Międzynarodowa konferencja naukowa - Czas w kulturze rosyjskiej. Время в русской культуре

Zakład Antropologii Kultury Rosyjskiej UJ działający w ramach Instytutu Rosji i Europy Wschodniej UJ, na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ serdecznie zaprasza na Międzynarodową konferencję naukową  Czas w kulturze rosyjskiej. Время в русской культуре” (Kraków, 20-21 września 2018 r.). 
 
 
Idea konferencji
 
Celem konferencji jest interdyscyplinarna refleksja nad swoistymi dla kultury rosyjskiej formami konceptualizacji czasu w literaturze, sztuce, języku, myśli filozoficznej, obyczaju i życiu społecznym w różnych epokach. 
 
Kwestia postrzegania czasu to jeden z kluczowych aspektów funkcjonowania każdej kultury i cywilizacji. Utrwalone zarówno bezpośrednio w świadomości uczestników kultury wyobrażenia o istocie czasu, jak i odzwierciedlone w dziełach artystycznych, w myśli filozoficznej i teologicznej, w praktykach społecznych, rytuałach, mitach i w wyobrażeniach o naturze codzienności świadectwa swoistego dla danej kultury uzmysławiania czasu to jeden z najważniejszych czynników, decydujących zarówno o normatywnych fundamentach wzorów kultury i systemu etycznego, jak i o ich praktycznym urzeczywistnianiu. 
 
Refleksja nad określoną kulturowo ideą czasu to jedna z dróg do zrozumienia rosyjskiej wizji człowieka, charakteru relacji międzyludzkich, roli sztuki w życiu człowieka i hierarchii wartości urzeczywistnianych w tej kulturze.  
    
Wśród wątków proponowanych w zgłoszonych referatach są m.in. kwestie dotyczące: 
 
filozoficznej i teologicznej refleksji nad czasem w myśli rosyjskiej; 
rytmów doświadczanego czasu (problem czasu jako wyznacznika cywilizacji rosyjskiej, rosyjski aspekt „czasu długiego trwania”, zagadnienie rosyjskiego postrzegania czasu natury, czasu psychologicznego, czasu świątecznego i powszedniego); 
utrwalonych w kulturze rosyjskiej sposoby rozumienia sensu chwili, wieku, przełomu wieków, epok, związku epok,  granic czasu;
zagadnienia czasu w polityce i w rosyjskiej myśli politycznej, polityczny wymiar czasu;
kalendarza i święta jako przejawów rosyjskiej konceptualizacji czasu;
temporalnych aspektów literatury i sztuki rosyjskiej, czasu jako tematu i problemu utworów,  alegorii, metafor i symboli czasu.