszej.
 
2. Wstępna lista kursów wraz z punktacją ECTS, w których kandydat zamierza uczestniczyć.
 
3. Zaświadczenie o średniej ocen z całego toku studiów z sekretariatu:

  • średnia ocen min. 4.0. (średnia arytmetyczna) 
  • ocena z ostatniego przed rekrutacją zaliczenia/egzaminu z języka rosyjskiego: min. 4.0.

 
4. Znajomość języka, w którym będą prowadzone zajęcia (j. angielski, macierzysty język danego kraju). Akceptowane są następujące formy potwierdzenia: zaświadczenie z JCJ UJ, szkoły językowej, certyfikaty językowe. W przypadku certyfikatów akceptowane są kopie potwierdzone za zgodnością z oryginałem. 
UWAGA! Egzamin z języka angielskiego lub macierzystego danego kraju jest wymogiem bezwarunkowym (nieposiadanie go dyskwalifikuje kandydata), niewchodzącym w zakres podanych kryteriów wagowych.
 
5. Dodatkowa działalność: w Kołach Naukowych, Samorządzie Studenckim, ESN, stowarzyszeniach, działalność no profit, społeczna, charytatywna, praktyki zagraniczne, uczestnictwo w zajęciach i seminariach prowadzonych w języku obcym. Wymagane zaświadczenie.
 
Waga kryteriów kwalifikacyjnych: 

  • średnia ze studiów – 45% 
  • średnia z języka rosyjskiego – 45%
  • działalność organizacyjna – 10%

 
W razie potrzeby, kandydaci będą nominowani na wyjazd na podstawie wyników rozmów 
kwalifikacyjnych, których termin zostanie ogłoszony po zebraniu i weryfikacji ww. 
dokumentów. O wynikach rozmowy (osobach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych) poinformujemy mailowo i poprzez wywieszenie listy osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń w IRiEW. Jeśli kandydat nie spełnia ww. kryteriów komisja może podjąć decyzję o niezakwalifikowaniu go do stypendium, nawet jeśli miałyby zostać wolne miejsca. 
O zakwalifikowaniu kandydata na wyjazd zadecyduje komisja składająca się z Koordynatora Programu Erasmus IRiEW dr Elżbiety Żak, Z-cy Dyrektora Instytutu Rosji i Europy Wschodniej, dr Danuty Gałygi oraz dr Marty Lechowskiej. 
 
Uwaga! 
O stypendium nie mogą się ubiegać osoby, które mają wpis warunkowy. 
O stypendium mogą się ubiegać także osoby, które posiadają obywatelstwo inne niż polskie, w tym osoby niebędące obywatelami krajów członkowskich i kandydujących do UE.

Koordynator

Koordynator
Koordynator programu Erasmus + w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej: dr Elżbieta Żak (elzbieta.1.zak@uj.edu.pl)