Letnia sesja egzaminacyjna w formie zdalnej

Zmiana form przeprowadzenia egzaminu - tryb zdalny

Zapraszamy do zapoznania się ze zmodyfikowanym harmonogramem letniej sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2019/20:

https://rosjoznawstwo.uj.edu.pl/harmonogram-zajec-i-sesja 

Odbędzie się ona w formie zdalnej, co zostało wyszczególnione w ostatniej kolumnie poniższego wykazu, w odniesieniu do każdego przedmiotu.

 

Studia pierwszego stopnia

 

Imię i nazwisko prowadzącego

Przedmiot

Obecna forma zaliczenia/egzaminu

Forma zaliczenia/egzaminu dla formy on line

 

Dr Martyna Kowalska

Przestrzeń geograficzna Rosji (konwersatorium)

Zaliczenie pisemne

Zaliczenie pisemne (możliwy termin przed sesją letnią)

 

 

Dr Martyna Kowalska

Kultura rosyjska po 1956 roku

Zaliczenie ustne

Zaliczenie ustne + realizacja bieżących zadań wynikających z treści zajęć

 

Dr Martyna Kowalska

Literatura II połowy XIX wieku i początku XX wieku

Zaliczenie ustne

Zaliczenie ustne

 

Dr Martyna Kowalska

Kulturowe ruchy młodzieżowe w Rosji (XX i XXI w.)

Zaliczenie pisemne

Zaliczenie pisemne (możliwy termin przed sesją letnią)

 

Prof. dr hab. Katarzyna Duda

Kultura rosyjska po 1956 roku (wykład)

Egzamin pisemny w formie testu (pytania otwarte); 10 pytań; czas trwania 60 minut. Aby otrzymać ocenę pozytywną należy uzyskać 50% prawidłowych odpowiedzi

Egzamin pisemny w formie eseju

 

Prof. dr Katarzyna Duda

Literatura rosyjska po 1956 roku (konwersatorium)

Dotychczas zaliczenie było ustne, ale po ostatniej sesji   studenci poprosili o sprawdzenie ich wiadomości w takiej formie jak „Kultura po 1956 roku”.

Egzamin pisemny w formie eseju

Dr Jan Brodowski

 

Systemy i życie polityczne państw Europy Wschodniej – konwersatorium

Zaliczenie ustne

zaliczenie ustne online poprzez Skype - termin w trakcie ustaleń ze studentami najpewniej 8 i 10 czerwca

 

Dr Lidia Macheta

Kultura rosyjska drugiej połowy XIX w. i początku wieku XX; ćwiczenia

Praca semestralna

Bez zmian:

Praca semestralna

Dr Lidia Macheta

 

Zmiany cywilizacyjne w Rosji w XVII i XVIII w. (do roku 1760);

konwersatorium

Test pisemny

Zmiana na:

Praca pisemna: analiza problemowa z elementami opisu

Dr Katarzyna Kosowska

 

Gospodarka rosyjska (wykład)

 

Test pisemny

Test pisemny

Dr Katarzyna Kosowska

 

Polityka energetyczna Rosji

(konwersatorium)

 

Test pisemny

Test pisemny

Dr hab. Dymitr Romanowski

 

Proseminarium licencjackie - proseminarium

Praca pisemna

Praca pisemna (w zależności od sytuacji rodzinnej, zdrowotnej bądź dostępności sprzętu studenta, w indywidualnych przypadkach forma zaliczenia może ulec zmianie)

 

Dr hab. Dymitr Romanowski

 

Religie obszaru eurazjatyckiego - konwersatorium

Zaliczenie na ocenę – kolokwium ustne

Esej lub prezentacja w grupach do 3 osób (w zależności od sytuacji rodzinnej, zdrowotnej bądź dostępności sprzętu studenta, w indywidualnych przypadkach forma zaliczenia może ulec zmianie)

Prof. dr hab. H. Kowalska-Stus

 

Idee oświecenia europejskiego i rosyjskiego ( 1760-1825 )

ustny

ustny przez WhatsApp

 

Prof. dr hab. H. Kowalska-Stus

 

Религиозная культура современной России

ustny

ustny przez WhatsApp

 

Dr Marta Lechowska

 

Seminarium licencjackie

 

 

Napisanie pracy licencjackiej

 

