Publikacje książkowe pracowników Instytutu Rosji i Europy Wschodniej UJ

Monografie

Dr hab. Małgorzata Abassy

Dr Bartłomiej Brążkiewicz

Dr Jan Brodowski

Prof. dr hab. Joachim Diec

Prof. dr hab. Katarzyna Duda

Dr hab. prof. UJ Andrzej Dudek

Dr hab. Jerzy Gordziejew

Dr Anna Jach

Dr Katarzyna Kosowska

Dr Martyna Kowalska

Prof. dr hab. Hanna Kowalska-Stus

Dr Agata Krzywdzińska

Dr Michał Kuryłowicz

Dr Marta Lechowska

Dr Lidia Macheta

Dr Leszek Madej

Dr Agnieszka Malska-Lustig

Dr hab. Dymitr Romanowski

Dr Elżbieta Żak

Prace zbiorowe i opracowania tekstów źródłowych

 • Rosyjskie siły zbrojne: aspekty wewnętrzne i kontekst polski, pod red. A. Jach, Kraków: Księgarnia Akademicka 2013
   
 • Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. Cz. 4, Reinterpretacja po dwudziestu latach, pod red. A. Jach i M. Kuryłowicza, Kraków: Księgarnia Akademicka 2012
 • Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. Cz. 3, Kontekst międzynarodowy, pod red. J. Dieca, Kraków: Księgarnia Akademicka 2011
   
 • Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. Cz. 2, Wspólnota Niepodległych Państw, pod red. M. Smolenia i M. Lubiny, Kraków: Księgarnia Akademicka 2011
   
 • Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. Cz. 1, Federacja Rosyjska, pod red. A. Jach, Kraków: Księgarnia Akademicka 2011
 • Idea i komunikacja w języku i kulturze rosyjskiej, pod red. A. Dudka, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010
 • Idee konserwatywne w Rosji, pod red. A. Raźny. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010
 • Profesor doktor habilitowany Lucjan Suchanek. Zarys biografii naukowej. Spis publikacji, opracowały: K. Duda, A. Malska-Lustig, Kraków: Wydawnictwo UJ 2007.
   
 • Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lucjanowi Suchankowi, pod red. Lidii Liburskiej, Kraków: Wydawnictwo UJ 2007.
 • Rosjoznawstwo. Wprowadzenie do studiów nad Rosją. Podręcznik akademicki, pod red. L. Suchanka, Kraków 2004. 
 • Картина мира и человека в литературе и мысли русской эмиграции.. Obraz świata i człowieka w literaturze i myśli emigracji rosyjskiej, pod red. A. Dudka, Kraków 2003
 • Inteligencja. Tradycja i nowe czasy, pod red. H. Kowalskiej, Kraków 2001
 • Wizja człowieka i świata w myśli rosyjskiej, pod red. L. Suchanka, Kraków 1999.
 • Gramatyka komunikacyjna, pod red. A. Awdiejewa, Warszawa-Kraków 1999
 • Realiści i postmoderniści. Sylwetki współczesnych rosyjskich pisarzy emigracyjnych. Pod red. L. Suchanka, Kraków 1997.
   
 • Dać świadectwo prawdzie. Portrety współczesnych pisarzy rosyjskich. Pod red. L. Suchanka, Kraków 1996
 • Emigracja i tamizdat. Szkice o współczesnej prozie rosyjskiej. Pod red. L. Suchanka, Kraków 1993.
   
 • P. Czaadajew, Listy. Wybór, wstęp i opracowanie L. Suchanek, tłum.  M. Leśniewska, L. Suchanek, Kraków 1992
 • Współczesna rosyjska teoria literatury i metodologia badań literackich.    Cz. II. Tartusko-moskiewska szkoła semiotyki. Wybór i opracowanie L. Suchanek, K. Eimermacher, Kraków 1991
 • I. Gonczarow, Obłomow. Opracował L. Suchanek, Biblioteka Narodowa. Wrocław 1990
 • Poezja rosyjska pierwszej połowy XIX wieku. Cz. II. A. Puszkin, M. Lermontow. Opracowanie L. Suchanek., A. Dudek, Kraków 1990
 • A. Czechow, Listy. T. I  przypisy do listów - L. Suchanek, T. II wstęp, przypisy  - L. Suchanek. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1988
 • Współczesna rosyjska teoria literatury i metodologia badań literackich. Wybór i opracowanie A. Raźny i L. Suchanek. Wstęp L. Suchanek, Kraków 1982. Wydanie II, Kraków 1985
 • Turgieniew we wspomnieniach. Wybór, wstęp i przypisy, redakcja naukowa L. Suchanek. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1982
 • L. Tołstoj, Aforyzmy. Wstęp, wybór i tłumaczenie  M. Biernacka, A. Raźny. PIW, Warszawa 1978
 • Studia z dziejów rusycystyki historycznoliterackiej w Polsce. Praca zbiorowa pod red. R. Łużnego. (Współautorzy: L. Liburska, A. Raźny),  Prace Komisji Słowianoznawstwa. Nr 35. Ossolineum, Wrocław 1976