Napisanie pracy licencjackiej

Dr Marta Lechowska

 

Historia kultur wschodnioeuropejskich - konwersatorium

Pisemny test zaliczeniowy

Prace pisemne w ciągu semestru +

Egzamin ustny online

 

Dr Marta Lechowska

Sztuka rosyjska –

konwersatorium

Pisemny test zaliczeniowy

Prace pisemne w ciągu semestru +

Egzamin ustny online

Dr Agata Krzywdzińska

MEDIA W ROSJI

wykład

Zaliczenie: aktywność na zajęciach. Obecność:  dozwolona dwukrotna nieobecność w semestrze bez usprawiedliwienia lekarskiego.

Egzamin: Test opisowy pod koniec semestru

Zaliczenie: Odpowiedzi na pytania kontrolne.

Egzamin: test opisowy on Line

 

(Egzamin: w uzgodnionym terminie i ograniczeniu czasowym)

Dr Agata Krzywdzińska

 

SPOŁECZEŃSTWO I KULTURA WSPÓŁCZESNEJ ROSJI

konwersatorium

Zaliczenie: każdy student przygotowuje prezentację na zajęcia; systematyczna lektura materiałów źródłowych

Obecność:  dozwolona dwukrotna nieobecność w semestrze bez usprawiedliwienia lekarskiego.

Egzamin: test opisowy na zakończenie semestru

Zaliczenie: Prezentacja w PowerPoint, odpowiedzi na pytania kontrolne.

Egzamin: test opisowy on line pod koniec semestru

 

(Egzamin: w uzgodnionym terminie i ograniczeniu czasowym)

 

Dr Danuta Gałyga

Анализ общественного дискурса

(Wykład)

 

Egzamin

Quiz on line

Mgr Anzhela Kayumova

Praktyka tłumaczenia

Zaliczenie na podstawie prac, wykonanych w ciągu semestru.

Zaliczenie na podstawie prac, wykonanych w ciągu semestru.

Mgr Anzhela Kayumova

Komunikacja społeczna na obszarze rosyjskojęzycznym, konwersatorium

 pisemny - przesłuchanie trzech wiadomości w j. rosyjskim i streszczenie ich
- ustny - przygotować do zreferowania przygotowany przez siebie artykuł z prasy rosyjskiej.

 pisemny - przesłuchanie trzech wiadomości w j. rosyjskim i streszczenie ich
- ustny - przygotować do zreferowania przygotowany przez siebie artykuł z prasy rosyjskiej.

Dr Agnieszka Malska-Lustig

 

Правила коммуникации в сфере СМИ

Zaliczenie pisemne– streszczenie 3 wysłuchanych informacji
ustny- skomentowanie przedstawionej przez prowadzącego informacji.

Zaliczenie  na podstawie wykonanych prac w ciągu semestru

Dr Agnieszka Malska-Lustig

 

Język rosyjski –lektorat II rok licencjat ST. Eurazjatyckie i rosjoznawstwo licencjat

Wypowiedź pisemna na wybrany temat ze wskazanych

Ustny- wypowiedź ustna na temat wylosowanego zagadnienia

Wypowiedź pisemna na wybrany temat ze wskazanych

Część ustna – omówienie artykułu z publicystyki rosyjskiej za pomocą MS Teams

 

Dr Agnieszka Malska-Lustig

 

Język rosyjski ćwiczenia III rok ST. eurazjatyckie

Test gramatyczno leksykalny B2
wypowiedź ustna na temat swojej pracy dyplomowej

Test gramatyczno leksykalny B2

Streszczenie pracy licencjackiej w formie pisemnej
 

 

Dr hab. Andrzej Dudek

 

Rdzenne narody Syberii.

Konwersatorium

Egzamin pisemny składający się dwóch części: eseju i testu otwartego. Obowiązuje znajomość problematyki omawianej na zajęciach oraz znajomość tekstów stanowiących podstawę dyskusji w czasie zajęć.

Warunkiem zaliczenia jest obecność i aktywny udział w zajęciach (dopuszczalne są trzy nieobecności).

Egzamin składający się z dwóch części:

a) testu przeprowadzonego

za pośrednictwem platformy „Pegaz”;

b) egzaminu ustnego przeprowadzonego przy pomocy „Skype’a”.

Warunkiem zaliczenia jest wykonywanie zdań umieszczanych na platformie „Pegaz”. Dopuszczalne jest niewykonanie 3 zadań (w rozliczeniu brana jest pod uwagę obecność na zajęciach w sali na początku semestru).   

 

Dr hab. Andrzej Dudek

 

Warsztaty edytorskie. Ćwiczenia 

Warunkiem zaliczenia jest obecność i aktywny udział w zajęciach (dopuszczalne są 3 nieobecności). Na ocenę końcową w 70 % składa się średnia z 5 prac warsztatowych, przygotowanych w ciągu semestru, sprawdzających poszczególne umiejętności edytorskie (opracowanie językowo-stylistyczne tekstów polskich i rosyjskich, adiustacja, korekta, sporządzania indeksów, przypisów i bibliografii) oraz w 30 % ocena ze sprawdzianu z zakresu wiedzy edytorskiej.

Dopuszczalne są 3 nieobecności

Na ocenę końcową w 70 % składa się średnia ocen z 5 prac warsztatowych, przygotowanych w domu w ciągu semestru, sprawdzających poszczególne umiejętności edytorskie (opracowanie językowo-stylistyczne tekstów polskich i rosyjskich, adiustacja, korekta, sporządzania indeksów, przypisów i bibliografii) oraz w 30 % ocena ze sprawdzianu z zakresu wiedzy edytorskiej.

Sprawdzian będzie przeprowadzony w formie testu  na platformie „Pegaz”.

Dopuszczalne jest niewykonanie 3 zadań ćwiczeniowych, poprzedzających zadania na ocenę.  (W rozliczeniu brana jest pod uwagę obecność na zajęciach w sali na początku semestru).   

 

Dr hab. Andrzej Dudek

 

Rosyjskie sekty i herezje.

Konwersatorium 

Warunki zaliczenia kursu:

a) obecność i aktywność na zajęciach (dopuszczalne są 3 nieobecności);

b) wygłoszenie referatu/ przedstawienie prezentacji;

c) pozytywna ocena z eseju zaliczeniowego.

Warunki zaliczenia kursu:

a) wykonywanie zadań umieszczanych na platformie „Pegaz”. Dopuszczalne jest niewykonanie 3 zadań (w rozliczeniu brana jest pod uwagę obecność na zajęciach w sali na początku semestru).

b) wygłoszenie referatu na zajęciach przeprowadzonych poprzez aplikację BigBlueButton.

c) pozytywna ocena z eseju zaliczeniowego (każdy student zna temat swojego  eseju).    

 

Dr Elżbieta Żak

 

Język rosyjski EA2-01/2 - ćwiczenia

 

kolokwium końcowe: część pisemna: test gramatyczno-leksykalny, część ustna: wypowiedź ustna na wybrany temat na podstawie tekstu o charakterze nie publicystycznym.

wypowiedź ustna na wybrany temat na podstawie tekstu o charakterze nie publicystycznym + dyskusja na jego temat.

 

 

Dr Elżbieta Żak

język rosyjski WSMP-IR-12/2

 

Kolokwium końcowe gramatyczno-leksykalne, wypowiedź ustna – przygotowana prezentacja tekstu o charakterze nie publicystycznym.

wypowiedź ustna – przygotowana prezentacja w języku rosyjskim tekstu nie publicystycznego + dyskusja na jego temat.

 

Dr Michał Kuryłowicz

Kształtowanie narodów Azji Środkowej - konwersatorium

Zaliczenie ustne

Zaliczenie ustne - za pośrednictwem MS teams

 

Dr Michał Kuryłowicz

Historia i współczesność cywilizacji tureckiej konw.

Zaliczenie ustne

Zaliczenie ustne - za pośrednictwem MS teams

 

Dr Michał Kuryłowicz

Systemy polityczne i życie polityczne państw Kaukazu i Azji Środkowej - konwersatorium

Zaliczenie ustne

Zaliczenie ustne - za pośrednictwem MS teams

 

Dr Michał Kuryłowicz

Ekspansja terytorialna Rosji - wspólnota cywilizacyjna a polityka kolonialna - konwersatorium

Zaliczenie ustne

Zaliczenie ustne - za pośrednictwem MS teams

 

Dr Bartłomiej Brążkiewicz

Kultura rosyjska drugiej połowy XIX i pocz. XX w. WYKŁAD

Egzamin ustny

Egzamin ustny via Skype lub MS Teams

 

Dr Bartłomiej Brążkiewicz

Szaleństwo w kulturze rosyjskiej

KONWERSATORIUM

Zaliczenie pisemne

Zaliczenie pisemne w formie testu z zadaniami na platformie Pegaz

 

Dr Bartłomiej Brążkiewicz

Teorie kultury i cywilizacji WYKŁAD

Egzamin pisemny

Egzamin pisemny w formie testu z zadaniami na platformie Pegaz

Dr Anna Jach

 

Cywilizacja Rosji nowożytnej, K

Egzamin

Zaliczenie lektur w trakcie dyżurów

Dr Anna Jach

 

Imperium rosyjskie 1855-1917, W

Egzamin

Zaliczenie lektur w trakcie dyżurów

Dr Anna Jach

 

Polityczno- społeczne oblicze Rosji przełomu XX i XXI wieku, W

Egzamin

Zaliczenie lektur w trakcie dyżurów

Dr Anna Jach

 

Wczesne Imperium Rosyjskie 1721-1801, W

Egzamin

Zaliczenie lektur w trakcie dyżurów

Mgr Tatiana Gładyś

Język rosyjski I rok

 

Ustne zaliczenie – artykuł i rozmowa o nim

Mgr Tatiana Gładyś

Język rosyjski II rok

Zaliczenie składające się z dwóch części:

1. pisemnej, polegającej na napisaniu wypracowania na jeden z 3 podanych przez prowadzącego temat.

 

Ustne zaliczenie – artykuł i rozmowa o nim

Dr hab. Magdalena Banaszkiewicz

Potencjał turystyczny obszaru eurazjatyckiego

egzamin pisemny/obecność

prezentacja nagrana/przedstawiona w czasie rzeczywistym

 

Studia drugiego stopnia

 

Imię i nazwisko prowadzącego

Przedmiot

Obecna forma zaliczenia/egzaminu

Forma zaliczenia/egzaminu dla formy on line

Prof. dr hab. Katarzyna Duda

Życie kulturalne współczesnej Rosji (konwersatorium)

Dotychczas ustna prezentacja na jeden z wybranych samodzielnie tematów), które nie były omawiane na zajęciach

Prezentacja w formie pisemnej na jeden z tematów, który nie był omawiany na zajęciach

Dr Jan Brodowski

 

Integracja eurazjatycka

- wykład

Egzamin pisemny (test plus część opisowa)

egzamin pisemny poprzez platformę PEGAZ - 8 czerwca 2020 roku - termin zaakceptowany i potwierdzony przez studentów

Dr Lidia Macheta

 

Proseminarium Magisterskie

Konspekt pracy magisterskiej

Bez zmian:

Konspekt pracy magisterskiej

 

Dr Lidia Macheta

Podstawy antropologiczne samopoznania rosyjskiego – wymiar kulturowy; konwersatorium (fakultet)

Egzamin ustny

Zmiana na:

ocena końcowa na podstawie zaliczonych prac cząstkowych. Opcjonalnie dla chętnych w celu podwyższenia oceny: dodatkowa praca pisemna: analiza problemowa z elementami opisu

Dr Katarzyna Kosowska

 

Gospodarka państw obszaru eurazjatyckiego

(konwersatorium)

 

Test pisemny

Test pisemny

Dr Katarzyna Kosowska

 

Polityka gospodarcza Rosji i stosunki handlowe z partnerami zagranicznymi

(konwersatorium)

Test pisemny

Praca semestralna

 

Dr hab. Dymitr Romanowski

 

Wybrane aspekty etnopolityki w rzeczywistości postradzieckiej - konwersatorium

Zaliczenie na ocenę - kolokwium ustne

Esej lub prezentacja w grupach do 3 osób

(w zależności od sytuacji rodzinnej, zdrowotnej bądź dostępności sprzętu studenta, w indywidualnych przypadkach forma zaliczenia może ulec zmianie)dostępności sprzętu)


prof. dr hab. Joachim Diec

Seminarium magisterskie

Zaliczenie na podstawie dostarczenia pracy magisterskiej

Brak zmian

Prof. dr hab. Joachim Diec

 

Dzieje nowożytnej cywilizacji rosyjskiej i ZSRR

Zaliczenie pisemne w postaci testu otwartego

Zaliczenie
w postaci pracy pisemnej (eseju)

Prof. dr hab. Joachim Diec

 

Nationalism: Its Internal and International Dimension

Final (written) test. The credit is awarded after gaining at least 50% of correct answers.

Essay examination

Dr Agata Krzywdzińska

IDEE I DOKTRYNY WSPÓŁCZESNEJ ROSJI

konwersatorium         

Zaliczenie: każdy student przygotowuje prezentację na zajęcia; lektura materiałów źródłowych; Obecność:  dozwolona dwukrotna nieobecność w semestrze bez usprawiedliwienia lekarskiego.

Egzamin: test opisowy na zakończenie semestru

Zaliczenie: Prezentacja w PowerPoint  / Odpowiedzi na pytania kontrolne

Egzamin: krótki test opisowy on line

(Egzamin: w uzgodnionym terminie i ograniczeniu czasowym)

Dr Agata Krzywdzińska

 

RUNET I SPOŁECZEŃSTWO SIECIOWE W ROSJI

konwersatorium

Zaliczenie: obecność na konwersatorium (dozwolona dwukrotna nieobecność bez usprawiedliwienia lekarskiego); systematyczna lektura materiałów źródłowych

Egzamin: pozytywne zaliczenie testu pisemnego pod koniec semestru

Zaliczenie: Odpowiedzi na pytania kontrolne.

Egzamin: test opisowy on line na zakończenie kursu.

 

(Egzamin: w uzgodnionym terminie i ograniczeniu czasowym)

 

Dr Danuta Gałyga

Komunikacja kulturowo-społeczna na obszarze rosyjskojęzycznym B1

(Konwersatorium)

 

Zaliczenie na ocenę Quiz on line

Mgr Anzhela Kayumova

J. rosyjski, lektorat

- pisemny - wypracowanie na podstawie przesłuchanego fragmenti audycji.
- ustny - rozmowa/odpowiadanie na pytania prowadzącego odnośnie tematów omawianych w ciągu semestru.

- pisemny - wypracowanie na podstawie przesłuchanego fragmenti audycji.
- ustny - rozmowa/odpowiadanie na pytania prowadzącego odnośnie tematów omawianych w ciągu semestru.

Mgr Anzhela Kayumova

Правила русскоязычной коммуникации, konwersatorium

Zaliczenie na podstawie prac, wykonanych w ciągu semestru.

Zaliczenie na podstawie prac, wykonanych w ciągu semestru.

Dr hab. Andrzej Dudek

 

Seminarium magisterskie

Warunkiem zaliczenia I semestru seminarium jest:

1. Udział w zajęciach.

2. Przedstawienie wstępnie sporządzonej bibliografii dotyczącej podjętego tematu rozprawy.

3. Przedstawienie planu rozprawy.

Warunkiem zaliczenia I. semestru seminarium jest:

1. Wykonanie zadań umieszczanych na platformie „Pegaz”. Dopuszczalne jest niewykonanie 4 zadań.  (W rozliczeniu brana jest pod uwagę obecność na zajęciach w sali na początku semestru).  

2. Przedstawienie wstępnie sporządzonej bibliografii dotyczącej podjętego tematu rozprawy.

3. Przedstawienie planu rozprawy.

Dr Elżbieta Żak

 

Język rosyjski w biznesie EA2-16

konwersatorium

kolokwium zaliczeniowe: stworzenie 3 pism handlowych

kolokwium zaliczeniowe: stworzenie 3 pism handlowych

Dr Anna Jach

 

Życie polityczne współczesnej Rosji

Egzamin

Zaliczenie lektur w trakcie dyżurów

Dr Anna Jach/

Prowadzący: mgr Anna Pająk

 

Nieposłuszeństwo obywatelskie w państwach obszaru eurazjatyckiego

Zaliczenie na ocenę

Zaliczenie na podstawie przygotowywanych prezentacji podczas zajęć online (MSTeams) oraz zaliczenie ustne w czerwcu przez platformę MS Teams

Mgr Tatiana Gładyś

Język rosyjski

podsumowanie pracy magisterskiej (resume)

podsumowanie pracy magisterskiej (resume), odsyłają pisemnie.